Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1870

vite Vrijdag 9 Dcccjiibcr N 982 GOUDSCHE COURAHT en idvclenlieblad voor Geiida ea Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave if gde blijvc achter Stenigeregtigdo Leden der e die er hoogen prjjs op j n eerlijk en met orde ge u om bjj de lierstemiuing k uw stembriefje iu to 1 de namen VER FORTUIJN tSTMAN iELKDNDE ie acht alle aanbeveling 3ds sedert 26 jaren zich t waardig te maken zoowel n als van het geachte Pu rtgaan met het plaatsea C en gebitten waar s dan wordt vereischt als i st dat zijn werk volko e heeft voldaan liim in de TANDHBELtjte nauwgezetheid verrigt M VAN MINDEN CHiaURGIN DBNTISTil 1 I 11 I II II0I6IN6 n de op nieuw aanvan V m de door den Staat ei arde en gewaarborgde f rioting n het gelukkigste golf 175 000 GULDEN d f rijzen zijn 0 000 50 000 40 000 a 15 000 3 a 12 000 900 2 a 8000 4 a 1 a 4000 16 a 3000 51 0 5 a 1200 156 a 4 h 300 210 a 200 n 3er loten worden in rij en uitgetrokken in pi J7 en welke krachiiinsn eenige maanden en zijn aangewezen ill liel bedrag rerzeudt iri ineele loleii Toor do i el vastgesteld reeda jbjr A 8 zal plaats ci de vaste prijjeii uu rel lot fl 3 50 i iiieel iol fl 1 75 i fiivsel lot fl 90 i i d proiuptste bediening itviingi van mg de van ocrziene orijtiiiecle loten cssiii gelijk te stellen zijn kKiiiyspInn wordt bij iedere t vo igil en worden de ge vinseene ambtelijke trekiiiig ebbendcu nauwkeurig en letivelk zich deze loten orv mag ik ook belsngrwaihteo welke dan ook wielingen lot in de fge j ajwieurig en verzwegen oe l I s tin spoedigste en recht h Haas 11 uuu in Hamburg mij Jiunne orders willen hm belang daarop op bi toezending van post EXtr per brief mededcele i iijk naam en woonplaats b iikiotcn en posizegeia lanfriiomen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 INSCHRUVING VOOR DE Nationale Militie EEKSTE EENNISOEVINQ BUKGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien de wet van den 19 Augustus UèX Stoatsblad n 72 betrekkelijk de Nationale Militie herinneren by deze allen belanghebbenden aan hunne verpli ting lot het doen van aangifte Ur inschrgving voor de Nationale Militie in de maand January 187 1 en brengen ter hunner kenuis de volgende bppfiliiigen der genoemde wet Art 15 Janrigka worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den Jl Janu rg van het jaar hun 19 jaar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden l Hij wiens vader of is de e overleden wiens moeder uf zijn beiden overleden wieus voogd ingezeten is volgens de wet vau den ÏSsten Julg 185U StaalsltUd n 44 SJO Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblgf hield 3 Hij va wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hg binnen het rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eeueu staat waar üe Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst ia onilerworpen of waar ten aanzien der dienslpligtigheid het beginsel van wedcrkeerigheid is aangenomen Art 16 De inschrijving geschiedt l Van een ongehuwde in de gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2 Van een gehuwde en van ren weduwenaar in de gemeente waar hij woont 8 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd builen s lands gevestigd is in de gemeente waar hg woont 4 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst tn eon vreemd land woont in de gemeente waar zgn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 De in een vreemd rijk achtergebleven zoon van een izeicn die geen Nederlander is 2 L ij een vreemd rijk verblijfhoudeode ouderlooze oon van een vreemdeling al is zgn voogd ingezeten 8 De toon van dtn Nederlander die ter zake van s lands dienst in s rijks overzeesche bezittingen of kolouiün woont Art 18 Elk die volgen art 15 behoort te worden ingeschreven h vcrpligt zich daartoe bg Burgemeester en Wethouders aan te gaven tusschen den 1 en 81 lanuarij Bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgn vader of is deze overleden zijne moeder of aijn beiden overleden zijn voogd tot hel doen van die aangifte vcrpligt I De wijze waarop van het doen van de aangifte blijken moet wordt door Oi s bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van zijn 19de jaar doch vóór het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt is verpligt liph zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der en 8 zinsnede van art 16 Zgne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zgnen iceftgd behoort Burgemeester en Welhonders voornoemd roepen dientengevolge de ingezcleneu die in het jaar 1852 zijn geboren en nveieenkomslig het vorenstaande in deze gemeente tot aangifte verpligt zijn op om zich op de volgende dagen en in de daarbij vermelde orde Ie doen inschrijven te weten die woonachtig zijn in de vrgken A B C D E F G H en 1 op Maandag den 9den Januarg 1871 en die wonende in de wgken K L M N O P Q en R op Dingsdag den lOden Januarij 1871 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dal het register vaa inschrijving op den Slalen Januarg des namiddags ten i ure voorloopig wordt gesloten en zg die alsdan verzuimd hebben de voorschreven i angifte te doen ingevolge art 183 der wet vervallen lu eene boete van ƒ 25 lot 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorte register hetwelk bg de aangifte moet worden niedegebragt dat dit extract aan hen die binnen deze gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau vi n den burgerlijken stand atii zal worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zijn zich Ier GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is Ie zorgen dat hij bg de inschrgving VYgk en NoLimer zijner woonplaats juist k iii opgeven Gouda den 6 December 1870 Burgemeester en Wethoudurs voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOGLEEVER FOIITUIJN van HERGEN IJZENDOORN BUJTENLAND Buïtciilaiiilsch Overzlvi ht Reeds is gisteren in onze laatste berichten vermeld dat Orleans in den nacht tusschen i en 5 Dec door de l ranschen is ontruimd en door de Pruisen belet Het zoogenoemde Loire lcger is dus ir vollen aftocht achter de Loire Gambetta seint htJzelfde uit Tours maar uit zijn dt póche lilijkt dat cf geaarzeld is voor men tot dien etap overging de regeering te Tours wilde Orleans verdedigen generaal Aurelles cvemvel was voor den terugtocht om de stad een bombardement Ie besparen De toen dezer dópi che verraadt de tclcurslelling van Gambelt i en zijne oulcvrcdenlieid over Aurülles Het zal met dien krijgsman weOr gaan nla mul zooveel andere ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Sedert zgn overwinning op von der Tann behaald en zgn voorwaarlsche bewegKig op Pargs oogstte hg niet dan lof in en gold voor een bekwaam veldheer nu zal wel de kreet van verraad weer aangeheven worden althans er zgn reeds drie deskundigen in commissie benoemd om de gronden te onderzoeken die tot de ontruiming van Orleans geleid hebben Dit is toch beter dan dat Gambetta die van militaire zaken niets afweet maar dadJijk den republikeinschen banvloek uitspreekt over den verrader De terugtocht van het Loire leger samenvallende met het mislukken van Trochu s uitval benemen Pargs alle uitzicht op ontzet Het zal nu niet wpl mogelijk zijn zelfs met de ontembare energie van Gambetta om een nieuwe voonvaartsohe beweging op Parijs te dirigeeren voordat de levensmiddelen daar uitgeput zijn Naar Parijs is een bode gezonden ten einde bericht te geven van den val van Orleans en te vermelden dat bij die gelegenheid veal geschut en duizenden gevaogeuwi iu Duitsche handen zgn gevallen Men gelooft dat generaal Ducfot gesneuveld is Ook bij Rouaan zijn voor de Duilschers gelukkige gevechten geleverd Belfort wordt gebombardeerd doch zal ten gevolge zijner gunstige ligging lang tegenstand kunnen bieden De discussiën iu den Noord Duitscheu rijksdag over de wijzigingen van de constitutie hebbeu zich laatstelijk bepaald tot algemeenheden waarin de reeda door ons vermelde bezwaren werdeu geopperd De minister Delbrück verdedigde de met de Zuid Duitsche staten gesloten verdragen op grond dat het foederalieve beginsel door die wijzigingen meer op den voorgrond trad vooral ook wenschelijk om Europa het defensieve en niet offensieve karakter van de Duitsche eenheid Ie bewijzen De regeering zoo zegt mdi in parlementaire kringen te Berlijn is tevens vast besloten om geen verandering van eenig aanbelang in de verdragen met de Zuid Duitsche staten toe Ie staan De keizerstitel van den koning van Pruisen zal de nationaalliberalen zeer waarschijnlijk over hun bezwaren doen heenstappen De Porte is toegetreden tot het voorstel van Pruisen om eene conferentie te beleggen als voorwaarde is gesteld dat in die bijeenkomst uitsluitend beraadslaagd zal worden over de queestiën die door de nota van Gortschakoff in het leven zijn geroepen Wij ontvingen per telegraaf een zeer kort uittreksel van de boodschap die de president der Vereenigde Staten aan het congres richtte Daaruit blijkt dat hei gouvernement der Vercenigde Staten geneigd is om mede te werken ten einde de Alabama quBBstie uit den weg te ruimen op eene wgze die èn voor Engeland èn voor Amerika eervol zal zijn Voorts verklaarde de president dat het Araerikaansch gouvernement gaarne geïntervenieerd zou hebben om Ie trachien aan de Europeesche verwikkelingen een einde te maken maar de politiek gedragsign van het gouveruemeul verbord zoodanige interventie cr = P R A N K K IJ K De brief den 28 l oi door den heer de Kéralry aan GambcUa gericht is thans in zijn geheel bekend De Ki miry herinnert daiiric wat hij deed sinds hg den ii Oct lol oppeibevelhebber der raoUicI gemaakte troepen in de 5 dipartcmenteu van liictiigno ai A Uiuikiniiu