Goudsche Courant, zondag 11 december 1870

VIJF EN TWINTIQJARIGE ECHTVEEEEin IN VAN W VAN DE WEÖ ADz cn A C RIDDERHOF Hunne dankbare Kinderen GouoA 10 December 1870 Zaal kUNSTiMiV in de Sociëteit U N S u L in v EGU I K0NINK HJKE HOI T ANOSCIIE TOONEELISTEN onder directie van VALOIS JAHN PAUBEL ZONDAG 11 DECEMBER 1870 Anna van Oostenrijk Tooneelapel in 8 Tafereelen en een Naspel iu 2 Tc ereelen naar het Hoogduitsch van Cha lotto Birch Pfciffer door A Peters H Naspel speelt Vi dagen later DE PAUZE NA HET ACHTSTE TAFEREEL J nnnang ten even ure Prijzen dsr Plaatsen EERSTE RANG Voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen 60 ets jjer persoon Voor NIET LEPEN hunne Damea en Kinderen per persoon ƒ 1 2 Rang ƒ O CO 3 Rang 0 40 Het Bureau tot het bespreken der Plaataen is geopend Zaterdag 10 en Zondag 11 Dec van des morgens 10 tot des uamiJdaga H ure tegen betaling van 10 Cents v nr elke plaats l üfMSTEÊNKBUN BU Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Magazijn Plantsoen bjj tGalgenveld C 92 94 Ruhr Kagchelkolen ƒ 90 per mud Ruhr Haardkolen 1 30 Engelsche Kagchelkolen 1 25 Engelsche Neutjes 1 35 Engelsche Haar olen 1 40 Contant met 2V2 Cents korting per mud Gouda 9 December 1870 Ontvangen de nieuwe GECONSERVEERDE GROENTEN alsmede JULIENNE voor SOEP VERSCHE ZALM KREEFTEN en SARDINES a l huile in blikken PALING in gelei PATE PECTORALE de Nafé d Arabie enz enz LIEBIG S VLEESCH EXTRACT ƒ 0 90 y 1 60 ƒ 2 90 ƒ 5 60 per pot 6 verschillende goorten van getrufeerde PATÉS Geurige waterhoudi nde THEEËN in alle soorten Nieuwe KASTANJES enz P J MELKERT Haven 14 De ondergetc kenden borigton dat zij st eds in voorraa hebben oeno groote collectie SiUi lELS iu alle afmetingen kunnende lezelve v ilgtus tiekei ingen waarmede de ondeigeteekinden te intbieden zijn op verlangde afmeting gemaakt worden V H PIETERS ZOON JiMen ant t Hang 405 Geen Stembevoegde blijve acliler Een groot aantal Stcmgcregtigdc Leden der Hervormde Gemeente die er hoogen prijs op stellen dat alle dingen ecrlijl en met orde geschieden verzoeken u om bij de herstemming op 12 December e k uw stembriefje in te vullen met de volgende namen J DROOGLEEVER PORTÜIJN M A G VOltöTMAN D DOBBE D RUIJTER J A REMY Stenigei cclUlgden der Hervormde Gemeente an Gouda Bij de HERSTEMMING op Maandag 12 December ft s wordt U allen die door daden wilt toonen dat het welzijn onzer Kerk U in ernst ter harte gaat door Uwe Medeleden dringend aanbevolen Uw Stembiljet in te vullen met de namen dezer Heeren Mr P P P KIST C HÜOGENBOOM P HOOGLAND A W VAN KLÜIJVE De ondeigeteekende berigt dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bij hem te bekomen zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE SV Orden Korden ten sjioeiliga r ingewacht Ki A BRI KMAN Lange Tiendeweg De ondergeteekende thans z Qns zaak als Banketbakker en Kok op Jen t leiweg alhier geopend hebbende beveelt zicli door deze beleefdelijk zijnen geëerden Stadgenooten aan tot het leveren van alles wat tot beide vakken behoort P A L Tan HEES N B Te ens biJ hem verkrijgbaar de verduurzaamde GROENTEN enz uit de gerenommeerde koniuklijke fabriek van den Heer N H A JANSEN te Rotterdam Gouda 9 Decerab jr 1870 Ürie Maanden Crediet De Verkooping van MANUFACTUREN ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR te Waddin rveen t huize van den heer M VERMAAT in het Logement Db Pcauw op de Markt alhier attug kondigd op WOENSDAG den 14 dezer zal plaats hebben op Maandag den IS dezer en volgende Dagen des vorrmiddags ten 10 ure Alles op den Verkoopdag vooraf te bezigtigen De beneficiaire erfgenamen van den heer JOHANNES BABTISTUS PEETERS in leven Apothekar gewoond hebber de te douda en aldaar overleden roepen bjj deze tor voldoening aan art 1082 van het Burgerlijlj wetboek op de bekende en onbekende schuldeischers in de Nalatenschap van geweiden Heer PEETERS urn op VRIJDAG den 23 DECEMBER 1870 des voormiddags ten 10 ure te verschijnen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DilOOGLEEVEi te Gouda ten einde aan hen dailelijk Rekeniiij en Verantwoording van hun beheer af te leggeu en indien er geen verzet plaats eeft hunne schuldvorderingen te vol ii y or zoover bet bedrag der n atenachap toereiken 1 zal zijn Zullende acht werkdagen te voren dagelijks van des voormiddags 9 tot des namiddags t n 1 ure inzage dor gemelde Rekening en van de bescheiden daartoe betrekkelijk kunnen worden genomen ten kantore voornoemd Guadn Druk viiu liiinltiaau UITN00DIGIN6 ter deelneming aan de op nieuw aanvangende trekkingen van de door den Staat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote Geld verlo ting De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraagt 250 000 MARK of 175 000 GULDEN De Hoofdprijzen zijn Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 il 20 000 3 il 15 000 3 a 12 000 1 a 11 000 3 a 10 000 2 k 8000 4 a ococ 7 ü oG 1 i oo o a go o 106 a 2000 6 a 1500 5 a 1200 156 a lOÜÜ 206 a 500 4 a 300 219 a 200 10800 a 110 etc Meer dan de helft der loten worden in deze loterij mot prijzen uitgetrokken in het geheel 23000 prijzen welke krachtens het plan binnen eenige maanden door het lot moeten zijn aangewezen Tegen inzending van het bedrag verzendt de ondergeteekende origineele loten voor do 1 trekking elke oflicieel vastgesteld reeds op den 21 December S = nl plaat vinden tegen de volgende vaste prijzen Een geheel origineel lot fl 3 50 Een half origineel lot fl 1 75 Een vierde origineel lot fl 9ü onder verzekering van de projiptste be liening leder deelnemer ontvangt van mg de van het officieele wapen voorziene origineele loten welke niet met promessen gelijk te stellen zijn Het origineele trckkingsplitn wordt bij iedere bestelling GKATIS bijgevoegd en worden de getrokken prijzen benevens eene ambtelijke trekkingsigst aan de belanghebbenden nauwkenrig toegezonden Door het vertrouwen hetwelk zich deze loteo zoo ras hebben verworven raag ik ook l elangrijke beslellingen verwachten welke d in ook 7elfs bij de kleinste bestellingen tot in de afgelegenste gewesten nauwkeurig en verzwegen zullen worden uitgevoerd Men gelieve ich dus ten spoedigste en rechtstreeks te wenden tot Adolph Haas Staatsekfecteniiandki aah in Hamburg OV Allen die mg hunne orders willen opdragen maak ik in hun belang daarop opmerkzaam dat men mg bij toezending van postwissels de bestelling extra per brief mededeele en men daarin duidelijk naam en woonplaats opgeve Coupons bnnkiioien en postzegels worden in betaling nangenomen Doctorale Aanerkenning Dr JULIUS HAUBR lid der K K Medicinische Faculteit te Weenen recommandeert de HOFF sche MALZ EXTRACT als het beste heilen geneesmiddel Kleine Katharalische affectien schrijft ZEd geneest dit middel grondig en snti en borstziekten vinden zoo niet steeds geheele genezing toch zeker alt d verzachting Dr GLüCK d d Stafarts der MainArmee zegt Ik ken uw MALZ EXTRACT reeds sedert twintig jaren uit mijne praktyk en heb dikwijls gelegenheid gehad de gunstige resultaten door het gebruik daarvan te kunnen constateren Dr HUITERNITZ Redacteur der Oestreichchischen Zeitschrift iür pract Heilkunde te Weeiien noemt de HOFl sche MALZ PRA I ARATEN de uitstekenste der bekende Diütetica voor zieken zwakken en reconvalescenten De Allg Wiener Medici naalZeitung schrijft De MALZFABRIKA TIEN van JOHANN HOPF breagen eene organische substantie in het ligchaam die de verteringsoiganen prikkelen in het bloed overgaan en zoodoende de voeding reguleren Prijzen Malz Extract 1 fl 45 Ct 6fl 2 20 13 il 4 40 de ledige f sschen worden a 5 Ct beïekend en tegen dien prijs steeds genomen Centraal Dépót Amsterdam Bloemmiirkt bij de Stilsteeg F 154 Mede echt te verkrjjgen te Gouda bij J an Vrkdminoen to Woerden bij IIiiNiii J vat dkn Bkru 1870 Ni I c uit £ d woensdIi geschiedt DINSDAG DAG Del franco et Bu Buite Nauwelgks gemaakt of een politieke zaken semburgaclie burg OD gdig IDOgeodhwIeo nerd dan aak bet grondgebiel en tot oog t uu hebben da ziju voor een genoeg eb dq naburen Uteu niet Ju avtrted dat de rec ri letten Allhna dagen liep Bismarck snq thaoi kosnt de Deze cotira het LoDdei h Luxemburg geni dit bl id deo knoielirr den beer Ssi burgsebs k bij berust rgn luren a door midd vergdelea derl Frauacht krijf igk mogelijk Wg bo eil bewnete stiikl heeft dan ml ding Ier nef eeraten stap landje tn lek waarheid bcbl De Duilsclf gund na de echter door Kgn geatoord U denken Ai open t laten overige ledea Toura warcnl Bordjant ve bij Meuog De tijding I het verslaan men bericht leefden britf antwoord vuif bjj gftvoegd J e tgdin iuan fmende itu it op de kenm ten eii brf ifl dus ia onzen plic fBeule liii Yiohtüu e m