Goudsche Courant, zondag 11 december 1870

tilt 11 dl r virlionldi iirilrn lull lil il o iii 7iil il iiiii iniji 1 ri i iif uplrijrin lul wiliri II ducii om hl I I II si 11 I k iiiii 1 lit r ii o li i iiliikkiiijrLii voor iL 1 1 II 11 l c liiifi M I wiiniiig II hdiliin li l i il jii gruolo r ii li tLruoi iikt It UI 1 omdit n ii diiir in dtn liii len ijil 11 I1 iiii t uiijjcrust liid uniikt uiir ill iliLim lullig bL i iiigcu der Iegi 19 11111 de Lol IC lil de illing lil gislerrii liei ft de Noord niiitsdii Hjkadip ili 1 11 iiNI 1 111 111 om 1 lil virdn iii vo irl ge ct KHjïu liicft giuil i y lleLrd ovtr ill o vin bet r i ii vridcitlnctint diit Pruisen nog in 1 ir illijil iiict II ikoinl Old t aljfemeen yn de vt sohillciiile fracties lu den lïi ksdiB er ti rk 1 1 mi In lï 1 eren legpu dit mtt Wuritinberg ook tl iludi niiiidei tn oudtn it lm fünriii lerHiriiin lub meent nitii d il Hlleoiit rp 11 tii cn rui kliine umiderheid ulliii wonliii aiiijjtnoiutii ÜMn utk iiiitt nameujk ilUn ilrei di ijn omslag te ii 111111 n aniii 11 men nd ligen de iiiiiicniinf icr tt llj mutt lot nuloe echter sleLhls ï e S attta Jmeigtr ratldl dat de Koning de Kti zerlyke Waardightnl il aiiiiiemiii Ut Koniiigiii ibI den titel van Kti irin vocno uiiir o tr de namen die de prinsen tii li inibien iilkii dragiiitii over andere quiesties van etiqialte nitn bet iio met eens De laatste gebeurtenissen aan de Ijoire de ge heele terugtocht van het l rui9tlie leger di iiiiieining van Orleans zijii vooral daarom tin genichi aobrgA eei I uit ch blad omdat diarinec de hoop op ODtzet van Parijs voor goed de bodem 19 ingeaiagen Men kan de laatste krijgsoperatitn aldus Mmen vatten De Fransch Loiir Armee mrvan de orgnnisati ongeveer den 2 n Nivember was voltooid deed den S8n November een poginf om den linkervleugel van het Huilsche leger te verslaan tn ovtr Nemours Poiitameblenu en Melun in de uabgheiil van Parijs t komen zij werd door het lUde korps cu een divisie van het 3de legerkorps bij Bcaune li Kolaude ternggeivorpen Generail Aurc les de Pihdiiu ïcr I fde nu bet zwaarlepnnl meer nnr In k hij Intlitle den straatweg naar Charlies te bertiken om dan over Epernnv of over Dreux op Veisaillts te mar oheeren tot elke operatie 7ijiie troepni zich van IHitay en Artenay uit dui i llec np inni ch begiven Zij kwamen eoh er ook hier met ver Ier na het succes van ecnige uren Hfidiover eeiie verkenning erden zij den 2en vcr l igen eu op Orleans teruggeworpen Nu bleef nog de kans over om m het centrum door te bleken de Dnitschers iren hiPi echter de l ranschen voor en op t ee piiiitin bij Chevilly tuee kilom van Orleins 111 op Imi iiraatneg van Puhiviers naar Orleins bij billeurs aiix Bois drie mylen noordelijk naar Orleaii nenlcn de Friiiichtn dan 8eii aangevallen en met verlies vun iwee kanonnen in het bosch vui Orleans leruggeworjen gelijktijdig had ook het l uit clip korps i 111 den rechtervleugel dal den eii egeviPril de beliialde voordeelen vervolgd en 111 bloelige giiCLhlin iii t ee dagen de hoofimjclit n de I iirc irraee tot iin de poorlen v ui Orlcins leruggtdrongcii De terug ocht van de JjOi f irn ee zal hoogst wanrsoliijnlijl g 3diipden 111 de ruliliiig van lours maar bij de laliijkc stiijdl raihlcti die di n Duitschen bevelhebber Icn dipiislc ilaaii al dt e ich I ij Orli ins met lung ophouden en uildyn loorwn irts riikkui ïr IS iiii de I lire sdiijflitn Duil di corre poiideiii bloedig gevirhlcn de liinche divme gedeeltelijk les muit lit dipols b lUillons van d i uile liniprt inieiitpii voihltii uft n iiihopi ien moed bj Beaiiiie la Ruliinle vielen o a lüüU Pruism voor de £ ege n 19 vcrkicgen ITALIË Het koninkrijk Ila 1 km di hutoiische spreuk op Jich toepisipii Hairnieile mii 11 dt lijlinlom er nog Luiijii gesprnkin wird hel ilu 111 tna he 1 groene tlks vorsiei liuis zich iilliui mei liti sluitenvan bunilijken b igliidl itiiMjl giniih Luropa inoorlog brand ie 1 inviji i fliicl nu ldiii 1 uropi wordtverscheurd en uiigipui ilior ileii krjg ui itiie dy liHitie onilergiil uirüiiilis rcrt het koi iiikrijk lulu loh en de koiiiug u ijii liippilui zoon op mSpianscheii troon gipliiiil Pii dui hpt vooruil iiht 1 geopend dnt ipaiiji 1 iiignl eu li ilit door ijndynastie zullen nordi iiigitrd j Vin beidi fdltii ili ili iiis offliii cl melliiigge naiikt III lil trdiiridi vim koiiii g 11 or I 11 m 1 iiid I lie de idigiaiif ons gi liiii nniil on rlir 1 lil oor de eslijgii g will di 11 p iii lm h 1 n il ir di 1 lieitog vin i si hufl 1 I oiiiii iiii u 1 t 1 gLlukKCiiiiliii q oi i dt niitie tn cu oorl viii lof vooi ilcn nicuMcn kotiiiig H idis rechtschapenheid lij prijit l Ui iicli 1111 dl iiiiiii i 1 ï 111 I line gen ijil IS t iiitrkii 111 11 oil lull 11 It t lidliiliii Wij jii lioiu binii iijiiiikt z ü nprik dt ko niiig flu naiui van liti iiiii ni itioii iil rccht ijn er gdi evoii hiii Iliivi 11 Ir ili veibiuldiisscii dii nij pkditig bj 0114ZI If hi I li n iiiugegiin to iictdijdt ïolkdi p iiijhtiil Itr Kdk eu do 011 ifbiiikclijidicid van liii pauüdijken lüd 111 de uiloefening van zijiio kirkdijkc fuiittidi eu ijii bi tri i kiugcu tot dc K ilholickc hribleulitid RUSLAND Oil i or iin ujiii iie ii jiir dt lijfcigtiischip 111 RumI 111 I trd opgthevui lict dc iigLCniig door vtr x liiUtiiilt redenen daartoe gcbricbl schoon c will elite wider te kunnen handden de bcpiliiig v 111 kr ht bijven volgens eke tr in dc laiidge inicutdi gien pirsooulijk niair ilcchta ceu gcmctn ttlijk iundl it bestuit i tr tns beeft in die hndgeiuecnlen dt luidmin ijn gen akker in bt it dezc bthoort aau de ge mtcnie die ille iicgeiijariu by loting bet beschikbare land III gtlyke slukktn verd clt onder de vol uasiitn mnnuelykc bcMouers Deze priiuilieve bcp iling sditpt natuurlyk zou Itrlinge loestnndeii oo k in itiuaud b V negen jaar lang een groott uilgcblrtkthci I akkeigrjnJ te beirbiidcn gehad hcbbtn eu de volgende negen jiar waiiuee by de nieuwe landvcrlolii g de btvolkiug is tot eiiomen slechts de hcllt durvan of nog minder als yn deel ontvangen lletft A negen jaar lang alle zorg besteed unn de veibetering vau zyu grond dun valleu de vruchten van zyu arbeid lu bet tiende jaar ten deel aau B en X heeft knna eeu verwairlousd stuk luid tt ontvangen llierby komt at u iluurlyk met de e bepalingen samenh iiigt dat de gemeente als eenige eu algemerue bezitster aanspraktlyk ib voor het opbrengen tier behstingeu tienden enz W it de irnien eu de luiuards net geven wordt van hen gcdsdit die ith door liuu arbeid en vlyt eeuig Nu zil op de eerstvolgende ileii mieiit dat de Uub ische regeering met ongeiiïigd il we en dit hirvorniingbplaii aan teu rain lOUDV 10 DtCEllBFli AaBstaaiiden maindig vm 10 5 uur al de lier teinming plaats hebben voor lyf lediu der commissie bi I ist mtt het oiiiwirpen di ren reglement op het beheer dir goeil ieii en loiidspii van de hervormde inucntt alhier A 111 de peraonm dif in de hcrslemmiiig valler heeft mr P P P Kist ver ochi giiie slemmen ip htm nit Ie brengen danr hy verlangt niet in iiiimcrkiiig Ie komen om dat hft door hem eusolu ijk wordt geieht dat de ooramisiie geko eii wordl buiten het colbgio iiin kerkvoogion lu notibeleii terwiil de heer A van ien het cifile by de hers emining heeft ver oeht Vin vr ninige zyde n orden ilsiiu atiibevoleu de bh J DiüOgleeier lortnyii di Al A G Vorst mnn 1 Dobbe 1 Riiyter en J A Kimy loor de orlhodoxeii worden s ichts v er herren a inbrvolen nl M P P Ki O Iloogcnboom A V van KInyve en P Hoogland Vy ven emen dat bg de uormaalle8 en welke ulhier egenn orden vin ryk wege een beurs voor vrouttdyke kwpekclin Mi opuigesleld 19 lot dusver waren alhier nlleeu in iniielyl c ktttckclingca gipliatst Mm schryfl ons uit Hnstrrcht van O Decemb Hrdcii trof de r geinienti een grvodigp lig door hel uveiijlm van den heer H L de Voogd 1 1 rst Sidrrtiuht maandtii alhier werkzaam als pre likai l by de Ilirvormdrn Ken ickte va 1 slechts upinigc dagui oi tirok htm aiu yneii nultigen wpikkriiig en nn de velt vridideii de hj ich lil lil II kortdi lyd die hy ondri ons vertoefde ver lerf By koiiiiiklyk buliiit vim 1 Novembir 1S70 is f I Igikdirl lid door dt statuii ii privniu llullind lil huuuu vcrgidering au i Noiiiubci 1S 0 VTbtpostrl 1 reglctncnt op dc ogen en voclp iddi lil dit ge est Op voordritht vin dtii ininisttr van kolonun nil inltrim httft M by btsluit nn O Nov met wy iging aii het bisluit van 2i liebruiry IbbO N l visigcstclil do volgende bcpilingrn omlipiit de vtigoc lingrii voor oud r y er3 aan de openbare li crt stholeu 111 Nul liidic iin dc iiil ending uit Nedcrlind zyn uu verbonden dc volgcuilp ïoordreleii i edie gruificitio voor uitrusting ten bedrage van hOO voor liin die bcbttmd yr om te worden btiioemi lot oiider uj erb der tweede klasse en van 5UÜ oor btii die bcblemd zyn om te worden usi onu fwjzeib der derde klasse i een voorloopig Inctement ingnnde met den h van iinkomSt te Litavu ten bedrage van l 50 sroamds voor beu die bestemd zyu om te warden bdiocui 1 tot onder yztrs der tnecde klisse en vaa lüü b m lands voor hen die bestemd zyn ora te orden beintmd tot onderwyzers der derde klasse c oïcitocht niir liatavia voor rekening van deo linde als pissagier der eerste klasse op den gebru kelyken voet lehunden gemeten vryen overtocht op denzelfden voet voor hunne ethigenooten en kinderen aiineer deze hea op de reis vergezellen Bj de verschillende departementen vau algemeen bestuur worden op last van de in functie zijnde ministers ciedietwelten tot voorloopige regeling van den staitsdienst voor 1871 ontwoipen om by de tweede kamer dadtlyk na haar byceukomst te worden ingediend De ttteede kimer der Staten Generaal is tegen 18 December bijeengeroepen Te Boskoop erd den 5 Decc ber op de ben aarschool eeie sticliling van het Departement Boskoop der Maatschappy tot Nut van t Alg een openbare les gegeven Vele ouders der schoolgaande kinderen imar ook aideie belaugsleüenden woonden haar met zichtbire ingeuomenheid by en zeker werd er uit hnn naam gesproken toen aan liet einde der les een vin de leden der Bcttiarschoo commissie aao de Iloofdondernyzeres tfejufvrou M C A 1 VVitt een woord van hulde en dmk h aeht voordo uitnemende wyze waarop zy zich kwyt van hare taak Dc vooinaiinstc y iginf pn 111 het brieven vervoer die met 1 Jan a s 111 werking uilen komen yn Uiiifoimpost vau 5 unl voor t gi htcle ryk voor gtfirtnkceriie tukelvoudigc brieven tn van 10 cent VOOI on tfralikferde Icn volle gefrankeerde brieven of briefkaarten voorzien vm de woorden l t exjinsie tn be tellen ij BiuUugcuone leatelhug worden legen 15 els binnen don kr iig uer gen one bestelling eu voor eiken S g ki oniettr meer uogmatls 15 cis ongerektiid buitengen one onkosten spoediger of per expiesbC bes dd Van expresse brieven vm brieven houdenile postnissels en vau aangeieekende bricien wordt op ver oek by vooruilbetaliiig van 5 ets de goede oiilt iiigst door bemiddeling van het postkantoor be icht Voor uangeleekende brieven yn nog slechts ee nair de vtieischten gtpliitbte likken iioodig Brieven met hoüger aiiigegcveu wiirde d in 6000 worden met aangenomen De briefkairteii kosten 8 ets namel 21 3 et voor fniikternig en j ot voor het knarljr Onderteo keniiig of opgave vai den imam des afzenders wordt niet icreischt Volgens het üai hl v liaHi en Oravenh is een l r mitst geac Ir minnen u droot Biitlaiiie de bikcnili stiulini3iioudkundi fe Adim Smilh teLoniitii op den leefiyd van 84 jiren overlelen De mai stierf in 1790 opJ67jarigen loeftyd te lidimburg OOST INDIÉ Niir ainleiding lan de intrekking der verbodsbepiliii en op den verkjop vau opium in sommige risideiitiin Irest men in het Sat llandekU bet Vülgdide Zoo IS dan we Ier een stuk vau het programmaMyer iiitgtvoerdl Daartoe behoorde dr afschaffing tan den opiutu hiudtl lu u lam der nioriliteit nonlt nu de vi rkoop vnn opium weder toegelaten 111 iifdieliiigeii wair sedert jiieu de invoer vnn opium veiboden on d bivolkiug reeds groolendedb ain hit grbiuik diarvin onlweid was Het piliijk beWiKl yn der ri gei ring virriiht inderdaad noiidiKii lid komt til 111 dl der sihoonsU nuttigste eu zcdelgkslc luulitgeltii vau het bestuur