Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1870

v Openbare Aanbesteding ïl mte 1 e KCiis ovrr ie gnnn lot ilr lipuilnir voipr litiiig nn ilc olvo en oril het vooi Mi a iiij luum 11 brIimukuB nint Iihgiiig vnii M d ii kinmi uur is jncn m ttnn mmiiitl i til Vi rilLn bouotmJ tot fl oil tncc8licer dr Gandvuurdcr by coiiliuiuitiu lot lid der coinm van toc7icht op de Bcholen vaii midd onderwijs de heei A A O vnn Ittrson Tut hiilpondcruijzci nait de tushdu nsihool 3 van Dmjn to Posterijen öTnAf VAN iliuK j N Dii TvrGFNS ONBFKENDIIEII Dut l KRSONEN mftkondpn bf okoi i oii BFN IN ül 1 III IFT VAN DE MAAND N0 KMBKH Anije Neeltje Solinnp Aarliiulcrvpen SleeJeinin D l epen Wed Doesburg cii Weil Nijhoff allen Amsterdam M v Dam Gouder ik WeJ Steinigweg Oterschie A J H Kerk Bodegraven M V d Velden IJsselnionde MARKTBERICHTEN GOUda 8 Dec Bij weiuig bandel H8S de stemming flauiv Tarwe Zecuusche per Ilect puike 11 60 i ƒ 12 40 Mindere ƒ 10 75 ƒ 11 26 l üidertar e 10 25 a ƒ 11 70 Rogge puike Zeeu 9clip ƒ 7 75 a ƒ 8 25 mindere ƒ 7 25 ü ƒ 7 bü Voer ƒ 6 10 a ƒ 6 GO Gerst winter ƒ 6 25 a ƒ 7 zomer ƒ 6 a ƒ 650 Mindere soorten van ƒ 5 25 tot ƒ 5 90 Ihver korte ƒ 4 a ƒ 175 lange J IO a ƒ 4 25 Bruine boonen ƒ 12 a ƒ 14 Ilennep iand 9 De aanvoer ter veemarkt was niet aansienlijk doch de handel vlug uilgenomen in de inferieuresoorten vette varkens van 24 Ti 28 Cents per vijfous magere varkens waren moeilijk te verkoopen Aangevoerd 40 partijen kaas 26 50 n 29 60 Goeboler ƒ 1 30 p ƒ 1 40 Weiboter 1 10 a 1 20 Burgerlijke Stand Geboren B Dec Corotlia Catlianna oudtr A lintenburg en C G Ilügcraan C l UJl oudii J van fcyk en D Schouten fi A ioIouin oudtrs b liufnian cu A A Ijoef 7 liOuisa Mano ouders A G van Schaltn en A bloots OvtHL Il 5 Dec C P van DgK huisvr van H VcidriPs 62 j Gei Uwd 7 Dec 1 van Wgk en J W vnn Rysnijk ADVERTENTIËN Hedeu overleed in den hoogen ouderdom van 88 jaar en na een huwelijLsverbiad tenis von ruim 63 jaar mijn waardige echtgenoot EVEBT SCHELTEMA Jaz Gouda A M LAMAISON 8 December 1870 Wed E SciitMtMA 3s Eenige kennUgevmg Heden overleed na een smartelijk lijden in den ouderdom van circa 63 jaren mijn geliefde Echtgenoote C P van DIJK H VERDRIES Gouda 6 December 1870 Drie Maanden Crediet Publieke Verkooping VAN Wollen n Katoenen Dekens GRAAN AKKIi N op WOENSDAG den 14 DEOEMHER 1870 des moigens 10 ure ten overstaan van den Notans A N MOLENAAR te WAUuiNWhuN in het Logement Dl Paaiiw bij deii Heer VERMAAT op d Maikt to Gouda TE ZIEN op den Vfikcnii tl ig aii i luurgciis 8 tot 10 iiui Zaal KUiXSTMIN in de Sociëteit ONS GENOEGEN KoNlNKLUKl HOLLANU SCHE ToONlBLiaTEN onder directie van VALOIS JAHN FAÜBEL ZONDAG 11 NOVEMliER 1876 Anna van Oostenrijk Tooiieehjiel in 8 Tafereelen en een Naspel in 2 Tafereelen naar het Hoogduitsch van Charlotte Birch Pfeiffer door A Petera IIbs iNuspBi speelt ÏA dagen later DE PAUZE NA HET ACHTSTE TAFEREEL Aanvang ten zeven ure Prijzen der Plaatsen EERSfE RANG Voor IIH LEDEN hunne Dames en Kinderen 60 ets per persoon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 2 i= Raiig ƒ 0 60 M Rang 0 40 Htt Bureau tot het bespreken der Plaatsen is geopend Zaterdag 10 en Zondag 11 Dec van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats Openbare Scholen De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kenmsse dat op WOENSDAG den 14 DECEMBER 1870 inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Joiigejufvrouwenschool ie Hollandsche Burgerschool voor jongens en die voor meisjes de Tusschenschool voor minvermogenden of aan de Stads Armeu en Bewaarschool benevens aan de Openbare Scholen verbonden Avondschool De inschrijving zal plaats hebben op boven emelden dag des namiddags te vjjf uren in de respective schooUocalen Veor de Openbare Jongejufvrouwenschool en de Burgerschool voor meisjes en jongens zal het bi genoegzame plaatsruunte in die Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelijk of mondeling de wensch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hunne Kinderen of Pupillen wenschen te zien opgenomen aan de Stads Tussehenschool wordt verlangd eeno verklaring afgegeven door Heeren Wijkmeesters dat ZIJ m staat van minvermogendheid verkeeren terwijl zij die hunne Kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien worden uitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedeehng ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan geene bedenking onderhevig is Alle Kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten bjj hunne komst ter Scheie voorzien zyn van een bewjjs van wel afgeloopen vaccine of doorgestane kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene Kinderen op de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijviug Namens de l laatselijke School Cominissie I Koij aards 1 GüLDA 3 Dec 1870 Sniuiiint BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op VRIJDAG den 23 DECEMBER 1870 des namiddags ten een ure in het RAADHUIS aldaar bjj inschrijving i N TE BESTEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Houtwaren Ijzerwerk Spijkers en ligte IJzerwaren Lood nk en Solriper Verwwaren en Glas Teer Kalk Grind en Zand De Voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen mtgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen terwjjl de Inschr jvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namidaags ten vijf ure van den 22 December 1870 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn Prof PERGaER D ALION Haar Extract Dit bovengeooemde Extract geheel berustende op de kenuis der wetenschap ea geregtraardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op uieuiv voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelyke en verflensde baren zich weder krachtig vastzetten en levens het hoofd verfrischl en ve helderd het oude u voorbijijegaan en allei w meuw jeaorden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk hanrmiddel met vet of olie te vermengen is ten eeoenmale onhoudbaar geworden eu duuend eu by tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmeng sel slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren ruil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en kracbteloosheid voor den grnei van het baar Welnu alles overtuigt u dat gij Prof Pergrer d Alion s naar£ tract £ moet gebruiken hetwelk a 40 cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH I H KELLER Rotterdam F A BOEONIE EMSER Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbron nen de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte spijsvertee ring gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in gejdomheerde doozen met gebruiksaanwijzing ïi 50 eents alleen onvervalscht te Gouda bij J H BOERS te Jictlerdam in alle Apotheken louda Druk tuu A Uiiukinau D ADMINISTRATIE van de ROTSBRONNEN Ine 0 oeps i m U Wripne II um bill Wl to fwikiiliWffl p iiiiiilifilit MiilJi iiiKelii f miomiiJnG ii Öii lil lt IIWI l K lil lil 1 iKtim mp k Mtii m iiiii ii iliiiili i Kl i l ii oi uU uiatfii idaM aafféit I nw i Titem i l k KUJultrj Hpiiilitiiiu DwbKn iijiu Hl N ri HZ 11 m f L r I