Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1870

MARKTBERICHTEN Oouda Not lig tamelyken omzet bleven de prij7 c iiafffnoeg onverniiilerd Tarwe puike Zeeuwsche 11 75 ii ƒ 12 55 Mindere 11 u 11 50 roldtirlnrwe 10 60 ü 11 25 Itogge puike Zeeuwaolie 7 76 Kf 8 60 mindere ƒ 7 a ƒ 7 1 0 Voer ƒ 6 u ƒ 50 Jerst winler ö 50 hf 7 dito zomer ƒ fi a 75 Miudcru soorten ƒ 5 25 a ƒ 6 Haver korte ƒ i 11 ƒ 1 65 dito lange ƒ 3 t0 Ti ƒ 4 Duivebooiien ƒ 8 75 a ƒ J 35 liruine boonen ƒ 11 60 u ƒ 13 75 Hennepzaad 9 a 9 10 Pe r a rfi li l jk n cmivo eerste kwaliteit ging vlug tweede kwaUleit traag vnn de hand veile varkens van 2i ü 28 cents per vyf onsj magere varkens traag te verkoopen Aangevoerd 35 partijen kaas pryzen van 21 50 II 29 50 Goeboler 1 30 af 1 40 Weiboler 1 18 a ƒ 1 24 Burgerlijke Stand Gedoben 23 Nov Johanna ouders H KijkholT en A Zorg C thnnna Coriiilm ouders C Kus en P J UoUea Wiihelmiue IleriniDe Chiistme ouders A C Cozijn en L J M vau Lceut 2V Johaiiues riiumas ouders C A Bezem en H J van A teu OviBitnKN 2S Nov M Doorulios 5j 8 ra 29 E A do Keizer 2 j m P Dekker 13 ni 30 W Verklik 2 m GiHiiwD 30 Nov J J Dalmeger en A K Trip I Jongerhvld en D de Jong ADVERTENTIES Getrouwd J J DALMEIJER Hoofdonderwijzer te VierUnijsheek en A C TRIP Gouda 30 Nov 1870 Onder dankbetuiging voor de vele bewijzen van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden roepen wy bij deze aan allen een harlelök VAARWEL toe Bevallen van eene Dochter L J M COSIJN VAN Leent Gouda 28 November 1870 Op Zatiirdag den 3 dezer aal de ondergeteekende op de Turfmarkt H 84 eene winkel openen in Garen Band Wollen Saaijetten enz zich minzaam aanbevelende belooft zij eene prompte en civiele bediening Gouda M C van WEST 2 December 1870 van deh Linden De Ondergeteekende verzoekt aan de Stembevoegde Leden der Hervornide Jeniecnto bij de aanstaande nerat mmiug hunne stemmen niet op hem uit te brengen A VAN VEEN Als MEID llUISÜOUDSTEIl wordt gevraagd om dadidijk in dienst te treden bü twee hecren IEMAND tu sschen 50 en 00 jaren P G een goede Imrgerpot kunnende kokeu naaijen en met de wiisch omgaan en met verdere hiiisliondclijke zaken bekend van gdcde gctiiifTiMi voorzien ilieliiieerciide gidii vc ziili t c iidrc iscn ii niet Vir o brieven onder letter ü l i den HoeMiuiidc laar l va n OUDSHOORN Klinieg U louda 6SBRS KAHPHUIJSEN HOPLEVEEANCIERS hebben de eer nan hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat met het aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorzien zal zijn van een fraai assortiment Chocolade Sulkcrwerken NB Dagelijks te bekomen goed gevulde wanne BOTmiTTIlS Openbare Verkooping op WOENSDAG 7 DECEMBER 1870 9 uur in de Nieuwsteeg to Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBELEN HUISRAAD GEMAAKT GOUD ZILVER JUWEELEN enz benevens eene zoo goed als nieuwe VIGILANTE Die by dezen verkoop nog iets by te brengen heeft vervoege zich bij deu Vendumeoster M VAN DANTZI6 alhier Mejufvrouw BIEZENAAR verlangt ten spoedigste eene bekwame DIENSTBODE Gezondheids NALZ CIIOCOLADE FLIKJES De onverdeelde byval dien mijne MALZGE ZONDHEIDS CHOCOLADE door haren aangenamen smaak hi e ongemeen voedende kracht en ligtc verteerbaarheid bij HH Doctoren en het consumerend publiek gevonden heeft deed mij besluiten de Chocolade ook in den vonn van FLIKJES te lat n fabriceren en zijn deze nu a ƒ 1 de groote en 50 Ct de halve Doos verkrijgbaar geptcld JOHANN HOP F Koninkl Pruiss Commissieraad Ridder enz Centraal Dépót Amsterdam Bloemmarkt bij de Stilsteeg P 154 Mede echt te verkrijgen te Gouda bjj J J van Vbbuminoen en de Wed A O Schouten te Woerden bjj Heniu J VAN den üeiui 60EDK00PE MUZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin BuitGMUiLEii Der Operufreund Potpourris N 4 Martha Q ƒ 0 75 id N 8 Il Trovatore C 0 50 OsuoitNE op 61 La pluio de perles Valse B 0 50 Ah chez la Morte et Ie célèbre Miserere de l OperaIl Trovatore B 0 50 OmiEs Die Wacht am Rheiu Transcription Brilliinte C 0 40 Volkslieder voor zang met pianoforte Die Wacht am Khoin j Rhcinliod Sie sollen ihn 0 20 nicht liiibcn oiM ilctc iidilognssoii iUATIS Alle niuiuiicrs ilc i r llit fuvc ijii stccd s voor hiindcii liij den liiickliuiididunr A Ii Ii l j K M A X te loat t Slijm en Maa pillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen ilo SlijUl en nis maagVerSterkend gebruikt worden door hare working spijsvertering zeer bevorderen byionder gofj tegen do gal en cer zacht lazeretid zyn ziju tegen a2i j cent het dooije met berigt vnn het gebruik verkrggbaar bij de navolgende lleeren te Amsterdam M CIéban Co Droog lleiligewegD 821 il ic ij J C Krants Bodegraven B Versloot Bommel Zult J v d Vegle Delft E Wilschut Delfshaven J Koch Deventer Gebroed Timnn Dirkslnnd D de Vries Dordrecht H J Üiltny Jouda Ij Schenk op de Hoogstraat Gravensande W v d Boom s Huge Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidnnus Haaslrechl K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerstr Lekkerkerk A den Oudsten Linschoten B Kruithof Moordrecht G 11 Post Keeuwijk F Kaptcin RoUerdam v S inten KolfT korte lioofdsteeg Schiedam Wed A H Rombouti Schoonhoven A Wolff Tie A J Fansscn Utrecht 1 Altenn op den Steenweg over de l on kerslrnat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgeni bet echte recept zijn door my te Gouda allee en uitaluilend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sinis onheugelyke jnren gebruikte Slijm en MaagpiUen is een biljet voor7ien met de handeeekening vnn J J SCHHEUDEll apotheker welke hnndteekening zich ook bevindt op het zegelink waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve lanr wel attent op te zijn en zich te wachten voor hel gebruik vnn een nnmaaksel dat men tracht in omloop Ie brengen 49 Van O OUD A naar Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nienwerkcrk 8 51 11 33 1 24 4 33 9 53 Capelle 8 51 1 24 3 31 RoTTEBD M 8 18 8 51 9 41 11 33 1 24 1 B3 3 31 4 33 7 18 9 B3 Zevenh Moerkapellc S 21 12 55 8 46 Zoeterm Zegwaard 8 21 11 36 12 56 3 28 8 46 9 56 Voorburg 8 21 18 BB 8 46 s Ghavgnhaqg 8 21 9 44 11 36 12 56 1 66 3 28 7 U 8 46 9 56 Ou i ivater 54 lü 11 34 3 28 6 3C Woerden 6 54 10 11 34 3 28 6 36 8 46 Harmeien 6 64 11 34 12 66 2 83 3 28 6 36 8 46 Utrecht 6 54 8 33 10 11 S4 12 66 2 33 3 28 6 36 8 46 Amsteuüam over llnrmelen 11 31 12 56 2 83 3 28 8 4 6 Utrecht 6 5t 8 33 10 11 34 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 3 13 6 21 Nienwerkcrk 6 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 16 8 27 Capelle 6 24 10 59 12 24 M 6 09 RoTTEiiDAM 6 15 8 10 9 35 10 60 12 16 2 8 2 55 6 8 15 Zevenh Moerkapellc fi 30 12 35 6 10 Zoclfrm Zegwaard 6 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg 6 O0 12 11 6 46 s GiiAVEsnAor 6 7 40 8 10 66 12 6 8 3 57 5 40 8 5 Oudtwater 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 32 8 22 10 57 11 00 12 56 4 6 9 26 Harmclen 8 1 5 12 51 1 3Ü 3 1 9 20 U iitKiii b 9 8 10 60 12 35 1 10 2 35 3 35 i i i y i jnunM over llurnHl ui7 iri 10 15 2 20 8 30 Ulrechl tl S 25 9 40 11 20 ioudn Dl uk uu A Uiiiikuian