Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1870

f ij ml H it Iict uu Il dm nol eens vu V Ih IH mede redacleur e mt iilo Mrhteii had itcht üiluomm om tcutn nkzcu iDtir dit au het h Van ie zijde had meu Il loepen Sdnn op predikau leer toitlat de tclkeua te lilijii dü i Ü3 bimons pre ijawglc lie de beroeping 1111 Tu fchen dio beroepen Il 0 gilden bij het tnc OU litt eker nau inuu b loepin WI13 het oorspron urhoogd tot ƒ 15Ü0 r fnodrri uilgekreten nerd om zoo iets niti te mogctt s Hfid C verhoügiug door I icotpen U13 bij csn groot deel der iien uarm er oorzaak van It iDcn wetm dat de beroepen cpuige wikeu gepakt en geer over te komen en dat men h ld voor de intrit lede u groo E verslagenheid evenwel spoedig lu verwenI liklooze inademen verauderde Jitnld byvea en dat 13 09k IS tr eei e ongewone leven I 1 jinel I aar hoort men hit liij men vas het Och de Il rucu ouderling moesten hel imu Hie mee had men zeker act oog tilt de dominte den In intree zoi houden DU dit Ig loof ik liet alleen neet ik e menigte loh door het dorp Ik uit uieu sgierigheid oaar de u Itu 1 igenpoth betoogt 111 t Vtcler1111 Z M d n koning tegen den KirkelIjken Stiat van I t Nederiandsche slaatsgezig uien I e sthnjver zegt Ik jiLminiug vTu vele Kitholieleu viu e wereldlijke m icht lc kenende van het midden der liuuderd air telt en haar lielor veija niig gewettigd heef i lol Ion en het slaitsge ig Lil pid iBt in stryd is met jtviirlijk 13 voor ons volksul rs VI het protest en de want e u beneging is het k el alioo ingc ien Meu neen en dm hoop ik tevens 4 1 lifien jud zullen voortgaan killing ran petitien of pro l ibbdieii de Kitliolieken 7iillen ublik dit alle krichten des ludeu werkin Het 18 een geleien met go adienslige hactsiochp eliied d bewirkers dairvau p si icliloffe e Op Ie gronden t eeibiei i jing vanilkegods er et ikimg legen de ludie t protest UI doe ik een beroep lerlaudiliijile en niet minder I jiier kilhilieke landgeuooten iiciam me te liitin meesleepeu hel ij djor het drijvei van I biiKttemii de ziak doorga m ordei ingediend d in verrl regeel ng in echt ederl met niet ontvaiikelijklieid zal eliikking het huis ordt ge t noodig liet kzen I lir ilgei I Ie v I iiiogeli I til de l rlingi II 1111 he inbuhtshi r i v 11 II I tl lilt uil II I I uil wordt medegedeeld V ictgestclde regeling AU militaire detentie B en aan alle gedeli gioordeelil wordt het schrijven het il me aardrijkskunde il rlandsdie gesehiek kltts ikaal gegeven eistaiidelgkeeu zedeI J5o eiidien wordt eiuil ex imtn vollen er nut vin kuu1 1 grondbeginselin Jv 1 11 adio jl beir js unit gi gi ven i 1 iiip i II r ij er iei3l uirdeiile g d lin crdiu geko cn Degenen dic lan het eindc im u voldaan hcbbtn liet n al 01 uut dt klissdi düoiUopiu htbb ii inugcn desverkie ende het oiidernijs blijven voort dltn Di ïüllctiden nelkc niet als adsislcuten orden gobruikl of den cursus met verdtr volgen worden bij di leekenkl i si luge decid of kiijgenin de schooluren boekcu Ier lezing uit de bibliotheek Met diep l d e eii verneemt men dat de loestmd Tan II K II pimses lireilcrik sedert lang lijdende in de lailste igen eer 13 achliruit gegnn Dit 13 de aanleiding der komst van 11 M de koniufiu van Zweden eu Noor enen 111 de resul itin t f setioon hl Kom t niet ouverw leht wis werd het beier geoordeeld over de aiiiileidnig dnrvan het stilzwijgen te bewaren tot dat 11 M a ingekomen was Am het llmulehblad wordt uit Ure la gesehreven dat een honderdtil igiinren van uilgeslrekle groud n onderde gemeenten lilburg Dongen GilbO en llijin Alphen Riel en Baarle Nissiu een adres hebben 11 gediend san de provinciale stalen van NoordbriLmt dnrbij verzoekende dat over de uitgestrektheid hunner grondcu een walcr chap moge worden opgericht ten einde langs dien weg eeiic verbeterde witerlozilig te bekomen van het rivierlje de Doiige eu de daarin Lilwalerende Lijen Diardoor zouden niet alleen dui ei den hectaren lauds worden verlost vin het schrale heulewater dal elk jaar den bodem o eislroomt m nr deze te vens geschikt worden gerankt lol bosch eu bouwgrond hooien weiland aan lelk laatste vooral zoo gruote behoefte is liet Zaaulandulie Weekblad bespreekt t Mnltitnh bnds naar mnleiduig van eeiie opmerking in een Torig no belrtlTende de oproeping van eenige be langslellenden 111 hel lot vin den heer Douw es Dekker en daarna ontvangen sihnjven van den hoogleeraar dr H kern te Leiden en uit Bollerdam van den heer mr J van Gennep advocaat te Balivia De Zwnlandsche Cuurant wil zich ook niet onttrekken aan eene stoOTelijke erkentenis van de verdiensten van Mullatuli den geui den en krachligen kampioen tegen de verdrukking van duizenden onzer aatuurgenooieii 111 het sehoone Insulin Ie Het Ncderlandsche volk doe ook ditmail witryn band vindt om te doen het zij ditmaal prnctisch ook hl 7ijn waardceiing vtu een groot man Ui tet schrij en vin dr kern te Leiden bijkt dat de ledao der commissie zich vooraf vergewist hadden vin de guedkeuriU van hun pliu door den heer D Dekker In ijn sehrijvm thius berustende bij mr J van Gennep verkinrt hij hetgeen voor hem gedaan wordt met d inkbairheid aan te nemen De heer mr J vm Gennep verkinrt dat op de pertinerie vraag aan den heer Dekker gericht of luj met de pogingen der eomraissie voor t Mullatulifonds genoegen nam de pertinente verklaring is gevolgd dat hij er dankbaar voor nas ofschoon liij voor de resultaten vreesde De heer mr J vm Gennep meent te mogen hopen dat een eikentelijkheidsbewijs aan den schrijver vm Max Havelaar uitsluitend bestemd om hem de ïruchten van zgn arbeid aan zgnc vrouw een meer onbezorgd beslaan en aan gne kinderen een goede opvoeding ie verzekeren sympathie zal verwenen bg velen aan de Zaan met zgne gioolsohe overleveungcn aan het Y en aan de Roile Voor het Multatuli fonds is door den ondergeteekende een mnntbillet van ƒ 10 ontvangen Aangemoedigd door het hier boven medegedeelde uit het amlandsche WeiWail lihjft hg leh voor perBOneele eii rn ilcneele lulp aanbudrii Mr J lOlUUIJN DllOOfiLrCVLR Laatste Berichten Londen so Nov De limn sielt lertiouwen in tie goede voornemens vin l ruisen ten opzichte van de Ooalersche quaistie Het bl id ziet met geuoegen eiken slap dic ten gunste van het behoud des vrede wordl gedimii Het Cilyblad veimeldt ook het gernilit dit de koning vnii I iuism en Napukon een vredestraetaat zulku telkenen Niipokon zou afstand doen van blraitsburg 11 Melz en de kt l er ou naar l args lerugkeeren aan het hoofd van het leger dat thans krggsgevan n is De i atii iri egt dat de conferentie geen plaats kan hebben onder dat Iruikrgk er op vertegenwoordigd 19 Ingeland km het voorsiel nitt iianueiiiin onder dat aan die voorw mnk is voldain De Vat l Aciii e l dit de Jriiisdien den 27 ru 2 e veikciiiiing 111 de ndiliiig van lu i K Kol deliii j wirikn diiibg Kmg g slag n lur iji Itift lid V Kir ld v 11 Kuil 111 I lul het hoiiddi nil 1 I 11 I ill a ingenomen hel virzet er i li ei hier met tirfiii London oO Nov lid gerucht door den me i vdspicul u dit betrekkin heelt op een traclaat tubselieu l riiiseu en Napoleon is voorbarig De onderh indelingen loopcii teneinde eu hrt sluiten van 1 11 rede is aanstaande keizciin 1 iigciiie is naar lUielmshohc vertrokken om et tridait te teektneii iUisl ind heeft officieel gne goedkcunug geheeht aan het houden cener conferentie Versailles 29 Nov De hoofdmacht v in het Toirc leger trielitte gisteren door eene krachtige oeweging lont imeblcau te bereiken Het stootte 111 d nilnjhcid van Beaune en h Kol inde op htt tiende Duilsche legercorps en het werd iiidit de ii euers door Jo v me divisi n de eerste divisie cavalerie veis eikt w ircn met groolo vcrlie en aan doodeii eu gewonden teruggeworpen Kr werden velelrinsohen krggsgevangen gemaikt Versailles 29 Nov Offimel Dekonmgzoud het volgend telco ram aan de koningin l rms Irederik karel meldt Htt gevecht dat gisteren geleverd werd eindigde met eene ware nederlaag voor het grootste gedeelte van het Loire leger na uvan het 2üste korps waarsohgnlgk ook het 18e en ein gedeelte van het 15de en 16de volgens irans he opgaven 70 000 mao aanwezig waren Het geheele 2Ü3le korps was in het gevecht gewikkeld de ludere korpaen gedeeltelgk De vgmd liet lOOU doodeii op het sligveld aohter mtu egt dat het aan al gewonden 4000 bedraagt eu dat der gevangeni 1 IdOO Met elk uui wordt het aiiital gevangenen eehier grooter Het gezamenlgk verlies be lrii t wel 70UO man Generaal d urelles de Palidiuc moet gewond zgn lUt verlies der ouieu beloopt 1000 man eo weinig oRicieren Versailles 29 Nov De vgand die bg Amiens geslagen is vlucht m de grootste wauorde noordwaarts Hg ordt door de Duitsche troepen vervolgd lu gne verschansingen werden nog 4 tukken gesehil gevonden lengevol e van den zegevierenden strgd van het tiende aroitekarps op den 38sten geleverd heeft de vgnnd den terugtocht verdet voortgezet lu den naeht van deu 28 op 29sien evenals in den oehteiid vanden SOsten werd er hevig gevuurd uit d forldi van l irgs Daarop volgde een krach tige uitv il dic oiiilertuuiid werd door de kanonIleerbooleii op de Seme eu gericht was legen het zesde legcikurps leii e fden igde hadden kleme ml villen pints onder anderen tegen het vgfle legerkorps alsuok b wej ingcu op verschillende andere punten De vgand is overal t ruggesl igen eeuige iioii krdc krggëgevaii eiien in onze handen nchlerlilende an oi i gi e lebben wg verloren 7 odiiieren en eenige honderd m in Berlijn so Nov Me er eu meer zegt de Pfov Correnp gaat de Kussische quicstie een vreed ime oplussing tegemoet Het voorstel lot een conferenlie vm onze regeert ig uitgegaan heeft bg Itiislind eu Ingeland bgval mogen viinleu DideIjk na het verkrggen der verw ichle goedkeuring vau de overige mogendhede i zil de conferentie te I Lon leii plaats hebben Bg de verzoenende eziudI held van allo betrokken mogendheden valt aan eene minnelgke schikking nauwelgks te twglelcn BOrlyn lO Nov Er IS hier een particulier bericht ui Tours dO Nov Kr is nog geene ofTicieele Igdiiig omtrent de operatien van het Loire leger bekend gemaakt ma ir men verzekert dat er gunstige beriehtcn gu ontvangen Lord Lyons heeft gisteren aan onze regeermg het voorste van Pruisen belretlende eene conferentie over de Oostersche quffstie medegedeeld Ons gouvernement heeft daarop nog niet geantwoord Londen so Nov Komngm Victoria I3 heden middag te Chislehurst gearriveerd waar zg aan de ex kei enn der Frunscben een bezoek heeft gebracht De koningin is m deu loop vau den namiddag naar Windsor teruggekeerd GeiHciiêde Berichten lit lloof ovc n wordt vnu Ï7 November gcichrevco iirl isl riii ijii liitr Ineo iioiincii iii luihteiii genome biwliiilUfel vau i f7üttirg te lubben grplubd ten kostii van 1 11 iioii cin oiidigi buigtiliidui rn il door midJU tan 11 lirmeii m Hev 3l n nfh dt giriiMm die er üin d lik loiiKii dii ino t dt om oo dlicid d l Ixdiogim n Lni d IS riju II 1 ijn biotd r on nsUr dn aatstr had umi do 11 Ion til ditKn kir vin t llollai dstln v ld M luLii vMh Iniu lo tiunwin en lan I n ttr ltll mluBiimi til I ii vijllij jiitiioid dil dt ubltr wind nl ti lii iiotii bil uit tuis tei ZU3UI ktlt ir lan dotlil ntia lot wlitgenool te liezen De looinanmsto scliuldigo u crn blinde brl lar in dcnaiidd ng f ti anind ct 1 if c in Inro roinpliie d vioivv vm t nksiliilltr Di Ij Mt uidcdo pon De bcdropiitn ijn üji ilicht voor ttiie som u n tirca HO en tei Bttl oudtrwtlbtlie zilveren Beliipiitisknouiitn Htt aantal vrrdroveu in onttroonde vorsten en rogenltn lu tuioin tn het gitil hui i er familii kdrii neemt nut ieder jiar tor oo lilt mtn op t nofenblil lo dt cduwo van koiilni W üvaii Giukii liid 24 lltt Ih J 2o de t ruirvau bimboil in ijnt gimiliii J Uig Ibill do de raaf van lailjs mtt U n t ur II I iti fini lic li Icn H I ebr 1 4S 4o Imi 1 10 ƒ it au Spaije nut id hniilic leien 18 iS lio Irum ƒ koning van Napels met 11 familiekdcn 13 Jebi ISfil 60 hertog lliiöeii tan Pnia met O finulolidtn ltii 7o li iloj iaiil van Urnnsmjk 7 Scpt loii co kti ti y ir lie f u ilu leutn 1870 Jo kouiit iy van Ilnioier met 4 fimilie Icdtn 18156 lOo de Itunorat in Hess 11 met 12 fimlllt leden I8fi6 12o kemeriu C aililfd van Mtsico lSf7 Ido hertog Adolf ran liiiau mtl 5 lam ht Ichu I80 llo groothertog J eiihnmid van lo kim mi t 12 familieleden 1860 I60 Hertog Irans van Modciia 1860 ICo paus Piiu IX verdreven door het Italiaansche gonveri tnicnt in 1870 De vervaardiging van kotlieboonen udint in den laatatcn lyd in Ameiika Midir 111 bloei toe en dtwijl dt daar gevestigde fabrickautcn hnii fabrikaat bij groote bueveelheden naar f uropa vcmudeii 13 het zektr niet onbelangrijk hi rop de aandacht van htt piilditk te vtetigei De Sci ntific American diclt daarover het volgende mede lot nu toe vcrkterdo mtn vrg nlgimeen 111 dt inttning dat als men ongtbraiide küffitbooiiiii koopt de e zilfbuindt en raaatt het net kan mitsen of men tbruikt dt tdilt Mokka of Java Il dut uietuiug iKtU men zich iclit r dikwijls brdiogcn daa n en ttgcnvsoord t koflitbooiien 111 h t groot en zoo kun Btig namaakt dit y n otilijk aii dt irhte booneo te ondtracheiden üijn y voorden uit gen i it klu in vormn ge brand totdat ry de hardheid van de f one kollitbooiitii heb btu in vinolgtiis oiil r dt tchtt kothtbooiitn gtmei d By htt blinden der kolbt itiiitn zij dt bruine kltur dti eibto boontn aan en rijii ook dan intt It oud istlitidtn Dt t vttvoUdiiig 18 niet stliad Iijk ooi d gi oidheid daar dt gemalen klei bij het koken op dtn bodtui valt tn zich met htt küfliedik verecnigt INGEZONDEN De heer van Muhler minister van eeredienst in Pruiseu heeft ook eens eer w it lan ich laten hooreu wat moois iianielgk ZKxo heeft n I aan de hoogleerareu te Breslau die zich legen het onfeilbaarh idsdogma verklaarden een schrgven gericht 1 vrome man betreurt daarin hunne openIgke oppositie tegen een leerstuk dat van de hoogste over hen gestel Ie kerkdijke autori eit is uitgegaan Zh c 15 viel geen vriend vm den puis maar t hiudert hem vrciselgk dat er 111 denii bg die professoren van tegenspraak van verzet elfs sprake is Il edii 4j dan 4ok de hoogl nmr Kiiüudt bg de wgsgeerige faculleit te Btiiiii om zgu ongeloof aali de pauselgke onfcilbdirlieid in yiie giestelgke bedieningen geschor it eu al ivelliiht ik elfde muuregel enomen wor l n tegin ile od M kirden Dieringer en llilgers aklair In de profrsso di vin Hre Uu bovengenoemd Pe miiiiiter heeft hun aangezegd dat zg niet op gne bescbernung te rekenen hebben als de bisschop dr torster die voor een dig of wat tot de pauselgke oufeilbairheid bekeerd IS hen wil vervolgen ou meu uu nog durven beweren dat von Muhler met in het itei van Bism irck past Geeft hg den pre m er wel iets toe in het terecht elten van hen die loh vermeten a een eigen opinie op na te houden eu daar rond en ferm voor uU komen i o op poliliek a s godsdienstig gebied Zou de ongekende voorspoed det Duilsche wapenen wellicht ook van invloed guop de despotieke neiging v in Pruisens rrgeering Mocht dit het geval gn tsueces van 1886 pleit ook el ceiii s iii8 loor dit v rmoed n laat ons Nederlmders zulks ene aaninauiug te meer zgn om ons door de militaire glorie van t zegevierend Duitschland niet te laten benevelen Wg voor ons vree en dat ook het succes van 1870 op de aiting van den vrijen geebt in t staatkundige zoowel als in t godsdienstige en el met het miust in het zoo snel opkomende Pruisen belemmerend terug ral werken t Kan wezen dat we lu dezen wat pessirautisdi uitgevallen zgn gevallen echter als die met dr Jacoby eu de hooglcerar n bovengenoemd weg te egfeieu of als bloot toevallige feiten te besebouweu dit gjat uiet aan of men moet blind willen gn voor het streven waarvan die feilen het uitvloeisel zgn Posterijen S A T VAN BRILVFN diewfmns 0NBEKP NDliUn i rRl LK 0 LNMFTKOM iN BrrouoD tvoh DEN IN I F 2 UI LIT VVN UE MIASÜ 0 lOBER Krugt ibbenbrotk F H de l Orme Amsterdam Onrust s jravenhnge van rp louikrnk k van Mi l llairlemmeimecr W l dt Kriropeu a d i liirnird iii n vdd 1 idni 2 si A v d Willik Uolteidiiu i van W laS Uo i iida il Mando iilbuig M Streilliud Wilms i iMiiii i i ii iii nmw i i i wrmm tn mv m m puwwww n