Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1870

lliiAl Vrijdag 2 December 1870 N 979 GOUDSCHE COURANT NiftUïïs en yverlcnlieblad voöp Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot éöa uur des namiddags op den dag der uitgave L aRlilles IvDNINO VViLUEI MS RöTS g Buceshoereii aanbevolen uls cathnrre verslijmiBg iijj en slechte spijsvcrteo i ip omhcerde doos 50 ets l cl k voorhanden to Gouda li EES te Rotterdam in O van de Rotsbronnon ue aloude en echte mi in in het bijzonder on festeldheden der MAAG 1e SPIJSVERTERING Zij d GAL SCHERPTE in SLIG der HUID zij zijn Cl SLIJMAFURIJVEND vai 371 3 Cent en dubbelft bij de hh iLir druog heiligewegD 321 oeesler Wa aO cume raats ot jff imai I Hoogstraat 3ooni de I d rlin C adiien hof rgh Haarlem hoekBakkerstceg cat room Weste Wagenst jp iet Steenw orcr de Don Chce Urbauus Pillen sinds 0 m 1 lekend en in algemeen pe a Ctouda alleen en uit st bi den heer L SCHENK SCHUWING imteljk verzocht wel attent te er o 13 by niemand anders de id iiolgens het oude en echte 11 velkrijgbaar gesteld in de hierr i plaatsen dan bij de Mer inouairs In elk doosje is een t de tigenhanduje naamteekening 5 W ld Keunen Zoon Apo tceksning zich ook bevindt op n t de ide Doosjes verzegeld zijn ebriikers instantdijk daar wel urn 1 uu aan wel toe te ZiOU losjs Pillen haalt Alleen dte 1 bilet met on e Handteekening iilFeu en zich te wachten voor e vel namaakael 7 OÖPE MüZIÊr or FiANo Soi o KIK SM A te Franeker va i H M de Koningin alzjr C 0 50 petit Oisenu Re dnk C 0 40 e du ibnl Mazurka C B 0 50 s alse C 0 50 pchtiiam Rhein 1 ptio i Brillante C 0 40 I an met pianoforte lit 111 llliein 1 5ie sollen ihn 0 20 ilien atilo usscii jUATId Ir i l üt tfavo zijn steeds voornij 11 B ii kli iiuU laiir V M A X Ie louda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 fmaco per post ƒ 2 BUIT ENLAND Bullciilaadseh Overzicht Omtrent de Maandag gehouden vergadering der Engelsche ministers wordl bericht dat zij besloten op Gorischakoffs nota Ia antwoorden dat Engeland eerst dan zou kunnen toestemmen in eene conferentie wanneer de eerste Russische not werd ingetrokken De Tit ies noemt dit auiwoord ferm Dit i mogelijk maar hel h nu voor iedeteeu duidelijk dat Engeland geen oorlog voeren ml m dal het een eervollen terugtocht zoekt door de gebeelc be egin t terujp te brengen tot een qusestie van vorm Bugelnnda handhaving van de trnciaten loopt bij slot van rekening uit op het verzoek om voortaan wat beleefder Ie zijn in het opzeggen Trnciaten doren roorianii slechts ooinng Us surlmis toobmiwI beid er zioh door gebonden acht mits deze er maar in alle vormen een eind aan maakt Deze eisch zal te Petersburg zeker weinig indruk maken Vooral uu tjsschen de regels der depüche door te leeen is dat men ook in Engeland den oorlog niet wil dat men daar er geen bezwaar in ziet de lastige bepalingen van 1866 in het belang van Busland te wyzigen en het niitwourd op de laatste Bussische depêche dus minder de knikkers dan wel bet recht van het spel betreft Want dit mogen wij voorzeker aannemin dat het zwaard niet zal worden getrokken in het Russisch Brilsch Turkschgeschil dat misschien wanneer Gorlschakoff antwoordt nan den thans gestelden eisch voor de eer van Rusland niet te kunnen voldoen lal van depêches en telegrammen tusschen St Petersburg en Londen zullen gewisseld worden dat er dus een oorlog op het papier zal ontstaan maar de Russische oorlogschepen ongestoord de Zwarte Zee zullen bevaren en de gesloopte marine elablisseraenlen verrijzen en in volle werking komen hetzij da verstoordheid van het Britsche ministerie lang of kort dure lo het Noorden van Eraiikrijk is era zegevierende slag geleverd door gciieiaal von Manteuffel De Franscheii erkennen zelf volmondig hun nederlaag De voorgenomen vereeniging van het Noorderleger met de Westcrarmee onder Ki ralry is nu onmogelijk geworden Amiens is door de Pruisen bezet Ook aan de Loire heeft een govpoht plaats gehad doch nog niet de verwachte groote slag liet 10 armeekorps werd door groote overmaclit aangetast en kon zioh slechts met moeite en later gesteund door andere troepen staande houden De Duitschcrs verloren lOüO man Uit latere berichten blijkt dal het grootste deel van het Loireleger bij Funtainebleau door de DuiUchers is verslagen Volgens berichten uit Tours de Pransehcn zijn thans uitnemend op de hoogte van de bewegingen van het Duitsche leger zet de gfO lherlog van Mecklenburg zijn murseh door mistig weder en lechle wegen vertraagd lang nam voort en is teeds niet alleen Mamers maar ook Saint C dais door do Pruisen bezet IIcl doel van de e beweging moet nog altijd zijn den linkervleugel van hel l ranBchc leger om te trekken De linie van hel Duitsehe leger is dus zier uitgebreid en de Fransclic bevelhebber heeft zeker goede reilen om den linkeivlengel der Duitschcrs aan te vallen en op huu rcehlcr alleen defensief ic ivetk te gauii Hel bezoek van Gambetla in het kamp van Coulie heeft ten ioel gehad oneenigheden die tusschen graaf de Kóxolry en den haer Cathalineau waron uitgebarsten ver de inlijving van de vrijwillige scherpschutters des laatstgenoemden in de garde mobile bij te leggen Te Tours vertelde meu dat het plan om de constitueerende vergadering Ie doen verkiezen door den heer Glais Bizoin weder op bet tapijt gebracht zou zijn Deze zou als hij vrygeleide van de Duitschcrs kon krygen er met de ministers in Parijs over willen gaan spreken Men voegde er by dat üambelta et meer voor ou zijn dan vroeger Uit de berichten die in het hoofdkwartier uil Parijs zijn ontvangen blijkt dat de bevolking er meer en meer naar den vrede verlangt Ook de Figaro eischt hel sluiten van den vrede en voert eene heiige oppositie legen de besluiten van hel voorloopig bewind Til den loon der week mI m spoorweg in gebruik worden genomen die den tunnel van itauiuuit uuhwykt Veel gemakkelijker dan lol dusver zal daarna proviand vnor het leger voor Parijs alsmede troepen en materieel vervoerd kunnen worden De Duitsche eenheid is tot stand gekomen Deieren heeft hel tractaat met Pruisen geteekend doch zich len opzichte van de militaire zaken eeuige vrijheid van beweging in vredeslyd voorbehouden De positie van Beieren blijfl wat het krijgswezen aangait ongeveer zooals ze nu is Het voorstel tot een nieuwe leening tot 100 millioeu thaler voor oorlogskosten is zooftls men weet aangenomen door den ryksdag De Nationale Zeitung verneemt daaromtrent dal eerlang voor 50 millioen ihalers obligation zullen worden uitgegeven dragende 5 procent rente en ftllosbaar na vijf jaren Het bedrag der obligiliën zal worden uitgedrukt in ihaler en ponden sterling De koers van uitgifte zal op 95 procent bepaald worden F R A N K E IJ K Verwarder berichten van het oorlogstooneel dnn die der laatste dagen hebben we nog nooit gehad Jlen vergete niet dat de regeeiing van Tours ten strengste aan de bladen heeft laten verbieden zich op eenige wijze uit te laten over troepenbewegingen of de getalsterkte der Fransche legers en dal ook de Duitsche bladen op nieuw aan het bestaande verbod zijn herinnerd Allerlei kleine gevechten hebben hier en daar plaats met welk doel welen we niet en met welk gevolg weten we evenmin Duitschcrs zoowel als Franschen kennen zich verschillende kleine en grootere voordeden toe het eeuige zekere dat we weten is de inneming van bet lang reeds door de Duitschers ingesloten La Fèrc dat Bourbaki s troepen indertijd vruchteloos hebben getracht Ie ontzetten Orleans Amiens en de vestingen aan de Belgische grenzen dat zijn de plaatsen waar buiten Parijs waarschijnlijk eerstdaags belangrijke militaire feilen zullen plaats hebben Montmédy en Longwy schijnen spoedig ingesloten te von Wickcde loen volhai zijne Oïciluiging dul hut niet overwonnen is uilen worden want de Duilschers willen zich zooveel mogelijk in t bezit slellen van vestingen Hel groot aantal vestingen dat Frankrijk nog bozit zegt draagt er veel toe bij om hel te 1 l l l I i a liii ïim hel te uuGii ui i Daar ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regelp a 50 Centen iedere regel meer 10 Centej GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN om moeten we gelgk we bij Verdun reeds gedaan hebben de voorwaarden van capitulatie zoo zacht mogelijk maken want t kan ons toch bezwaarlijk veel voordeel aanbrengen wanneer we nog meer gevangenen naar Duitschland zenden en we willen ons ook gaarne verbinden de Fransche kanonnen na den vrede terug te geven Dat is voor ons van weinig betcekenis Voor de Duitschers is het bezit van vestingen onmisbaar aldus eindigt de schrijver en met zachte voorwaarden doel men bij don Fraiischman veel Hij is zeer gesteld op zijn eer on is gemakkelijk te winnen wanneer men zijn ijdelheid wat ontziet al beduidt de zaak zelve ook al niet veel Onder de ambulances in Parijs er zijn er niet minder dan 2ii bekleedt de Amerikaansohe de eerste plaats t Is het droombeeld van eiken gewonden soldaat om daar verpleegd te mogen worden vooral wordt hulde gebracht aan de Araerikaansche meisjes Over het algemeen tellen de ambulances U4 fliprk iM rsonecl er ziin meer gezonden die loon en voedsel ontvangen dan gekwersten om op te passen Hel aantal zieken niet gewonden is zeer groot vooral nemen de gevallen van kiiiderpokken sterk toe in een weck stierven er 419 aan De overige ziekte en slerfie gevidlen worden door de genecsheeren grootemieels tuegeschreven aan het enorme verbruik van sterke dranken vooral op de wallen en ook aan het onvoldoende van het verstrekte voedsel De sterfte neemt wekelijks toe en bedraagt reeds meer dnn het dubbel van het normaal cijfer in Nov Wordt hel beleg voortgezet totdat al de levensmiddelen verbruikt zijn dan zouden zooals Bismarck niet zonder grond opmerkte in de daaropvolgende weken dui enden len gevolge ran gebrek omkomen Dit is iets dat meu over het hoofd zag toen men Ba aiiie verweet gecapituleerd te hebben niettegenstaande er nog voorraad van levensmiddelen aanwezig was De sterfte binnen Mclz zou anders verschrikkelijk groot geweest zyn Een correspondent schrijft uil Algiers het volgende De slaat van taken is hier zeer verward Voot een opstand der Arabieren bestaat weinig vrees Doch in de hoofdstad zelve hebben woelingen plaats De meeste beambten waren keizersgezind en wilden de republiek niet erkennen Zij werden evenwel door de democraten al te zeer in t nauw gebracht sommigen hunner vluchtten audereu werden gevnugen genomen Thans is de gematigde ropublikeinscha partij aan het roer doch de rooden houden voortdurend meetings en maken er geen geheim van dal zij wanneer nog een paar regimenten troepen naar Frankrijk zullen zijn ingescheept op hunne beurt hel gezag in handen wenscben te krijgen Ken gedeelte van het garnizoen is steeds ouder de wapcueo Er liggen ii ee oorlogschepen op de reede en patrouilles met geladen geweren trekken door de straten Gedurende de laatste zes weken heefl de stad zoo goed als in een toestand van regecringloosheid verkeerd Het Food Journal bevat een ballon brief van 25 November uil Parijs De oorrespondent zegt kattcnvloeich wordt gegeten en in het openbaar verkocht en ofschoon ik nooit hel genoegen had mij allhani voorzoovcr ik weet aan een koholelije van dit vleesch te goed te doen kan ik nu toeh rcrzekereu dat vele lieden hot uiliuunlend vinden De prijs vao ceu kat i ze francs en halve katten zyn voor