Goudsche Courant, zondag 4 december 1870

yuunstu ssei heer Hcuhl op chupolndoraclk en krontcnbrood te onthalen tenvijl de eijjcniijko kinderfcoaten voor de ffrlroiiiee schoolbezoekers lot ccno zomcr uitspuming zullen worden gemaakt De comraisiaris fles konings in deze provincie heeft lie volgende circulaire aan de gemeente besturen gericht Ue heer inspecteur voor het geneeskundig Blaatsioe icht bcrieht uiij dat zich in sommige gemeenten vau dit gewest kinderpokken heuben vertoond en dat te vreesen is dat die ziekte zich ook Daor andere gemeenten zal voortplanten Ik heb dn eer uwe aandacht hierop te vestigen en u op raad van den hoofdambtennar in overweging te geven de iiige7etenpn krachtig aan te oren lot toepassing der ikinpok MKUimg Tevena acni u de herinuering niet overbodig dal iel ge pootschap lot bevordering der koepok inenting te Uotterdam steeds bereid is aan de gemeente besturen en geneeskundigen koepokstof te verschaffen Naar wij vernemen zal er tengevolge van eene overeenkomst tussohen l gemeemebestuur van Ohdewater en de regeering een telegraaf poslkanloor te Oudewater gevestigd worden Men schrijft ons uil Oudewater 2 Deceojber Gisteren nvond liadden we alhier een recht genoegelijken avond De heeren J B van t Kruys J Kiewiet de Jonge en ecnige jon e d imes uit de plaats gaven in de zaal van de Doelen eene mnf iekale uitvoering die algemeen uitmuntend bevallen is De li Müinmers vim i programma bevatten eenige qualre maini van Beethoven en Moz Tt een paar zangkoren v in Mendelsohn en anderen een paar stukken voor viool en piano en enkele solo s voor zang en voor pi ino We hopen dat de bovengenoemde heeren en dames het bij deze enkele kter niel zullen laten maar dezen winter nog eens tr ii genoegen van t kuustminnenü publiek van Orjdewater zullen optreden Bg de verkiezing vau een lid voor de prov staten in het hoofdkiesdistrict Alphen zy n uitgebracht op de bh Tieleman te Leiden 194 ste i men Piek te Oudshoorn 143 stemmen van Uriel Ie Nieuwveen 108 stemmen en tn B 1 Bylcveld te Ijeiden 102 stemmen Kr moet eetie herslemming lusschen de beide eerstgenoemden plaats hebben Woensdag werd te Uüeoht eene openbare vergadering gehouden van induslrieelen en kunstenaars tot bespreking van de middelen om de k sten te dekken die op de deelneming aan de tentoonstelling van nüvorheid en kunst Ie Londen in 1871 Ie houden zouden vallen Deze vergadering was bijeengeroepiu door eenige beeren die onlangs door onze regee ng èiii eu iezwaar der schatkuf werden benoemd lot beharlii ing der belangen van Nedcrlnndache inzenders bij ilie tentoonslelhng Die commissie was reeds lerslond op een groot bezwaar gestuit dat zg namclyk vim bet rijk geene ondersteuning kreeg Dil puni Daarop besloot iie commissie eene openbare bijeenkomst te beleggen met liet doel om van de belanghebbenden zelven Ie vernemen wat door de oommissie namens hn aan den minister moet worden geantwoord Tni einde de disoussicu t vereenvoudigen hall zij eenige vragen onliiorpeii waarover de vergadering ral hebben Ie beslissen Die vragen naren de volgende l Is ter bestrijding fan de onkosten verbonden aan de inrichting eener Nederlandsche afdeeling op eene buitenlondsohe tentoonstelling een hoofdelijke omslag over de inzenders docltretfend en uitvoerbaar ZO Is er uitzicht dal hier Ie lande bestaande vereenigingen door vrijwillige bijdragen de vcreischte gelden zullen bijeenbrengen P 30 Is de slichting van een fonds tot beslrgding van de onkosten van tentoonstelling bereikbaar 40 Zijn er andere middelen op te geven waardoor de vertegenwoordiging van Nederland in eene buitenlandsche tentoonstelling mogelijk wcrdl Die vragen hadden met opzet een algcmeenc strekkin waren ïij eerst in algciiifcnen in beslist dan kon len bepalen in hoeverre ij reeds voor dr Londinsclielcnloonslcllingvan 1871 toegepast moesten orden Alle vier lic vragen wcnlen daarop met algcmeenc stemmen onlkcniirnd beantwoord Ten einde nog iluidilijkrr din geest der vorgaileriiig te doen blijken werd de volgundo motie voorgcalcld de vcrgudoring besluit d il hel vonr do eet v in do natie en in hel belang van nijverheid en kunstgebiedend noodzakelijk is dat het njk geliccl of ten deele iu de onkosten v ui Icnluonslellingrn voorziet De e motie wordtin hoofdelijke omvraag gobracht en mei algemecue stemmen aangenomen Een herhaling van dil debat voor zooveel betreft de tentoonstelling van 1871 wordt afgesneden door de aanneming met algemceue stemmen der volgende motie II Oe vergadering gehoord de verklaring van den minister van binnedandsohe zaken omtrent het niet verleenen van subsmie en in aanmerking nemende de li e bekendmaking van het programma en delate benoeming der tentoonslellings commissip vei klaarl da net hi mogelijt is dat Ivederiaud op waardige wijze deelneme aan da tenloonstelling te Londen in 1871 Vervolgens had nog eenige beraadslaging plaats over de wijze waarop voor t vervolg dergelgke treurige besluiten konden worden voorkomen De aard der vergadering belegd door eene rijkscommissie l et echter niet toe daarover thans te beslissen Daartoe zou eene tweede byeenkomst noodig zijn De commissie toch had alleen deze vergadering belegd tot het verkrygen van inlichtingen over de publieke opinie van t behandelde vraagstuk Het eenige waarmede commissie beieid was over te g ian bestond in eene uitnoodiging lot de Nederlandsche vereenigingen van nijverheid en kunst te richten om hare instemming mei de gevallen besluiten bij adres aan de tweede kamer mede te deelen liet voorloopig comité voor de coustitueerende vergadering van den algemeeueu vredebond voor Neder land heeft ter voldoening aan den last dier vergadering hij circulaire kennis gegeven van de oprichting van den bond de circulaire beval tevens eene niluoodiging om eene afdeeling van den bond in het leven Ie nepen Hel comité acht het vooral daarom weniol elyk dal dit spoedig geschiede omdat liet er pri s op stelt dat zooveel mogelyk uit alle oorden van ons vaderland worde medegewerkt aan de vaststelling van hel algemeen reglement Het voorloopig hoofdbestuur van de nVereeniging tol bevordering van hel volksonderwijs in Nederland Aee t zich thans geconstitueerd met jhr mr 11 van Beijraa Thoe Kingaia te Hetrenveeen Is voorzitter jhr mr Iluwalda van Eijsinga te Leeuwarden als onder voorMltc en mr 11 Hartogh Ifeijs van Zoiiteveen te Delft als penningmeester le wijl de heer H Crcmcr ie Leeuwiirden lydelijk en in afwachiing van ile bcnorining van een algemecnen secretaris ingevül e art 9 van het rejilemenl zieh mei de correspondentie znl bel isieii Weh ra wonll nu de erkenning als reehlspersoon te gemoet gezien en zoodra de Koninklijke gocilkenring op de reeds opgezonden statuten zal zijn verkregen zullen die voor de leden en in meer uilgebreiden kring voor bel ingsielienden verkrijgbaar norden gesteld Bereids is in druk verschenen en onder de leden roudgedeeld het verslag van de algemeene vergadering te Amsterdam den 29 Oei il gehouden en eerstdaags zullen met hei gedrukte verslag circulaires warden afgezonden om ten behoeve der vereoniging Je medewerking on icr leuning en aansluiting in Ie roepen van allen die belangstellen in hel volksonderwijs en daarvan uel in de eerste plaats zullen kunnen doen blyken door pogingen aan Ie wenden tot het vestigeu van afdcelingen of het aanvaarde van een correspondenlschap Inmiddels staat mede de gelegenheid voor ieder lot individueelc loelrcding als lid der vereeniging open De contr butic bedraagt ƒ 1 20 Bij toetreding zenile men slechts zijn naamkaartje onder het opschrift Volksonderwijs aan den penningmeester van het voorloopig hoofdbestuur den heer mr Hartogh Ileijs Ie Delft Omtrent de maatregelen door do Kynspoorwegmaalschappij tegen de overbrenging der veepest uil Duilschland genomen wordt aan het Ulr Dagblad iu antwoord op hetgeen de Landb Ct daarover gezegd heeft het volgende geschreven jZoodra de veeziekte zich in gedeelten van Duilschland welke gevaar van besraelling voor Nederland konden cp everen openbaarde werd dadelyk bevolen dat wagens van den Ned Rynspoorweg waarmede vee vervoerd v ordi niet ineer op vreemde banrn in Duilschland zouden mogen doorloopen Deze maatregel wordt ten onrechte geridiculiseerd omdat er de zekerste waarborg door wordt gegeven dat bedoelde wagens wanneer zij in Nederland weder lot veevervoor worden gebruikt niet elders kunnen zijn besmet Lidicnul ou hel daarentegen geweest zgn dil vcrbo l ook op Frankrijk toe te pasten omdat er geen doorgaand w igenverkeer met Fr iiikrijk bestaai Wie zcRt na ingesteld onderzoek te preken hid dit althans heliooren ie welen Bij een waarachtig ondcr oek üu hem levens zijn gebleken dat er in Duitachiauu zelf het strengst mogelijke toezicht op wordt gehouden dat Rccn wagen waarmede vee werd vervocid tot giliriii van welk dixlcinde ook aldaar weder wonll loegclatcn zonder vooraf behoorlijk Ie zijn gcdciinfcctecrd De beladen uit Du tschland terugkeeronde wagens kunnen derhalve geen gevaar opleveren Hst ledige malerirci wordt op bet eerste grensstation onderzocht en bij het geringste vermoeden dat er onderweg tot veetransport gebruik vnn zou hebbetf kunnen zijn gemaakt met ohloorkalk gezuiverd Laatste Berichten Munohen 2 December H p t lenram uti ministerie van oorlog uit Versailles ontvangen bericht dat het korps onder von der ïann len westen van Orleans een gelukkig gevecht heeft geleverd Versailles 1 December Officieel Hot verlies dat de Franseben leden bij den mislukten uitval op gisteren is zoowel aan dooden en gewonden als aan krijgsgevangenen zeer aanzienlgk Zij verzochten beden om een wapenslilstand van verscheiden uren len einde de dooden te kunnen begraven Hel vei lies der Wurtembergers bedraagt ongeveer 40 officieren en 800 soldaten De brigade Dutrossel van het tweede legerkorps verloor 2 officieren en 70 man Hel verlies der S iksers is nog niet J bekeiid Heden hield de vyand zich rustig Tours 2 December Een belangrijk succes ia gisteren door de Loire armee op den rechtervleugel der Duilsehers behaaldt De Monilev Telill dat Gar baldi gisteren de Duilsehers heeft verjaagd uil twee be uingrjjke positien in de omstreken van Autun By Vannes is gisteren een ballon uit Parijs neergekomen Berlijn ï December Volgens de A e es a blyft de Kegecring by haar voornemen om den Landdag nog in deze maand bijeen Jle roepen Tours ï Dec Officieel Hel Loi re leger heeft gisteren een begin gemaakt met eene algemeene voorwaartsche beweging Generaa Chauzy bevelhebber van het 16e legerkorps stuitte des morgens op den vyand die zieh np sterke wijze langs Gnillonyille en Gomiez versterkt had Het gevecht ving aan des middags ten 12 ure en duurde lol des avonds ten 8 ure Niellegenstaande de vijandelijke position door 20 000 man infanterie en ec ie jtalrijke ruiterij en artillerie verdedigd werden sla agrie de lersle Franschej divsie er iu zich van de positie der Pruisen met de bajonet meester te maken Daarna werden Nonneville en Villepian door de onzen genomen Zij bivouaequeerden iu de veroverde sielliiigen De verliezen der n en zijn van geen beleekcnis die des vyands ijn aanzienlijk Hij retireerde in da richting van Log vy en Combr iy Weenen 2 Dec De bijeen roeping van een congres is ihans zeker wanneer Pruisen zich kau verecnigen met de bedoeling van Ëirgeland om van nu af en zoolang de conferentie duurt den status 1 00 op de Zwarte Zee te handhaven Berlijn 2 Dec De Kreuzzeitmig wyst op bet groot aantal Fransche officieren die hun woord van eer gegeveii hebben dit zij niel meer tegen Pruisen oorlog zouden voeren en die loch weer in Franschen dienst staan Het blad wijl dit feit aan de intrigues van gelrime Fransche agenten Brussel 2 Dec De lud pendance deelt een telegram uit Berlijn meile waarin ifezegd wordt dal de geruchten belicff nde niideihandelingen met Keizer Napoleon over den vrede niels anders zijn ilan manoeuvres van de Bonaparlisten om eeii congres over de Ooste sche aangelegenheden te bemoeilijken Men gelooft niel dat er ov r vrede zal onderhandeld worden zoolang Parijs niet hee t gecapituleerd FOBtb ï Dec In da zitting van bet suboo milé der Hongaarsche delegatie heeft graaf von Beuot foowel als graaf Andrassy en de loinisler Kuhn verklaard dat de militairs toestand bevredigend is maar dat de staalkundige toestand zich ernstig laat aan den hoewel niel in dic male dat er reden lot groolc vrees beslaat Jcmeiijïde berichten Op de jparlijkwhe kennis te liergen België staat onder anderen eene tent waar rncclianieke voorHer Ca vertoond worden Een deter lerbceldt Najiokon III die zijn degen overgeeft aan een tourt v n ilde mensclieneler clko den koning van l ruisen moet verbetldeu Onderiiao leest men Sire ik OTerbandig o mijn degen omdat ik den moed niet heb langer te vcehteQ Volgen den corrcsp van de Timel wordt lo Parijs de ratmet een pikante iiiils en p oost brood in de reitnnrntiea np gi di clit Het ïlci Mli is it en l ijll lirl lijkt ü i diil V een JOUK konijn iniiiir heeft meer mank Op dr kaart nondbet wuoid int uut mm zegt sulmii de iljiei i ildbraad Men ix kenl voor een inl J SU l r r iKbWa r nM