Goudsche Courant, woensdag 7 december 1870

lat rijluig linnpfn drie groolc plakkaten vaii wit linnen waarop geschreven staat Verdediging tot liet uilersle graole slachterij van honden en katten lil de llalle orde sedert eenige dagen vele doodo en levende kraaien aangevoerd dic voor 5 fraiics per stuk gretig worden gekocht Als gebrand is eker een kraai met jou malach en fijn als een patrijs Maar afgekookt en daarna gestoofd met kool en een cenigs ins prikkelende saus die te l arijs deu naam saucerempart ot walleu sous draagt is de kraai toch een schotel voor een burgemeester Het moet tot een groote vredcbreuk gekotnenzijn tusschen generaal Kéralry en Gnuibetta Jiijhet nemen van zyn ontslag dreigde Kchilry deulaatste voor een krygsraad Ie brengen Kératry lieeflvc invloed in retagne waar de r oubliek overigens niet veel aanhangers telt ENGELAND Il Engelsche correspondenticn wordt gewag gcmnikt Van vredesvoorstellon of liever v edesdeiikbe dden die door graaf Bismarck ter sprake zouden gebracht zijn bij de bespreking vin hel Russische conflict Er zou weder quasstie zijn vu het neutra l verklaren van een gedeelte van Lotharingen en den Elzas terwijl aan ïraukrijk een kleine vergoeding van grondgebied gegeven zou worden naar de zijde van Charleroi en dus ten koste van België De oiiderhandcling zou onder goedkeuring van Engeland gevoerd worden met een boiiap irtisch regentschap niet uit voorliefde voor de Boiiaparles lua ir oiiid il men geen kans ziet opeen andere nijsu meeu eind te komen In dezelfde correspondenticn wordt verzekerd dat lord Granville niet zooals gezegd is in zijne tweede nota aan Prins Gortschakoll de inlrekking van diens eerste circuhire tot een conditio line nua non zou maken voor een conferentie maar allee verklaren dat als Busland eenige handeling mocht plegen om uitvoering te geven aan zijne opzegging der bepalingen betreffende de Nu het Kussisch Engelsch Turksch geschil blijkt langs een vrcedznmen weg tot oplossing te zullen komen beginnen de pliilosophon e politici zich van de queestie ineetter te maken Zoo schrijft Emile Do Laveleye iu de Daily Nems over de vraag aan wien eigenlijk voor hel vervolg het bedwingen van de Uussisehe eerzucht behoort te worden overgelaten Ooslemijk kan d iarmede niet belast worden daar een oorlog met Uiislaud tot zijn vernietiging leiden zoujwant de Slave z ouden parlij trekken voor de Russen Engeland wordt door een vredebreuk met Noord Amorika ingeval van oorlog met Eusland bedreigd doch alleen aan Duitschland kan na het tot stand komen zijner eenheid de groolsche taak orden opgelegd om nao de heerschzuchiige plannen ïan Kiisland een einde Ie maken Zijn wij Engclschen zoo v uagt de Globe een iiriilaire natie ja dan neen Wezijn t door zenuwen en spieren door hari en hand door oiizj liefde voor avontuur en martiale oefeningen We zijl t niet voor zoover betreft de orgauis itie onzer legers onze weigcving onze gezindheid Wijslrijke 1 te gaarne guineas op vertrouwen op de Vourzienij heid en tluilen llule Britannia Ons mililair stelsjl muntte steeds uit door overdreven spaarzainibeiii in vredestijd en roekelooze spilzucht in tijdva i oorlog Wel hebben e ons er immer docrgerfd maar t was altoos ten koste van ontzelleiid eel bloed en geld Nooit waren we tot den oorlog bereul dan wniinccr dé oorlog voorbij as Altoos komen e dus achteraan Wc zijn rijk wczijn vroom we ziju voorzichlig maar toch verzuimen we voorz rgen te iiemtn We be illen ecuonovertroffen s af van wcleiischnppeiijkc ofPcieren we bekostigen militaire prütfneraingen op de grootsteschaal en toch vindt een oorlog ons gebrekkiggewapend en toegerust We willen een grooto natie heeten j we zijn naijvcrig op den roem onzer vaderen we willen in één woord blafl cn en latenOnze tanden uitvallen In rijkdom stelt Engelandzijn vertrouwen rijkdom roept hel is macht Ju maar diiii alteen wanneer nnii rijkdom veiligheid gepaard gaat riaar onbeschermde schattende hebzucht van andeieii g iande maken Vanwaarnu die weerloosheid terwijl aan hel land alle middelen ten dienste slaan om onder de eerste militaire nalii ii gesteld te worden De Glulie ineunt datde schuld daarvan geheel moet gezocht wordenbij liet lagerhuis waar steeds clc pogingen van de eeiie parlij lol roilii iire reorganis ilie door de andere worden legcngew ikl Welke parlij de Holie hierop t oog heeft behoeft wel met gi i gd te wordcii l zijn natuurlijk de munncu van de kruideniers politiek de grooto industrieolen de freclmders de liberalen kortom En wnt wensoht nu het CDiisorvaticvo blad D it de liberalen uit het parlement zullen verwijderd worden Zóóver giiat de Ololie niet Zij stelt zich vcor ditmaal tevreden met den wtnsch dut thans eous een werkelijk kundig en doortastend man optrer e die Eiigeland s sluimerende krachten zal wetea aan Ie wenden Een leger zegt de Globe is eeu despotisch werktuig daarom kan ecu goede militaire organisatie slechts tot stand worden gebracht door de pogingen van een enkelen groottn geest De Globe houdt zich overtuigd dat het Britsche volk zyu volle uühoesie zal schenken aan elk ministerie dat zonder omwegen den gebrekkigen staat van zaken zal durven omhullen en de gelden aanvragen die tot verueieriiig uouuig zijn Het voorstel van I ruiien om cene conferentie te houden mits dit leeft Pruisen er uitdrukkelijk bijgevoegd daarop niets anders zou behnndeUl worden dan de Russische qusesiie is naar men algemeen gelooft door al de belrokken Mogendheden aangenomen Alleen Frankrijk dat er door den Engelscluii tjez int Ie Tours den heer Lyons kennis van heeft gekregen zond nog geen antwoord Men meent echter dat bet wel zal toetreden De Rcgeenug Ie ruu rs schijnt aan Weeuen als plaats van bijeenkomst de voorkeur te geven maar Oostenrijk keurde dit af Frankryk zou op de conferentie verlegeiiwoordigd worden dour ziju gezant te Londen of wel door een bijzouderen gevolmachtigde t geen evenwel nog niet in zich zou sluiten dat de Afgevaardigden der confcrecreude Mogendheden het Yoorloopig Bewind erkennen Men schijnt van plan Ie wezen den vorm der Russische nota stil Ie laten rusten Eeu der leden zou eenvoudig eene wijziging van het verdrag voorstellen Opmerking verdient dat GortschakolT in zijn antwoord op de depêche van Granville verklaart de queestie niet uit een oogpunt van streng recht te willen onderzoeken daar zulks niet geschikt zou zijn om de geweuscbte verstandhouding te bevorderen De Peiersburger correspondent der Indépendance verzekert dal Keizer Alexander een brief van den President Grant lieeft ontvangen wa irin deze hem gelukwenscht met zijn besluit het verdrag van Parijs te verbreken en hem den steun der Amerikaansche vloot aanbiedt ingeval het met Engeland tot een oorlog kwHtü Dit schrijven moet aan bet Engelsch gouvernement bekend wezen e i t zou vooral daaraan Ie danken zijn dat Engeland zich zoo zachtmoedig heeft betoond Er OU dus weer een uitspraak vau Fivre vervallen zijn namelijk dat de Republiek oooit den oorlog weiischt De zitting van den Noord nuitschen rijksdagvan 2S Nov 11 is te belangrijk om er niet nude Berliji sche bladen het verslag dier zitting meer uitvoerig bevatten op terug te komen Wij hebben reeds aangestipt in ecu vorig nommer dat de sociaaldemocraten in die vergadering een buitengewoonleven luiiakien Voornamelijk was hun aanval gericht legen de leilc van den heer Sehidizo Dclilsoh eeuder mec t populaire leden der Forlscliriltsparnj die hunne geestverwanten iii Frankrijk beschuldigde doorhunne woelingen in 1848 de militaire diclatuur vanNapoleon III den eg te hebben gebaaml en door hunne houding in dezen oorlog den legeiistand vanFrankrijk verzwakt Voornamelijk tijdens deze rede Irachllen Bebel en Liebknecht en hunne vriendenweerwraak te nemen voor de behandeling waaraanzij in de zitting van 26 Nov hadden blootgeslaan In ieder geval was hunne weerwraak misplaatst want geen lid der Fortschritlsparlij heeft deelgenomenaan de ilemonstraticn die Zaterdag werden ged ian om de süiiaal democraten te hinderen Hel incident hierdoor teweeg gebracht eindigde met een misbruikvan macht van de zijde deo voorzitters die denheer Liebknecht het woord ontnam bij de speciale discussiiiii toen deze eenige historische uitivijdingenm iakle Merkwaardig is dat diezelfde voorzilterverklaarde niet Ie knnnen voldoen aan het verlangenvan den heer Lasker die het reglement van ordezoodanig wijzigen wilde dal voor t vervolg incidenten nis die door Bebel e zijne vrienden warenteweeg gebracht nici meer voorkwamen Een bylende aanmerking van Liebknecht op het gezegdevan het conservatieve lid Blanckeuburg dat de sociaal drmocra en eigenlijk een pak slaag moestenhebben kon notuurlijk niet ontbreken üe presidentnam Bl iiiekcnburg in bescherming Te Straatsburg heerschie natuurlijk over talgemeen nog een zeer ïransche gezindheid die zich nilerlijk openbaart in het verspreiden van berichten omtrent Fransche ovcrwimiiiigeii en omtrent pugiiigen die er worden aangewend om Straatsburg aande Duitschurs te ontrukken Nu en dan worden er ook pogingen nangcwcnd om de treinen die naar het oorlugstooneel vertrekken te doen deraillceren De Duitscliers meenon opge incrkt te hebben dat de lagere klasse der bevolking en de middelstand hun vrij genegen is maar in de hoogere standen en vooral onder do ambtenaren heerscht een groote verbittering Men vermoedt dnt ze door middel van geheime postverbindingen in gemeenschap slaan met hunne landgenooten Reeds zijn er ernstige maatregelen beraamd Men heeft o a aan eenige Fransche beambten die zich niet aan de nieuwe regeering wilden onderwerpen het verblijf in de stad ontzegd en unar bet Westen van Frankrijk gezonden BINNENLA TD Gouda 6 Decemdkb Bij Koninklijk besluit van I December 1870 n 12 IS aan deu heer E van den Braudeler opzijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijns betrekking van directeur van het postkantoor alhier Men schrijft ons Dezer dagen kwamen kerkvoogden en notabelen van zekere plattelandsgemeente bijeen om voor een af te treden kerkvoogd eene nieuwe keuze te doen Door eene korte woordenwisseling werd alvorens uitgemaakt wie der kerkvoogden zou aftreden en bg de daarop volgende stemming met onderling goed vinden der aanwezigen door dun kerkeknecbt namens de afwezigen gestemd Dat de keuze van den kerkeknecht in den geest was van hen die hem daartoe machtigden zal geen betoog behoeven De gemeente acht zioh te behooreu tot die waar vrij beheer bestaat De Kamer van Koophandel en fabrieken Ie Schoonhoven heeft met eenparige stemmen besloten het adre van den heer M H Jansen te Delft aan de Tweede Kamer der Staten Generaal strekkende tot het verieenen van eenige subsidie van wege het rijk aan de daarstelling van een geregelde stoomvaart van Vlissingen op Noord Amerika krachtdadig te oni dersteunen De heer P Knuttel Dz predikant te Langerak ontving den l dezer eene eenparige beroeping naar de gemeente Eenigeiiburg classis Alkmaar De Gemeenteraad te Bodegraven heeft in zijn vergadering van 30 November 11 besloten dejaerwedden van een nieuw te benoemen hulponderw jzer met ƒ 100 te verhoogen en te brengen op 6U0 op grond dat een eerste oproeping van sollicitauteu naar die betrekking zonder gevolg is gebleven Te Zevenaar is na eene korte ongesteldheid overleden jh m C E J F van Nispen van Pannerden ridder der orde van den Ned Leeuw lid van de eerste kamer der stalen generaal en burgemeester van Zevenaar Onder het opschrift een winterveldlogl heeft liet Nicuin van den Dar eenige beschonwiiigen geleverd waarin veel beharligenswaardigs voorkomt Zij zijn hoofdzakelijk gericht tegen de onverstandig mens hlievendheid die onberedeneerd aan den bedelarme giften schenkt aan die plaig iler diaconien en armbesturen de wanhoop van alli weldadige men schenvrienden legen die armoede die niet ekoesierd maar uitgebrand moest worden Aan h l slot der beschouwing van heden vraagt het blad welke slotsom er uit Ie trekken is Ons dunkt zegt het voor de practijk dit Zoo aan den eeneii kant wat minder administrative naauwkeurigheid en koelheid wat meer persoonlijke deelnemende liefde wenschelijk ware voor die ongelukkige armen die hel een voorregt moest zyii te kunnen bijstaan aan den anderen kunt behuorde dikwijls wat meer gezond verstand en wat mrer naauwgezette strengheid en wat meer gevoeg van zedelijke verantwoordelijkheid bij het werk der liefdadigheid en der armenvcrpleging voor te zitten Door direnleuren der Nedorlandsohe maatschappij ter bevordering van Nijverheid is bij Z M den Koning het volgende ndres ingediend Sire I Op het Nijverheids congres dnt in Juli van dit jaar te Tilburg bijeni kwam bij gelegenheid van de i i uigemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid werd het voordeel oeiier onbeperkte algemeene concurrentie besproken en hel beginsel voorgestaan dat monO pollen op het gebied der Nijverheid de pryzen der producten verhoogen dat vrye mededinging daarentegen eene zuivere verhouding schept tusschen waarde en prijs