Goudsche Courant, woensdag 7 december 1870

end co mg de ren dat in Is ft iet het van en een by t k BiïnVbanr werd erkend dal Uwer Majestcils rogaering onder anderen bij de verschaffing der kleedingbehoeflcn voor het leger reeds ccue aanmerkelijke schrede op den weg der onberkte concurrentie had godaan j doch tevens werd do ineening uitgedrukt dat er behoudens uilzonderingea die uit het oogpunt van hci krijgsbelang el altijd onvcrraijdelijk zullen bl jven toch nog meer in deze richting te doen wi re ïenr cvolge de er bespreking en der ernstige over dit onderwerp gevoerde gedachten wisseling droeg let jongres aan directeuren der mitalschappij op om zic a tot Uwer Majesleits regeering te wenden en baarden wensch van het congres kenbaar Ie maken i Cji iuo uufe iijk nog meer dan tot nu geschiedde de vervaardiging en prijsbepaling van de kleediugsbehoeflen voor het leger aan de openbare concurrentie over Ie geven 2 Om zooveel mogelyk de keuring dier behoefleu aan op elk gebied ervaren keurmeesters of deskundigen op te dragen Directeuren der maatschappij meenen dezen wensch van het congres eerbiedig aan Uwe Majesteit te mogen overbrengen overtuigd dat al wat met de wenschen en belangen der Nederlandsche Nijverheid in verband staal steeds met belangstelling door Uwe M ijesleit zal worden ontvangen Directeuren mochten hierop aiin Z Exo den Minister van Oorlog het volg Judc antwoord ontvangen Door den directeur van het cabinet des Konings is vanwege Z M aan mij Ier beschikking gerenvoyeerd het door U aan hougsulen clve ingediend adres den wensch bevattende om zoo mogelijk nog meer dan lot nu toe geschiedde de vervaardiging en prijsbepaling van de kiccdiiigb lic ft n bij hel leger aan de openbatc eoncurrenüi over te geven mitsgaders om zooveel mogflijk de keuring dier behoeften aan op elk gebied erv r n keurmeesters of deskundigen op te dragen van welk tuk ik de eer had met Uw schrijven van den 14e dezer n 1027 een afschrift te ontvangen Als eene beschikking daaromtrent heb ik uit kracht van de laartoe door Z M verleende machtiging de eer U Mtjne heeren te doei kennen dat van mijne zijde ooveel doenlijk zal worden voortgegaan om bij lie voorziening in de behoefte aan kleediug en nilrnstiu voor het leger op de belangen van de nijverheid in Nederland welke b vardering Uwe Maalsohappg zioh ten doel heeft gesteld Ie blijven letten Belangrijk voor velen In alle bnnicheii bijzuniler echter ip betrekking tot de algemeen gezochte urip inpele lolcn is het vertrouwen gerechlvnardigd ecnerzijds loor de erkende solidileit lier firnm en Ion nulercn door den daardoor voorlgevlopiden enjrnien aftrek De uithoofde van hare nauwkeurig en stiptheid bekende Slants effectenhandei van Aclolpli Haas in Hamburg wordt dan ook aan ieder met warmte aanbevolen en doau wy een ieders aandacht vestigen op de heden in ons blad voorkomende advertentie der voormelde flrma POLITIE Aan bet polilie burean alhier is voorhanden een lederen sig irenkoker met zilver gemonteerd in deze gemeente gevonden Om hem terug te bekomen kan de eigcijaar zich aanmelden bij den commissaris van politie Laatste Berichten Berlijn B Dec De koningin beeft van ilei koning de navolgende berichten ontvangen VKIISAILLES 4 Deo dea avoud ten 10 ure Den derden sloegen de kolonnes onder Frederik Karel den vijmil over Chillieiirs au Uois en Chevilly in de rii liiiiig van Orlc ins terug liet derde en negende armeekorps veroverden ieder een stuk gesciiut Hel verlies aan onze zijde was niet aanzienlijk De vijand voor l irijs heeft de brng bij Brie afgebroken en zich daarna achter de Marne teruggetrokken Bij het opruimen van het slagveld vnn Amiens vonden de onzen nog 9 stukken veldgeschut en eeue aanzienlijke hoeveelheid oorlogsmnterieel VEHSAlLLES 4 Dec M middernachts Na een veldslag die twee dagen heeft geduurd en waaraan de tweede en de Meckicnburgsche armee deel namen slaagde het korps von Manslein er in zich meester te maken van de voorstad Si Jean cu het spoorwegstation van Orlciiris De overige korpsen Slaan gureed om de stad morgen in Ie nemen V g maakten lOÜQ man krijgsge angen terwijl 30 stukken geschut in onze handen vielen Ons verlies was maligi de diiisie von Wrangel heeft het meest geleden Voor l arijs was heden alles rustig Versailles Ö Dec des avonds De Eranschen die de positie van Champigiiy siir Marne ontruimd Lebbcu oouceulrccreu zioh te IJrcleil Ilct vriest hard Von ManleulTel is Rouaan binnengorukt Berlijn 5 Deo in den rijksdag hebben heden de nigemeene beraadslagingen plaats gehad over de wij igingcn in de boudscoustilulie De heer Delbruck verklaarde dat de nieuwe staats egeling het federatieve element in Duilschland zal versterken en verdedigde verder in t bijzonder ve scheidenc nieuwe bepalingen zooals die betrelfende het recht van oorlogsverklaring en de diplomatieke vertegenwoordiging in tbuilenland waardoor de zelfstandigheid van het bondspresidium beperkt wordt Men moet zeide de heer Delbrück onder anderen het buitenland doen tien dat b jd uitplf end een dcf usicfkarakter heeft Ten slotte verklaarde hij dat prins Luitpold van Beieren den koning van Pruisen eergisteren een briet van den koning van Beieren heeft ter hand gesteld waarin de laatste aan koning Wilhelm voorstelt de keizerlijke waardigheid aan te nemen De thans te Versailles aanwezige vorsten zijn tot dit voorstel toegetreden en de toeslemming der andere vorsten kan men te geraoet zien Tours B Dec Luidens ofBcieele mededeeling signaleerde Generaal Aurelles la den nacht vnn den 3den op den 4den de noodzakelijkheid om Orleans te ontruimen en een terugtocht te bewerkstelligen op den linkeroever der Loire Het gevoelen vau het Gouvernement was dat de armee zich te Orleans behoorde Ie handhaven doch daar Aurelles de noodzakelijkheid cener retraite nogmaals bevestigde bewerende dat de troepen niet zonden stand houden zoo liet het Gouvernement hem vrijheid tot handelen Des middags van den 4den seinde Aurelles dat hij van inzicht veranderd was en Orleans zou verdedigen De Minister van Oorlog vertrok hierop naar Orleans doch ten 4I 2 uur des avonds werd de trein waarin hij zich bevond door Pruisische cavalerie nabij het dorp La Chapelle gestuit de Pruisen schoten op de ryluigen en de Minisier kwam ten 3 uur des morgens ie Tours terug waar hy een depijche van Pallières vond gedateerd van den 5den des middernachts meldende dal de vijnnd de ontruiming an Orleans had geeischt onder dedreiging van bombardement der stad Pallières had in naam van Aurelles aan die opeisching gehoor gegeven en do stad onlruiinn Vooraf werden de batcrijen marinegeschut vernageld en het buskruit en krijgsmalcrieel vernield De Pruisen trokken te middernacht Orleans binnen Verschillende dépêches van de aanvoerders der legerkorpsen berichten dat de terugtocht der onzen in goede orde is volbracht Van Au ellcs heeft men echler geen tydingen daar hjj bij het Gouvernement niet verder van zich heeft doen hooren veiiieii üe Berichten Als objectief bewijs voor de stoffclyke Qddeeleu door den oorlog te weeg gcbraeht vermiUcn wij het oavolgenile Ur Lüwt iUh voorzitter vsii het Kuropiiiecli Verein dat du afsehniüiig der Blaaude tegels en van den oorlog zich ten doel btclt doet in rijn jongBta geschrift Der MiHtarismut eeiic 0 gave vau verlies aan geld en menschenlevciis door du laiUste oorlogen veroorïaa tt üö Krim oorlog heeft volgens oflicieele bescheiden ge koBt £ 34 0 000 000 De Italia insclic 1859 00 000 000 üe Xoord AmmkaniiBche 9411 000 000 Do üuiJ AmBnl uiiii clio 0 000 000 Die vnn SliTsnijk llülstein 7 000 000 Die vau Oüstinnjk met Pruisen 60 000 000 Du ciju ditien naar Msiico Paraguay en Marokko 40 000 000 Wnt 111 iihclipiileiens betreft zijn vau 1863 1866 iu den strijd gesneuveld of aan hunne daarin bckomeno wonden overleden lil dun Knul oorlog 78t 991 lil ill 11 Uuiiaaiiselien oorlog 45 000 Hij Skcswijk lIolBtein 3 600 In den Noord Ainerikaanschen oorlog 281 000 lil dun Zuid Anierikaanscheii oorlog 518 000 In dcu oorlog mut l ruiscn O08tenrijk en Italic 1866 45 000 lo de eiijieditien naar Mexico Cochincbina Marokko Paraguay cnï 65 000 Vurdur worden de onkosten der staande legers in Europa in tijd van vrtde door denzeUdea auteur gerekend op drie miUioen thaler daags ï Waarlijk duzQ cyfers waarvan do waarde niet kan worden betwist alsmede de niet uit te spreken som van inaataehappelijke stoffelijke en zcdelyk ellende die lij vertegcuwoordigeu zijn voldoende tot een krachtig motief voor allo beschaafden onder de natiën c tot één macht tich te vercenigen ten einde brutaal j eweli en misbruik van militairs macht en autoriteit voor het vervolg onmogelijk te maken Do zedelijke wet gegrond in de harten der volkeren van kouiiigeli en onderdanen zon een logen moeten beetcn indieo er geen openbaring van seMijke kracMe mogelijk ware daaraan a quivaleiit Zij outwako dun onder de volkeren versterke en opecbaro zich om den hydra van het militarismns thana in de dienst cencr misdadige zelfzucht den kop lo verpletteren INGEZONDEN De aanstaande herstemming in de Hervormde gemeente te Gouda De wensch door mr Kist aan het slot van zyn belangrijk artikel iu de Goudsche Courant van 18 dezer gomt dat niemand mogt worden leruggehou den om aan de toen aanstaande verkiezing deel te nemen is niet geheel onvervuld gebleven Meer dan vroeger is aan het verkiezingswerk deelgenomen twee der zeven leden zijn benoemd terwijl voorde overigen eene herstemming op lï December e k moet plaats hebhen Eenige leden der gemeente achten zioh vooral nu door den afloop der eerste stemming hunne keuze tot tien personen is beperkt wei eenigzins bezwaard hunne stemmen uit te brengen zonder te weten of het te kiezen vijftal een reglement zal helpen daarstellen dat wat de hoofdbepalingen betreft geheel h nr e h Ha maken vki jp lieuw re glement op het beheer der kerkelijke goederen en foudstn der hervormde gemeeute alhier is toch de eenigo laak aan de Ie benoemen personen opgedragen Dit reglement moet nader door de slimgeregtigde leden worden goed of afgekeurd Geschiedt deze stemming even als laatst enkel door het woord Ja of Neen zonder opgaaf van redenen en de meerderheid stemt wederom Neeti dan zal men wederom het verschijnsel zien dat de gemeente het werk vernietigt van hen die zij zelve tot dat werlt hebben gekozen Daargelaten nog dat zoodanige afstemming de ontwerpers van het reglement in het duister zon doen rondlasten niet wetende wat de gemeente dan toch eigenlijk wil Ten einde zoodaiiigen toestand te voorkomen hadden wij lellende zoowel op helgeeii in het nu verworpen reglement wilde het voor Gouda geschikt zijn had behooren te worden gewijzigd als op hetgeen iu den loop der lijileu gebleken is regeling te behoeven ons gewend lot de redactie der Goudsche Courant met opgave van enkele punten die door eenige leden der gemeente als onmisbaar in het t maken reglement werden beschouwd met beleefde uitnoodiging aan de heeren candidalen hun gevoelen omtrent deze punten te willen blootleggen Deze punten thans eenigzins gewijzigd zyn de volgenden 1 Slemgeregtigde ledrn zijn alle manslidmaten den ouderdom van 23 jaren bereikt hebbende die ten minste één jaar geleden bij den ker keraad geloofsbelijdenis hebben afgelegd of op ingediende attestatie als lidmaten der gemeente erkend zijn Uitgesloten zijn de bedeelden en die onder censuur of curatele slaan De uitoefening vnn het slemregt is niet afhaukelijk van het betalen van een census at andere beperkende voorwaarden 2 De aanstaande beheerders der kerkelijke fondsen zijn verpligl cautie te stellen tot waarborg van hun rigtig beheer 3 Alle besluiten en bepalingen waarnaar de gemeente zich heeft te gedragen worden in de kerk op eene vaste plaats nangeplakl en vnn die aanplakking op den kansel aan de gemeente kennis gegeven 4 Indien het noodig mogt zijn den bezoekers der kerk iets Ie gebieden of te verbieden zal zulks worden opgedragen aan een zeker aantal commissarissen van orde daartoe door de slemgeregtigde leden te kiezen 5 Het verkoopen van monnraenlen en andere oudheden van welken aard ook in de St Janskerk aanwezig of ann haar loehehoorende il verboden De overdrngt derzelve aan andere corporaliëii geschiedt niet dan na goedkeuring der slemgeregtigde leden Konden de personen waaruit thans nog een vgftal moet worden geko en alsnog hnn gevoelen over deze en zoo zij het noodig achten ook over andere punten openbaar maken zij zonden daardoor de gemeente zeer verpliglen Dan toch kan zij eerst met kennis van zaken ocrdeelen over de maunen lusschen wien zij Ie kiezen heeft en zal de aanstaande herslemming dit resultaat hebben dat het te kiezen vyftal eeneii overwegenden invloed bij de zamenBlelling van het nienwe reglement zal kunnen uitoefenen niet zoozeer door zijne gelalsterkle als wel vooral door de omsUndighedcn waaronder liet door de gemeente zal zijn gekozen Aan de andere zijde zou de taak der zeven heeren gemakkelyker en eene afkeuring der gemeente van het te ontwerpen regle De tijdi io piaateing van ons artikel werd verhinderd behalve door gebrek aan beschikbare ruimte ook door de omBtandighiid dat hut niet ondertcckend was Wij geven der geachte Kedaclic bilcufdelijk in overweging om ook de aanbevelingen van lerBonen tot kerkelijke ambten niet dun ondcrteekeud te plaatBcn De redactie i het ten volle eens dat ook alle aanbeveliugen van personen en niet alleen die voor kerkelijke ambten liekaorden ouderteekeiid te sijn en lij gelooft elfs dal onijeteekeiule annlmelhigen rerschadm da haten doch zoolang de e meening niet door hel publiek uon t gedeeld oH de neigering van ongeteekende adverlenïint de goede zauk niet bevoordeelen i w