Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1870

illH 1 il ill t il m tf i f y 4 r i 1 k I fif I h vier franc vorkrijfthnnr Viilgcns een l arij cli blad Kijü er reeds V I ODd kutten verkoclit en p geten Hen student ni ilc incdaijnen oiul deer ilaj en a in 7ijne vrienden du n nul i nde uilrioodijjing Rom Zatcrdaj avond te mijnent ee i gebraden kat verorbelen die fijn 13 louliereid en waarbij een lekker glas Chablis al worden geaehonken Na tafel zullen wij eeiic ficsch Rijnwijn ledigen op l Vankrijke integriteit In een der aan ieiihjktte huuou waar de ffourmeü gewoon waren bijeen te komen vond men voor eeliige dagen de volgende men u i el de c ura roti e$culopjKs ï liiioii l luiiilimhhng ïi la jrame de lioi f f = ENGELAND Het geeft ons cgt ile Globe een cieuKbetid van de nitgcslrekthfid dei Kusaisehcii rijks wanneer we nagaan hoe terwijl het aan zijn westelijke grens Oostenrijk en Turkije bedreigt het tegelijkertijd luin zijn oostelijke den japanschen staatslieden erniiige bezorgdheid b iart ielijk men i eet be at Uusland sinds jaren de noordelijke helft van het Jnpausehe eiland Saghalien De brecdtelijn van 50 graden was nis grens vastgesteld doeh al spoedig begonnen de Kussen die grens Ie overschrijden en dientengevolge werd op initiatief van de Japansche Regeering een overeenkomst gesloten krachtens welke het gansche eiland door Kussen en Japanners gelijkelijk mag bewoond worden Daardoor is in elk geval veritregen dat de onverzadelijke veroveraar tenzij bij ook dat tractaat in den wind uerpl ich met uitsluitend van gebtcl Saghalien kan mei ier maken Intusschen schijnen de Kussen nog met tevrtden In den laatsten tijd hebben ij talrijke be oeken gebracht op het meer zuidelijk gelegen eiland ïesso vermoedelijk met geen ander iloel dan om ook daar zich te nestelen ïesso is van niet veel belang voor de Japanners het klimaat is er te streng voor hen en het land brengt voor den handel weinig of niets op Maar hel eiland vormt een neutraal grondgebied tussoben den Moscovisohen indringer en het eigenlijke Japan daarom is het bezit er van ceii twistapel De Japa ische regeering heeft thans besloten daar zij Ie zwak is om gewapenderhand te werk te gaan hel eiland vooralle vreemdelingen op n te stellen Zoodoende hoopt zij er kolonisten heen te lokken die door underlinge afgunst elkander en den Kus dan wel JD bedwang zullen houden AVie niet sterk is moet slim wezen I t ïe Manchester hebben de verkiezingen voor Hl snhnnllieiitiliir rf prU nlwnt r t l l l M Ij lydia Becker die 15 249 stemmen vern ierf werden gekozen 6 Kpiscopnien 2 Wesleyonen 1 Presbyterianen 2 Koomsch Katholieki n en 4 slechts die onder geen kerkelijke vaan streden Elf van de irijftien gekozen eandidaten zijn dus niets anders dan werktuigen vnn secicn en pirtijeii Üaity Xfir bejammert dezen uitslag en viecst en dat een dergelijke te Londen en e ders volgen zal indien namelijk de kiesgereehligilen gelijk liet te Maiieliester geschiedde voor twee derden thuisblijven Wanneer op die wij e de verkiezingen in spcl uren geol uilTallen dan is t de schuld van de afwezigen Want de srclcmannen zijn niet oiivcrs cdiillig en zitten oiet stil en blijven niet te huis BELGIË In de kamer van afgevaardigden had gisteren de algemeene discussie plaats over de wet op de middelen voor het dienstjaar 1871 De heer Ie Hardy de Beau lieu heeft ene vermindering voorgesteld van fiO percent op den bier accijns De e accijns brengt den slaat jiarlijks ni en ïi tien millioen op De heer Ie Hardy gaf bij de ontwikkeling van zijn amendement te kennen d I ij de voorkeur aan directe boven indirecte belastingen puf Hij bracht in herinnering dat de opbrengst der directe liclaslingen sedert 18311 nagenoeg is blijven stilstaan terwijl de indirecte bel islingen aanzienlijk zijn tocgeiionien De minister van llnancicn verklaarde dat de sohatIfist in de tegenwoordige oraslandigheden eciie bate van t a millioen niet kan ontberen Het nmeudement achtte hij dus enaanncrnelijk Op de aaniucrking van den heer Ie llirdy riat de indirecte belastingen sedert IsliO bullen alle verhouding met de direcle ijn toegenomen gaf hij de ver tkering dat hij bereid en geneigd is hel sleUcl van directe bcla tlingcn te her icn maar vooraf is een nauwgezet onderzoek iioodig Hierna trok de hiir Ie II irily zijn anieiidenicnt in De algemeene dihi u iieii enleii vervolgens nog een poos vourige el en tucn gcslolen De minisicr van biiiiieiilaniUelie aken heeft een wetsontwerp ingediend lot opnihtliig van een peiiBioenkas vour ondeiwij trs op de l igcre scholen 7iC fJt DUITSCHLAND Men is lo ISerlijii in gespannen verwachting naar de overeenkomst met Beieren en Wurtemberg het gerucht wil dat met bciile landen ar ondcrlijkc militaire eonvenlies ijii ge olen en blijkt dit het geval te zijn dan zal in elk geval in den iijkbdag een levendige beraadslaging plaats hebben over de e halve eenheid want evenals de Pruisiscl e regeering beschouwen tegenwoordig do nationalen de militaire eenlieid als den gromlslag v iii alles Niet alleen in hber ile maar ook in conservatieve kringen schrijft men uit IScrlijii aan de Kohi fit bestaan groote bedent ingeii en vr iagl mm zich af of men hel strcveu van Beieren na ir een afzonderlijke positie in den bond el in d it op icht mag K iniT e o he iii lei r w as io at gev il om Heieren voorloopig nog buiten den bond te laten liever dan de eenheid van Duiteehlaud te vcr w ikkeii De bepalingen m t Hessen en Bidcn hebben daarentegen een gunsligen indruk gern ukl de afzonderlijke regeling van hel post en telegraafwezen vau de belasting op de dranken meent men kan Ie gemakkelijker worden toegestaan omdat men het vooruitzicht heeft dit later ook deze zaken aau den bond zullen komen Hel is eer opmerkelijk dat scliier algcmeen twijfel begint te ontslaan aan het voortdurend succes der Duitsche wapenen Wij hebben reeds gemeld dat de Kngelsclie bladen na de kleine zegepralen der ïransche troepen weder heginnen ie geluoven aan de mogelijkheil van een wending der oorlog kans ten gunste lier laalslen Belangrijker dan die ver inderiiig van meening waarbij klaarblijkelijk ook andere invloeden in het spel iju is o a hetgeen wij in een veelgelezeu Berlijnsch blad lezen Er valt niet aan Ie twijfelen egt bedoeld blad dal het karakter van Oüze legeraanvoering een verandering ondergaan heefk Een stoutmoedig krachtig voortrukken belangrijke veldslagen eeu snel partij trekken der overwinningen een streven lot bereiking van het doel dat alle hinderpalen te boven kwam dat waren de schitterende elcmenteu waarmede tot de maand October gewerkt werd Wat wij echter thans zien het heen en weertrekken het verschuiven der legerkoipsen en tengevolge daarvan de kleine slagen die de guerillabeuden ons toebrengen zijn zoovele bewij cn dat wij ons eene taak gesteld hebben die boven onze krachten ging Tegelijkertijd Parijs uithongeren en Frankrijk s Noorden en Zuiden bedwingen dal is iels wanrvoni een mill oliTai ii i n iirvi jka utilucmle tuuden ijn hel is dan ook buiten twijfel dat wij hel alleen aan den val van Metz ie d iiiken hebben dal on e itrijdkr iehtcn voor Parys met eer in het nauw gehra dll zijn Tot versterking van de e niet ongegronde redcnesring is zeker het bericht geichikt dalle Berlijn een nieuw korps gevormd is dal van daar naar het oorlogstooiieel al vertrekken Het is een korps vrijwilligers meerendeels bestaande uit ervaren jachtop ieiiers die cker van hun schol ijn en draagt den titel de reserve j igfr balaljons Als bijzondere onderscheiding heeft de koning bij de e keurbende alleen ulke odicieren en onderolTicicren aangesteld die reeds iu den oorlog het ijzeren kruis verwierven De rcservrjagera dienen voornamelijk tot beveiliging van spoorwegen en lelegi ifen liet eerste en tweede der bataljons dragen den naam van Lotbariugsche japerbataljons n 1 en 2 Uit Berlijn wordt geschreven dat de uitgaven ten behoeve v in den oorlog gedaan den Ij dezer 1 Hl 101 0111 thaler belirpsu A ngezieH hiermede hel mdciuid verleende crediet nagenoeg is uitgeput Hordl u bij de vroegere tocgestano lao millioen nog credi l aniigevraigd voor eene som van lüO OüO OüO tualer die geheel of ten deele voor oorlogskosten worden aangewend OouD 1 Dkckmuer Ons is gevraagd waarom in onze opmerking over de naamsverbastering in de samenspraak bij Remmer Ie Utrecht uitgegeven de voorlcllers der lieeren van Veen en Vorstman niet waicn opgegeven en men scheen daaruit bcguusligiiig der andere personen af te lelden Dil is volstrekt niet liet geval De heercn A vau Veen en dr M A U Vorslman zullen iii ons geen bestrijders vinden omdat ij ons als redaclit onzijdig honden Wij wilden eenvoudig aantoonen hoe er door de coijfessioneelen gehandeld wordt tot doordiijv mg hunner plannen en daartoe w ii het voldoende er op Ie ij in hm de namen liuriiri raiidid iten lil hooi lijk I ll mi I dl iiiorlitlirs die hniini r legenslaiid T erliler uf onhchourlijk lif althans zonder de voor Men schr Jft ons uit J Crg mhirhl In dive gcincciilc gaal het uu en dan wel eens w it oiini tig loc idal D 1 van der Riilk thans mede redacteur van hel l itih iiani de e goineciito verlaten had werd den kerkcraad hot recht onliiomcn om cencn nieuwen predik int te kiezen maar dit aan het kicacollegie toevertrouwd Van die zijde had uieu te vergeefs een aant il beroepen gedaan op predikanten Tan de recht innige leer totdat de telkens teIcurgeslelden werden verblijd door Ds Simons predikant ic Uiesscu en U jswijk die de beroeping herwaarts hid aangeuoraen Tusschen die beroepen in was er menigmaal een 50 gulden bij het traotiment gevoegd want daar zou het zeker aan mankeercn Bij de laatile beroeping was het oorspronkelijke yj iduüj iCius verhoo 4 j tot j üO De kerker iad die voor modern uilgekreten erd scheen reden te hcbbc i om zoo iets niet te mogen toestaan ilthans onlangs erd de vcrhoogiug door bel kLi sikaal bestuur verirorpen Dal was heiligschennis bij een groot deel der gemeente en die modernen waren er oorzaak van zei men Nu moet men welen dat de beroepen predikant reeds sedert eenige weken gepakt en gezakt was om naar hier over te komen en dal men reeds een dag bep aald had voor de inlree rede Nu lag alles in duigen Er heerachie bij velen groote verslagenheid eene verslagenheid die evenwel spoedig in verwenschingen tegen die goddelooze modernen veranderde Zoo iets kon uiel onbetaald blyveu en dat is ook getoond I Zondag 13 Nov was er eene ongewone levendigheid iu ous dorp en jawel daar hoort men het rinkelen van glazen Bij wien was bel üoli de glazen van zoo n modernen ouderling moesten het onschuldig en wel bezuren Hiermee had men zeker de bekendmaking op het oog dat de dominee den volgenden zondag zijn intree zou houden Dal dit laatste gebeurd is geloof ik uiel alleen weet ik dat toen eeii groote menigte zich door bet dorp bewoog waarschijnlijk uil nieuwsgierigheid naar de dingen die komeu zouden De heer J B v Hugcnpolh betoogt in t Vacttrland dat het protest aan Z M dvn koning legen de overweldiging van den Rcrkclijkeu Slaat van een aard is die aan t Ncdcriandsclie staatsgezag verbiedt hel te aanvaarden De schrijver zegt lic eerbiedig de treurige stemming van vele Katholieken bij hel ineeiisLurlen van de wereldlijke macht des pausen die dagleckeneiide van het midden der b eeuw meer dan elfhonderd j iar telt en haar beslaan als het ware door vcijaring gewettigd lu eft Maar dit mag ons uiel leiden en hel staatsge ig het allerminst op een pad dal in strijd is met onze instellingen eu gevaarlijk is voor ons volksbestaan Hebben de stellers van hei protest en de leiders der beweging want eeu beweging is het de strekking der zaak wel al oo ingezien Alen bcttceit ja ik hoop neen en dan hoop ik levens dat zij niet op hel iiigc lagen pad zullen voortgaan en dat zij niet door leekeniiig van peliticii of prolesten een beweging tussehen de Katholieken zullen uitlokken op ren oogeublik dat alle krachten des lands eendrachtig moeten werken Het is eeu geTaariylc spel dat spelen met godsdienstige hartstochlen op etaalkundig gebied de bewerkers daarvan zijn dikwijls de eerste slachtoffers Op de gronden hier iiiiccugczel en met eerbiediging van elke godsdienstige ovcrluigiiig verzet ik mg tegen de indiening Tao het bewuste protest eu doe ik een beroep op de wijsheid en vaderlandsliefde en niet minder op de katholiciteit mijner Katholieke iandgenooten om zich in s Hemels naam niet te laten meesleepeu hetzij door hun gevoel hetzij door hel drijven van andeicn En mocht desuieltemin de zaak doorgaan en het protest bij Z M orden ingediend dan vertrouw ik dal de Nederl regeering in echt Nederl ta il de petitionarisseu met niel onUaiikelijkbeid zal bejegenen Door het JFeeiU v h Regt wordt medegedeeld de bg ministeritele beschikking vastgestelde regeling van het onderwgs in bet huis vau militaire detentie Ie Leiden Oiidernijs wordt gegeven aan alle gedeliiieerdeii voor wie hel noodig geoordeeld wordt Du onderwijs omvat hel lezen het schrijven het rekenen en dcbiginselen der algemeene aardrijuskund in verband gtbraclit inel do vaderlandsche gescbiedeiiis Hel woull zooveel niogehjk klassikaal gegeven en dieiibtb iar gemaakt aan de verslandelgke en zedelijke ontwikkeling der leerlingen Bovendien wordt aan de gevangenen die aan het eind examen vold iaii hebben en als rmbaohlsliedeu er nut van kunnen In kken üiiderwi gegeven inde grondbeginselen van rerlillyiiigen ornament lei kenen Do school beslaat lilt vii r klassen Hel onderwijs orilt gegeven door ei ii hiiofddiiili rw ij iT iii i wit liiilpoiidcrw ijzer Iwjgcst i in door adsistciiten uit de verstgevurdcrdc 1