Goudsche Courant, woensdag 7 december 1870

f iM jy i pip iMpfe irt H f iiw ii Mi Nationale Militie i SDQ De BURGEMEESTER der gemeente Gouda brengt ter kennis van de belanghebbenden dat door hem zgn ootvnngen de lakboekjes van hen die na de laatste oproeping onder de wapenen met groot verlof naar deze gemeente z a verirokkeii Zij worden miKdien opgeroepen ziek vóór den 15 dezer maand ter Secretarie aan te melden wor deude zij levens herinnerd dat de reflofganger die de gevraagd zijn zaliboekje uiel kao vertoouen roet provoost arrest wordt gestraft GOUDA den O December 1870 De Burgemeester voornoemd VAN HElttJEN UZEN DOORN Kennisgeving BÜBGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda iatn fè welcu dal het bij art 36 der verordening op de brandiveer voorgeschreven onderzoek in woonhuizen en gebouwen op den 9 ea 10 dezer maand tal worden gedaan door heereit braudiDcesters en onderbraudnjeeslers wordende de bewoners of gebruikers uilgenoodigd hen daartoe ia staat te stellen Gouda den 6 December 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLKEVEK FORTIJUN vin UEKGEN IJZENDOOUN BUITENLAND BnlIcDlandsch Ovcrziclil Stroomen bloeda worden voortdurend voor Parijs vergoten zonder dat de belcgerdrh lot eenig noemenswaardig resulcaat komen I en 30 hebben zij bij bun groulen uitval eenige dorpen aan de Murne 5 ez t doch reeds den 2 yu zg daar der uit verdreven Het plan schijnt geniest Ie zijn zich door den vijand heen te slaan om de hand te reiken aan generaal Aurelles de Paladine die te gelijkertijd pogingeu deed om tot ontzet naar de stad op te rukken Zoo zouden de Duilschers tusschen twee vuren gebracht zijn en de ijzeren kring die de hoofd tad omgeeft zou verbroken zijn ge eest Maar al hun dapperheid want dapper s hijnep ze te hebben gevochten heeft dcii Franschen niet mogen baten Zg zijn teruggeworpen en heden bericht men nit het Uuilsche hoofdkwartier dat zg bezig zgn Vincennes even len Noorden van de Marile te versterken waarschijnlijk om in de mogelijkheid te zyn huu aanvallende beweging bg eventueel succes der Loirearmee to hervallen Hun verwachting zal evenwel beschaamd worden want prins Fredenk Karel eu de groothertog van Mecklenburg hebben dil leger in onderscheidene gevechten geslagen en t is een oflioieel Fransch bericht dat t ons meldt het Loireleger is in zijn vroegere versterkte positien bij ürlüius teruggedrongen eu heifl zyu voorwaartsche i ijno MANUFAC i UUKKERIJ ander 0 I foiiwe wijk C n 79 89 GalgenTeld het ELS 1 Migten dat zij steeds p oote collectie SPIE v incrie i i A e ar wede de oudergetee n op verlangde afme STERS ZOON lloig 405 edt zich aan tot het voornamelijk in het t H en ENGELSCH 11 1 11 ilieiisch n ie schrijven rekene el Kantoor geplaatst ve onder letter K aan K INKMAN te Gouda a wordt met Ped ene jiODE k s meid alleen in il on Brieven conco ikekhandelaars G B riitda TOON n t oiida op s Graven rordt het geld tenig1 ninstens 25 Gulden a it 43 s Gi avenhage airiiEijn van UR6ER EN iiii stulilien rhinden zijn de zoo 1 elende afeeerde ER KEf EN JASSEN i n ordt dat dezelve i e V ü n niet 1 of 2 klasse o vertoon van hun liBse retour I astilles i pan de RAKOCZY I s heilrijke werkingen H iraad Dr Ballino iiiT eu Dr DiiiuF han ube elenawaardig togen I rirjga organen gebrek 1 rli bloedsgebrek als II ii iging tot jicht en Ipr flacon 50 ets difKcr J W IJÜEIJS I IvCIl KI KllZKNDINMr 1870 Woensdag 7 December N 981 GOUDSCHE COURAUTT liOTs e AdverteaÜDlilail m Gtada en Omslrelen ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzending van advertentien kan geschioden tot één uur des namiddags op den dag dor uitgave beweging op Parijs geheel moeten opgeven Volgens dat telegram conceotreerl na de Pruisische strijdmacht in die streek zich om Pitbiviers ArtheBay en Orgiires Het slot van dat bericht Men gelooft dat daardoor de beweging van Ducrot gemakkelijk zal gemaakt worden getuigt weder of van de onuitroeibare illusies der Franscbej óf van huo sirerea om de zaken schooner te kleuren dar ze ia werkelijkheid zijn Ue Pruisen schgnen geen verdere plannen te hebben legen Noord Fraukrjjk Weder meldt men dat zij terugtrekkeu Amiens is dan ook te vee de basis hunner operaticn vcrwgderd om bezet te blijven Waarschijnlijk zal Manteuffel Parijs tcu Noorden moeten dekken om den overigen troepen gelegenheid te geven zich ten Zuideu van de stad te concent reereu Daarheen ligt de weg naar Orleans Omtrent de Russische quffislie niets nieuws Deze zaak is bet domein geworden vao dagbladartikelen en diplomatengesehrijf maar zal vooreerst geen aanleiding geren tot verstoring van dea vrede In Rusland is men vol geestdrift voor de regeering en neemt men Oostenrijk zijn verzet zeer kwalgk van Engeland bad men zulks verwacb maar Oostenrgk dat zich vroeger reeds voor de wijziging van t Porijzer traclaat verklaard had moest zich niet bg die beweging aangesloten hebben meent men daar Volgens sommige berichten uit St Petersburg is men aldaar ijverig bezig met een ontwerp van wet tol invoering eener algemeene weerplichligheid De grondslagen moeien bij de regeering reeds zijn vastgesteld en deze zou alle krachten inspannen om bet zoover te brengen dat de wet reeds in den loop van het volgend jaar in werking kan gebracht worden De NoordDuiische bondsraad heeft de conventie met Beieren met algemeene stemmen goedgekeurd maar niet dan na eenige bedenkingen van sommige leden die door de verklaringen van den president den heer Delbriick werden uit den weg geruimd Anderen meeneii dat de eenparige goedkeuring in den bondsraad is geschied omdat de bezwaarmakeode leden van het denkbeeld uitgingen dat de conventie voor ijziging vatbaar wss en deze in den rgksdag door amendementen konden en zouden aangebracht worden Het hoofdbezwaar van de nationaal liberalen geldt inzonderheid de bepaling dat alle bijzondere rechten van de bondsstaten alleen met l un eigen toestemming kunnen gewijzigd of afgeschaft worden en verder de bepaling dat wijzigingen inde constitutie alleen met drie vierden van de stemmen vao den bondsraad kunnen geschieden de ontwikkeling van bondswetgeving zegt men kan door deze bepalingen van Beieren op de andere staten overgebracht jarenlang worde legengebouden Er bestaat evenwel einig vooruitzicht op succes voor de oppositie tegen het grsloteu traclaat De commissie uit de Cortes heeft officieel de kroon van Spanje aangeboden aan den hertog van Aoste die haar aanneemt De prins heeft bij deze gelegenheid eene redevoering gehouden die een groeten indruk maakte In China is alles rustig FRANKRIJK Hoe vreemd het ook moge klinken toch is het waar dat het werk in de zgdefabrieken wordt hervat Uit Engeland en Vmeriku zijn groote bestel lingen ontvangen zoodat eenige fabrikanten de grondstof die zg naar Zwitserland in veiligheid hadden gebracht van daar terug hebben ontboden en de weefgelouH en die zg hadden laten afbreken hebben hersteld Te ïarare zijn de fabrieken in vollen gang En het is te verwachten dat na het sluiten van den vrede Lyon spoedig weör even welvarend zal worden als te voren In de groote ijzersmelterg en gielerg Guillet te Lyon worden op dit oogenblik zestig stukken veMgeschul gegoten In die stad in levens eene compagnie Arabische vrijschutters aaagekomeo Hun schilderachtig kostuum trok de aandacht der inwoners die hen met luid gejuich welkom heetten Zg worden aangevoerd door Pransche officieren De bewoners van Thionville hebhen al de nadeden ondervonden van de door den heer Gnmbetta aangenomen gewooile om elk verlies aen verraad toe te schrijven Het zaad van wantrouwen tegen de krygsbevelhelibei3 door hem gestrooid draagt welige vruchten en de krijgstucht is daardoor een gevoelige slag toegebracht niet alleen maar de burgers zien in iedceu bevelhebber die niet zegeviert en boe weinigen valt dit in de en oorlog ie beurt een verrader ii mand die neh door de Pruiseu heeft laten omkoopej Reeds vódr den aanvang werd de kommandaut Fournier bes hnldigd van een Pruisenvrieut te zgn zoodat hg de vesting dan ook wet zander strijd zou overgeven Hg verklaarde daarop aan de bevolking en het ga nizoeo dat hg de siad niet eer zoo overgeven dau nadat zijzelven daar op zouden aandringen s Morgens van den eersleo dag van bet bombardement was het verlies onder de bezetting niet groot s namiddags werd echter reeds na elke drie schoten een stuk geschut gedemonteerd Op vele plaatüen ontstond brand de regen van bommen maakte elke poging tot blusscheu onmogelijk en daar de kanonnen grooteiideels onbruikbaar waren schuilden bewoners en soldaten in de bomvrije caseraatlen Den tweeden dag Woensdag den 23 No smeekten de burgers Fournier om zich over te geven Dientengevolge opende de kommsndant onderhandelingen met de belegeraars over het verlaten der vesting door vrou en kinderen en grysaards en maakte levens gebruik van die gelegenheid om den brand te blusscheu en eenige nieuwe stukken op de wallen te plaatsen Het uittrekken der zwakkere bevolking werd niet toegestaan toen dau ook s avonds het bombardement op nieuw aanving wierpen de vrouwen en kinderen zich voor den eerst versmaden kommaodant op de knieën en smeekten hem dringend om de stad over te geven Fournier herinnerde echter den burgert dat men hem voor een vriend der Pruisen gehouden had zaodat hg de stad tot puin znu laten schieten Serst den derden dag vau bet bombardement gaf bij aan de smeekbeden der inwoners loe en capituleerde De stad heeft zeer veel geleden van Woensdag namiddag 6 uren tot Donderdag s morgens 11 nren zijn toch niet minder dau B460 bommen geworpen in de stad die slechts zeer nauwe straten heeft In ieder geval zullen nu toch de bewoners van Thionville niet in den te verwachten kreet van verraad instemmen Sedert den 25 der vorige maand rijdt door de straten van Parijs een kleine wagen meteen paard bespannen en beladen met een groulen voorroad vlecsch Op beide ijilcn en aan den achterkant van