Goudsche Courant, zondag 4 december 1870

Aiis m hl IKFltUI I K I u Sednt oiuvcn isjtl bi i rt mni til hrl rooilKlMU n vnii ïrticlitcnsappen likuirni Hiiikrrf iH d n di iimuup virf tuf Irkeud oiidtr dm nniiui uiii fm Ii im Ih ir lift uu iiuii Kic Ivhcr gtbkktii ih dit m fiii I uu w kii n ui dm himdtl ptn nrstmk riittniki mt nilulu bniluii ijiiun toth Mwrn1 op zijnc liücdc cu ovtilmgi ilii of Intc 7irli ovirtuigtii of df oo prachtig rood gikUurdc boubouH uu nel volkocncD arscnikvnj ijnl Po tnititiillcusi op htt ablpliju te iiorlyii omgiivni door een Toen bij eimlilyk ms uiiciprant trad een deftig beer op hem toe die biwirrdi dat initiailItnsLs nut lutt kogtN maar met gou Un ducaten wordeu gdidtii l ui ilgemcc gelach W88 het antwoord Man de audtr liet zilIi uitt van ijn stuk brengiü en 7eidc doodöedaard l1 is w inr i8 d 7e mitraiUcü L in dui falag geweest tu rg g h ULiul niaar ht t laatbte Bcliut rit er nwr op aU ik ditn httr mtt ijn kinjpbnl nu loair mng vcrzütktn tr iju rikdoik oür to huudut Ücic srhiktr irh sthoorvoi tmd in ijii lot tii Metetu vlogen er tot ieders erba7in en vooral van het jonge meuseh dat oogtn zoo grout als een iimt oji rtte vyfentwintijr i liu itucndt dncateo iiidui lakdoek Da ii j km iu egt de diftigc hier vnuidtlijk viLrtntwintig kunt go tr Z lf bihüiidtn maar ctn 7a ik inn ddi latuUccrman geven die hur op watht staat Terwijl allnn dt goudstukkeu bektktii WiiB dt hetr ondtr htt publidk itrdwuitn De Ifliidwtf rinan wctgt zijn duiaat op dr huid m tgt Nou daar kau ik tu mijn i amfaad etns ttn viohjktn avundvan htbbenl Ach 7uthtic de andtr die er vitrcntwintig had oatvnngcu de mijnen zijn allen au kojjtr Hij had gtlijk en tr stond op te lt tn tVoorstelhnffen n denatniirhjke magie van profmoi Jinsck Burgerlijke Stand Geuoki 1 Dec Cornelia oudtrs P Cabont en A S Ziokhaan Getrtje oudtis Ü A Ijijkstia en J Kribs Izank Fitter Htndrik oudtis F IJcnnan de ioot in A H ourrissc Marui Johauu oudtrs 1 1 onwtrcuburg eu A J MuUuart 2 Martiuus Jobannis ouders J P Spruijt en P W van Vthcn OvERitDfcN 1 Dlc J Rond 10 j 2 TA do Bruijn 5 m h van Gulik wtd A van dtn Hirg 07 J ADVERTENTIES VIJP EN TWINTIGJARIGE ECHT EEEENïr ïNG VVN W i EN HOLLANDER C KRUIJT m Ai Hunne dankbare Kinderen GovDA 29 November 1S70 j Bevallen van een Zoon A H NOUREISSE geliefde Echtgenoot van F HERMAN Fz Gouda 1 December 1870 SÏÜT €©£ j a Met deze heb ik de eer mjjnen geachten Begunstigers te berigten dat mijn winkel ruimis gesorteerd in SUIKER en CHOCOLADEARTIKELEN dagelijks warme BüTERLEPTERS H W M STEEVP NS Banketbakker Jlooi straat De zoo zeer met roem bekende THEEËN van P W TliOÜÖSELOT Thoeluuulelaar te liullerdam Hofleverancier van II M de Koningin IL K IL Prins FKEDI iitIK eii HENDRIK der Nederlanden eu van Z M den Koning mui Wiirteinborg ijn ti beKmiicn oiid i l riisvcrlioogiug oor l iH l i 1 J nut SANDEN IJanketbakKrr M iil I l iij i iiininli H ijniiis 6EBRS KAMPHUIJSEN HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenooton en Begunstigirs te berichten dat met het aanstaande St N olaasfeest hun kamer ruim voorzien zal ijr van p f mi fls oi ner Chocolade Siilkcrwerken NB Dagelijks te bekomen goed gevulde wanne H O TIR Llï ï lia rUULIKKK VEKKOOP VAN to GOUDA Ten overstaan van den Deurwaarder B H VAN m WERVE zal op MAANDAG 5 DECEMBER a s en volgende dagen des voorniiddags ten 11 ure in het Logement ud Paauw pubüek worden verkocht Eene aanzienlijke partij puike MANUFACTUREN bestaande in LAKENS mime keus mode BUCKSKINGS FLANELLExN gekleurde RIJTUIGLAKENS RATINE EScjUIMO BAAI BEVER JAPONSTOFFEN ruime keus dames MANTELSTOFFEN CHITSEN gekleurde en eifeue PIQUES TAFELKLEEDEN OMSLAGDOEKEN gekleurde OVERROKKEN REGENJASSEN en KINDERPAKJES JACQUETS diverse poike LINNENS TAFELGOED en DAMASTEN TAFELSTELLEN OOGJESGOED DTEMET BASIN HANDDOEKEN THEEÖOBKEN zwarte en gekleurde ZIJDE voor Japonnen MANTELS en MANTILLES GEMAAKTE BORSTROKKEN en ONDERBROEKEN van Bever enz Al deze goederen zijn te bezien s morgens vóór den verkoop van tot 11 uur Vervolg der Dankschrijveii Berlijn 1 September 1870 Ik verzoek eene zending van Uw heilzaam sterkend MALZBXTRACT VoN Oiii bn Koninkl Ober Tri bunalsRath Ritter enz Brood 18 September 1170 Van maagkwalen ligchaamszwakte enz heb ik vele patiënten alleen door uw Malz Extract iozondheidabier genezen eu tegen hoest bewezen uwe Mulz Bonbons uitstekende diensten Dr iJooDAhüMit Hehsherg 4 Sept 1870 Sedert langer dan 6 jaren borstlijdend zocht ik te vergeefsch na een helpend geneesmiddel Eindelijk werd mij in Berlijn het HOFF sche MALZ EXTRACT aangeraden wat ik dan ook nu sedert korten tijd gebruik on tot mjjne innigste vreugde gevoel ik miJ reeds nu zoo verligt en versterkt dat ik vast overtuigd ben weldra geheel en al genezen te zijn En Schmidt Berlijn Elisabethstr 29 den 12 September 1870 De hoest heeft zich na het gebruik uwer MALZ BONBONS leeds geheel verloren W Bfamkiid Prijzen Mak Extract 1 fl 45 Ct Gfl 2 20 L II 4 40 de ledige flesschcn worden a 5 Ct 1 01 kond I ll logen diou prij steeds gonoiiioii iiti iiil l i ót Aiii ti iddiii Bloominarkt bij dl StiKti o F löl Modo idit tl erkii gon o loKilil l l r J A VN V lll nMIM N OU llo VVi d A e Si IILUIIN lo l iii 1 1 lIlMi J AN m Ukiu 3p a aiasnAü heeft do oor te berigten dat zijne MANUFACTUUR VERV ERIJ en DRUKKERIJ andermaal is verplaatst van de Gouwe wijk C n 79 naar de Gouwe wjjk C n 89 Galgenveld het derde huis van het Plantsoen De ondergcteekeuden berigten dat zji steeds in voorraad hebben eene groote collectie SPIEGELS in alle afmetingen kunnende dezelve volgens teekeningen waarmede de ondergeteekenden te ontbieden zjjn op verlangde afmeting gemaakt worden V n PIETERS ZOON Rotterdam t Hang 405 H SCHELTEMA beveelt zich aan tot het geven van privaotles voornamelijk in het FRANSCH HOOGDUITSCH eu ENGELSCH tegen billijke voorwaa den Adres Hoogstraat A 131 Een Jong mensch oud 19 jaar goed kunneiide schrijven rekenen enz zag zich gaarne op een Kantoor geplaatst Adres met franco brieven onder letter K nan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Op een dorp nabjj Gouda wordt met Februari of eerder gevraagd eene DIENSTBODE bekwaam voor alle werk als meid alleen in een klein gezin tegen goed loon Brieven mnco onder letter K bjj de Boekhandelaars G B VAN GOOR ZONEN te Gouda OP VERTÖÖÏT van een retour billet van Gouda op s Gravenhaye namentlijk ii klasse wordt het gold + eruggegeven bij inkoop van minstens 25 Gulden bij J CAHEN Spuistraat 43 s Gravenhage in het alom bekende Magazijn van BEEREN BURGER Elï Kinderkleedlngstulilten waar ook steeds voorhanden zijn de zoo gunstig bekende gevulcaniseerde HEEREN EN KINDER REf ENJASS FlN waarvoor geguarandcerd wordt dat dezelve niet kleven NB Diegene welke met 1 of 2 klasse reizen genieten evenwel op vertoon van hun plaatisbillet het geld 3 klasse retour iCissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissinijen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Ballino den Hofraad Dr Emiaiidt en Dr Dikuf handelen Bijzonder aanboirelenswaardig tegen traagheid der apjjsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hamorrhoïden neiging tot jicht en Roropliulousheid Prijs per flacon 50 ets Dé uts te Gouda bij Apotheker J W BOERS te l olhulain in allo Apotheken KON BriUlf MINHU WATKll VKIWUNDINC tïuiida r i uk villi V Hi iiikui in