Goudsche Courant, zondag 4 december 1870

ö 1870 N 880 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Uw kMM voor Gouda en önislrcken De inzending van advertention kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave llangpillcn ai ds vele jiiren wet het isiijm en als maagvor irien door hare werking r l vorderen byionder eir zacht laxerend d het dooBJo met ber gt ggianr bjj de narot ende Droog Ileilifre Weg D 391 1 1 ot A egte Je Hoogstraat il Boom bpuDtraat nus I ling Iilaarlemmerstr lsl n ef Cbt De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Zonilas 4 December AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpo Nommers VIJF CENTEN ivol f korte Hoofdsteeg Eciubouts I Steenweg orer de T od f de ge verff ILLEN bereid olgeni door mg te Gouda alleen gesteld bij den Heer L A G zijm mal 0 str4at T WEL ecHe en s onheugelijke UI til Maagpillen i een Ie handeeckening van ƒ J hiker welke hnndteekening iich i gelak waarmede het doosge lie ie diiar wel attent op te i n loor hel gebruik vnn een ohtiin omloop te brengen 49 OUD A naar n 31 1 33 1 24 4 33 9 oS 31 1 41 11 33 1 24 1 53 8 3 i ï 12 55 8 46 21 11 36 12 55 3 28 8 4 46 1 9 41 11 36 12 56 1 56 3 28 il 34 3 28 6 36 U 34 3 28 6 36 8 46 i lE 5fi 2 83 3 28 6 36 8 46 10 11 34 12 66 2 33 3 28 1 aneJEn 1ïlT3l 12 56 2 33 3 28 t6 reoh 6 54 8 33 10 11 34 viC ÜDA van l i 12 37 3 13 6 21 1 6 11 8 12 30 3 7 6 15 8 27 12E1 3 02 6 09 10 9 35 10 50 12 16 2 8 I 8 J0 12 35 6 10 I 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 U 5 40 7 40 8 10 55 12 5 K 1 11 9 31 II 7 11 06 12 56 4 5 9 25 1 1 U 3 4 9 20 lOBD 12 35 1 10 2 35 3 35 ll ir 1 7 r II 1 2 20 8 30 l lr Mi 9 40 20 V H vuil Kennisgeving Do BUBGEMEESTER vau Gouda brengt bij deze ter kennis van le belangheblienden dat door den heer provincialen inspecleur der directe belastingen enz Ie Eotterdam op den 24 November 1870 is exerutoir verklaard het kohier voor de bcl ijiting op hel personeel dieiis j iar 1S70 71 n 4 2 = kwartaal l it voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligi is zijnen aanslag op den bij de et bepaalden voel Ie voldoen en dat beden ingaat de termijn van drie niaaiiden binnen welke de reclames behoorun te worden ingediend QouuA den 1 December 1870 De Burgemeester voornoemd VAN BKUOEN IJZENDOOUN BUITE N LAN D BuilculaDilsch Uvcrzlchi Voor een oogenblik is de belangsicllinx in den loop des oorlog weer wat giooter Alen dacht iob een wyle weder verplauul in Auguittis toen men in ndcmlooie sp inning naar berichten uitzag ïhaiis echter met mimltr sympathie bij de tneesten voor Pruisen omdat men i e noodzakelijkheid van de voorlzelling van ileii oorlog met inziet terwijl de groote kmchlsinspiiiiiiiiig en de vülhanling der Franschcn nuod akelijk sympathie wekken moet by ons die zelf gehecht zijn aan onzen geboortegrond Hoe hel zij de loop der gebeurtenissen bij Parijs naclerilen ren cnsia er aren geruchten in omloop van belangrijke gevechten nederlaag der Duittchers volgens d ii een der EMnsohen volgens den ander Ziehier al er ut nu toe van bekend is Trochu heeft zijn grooiiii uitval gedaan op 30 Nov na eerst den 59 en kleineren onilernoinen te hebben Dchier volj eiiile elejT immen ijii duur koning Wilhelm uit hel hoofdku nrlier ic Versailles üO Nov Uct zes le korp heeft gisteren eon Litval ten Zuiden van P irijs zegevierend nfgesl igen De vijand lelde vele honderden gewonden en dooden IVij verloren lüü man De onzen maakten meer dan 100 man krggsgcvaiigen Heden hadilen belangrijke uitvallen plaats luOisteInke richting legen de Wurtembergers en Sak ers Het gevecht duurde tot aan hei vallen van den avond Jelijktijdig hndden in Noordooslelgke neb ting bg St Denis kleine uitvullen plaals tegen de garde en het vierde korps Ik kon Versailles niet verlaten daar ik in het centrum wilde blyveii Uct schijnt dat de vijand op eene overwinning bij Orleans gcrekeml had cii vooruemeiis was den overwinnaar tegemoet te rukken Dit pl iii is nnslukt VorsailleS 30 Nov N ulat hel zesde korps gistere verscheidene uitvallen viin het eerste knrps oer iwecdc Pargscho armee zegovierind afgf l it en hnd crd gedurende den ganscheii miclil een oii cwooii hevig vuur door de forten onderhouden Heden morgen hailden v ui lic ijilc dc3 vijands op vcrscliillcnile punleii ileiiionstniln n plaats Uclyklijdig üutwilwkclde do vijand cciic oer iianzicniykc stiyd macht tusschcn de Seiue eo Marne en greep onze positicn aldaar ten Uuur aan Er had een geweldige strijd plaats die aan onzen kant hoofdzakelgk staande werd gehouden door de VVurtenibergsche divisie hel grootste deel van het twaalfde en een deel van bel zesde legerkorps De stryd hield aan tot des avonds ten 6 ure Onze zegevieraude troepen hadden toen ilen vijand langs de gausohe linie teruggeworpen Verdere bijzonderheden zijn nog onbekend Ons verlies in den slag bg Amiens bedroeg 74 officieren en 1300 man aan dooden en gewonden De vijandelijke Noorder armee is in vollen aftocht De citadel van Ainieiis heeft heden geaipiluleerd na een kort gevecht t anrin de kommaodant sneuvelde Wij inaakicn 4 0 pau krijgsgevangen waaronder zich U olhcicr n bevonden Uit Tours lelegrafeeil mfu dato 1 Dec Uiiieraal Ducrol he ft gisteren met meer dan lOtj iOU man een u lv il uit Parijs gedaan Hg is de Al i iie overgeirokken J t uitvul is volkomen geslaagil Itij oiulerhcdeu volgen later De vraag is nu wat men Ie Tours het slagen van een uilval noeinl Volgens de Duilschc berichten is de uilval afgeslagen Berichten per ballo uit Parijs van den 30 Nov des avonds doen zien dat er hevig gestreden is maar niet dat er een bijzonder resullaal is verkregen Latere berichten zullen d it moeten ophelderen de Parijsche berichten vcrz alken zeer den indruk van het korte bericht uu Tours Het antwoord van GortschakoCT op Granville s nota is bekend In dal antwoord wordt allereerst gelet op den door Engeland geuilen wensch dat beide mogendheden tol eeiie welgemeende oïcfeensteinining zullen geraken In een onderzoek van de g zijn bereid zegt prins GortsohakolT aan elke beraadslaging deel te nemen welke ten doel heeft eene gezamenlijke garintie Ie stellen voor de bevetligiiig van den vrede in het Oosten Wy houden overeenstemming tusschen de beide regeerinjen voor wenschelijk loowel in het belang der beide landen als lot behoud van den vrede Het verdrag tusscnen den Noord Dnilschen Bond en Beieren wordt te Berlijn beschouwd als nog meer irticulsristisch Ie zijn dan men had verwacht vergelijkt men het thans gesloten verdrag met het vroegere ofen defensief verbond vnn 6il dan is er zeker een groole stap gedaan dichter bg de Duitscbe eenheid maar dal is ook de eenig lichtzijde Het Bciersehe leger vormt een nfzondcrlgk deel van het Duitsche Boudsleger ract zcltslandige adr Inistratic onder het oppcrioczichl van den koni g van IViereii in lijd v in ooilog en wel zoodra do mobilii itic aaiivnnj komt het Beiersche leger onder opperbevel van dm bondsvelilliccr De organisatie v iii hot lieicrbchc leger benevens ilo mobilisatie zal gescliicdrn volgens de voor het bondsleger vaslgcaleldt vcrplichuiiijcii terwijl do bundsoppcrbcvollicbbcr het recht heeft en verplicht is het Beiersche leger te inspecteeren en zich van het naleven der militaire bondsbepalingei Ie overtuigen Ook de overige bepalingen van dit verdrag zya van gelijken aard aan den eenen kant zelfslandieheid van Beieren en daar naast bepalingen welke deze tot een schynbars maken De nationaal liberalen zijn zoo zeer ontsticht over hel verdrag dat eenigen van hunne geestverwanten uit Munchen naar Berlijn zgn vertrokken om hen tot toegevendheid Ie stemmen De gematigden ioo als byv de Kciln Zeit verklaren zich voor de aanneming van het verdrag het groole voordeel zegt het blad ligt in de herstelling van een alle Duitscl a staten omvattenden rijksdag en deze zal spoediger en in elk goval langs meer vreedzamen weg de eenheid in de bondsconslitulie ontwikkelen en veebeteren dan het geval zou zgn wanneer men het verdrag van Versailles geheel verwierp en wachttt op den drang der gebeurtenissen dieoiemand nogkeat F R A N K B IJ K Een brief die in den Tiiiiei van gisteren voorkomt van een correspondent die onlangs eenigen tijd te Parijs Versailles en Tours is geweest bewijst hoe eel moed th ms de provinciën bezielt Ik veroordeel zegt die correspondent vele handelingen van Gambetta maar ik moet toch dit zeggen dat hij met kracht en overtuiging Ie werk gaat en daardoor het gouvernement eene bezielende kracht schenkt Als we bedenken dat Frankrijk in dezen tyd een machtig leger aan de Loire bezit een reserveleger onder bevel van graaf de Kératry en nog talrijke legioenen die nog gevormd worden en bijna gereed zgn om die twee legers te versterken dun kunnen we gerust tol de slotsom kotsen dat er een nationale geest en vastberadenheid bestaat En de Parijzenaars Er kan nog geen sprake van zgn dal zg al van honger zouden moeten sterven Men heeft wel ge egil dat Pargs binnen weinige dagen van alle levensmiddelen versloken zou zgn maar dergelijke berichten waren natuurlgk vau Duilsche zgde afkomstig Wat ook de Franschen mogen zeggen over de voortzetting van den strijd na den val van Pafijs hjt slaat vast dat met den val der hoofdstad ook e tegenfland der departemenleo gebroken zal zijn in ccn voord het hoofddoel van den itrgd is en blijft F ijs Wanneer nu i ulerdaaU de val vao Parijs en dus het einde van dei oorlog spoedig kan worden verwacht dan znu het vm de Duittche iegeering humaan zijn zoo zij om verder onnaadig bloedvergieten te voorkomen zich bepaalde tot eeo strenge defensieve houding De gordel om Pargs is zoo Blerk dat het Parijsche ieger zioh met gemakkelijk een baan zal breken Om dezen birinea ten gordel wordt nog door ManleuSèl in hel Noorden en prins Fredcrik Karel en den groothertog van Mecklenburg in hel Zuiden en Westen een tweede kring gevormd met het front naar buiten die tot taak heeft elke poging tot ontzet vuu do departementen uitgaande terug Ie slaan Met de en dub ui n gordel kunnen de Pruisen rustig afHaohten tot ü honger de bewoners der hoofdilad lot ds overgave dwingt en zoo aan den oorlog grootendeels een einde mankt liet Jüiinial ilii J arU wgst op hel iiüodloltigo van do onbenidcn onlbindiug van het Wetgevend