Goudsche Courant, woensdag 7 december 1870

Dciit hooitit onwaarschijnlijk worden als mcii op die wij e weel wal de gemoenle wil Eindelijk ou door ecne verklnrinit nis boven liedoeld de opkomsl ter stembus worden bevorderd Tot heden was het veelal een strijd om personen waaromtrent een stelsel van verdachtmaking op dikwyls onhandige en smakeloozc ij e wordt in practijlc gcbragl maar dan zou het worden een strgd om legiiueJen Vooral het eerste der genoemde punten kun geacht worden een hoofdbeginsel te zijn Het stemregt al of niet afhankelgk van een nmmt dat is inzonderheid de vr ag die men gaarne door hen die men kiezen mag beantwoord wenscht te zien Wij kennen allhans leden der gemeente die een beheer cuder toezigt zeer wenschelgk hadden geacht doch wier nfl P ing n het verworpen algemeen reglement alleen daarop gegrond was dat aan kerkvoogden en notabelen de bevoegdheid was toegekend om bij plaatselijk reglement de uitoefening van bet stemregt afhankelijk te sicllen van een census of andere beperkende voorwaarden ionder dat Tan dien census het maximum was aangegeven en zonder dat de goedkrjring van zood intg plaatselijk reglement door de gemeente verpligtend was gesteld ïen slotte zg roet een enkel woord gewaarschuwd tegen de voorstelling dat het hier de vraag zou gelden refftHmifi of vrijzmuy Pie vraag op zich zelve weinig aantrekkelijk in eenc wereld waarin wy slechts ten deele kennen en ten deele verstaan ïou alleen verklaarbaar zijn als hel hier gold wat inen noemt de inwendige belangen der gemeente Dit i echter het geval niet Gelukkig heeft dan ook de gehouden stemming getoond dut velen in de gemeente de waarde van den menscb niet bepalen Dssr deo naam die men aan zijne godsdieustige meeningen beeft gelieven te geven F N MAAS J Gouda 30 November 1870 Burgerlijke Stand Geboren 3 Dec Martinus Frnnciscus Johannes ouders J van Uuarea eu L de Itoos Jobatina Maria ouders O Jonker en A M Hornes Helena ouders J Volkert en F L Huisman 4 Calhariuu ouders J Kromhout eii J Bonneur 5 Kngrl ouders P Kictkcrk eu A Voordewind Ov KbEDtNi 2 Dec p Donsclaar 66 j 3 W H C Cosijn 6 d N rons Middsl 26 j i N Ilaaehroek 1 j A E Nobel S j 7 m G van der Iiean 1 j 1 m ADVERTEWTÏEN Heden overleed ten onzen huize totonze diepe droefheid op ruim 26 jarigen leeftijd onze innig geliefde oudste zoon NICOLAAS Predikant der Hervormde Gemeente van Meeuwen P BRONS MIDDEL F C BRONS MIDDEL Gouda 3 Dee 1870 Damsté f f E VIJS ET BESTE voor de voortreffelykheid mijner MALZTOI LET en BAD ZEEPEN is de algemeene bekendheid en het enorm wordend gebruik die zich dezelve in korten tijd hebben verworven Er is dan ook geene Zeep noch Fransebe noch Duitsche die by den billijken prijs zoo zeer aan de eischeii die men aan eeue Toiletzeep stellen mag beantwoordt dan mijne MALZZËEP Geheel vrij van Minerale beatanddeelen is zij volkomen onschadelijk doet de oogen niet aan verfijnt en verfraait de huid verwekt eenen witten jeugdigen tint in alle tijdperken des levens verwijdeit van de huid alle onreiuheden maakt ze fijn zacht en elastiek eu is daardoor het buste middel tegen terwijl zü door hare rijke Moutgehalte ten gunstigste op het door zonuwzwakte ontstane beven der handen werkt Prijs ITVoCt 35 Ct en 50 Ct bij 6 stuks 95 Ct l fc i 2 7r Centrual Dépót Imt terJain Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J J v vn ViiKti MiMiKN en de Wed A Vj Scuouïh N te Woiii en by Uünui J VAN DEN BlSRO tii itiiWiii ® By alle Boekhandelaars en Postdirecteuren is de gelegenheid opengesteld zich te abonneeren op ONS STREVEN Weekblad voor Vrouwen en Meisjes waarvan de tweede jaargang met Januari eerstkomende zal aanvangen De abonnementsprijs voor eeu kwartaal is 1 40 o 7ij I l b og O 1 Tan iari abonneeren ontvangen tot zoolang de nog verschijnende nummers gratis l De vermeerdering van het debiet stelt ons iu staat aan het formaat van j ons blad eenige wijziging te brengen waardoor het ons mogelijk worden zal i meer geregeld feuilleton op te nemen en de nieuwe rubriek UITKEUKEN EN HUISHOUDEN de noodige uitbreiding te geven De bewerking dier nieuwe rubriek is hoofdzakelijk aan een onzer meest bevoegde schrijfsters over dat vak opgedragen VAN DIJK COMP ScinBDAM December 1870 jr i A TT R NT Spuistraat 43 te sHage bericht aan zijne geëerde Begunstigers dat hij wegens het vergevorderde saizoen en den groeten voorraad van HEEREN BURGER EN Kinderklccdingstukken tot buiteugewone goedkoope prijzen zal OPRUIMEN Openbare Verkooping op WOENSDAG 7 DECEMBER 1870 9 uur in de Nieuwsteeg te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBELEN HUISRAAD GEMAAKT GOUD ZILVER J U W EELEN enz benevens eeue zoo goed als nieuwe VIGILANTE eu BAROUCHETTE Die bij dezeu verkoop nog iets bij te brengen heeft vervoege zich bij den Veudumeester M VAN DANTZIG alhier lieer Dr 1 G Popp Fractie Taudmeesier VVecneu Zoo spoedig mogelijk gelieve mijentezendeo 30 zepgB dertij floele Anatherin Mondwater en 5 doosjes egge vijt doosjes Tandpoeder Even als de vorije bezending verwacht ih het beslelve polgens dezelve wute uitgezonden Levens op dezehe poorwaarden Bij dezee heb ih de eer U te beriglen det het Anatherin Mondwater met gunstig gevolg steed gebrucht is zoo dot ih niet twijfel of het debiet zoe voort durend zoe nemen Eene Neieuwe uitstue huurt en iet franker vorm had ih gaami rbij meve en pahigd Boehtjes voor verspniidiug extra erbij Afwachtend Hoogachtend Delfzyl U Weelveed Do dinar W Sisflnijh Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 1Ü3 te Bollerdam bij F E van Santen Koi T apotb en A Schippereijn k C binauwe porcelcinivinkcl te s llnge bij J L F C Snnbiliü apoth te Leyden bij E Noordijk j te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van VVindheim verkoophnis Ie Oudewalcr bij T J rau Vreumingen te Schoonho en bij A VVollf Geen Stembevoegde blljvc achter Een groot aantal Stemgeregtigde Leden der Hervormde Gemeente die er hoogen prijs op stellen dat alle dingen eerlijk en met orde gescineden verzoeken u om bü de herstemming op 12 December e k uw stembriefje in te vullen met de volgende namen J DROOGLEEVER PORTÜUN M A G VORSTMAN D DOBBE D RUIJTER J A REMY TASDHEELXÜN2S De ondergeteekende acht alle aanbeveling onnoodig daar hij reeds sedert 26 jaren zien het vertrouwen weet waardig te maken zoowel van de Gcneesheeren als van het geachte Publiek Hij blijft voortgaan met het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereischt als de ondervinding bewijst dat zijn werk volkomen aan de aanvrage heeft voldaan Alles wordt door hem in de TANDHEELKUNDE met de grootste nauwgezetheid verrigt Gouda J M VAN MINDEN 18 Nov 1870 Chiiiuhoin Dentisth UITN00DI6ING ter deelneming aan de op nieuw aanvangende trekkingen van de door den Staat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote Geld verloting De grootste prgs in het gelukkigste ge val bedraagt 250 000 MARK of 175 000 GULDEN De Hoofdprijzen zijn Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 il 20 000 3 a 15 000 3 it 12 000 1 a 11 000 3 a 10 000 2 a 8000 4 a 6000 7 11 5000 1 a 4000 16 a 3000 106 a 2000 0 a 1500 5 a 1200 156 a 1000 206 a 500 4 i 300 21i a 200 10800 a 110 ete Meer dan de helft der loten worden in deze loterij met prijzen uitgetrokken in het gelieel 23000 prijzen welke krachtens het plan binnen eenige maanden door het lot moeten zijn aangewezen Tegen inzending van het bedrag verzendt de ondergeteekende origineale loten voor de 1 trekking welke officieel vastgesteld reeds op den 21 December a S zal plaats vinden tegen de volgende vaste prijzen Een geheel origineel lot fl 3 50 Een half origineel lot tl 1 75 Een vierde origineel lot fl 90 onder verzekering van de promptste bediening Ieder deelnemer ontvangt van my de van het ofücieele wapen voorziene originecle loten welke niet met promesson gelijk te stellen zijn Het origineele trekkin spUn wordt bij iedere bestelling gratis bijgevoegd en worden de ge trokken prijzen benevens eene ambtelijke trekkingslijst aan de belanghebbenden nauwkeurig toegezonden Door het vertrouwen hetwelk zich deze loten zoo ras hebben verworven mag ik ook belangrijke bestellingen verwachten welke dan ook zelfs by de kleinste bestellingen tot in de ifgelegcnsic gewesten nauwkeurig en verzwegen zullen worden uitgevoerd Men gelieve zich dus ten spoedigste en rechtstreeks Ie wenden tot Adolph Haas Staatsf ff£lti muncelaab in Hamburg fUtT Allen die mij hunne orders willen opdragsn maak ik in hun belang daarop opmerkzaam dat men mij bij toezending van postwissels de bestelling extra per brief mededeele en men daarin duidelijk naam en woonplaats opgeve Coupons banknoten en postzegels worden in betaling aangenomen Gouda Druk vao Uriukmau