Goudsche Courant, woensdag 30 november 1870

5 mr de Beiersehe troepen OnbopciLlc gehoorzaamheid aan de veldheereu van den boud verschuldigd Ut manschappen leggen te dien cindo een eed van gehoorzaamheid af Het bind behelst eveneens bet bondsverdrdg en de mililiire conventie met Wurtemberg Brussel 28 Nov Uit Tlyssel wordt gemeld In eene proclnmntie van den prefect der Somme woriU gezegd dat in ïicerwil van alle pogingen Amiers in de macht des vij mds is gcviillen In een gehouden raad is besloten tot deu terugtocht van het noorderleger en de ontwapening der natioiiale garde Veraigny nab j la Vete is geheel verbrand l e Ardennen zijn vrij De berichten omtrent het leger in Bretagne zyn gunstig Het gerucht loopt L e Loning n 1 isen en ziin staf Versailles hebben verlaten om naar Meaux te gaan Pe eg tussehen de Loire en de Si me is buiten gebruik gesteld uitgezonderd voor de aitievr troepen Burgerljjko Stand Gfeoui n 25 Nov Klizahcth onilfirs V Wurtr en C WolsUu 26 lijiitjL ouiltrsN do Wit iii B linreuilrccht Pieter Curueti ouders J van der Host en H den Hertog 27 loli iuna Jncobn ouder 3 san dtn Hemel en A van Steendeieu 28 Willem Adrianus ondeis M IXirtland ill O W A UidJcrlwf 29 Aric oudeis It van Weelden eu C vuu Eik OviKLCDEN 25 Nov 3 C van Willigen 8 ra 27 C Boon 6 w P Snel 5 m S do Ucub 5 m M Douk 75 j ADVERTENTIËN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze oudste lieveling ELIAS ABRAM in den aanvalligen leeftijd van ruim 2 a jaar W G N DE KEIZER M J DE KEIZEK IlUTGERS Gouda 29 November 1870 Locaal TIVOLI Op vereerend verzoek van verscliillende zydcn heeft de ondergeteekende besloten om op DONDERDAG den 1 DECEMBER 1870 in het Lokaal TIVOLI van Mej de Wed VAN SOLINOE te geven een Groote Matinee en Soiree Vocaal en Instrumentaal door z n zoo gunstig bekende Operetten Muziek en Zanggezelschap en onder Directie van dea uitmuntenden komiek den heer A e £ K IO A I IDO met medewerking van den zoo gunstig bekendenkomiok den heer J S CANTOR Vertrouwende op de renommó van uiyn Gezelschap heb ik do eer mij in de gunst der ingezetenen van Gouda en Omstreken minzaamstaan te bevelen H W LOUIIENS dir Entree 25 Cents de Persoon Aanvang der Matinee ten 1 ure j Soiree 7 BAL J a afloop der Soiree GEBRS KAHPHDUSEN HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers to berichten dat mot het aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorzien zal zijn van een fniai a sortimenb Cliücoladc Siiikcrweiiicn NB Oageliiks to bekomen goed ge Milde wurmo iWBmiTTias Rleiuivvouw BIE ENAAli vovl iiK n ton diKslo eene bekwame 00 DIENSTBODE Wordt gevraagd oen tweede Meid togen ƒ 50 loou onder lettor A bjj de VAN BENTUM KN ZOON Men adressore zich Boekhandelaars J te Gouda Opöixbciro ei kooping op WOENSDAG 7 DECEMBER 1870 9 uur in do Nieuwsteeg to Gouda ten overstaan vando Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBELEN HUISRAAD GEMAAKT GOUD ZILVER JUWEELEN enz Daags te voren te zien A Die bij dezen verkoop nog iets by to brengen heeft vervoege zich b j den Vcnilumoestor M VAK DANTZIG alhier TANDHEELKUNDE De ondergeteekende acht alle aanbeveling onnoodig daar hy reeds sedert 26 jaren zich het vertrouwen weet waardig te maken zoowel van de Geneesheeren als van het geachte Publiek Hjj blijft voortgaan met het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereisoht als de ondervinding bewijst dat zjjn werk volkomen aan de aanvrage heeft voldaan Alles wordt door hem in de TANDHEELKUNDE met Je grootste nauwgezeilieid verrigt Gouda J M VAN MINDEN 18 Nov 1870 Chirukgin Dentiste Dr Chafttoinclanus OOGENWATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater ia oen vaa de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kraoht om alle oogen te kunnen verbeteren nelke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zgn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloeuroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral by koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel lioht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwaler hersteld ei waarborgt de gezonde oogen tegen die gebrelvcu en houdt ze in stand zocdat men tot in h ogeu ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 60 ets per flacon by T A G VAN DETH Gouda J J BKUZEMAKEH Letden J H KELLEE weste wagenstraat lioHerdam Mej L A ScnouTENs SciiLiViiiii Oostniolenstrant J J QROENHUIZEN C Utrecht en meer bekende depots in om ryk Radcrstüomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens G uren de overige werkdagen s niog 7 uren Van ROTTERDAM op golijko diigoii s num 2 uren JJaijelijks llcloiti kaurtai Zondags buiten dienst Ciüudn Druk van Unnkmnn PCiTiPcr r aRüllGs uit de zouten van do Konino Wh uhi ms RotsimoNNEN bereid door gonooshooron aanbevolen tegen niaagkwalon als catharre vorsl jming zuurvorming oprisping en slechte spjjsvcrtesring Prjjs van do geplomhcerde doos 50 ets maar alleen onvorvalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker T IL BOERS te lioüerdamya alle Apotheken De Administratie vau do Rotsbroimon Urbanus Pillen l arcIJ vc jene e niiurie n ochte Recopt waarop mon in het bijzonder attent maakt Zijn oer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zg zijn uitmuntend tegen do GAL SCHERFfB in ict 15L0E1 en UITSLAG der HUID i zijn Z nT L XEREND on SLUMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van SV s Cent en dubbele doozen zijn verkrijgb inr by de hh AUilnsterdam M l unt Wz Jmnterdam M Clcban C droog heilige weg ü 821 Bmthuheu C den Uoumeestcr lihiiKijk 8 v d Kraats Bodegraven B Versloot DeIJt H W de Kruijff Derenter Gebroed Timan Gouda Ij Schenk op de Hoogstraat Gravesande W v d Boom Ilaaairecht K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Linachoten B Kruithof Uyden J T ïerburgh Haarlem hoekBakkeisteeg iioordrecht G H Post Tleeuw jk V Kaplein Rotterdam v d Toorn Weste Wngenst Sc toonhoven A Wolff Tiet A F Eaassen Utrecht F Altena op bet Stcouw over do Don kerstr n 372 tfoerden L Ruijlen Zeven luiten A l riiia Hot depot dezer echte Urbanns Pillen sinds zoovülo jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is dijor ons te Gouda alleon en Uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de lliiugt traat WAARSCHUWING Men wordt instautelijk verzocht wel attent tewillen zyn dat door ons by niemand anders deUrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in IWpot zyn verkrijgbaar gesteld dl hierhoven opgegeven Steden en plaatsen dan tij de hieriovetigenoemde Dépóthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekeningvan de vervaardigers Wed Keuken Zoon Apothekers welke Handtoekening zich ook bevindt ophet Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zyn Wy verzoeken de gebruikers instautelijk daar welop te letten en raden hun aan WOl tOO tO ZiOU by wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met on e Handteekeningis zich aan te schalFeii en 7 ich te wachten voorhot gebruik van de vele namaakseli 47 GOEDKOOPS MUZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hoflevorancier van H M de Koningin BotiMAN Maria Walzer C ƒ 0 50 Hess Oü vas tu petit Oiseau Reverie 2e druk C 0 40 Lanoe La Reine du bal Mazurka C B 0 50 Meïua Les Roses Valse C 0 50 OuiiKs Die Wacht am Rhein Transcription Brillante C 0 40 Volksliedor voor zang met pianoforte Die Wacht am Rhein Rheinlied Sie sollen ihn 0 20 nicht hiibon iiiiplt te Catalogussen GRATIS Alle iiiiiiiiiu rs dezer Uitgave y jjn sleeds voorImiiileii bij den ijoekliimdelaar A B H 1 N K M A X te Gouda 18 De