Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1870

Ism jsm s j 1 ijn SoviiiijjcnneiuinK ou l iil clijlihei l lat do jurding kon worden gele i discussie over de e jauk de discussie niet geleid ivat hij op het hart hiid til isic over de verdragen met i vraag genomen vele aanzienlijke Dnitsche J ueiiNoordDuitschen njks i ze verzochten onder de l iukryk voor te schrijven ld van de Krnnsche kolonie Cu gevcer lüOO vierk mijlen lai inwoners De voorstanliin elke bcsohnldiging vnn rioh bewerende dat ze h t bezitten als een leuppunt oówel om haar beter te de eefoovers als om vei Chineesche en Japansehe i brengen in de moeilijkpolitiek zeiden e voorze in t geheel niet aan als havenplaat niet als vens moeten worden een en meenden de heerea liiiers zou het voor de be fild vry wat meer waard lue ouder Fransch bestuur a gezegd dat deze gedachte I beeft gevondtn gedrrltcI nctisch noemde immers ongunstig Frankrijk had tsponnen enz enz geiihalig en hebzuchtig vond V Ie voorstanders o a prof crn erp in eene lezing voor il Ie en de Indoloog Bastiap n doctoren geven over t krii gaarne gunstig advies met het adres zeer ingK f e die in den rijksdag rape ii vurige redevoering voor I elegenheid aan den bonds iftlen hielden toen geleerde e betoogden dat men ran e verdriet dan vreugde zou ondbii de zaak uit een In vA verwerpelijk Hovcr de petitie over Ie gaan g werd dan ook aangcno en echter de eenigen die t minder laag bij den grond aiicrijk heeft zooveel aardige I uitschland niet zal kunnen iicmeu daarvan wanneer km en en Mende kon geen hi I een eenvoudige versler a enzen dat toch eigenlijk as en het veroveren van in de leden die gezwegen ebben geducht f y Zeiiurig meent erop sympathie H ar het buis i belta een gruwel is Da iiisele generaals wegens Jnder zulke omstandig bij is h t toch al i EuRelseho bladen verliailies op grond van gedraai Aurelles de Palaln erd gehouden dan voor Inzonderheid richt Gam en de zoogenaamc e ar tins by lie armee zijn len om zijne ncbterdocht I ii eriarmes vindt men verin i de Kngelsohe bladen l kimp bij Coulio ongeveer l iat kamp op een hoog u v n Le Mans gelegen is ii 10 I Men verwachtte er nu 110 20 000 doch ten gei lepartemeulale autoririiinen tijd kunnen duren Ir L ndiii aankoaicn Het aj aan ofliciercn zoodat Ic I bevel vau zea o licioren ok lIlË ld 1 1 vci haalt dat legcn gi I ll 8lcrk partij werkt t IC Burvtiu de keuze vau fijn opvolger op ren buitenlander to doen vallen omdat raoii vreest dat een Italiaan te veel onder het gc ag der rcgeerii g zou staan Aanlcggcrs van dit plan zijn jc uieun Tol dit doel uilen de vacante knriliuaalshoeden aan buitenlanders worden gegeven Pc drie candid ilcn tot de benoeming zijn Manning aartsbisschop van Westraiiutcr IVtjharaps aartsbisschop van Meohclen en graaf Ledochowsky aartsbisschop an l ssen Pe Itaiiaansche kardinaals ïijn er natuurlijk allen legen voornamelijk Antouelli die zelf hoopt op Ie tiara Het staat ecliter te bezien of de jezuïeten niet de overwinning zullen behalen G0UD 8 DliCEMBER H K H prinses Frederik der Nederlanden is Dinsdagmiddag omstreeks vijf uren overleden De achteruitgang harer gezondheid was in den laatsten ijd zoodanig toegenomen dat het einde niet lang meer kon uitblijven De edele gemalin van den zeer geliefden prins Frederik was eene dochter van Frederik Willem III van Truisen en eene zusier van den tegcnwoordigcii koning zy was den 1 Februari 1 08 geboren en sedert den 21 Mei 1S2B door den h nd des huwelyks vereenigd met den hoogbejaarden voral die thans in de eerste plaats haar afsterven betreurt De herinnering aan het vervlogen geluk maar ook de deelnemende rouw van allen die haar in haar liefdadig leven va naby of van verre hebben gekend zij den grijsaard ten troost Adressen veroorzaken contra adressen Nauwelijks is het bckeiul dat aan den raad ecu adres werd aangtboden t gen de pUatsing van een post en telegraaf kantoor op de Westhaven of er circuleert een ander adres teo gugste ulier plaatsing Wij hebben ons zeer weinig moeite gegund om de geruchten op te vangen die omtrent de vorming van het nieuwe ministerie in omloop kwamen Wij meeneii onzen lezers daarmede allhans dezen dienst te hebben bewezen dat nn zij de namen van allen niet hebben vernomen aan wieu een der zetels werd anigebnden namen waaronder er velen waren dia klinken als een klok dat zg nu ook de teleurstelling missen van deze allen weigerachtig te jien om als dienaren der kroon met de volksvertegenwoordiging tol heil van t land werkzaam te zijn Toen het vorig ministerie uit elkander was gevallen moet de heer ïhoibecke aan den koning den raad hebben gegeven om den heer van Keenen met de vorming van een nieuw kabinet te belasten Deze bedankte echter en daarop werden twoe leden van t vorig ministerie de heeren Fock Binnenl zaken en Brocx Marine uilgenoodigd zich racl die tank te belasten Zij namen die taak op zich en zochten gedurende eeiiige weken naar een stel ninislers zonder het te kunnen vinden Thans moeien zg hvn mandaat wederom hebben nedergelegd en wordt alzoo voorloopig de zonderlinge toestand besiendigd waarin wij nu sedert bijna twee maanden verkeeren een toestand waarvan dit de hoofdkenmerken zijn dat tegen het einde des jaars nog zoo goed als niets Is gedaan aan de begroot ing voor 1S7I naardoor noodwendig die bogrootliig niet op den bep ialden tijd kan tot stand komen en dat nu de poging om een liberaal ministerie dat is een ministerie naar den geest der meerderheid van de volksvertegenwoordiging te doen optreden is mislukt dat nu de minderheid eene poging zal agen om met haar ministerie rcgceriiig te worden De tijd er onvruchtbare jaren is alzoo weer nabij het parlijgehaspel zal den lijd ontstelen aan bet volk dat oanspraak heeft op wetten die in overeenstemming zijn met zijn maatschappelijken vooruitgang en aan het liberale beginsel zal afbicnk worden gedaan door hen die wel tol de liberale party zeggen te behooren maar die veeleer tot de egoïstische partij moeten worden gerangschikt Wij vernemen dat de voorraad dor gedrukte lyslen voor de loterij ten behoeve van het lloode Kruis alleen nog maar voldoende is voor s Gravenhage waar ij gisteren het licht hebben gezien De verzending van die lijsten naar andere plaatsen zal eerst na eenige dagen kunneu geschieden Z M heeft den heer M J A Bannier thani ontv der in en uitg rechten en ace te Dordrecht benoemd tot ontv derzelfde middelen Ic Schiedam De miaistcr van binnenlandsche zaken hoefi bepaald dat de jaarlcttcr zoowel liy den ijk als bij den herijk gcdnrende het jaar Ib71 te be igen al zijn de letter 6 in den gewonen drukvorm schuin gesteld Ocdopulcerdo staten van üuid llolland hebben oan de gemeenIcbeaturen labellen toege oiiden betrekkelijk do statistiek van hol lager onderwijs en conigc voorschriften medegedeeld omtrent de invulling dier tabellen Mevrouw M M Evcrlaen douairiire van jhr mr M V de Jonge van Campeus Nieuwland te s Gravenhage laatste afstaraineling der mannelijke descendenten van den luit admirual Cornells Evertsen heeft aan hare geboortestad Middelburg voor do oudheidskamer ten raadhuize aldaar ten geschenke gegeven een zilveren drinkschaal door den raad der admiraliteit van Zeeland vereerd aan Evert lleindriczsen stamvader der Everlsen in 1590 en een prachtige gouiie kt u fc ikc dilo niJai door koning Frederik III van Denemarken in lfi69 aan den schout bij nacht later luit adiniraal Cornells Evertsen geschonken Beide voorwerpen maakten ecu sieraad uit der onlangs le Middelburg gehouden tentoonstelling van Zeeuwsche oud en merkwaardigheden Koloniën O O S T I Jf D lË Bij besluit van den goUv generaal van 21 Oct zijn de verschillende ordouuancien ingetrokken waarbij hel verbod van invoer verkoop en bezit van opium zooals dat geldt voor de l reanger regeutschappen ouk op ai dere districten van toepassing was verklaard De onmogelijkheid om die ordonnancicu le handhaven welke veeleer tot een de bevolifing demoraliseereudeti iluikhandel aanleiding gaven is de reden van deze intrekking die met ï Jan 1871 van kracht zal zyn In het Nieuwe Bat HandeUUad leest men De Jatuiiche Courant heeft een antwoord gegeven op de vraag wat wordt voor bet iuUndsch onderwijs gedaan Bitter mager is het antwoord Een paar nietsbeduidende besluiten zijn in 1869 en 1870 genomen Een paar scholen meer zullen er komen als er oodcrwyzers zijn De heer Holle vindt steun bij het bestuur om schoolprenten te vervaardigeh Het verslag van het Indische onderwijs oiiv 1867 is verschenen Dat over 18 ia i nog niet ter perse Laatste Berichten London 8 Deo De Times zegt dat Frankrijk aarzelt deel te nemen aan de eoiiferenlie Berlijn 7 Dec De Koningin heeft van den KoiiKig ld volgende telegrammen ontvangen f ersaiUes 6 Dec Hy Orleans zijn meer dan 10 000 Franschen krygbgevangen gemai kt 77 stukken geschut en i kanouneerbooten vielen in onze banden Von kow bereikte Orleans des midderiKichis na de vv rsteden en het versterkte stationsgebouw storinenderhand te hebben ingenomen Von Mauteiilt el heeft heden Houaau bezet met bet achlale kurps f eraailles 6 Decemhef Den 4den werd eene vooruilrukkeuke Fransche brigade door afdceUngeu van het achtste legerkorps op Ilouaan teruggeworpen waarbij 10 ülficieicn en 400 soldaten door ons krijgsgevangen werden gemaakt De ouzeii veroverden een stuk geschut Den volgeudeu dag had een nieuw gevecht p aats aan onzen rechtervleugel wij behaalden de overwinning en vermccsterdeu 1 stuk geschut Teu gevolge van ieca nederlagen verliet hel vijandelyk korps dat lot verdediging van Bouaan byecngeiiokkeu was de stad die daarop door de onzen werd bezet In de verlaten verschansingen vonden wy acht stukkeu zwaar gcsjhul Florence 6 Deo des avonds De dagbladen constateeren dat de troonrede algemeen een zeer guusligeu indruk heeft gemaakt Hy de verkieziug vnn een president der kamer leed de oppositie de nederlaag De regeeringscandidaat verwierf 83 stemmen meer dan die oppositie Men verzekert dal de koning en prins Amadena zich in de laatste dagen van December of de eerste dagen van Januari naar Spanje zullen begeven De spuanscho deputatie vertrekt Vrijdag naar Turin ton einde er de koningin te complimeiiteerea De deputatie vindt allerwege de meest hartelyke ontvangai Berlijn 7 Nev De rijksdag zal zoo mogelijk op den lüen dezer of uilerlyk in het begin van de volgende week zijne berattd lr gingen sluiten Het bijeenkomen der conferentie in znkc de Russische quK stie slaat vasl De uiuioodigmgen tot hrt bijwonen daarvan zullen van Eiigelatd uitga iii Berlijn 7 Dec Naar men verzeker heeft Fiankryk hel vojrstel tol het houden eoner confcrciiiie met Kueland onvoorwaardelijk aaugonomen Alen gelooft dal von liisiiiarck van do aanneming of vcnu rpiiig van de met de ZuiU Duitscht staten gesloten iractatcu ceuc kabincl8 ua slic zal maken Berlijn 7 Doe By do hvordc lezing van do boiidsvcrdrngen zijn alle nuienilenienleii verworpen nadat Delbruck ze namens de buudsregecring bad bestreden Do traotaten met Baden Hessen eu Wurlembcrg zijn aangenomen Rijssel 7 Dec De gemeen9 hap tusschen Havre on het overig gedeelte vau Frankrijk is geheel verbroken De Pruisen rukken snel naar Havre op Men zegt dat er le Waren depart Aisne een schermutseling plaats heeft gehad wearbij beide partijen gelijke verliezen leden en 17 Franichen gedood ziju Brussel 7 Dec De luiépenianee maakt verscheiden olficleele brieven openbaar van krijgsgevaujenen in Mt lar v v r J rr steT l crd tegen eene Bonapartistisehe restauratie en tegen de gratis verspreiding onder de gevangenen van het imperialistische blad le Vrapeau De Indepeitdance voegt er bij dat hy morgeu collectieve protesten zal openbaar maken Madrid 7 Deo De Opinion Natsonale maakt melding vao een gerucht volgens heUvelk de heer Moret zwanger zou gaan van het plan om voor le stellen voor iwinlig maanden de betaling der interessen vau de binncnlandsche scauld te schorsen na eene overeenkomsi met de voorn lamste fondsenhouders voorls eene leeuing te sluiten woarby voor vijf jaren de revenuen uit de tabaksregie zouden worden verhypolhetjueerd en met 25 pCt te verminderen het cyfer van hel budget ten behoeve van de geestely heid aan de prelaicn de bevoegdheid latciule om de dotatie le vcrdeelen Vergadering van den Gemeenteraad DintJag 6 December Tegenwoordig il de Uden belialve de hr t StrMtcB De notulen der vorige vergadering worden gelecen ea gearresteerd Zyn ingekomen eene dispositie van hli gedeput staten houdende goelkenring der bcgrooting van de kosten voor de dd schutterij uotific eene missive van de commissie over de muziek der schutterij bericlitende dat de lieer H J Heuzekamp tegen 81 Dec eervol ontslag vcrzo l t nis kapelmeester en voorstellende om de be oldiging van den kapelmeester met ƒ JOb te verhoogen ora in staat te riju ceae oproeping te dw n ter vervulling der vacature Wordt gesteld in handen van B en W om bericht en raad eene missive der commissie voor de stadsmnzieksehool berichtende dat het exanieu der letrlitigen zal plaaU hebben op Maandag lö Decemb r en uitiioodiguig ter biJHuiiing notific verscLiUende ini si b van de coiniuissieii bij welke periodieke firediiig plaats becfl als de gizondlicidscommissie ens ten e nde in ae vacatures te voorzien notitie een adres vin A Schouten c s verzoekende voorziening in de verlichting dir Korte Akktrcn door gaslantaarns Het advies der commissie an fnhriciif e A ingeroepen worden een adres van A W van Miijve r bczunren inbrengende tegen het plaatsen vtu een postkantoor en een telegraafbureau op ic aLliavcn De Tüoriitter etelt voor dit idrcs te leggen ter visie De heer Kemy i voor dadelijke behandeling lu eene zoo voUaihgc VLrgad ring daar uitstel licht nuiileidiug kon gevea tot meer adressen De heer Beutiugcr vindt de voorgestelde plaats zeer geschikt De heer Prince daagt den heer Reiny nit om een adres te doen teekeiien mtt zooveel 130 onderteekenaara uit dea handel en nyvLrhciJs itand in tcgenovergcstelden z a De heer Remy blyft pcrsistcercu in zijne meeaiDi De heer liuyten ondersteunt hd voorstel om bet adrci ter visie te leggen De heer üuchner is voor dsdclijke behandeling De heer Droogleever tegt dat de zaak afgedaan ia by den raad en enscht dit uu ook af te doen Na nog korte discussie nordt in stemming gebracht of het adres zat ter visie word n gelegd en dit afgewezen z jndo nordt met groote meeiderlicid 11 tegen 3 etemmen bcslotett het aan te nemen voor kennisgeving De heer de Grave verlaat om ongeslÉ ldheid de vergadering fl en W brengen rapport uit over het adres van C Messenmaker aandelen ketreifende het vervallen der Slecpersbrug en ontraden het aldaar plaatsen van een draai of wipbrug maar de drukke passage op dat punt in aanmerking genomen n het stellig moveeren van do trappenb ug tegenover de Peperstraat ouden rjj el kunneu aanraden een draaibrug voor voetgangen begroot op J 5I10 Op het adres van Ou enccl tot behoud der brug op doHaven icgenovei de Miuderbrocdersstetg ndvisocren zij tevens afniJReiid Htl r pi rt en de modellen der bri g j lyn ter bezichtiging gesteld D voorzitter deelt mede dat tegen 81 December zytt nitgeloot l cc obligaticn elk groot ƒ 1000 lijnde n 20 ea I9t inform Aan de orde ia e n ïooritel vin B en W tot wijziging der verordenng vo ir het burgerlijk armbcstonr Dit en hel tot wijziging der verordening voor het bestuur derbeide gasthuizen nomen 4 Keu ndrcs van lengiiig ui le pacht rypnd nut een ailvfcs viiii li li W lot nrwlj iiig v iii het ilami ir ook j n woiiU liMKKdidikoiii lig 1 sloten W cim i i afwneliliHfr vnii do lolliilli ig op dn t pnd im W C ravcslciii dnnrbij verzoi kende verhet Aliisti riliiintche i ii ioudseho dnnihtj gn 5 ü ii sl l villi It verluigiiig dtr uiiccsbie uui ile 8 Het vooritel tot rhooging der jaarwedden vnn do hulpoiidrrwijrires nn de openbare i chool ïoor jongcjufvronwen wordt na korte discussie tigin eene stem aange J fWfn 0 i r Mi m m mt mm m im