Goudsche Courant, zondag 11 december 1870

r mmmmm m ie vocl ÜMi ml V met ItiliO om e opcn erbon bcd rago worden pn van worden et en n 150 worden en van om te klasse den gebrui izelfden zgnde ling b j de tegen oop bare nderen haar werd er der les aan A De oor da bare zijn ijk vuor cerjt anrten heMleii 5 ets voor onge pcr dontle rdl up gonie autour tieee rieven voor wordt is een ië de te Lon De rg rbods aooimigc bet ng iilileit aten r van groolen as iict crilaad e natuur vnn den gouTtrncur goner ial Sloot van de Becio verni ni on on de inhiiidscliö bevolking slaat verbaasd over Ie onguslailighcid waarmede de Indische rcgecring meent n eens den verkoop van opium dan ivcd r de beperking vnn den verkoop van opium m hel belang der zedelijkheid Ie moelun tekeergaan liy de grootere winsten die voortmn de in baren vroegeren bloei herstelde opiumpacht der schatkist zal afwerpen begrijpt ij eeliler dat de keus tussohen het tckceigiian van een demoralisecrendeu sluikhandel en de wedcrinvoering vau een dcmomliseerenden opiuralwndel voor e ke even oubaal uchtige als zedelijke regecring hoogst moeiliik wezen mocBt Belangrijk o t v Ten In alle branohen bijzonder echter met betrekking tot de algemeen gezochte origineele loten is het vertrouwen gerechtvaardigd eenerzijds door de erkende soliditeit der firma en leii anderen door den daardoor voortgevloeiden enormen aftrek De uilhoofde vnn bare nauwkeurig en stiptheid l ekende Siants effectenhandei van Adolph Haas iu Hamburg wordt dan ook aan ieder met warmte aanbevolen en doen wij eeu ieders aandacht vestigen op de heden in ons blad voorkomende advertentie der voormelde firma POLITIE Aau het bureau van politie alhier is in bewaring een parapluie die deu 8 December in deze gemeente is evonden Ter tcrughekoming daarvan zul de eigenaar zieh moeten aanmelden bij den Heer Commistaris van Politie alhier L aatste Berichten Lenden 9 Doo De Saily NeKS zegt redencr te hebben om Ie gelooven dat jarabeita een wapenstilstand heeft gevraagd ten einde e ne wetgevende vergadering verkozeu kunne worden met wie Pruisen over den vrede zon kunnen onderhandelen Üe Morning Post verzekert eveneens dat in dien zin onderhaiulei iigen pldiUs hebben en voegt er bij dal de on ijdi e mogeni heden de vootsteHen Tan Gambetia ondersteunen het blad gelooft e enwel i iet dal het tot eene echorsiag der vijandelijkheden zal komen De Stüudard vult het ministerie op hevige ijzo I m omdiit het zieh niet meugt in de aangelegenheden T m l ct vaslel iiHJ Alle licrichteii i oeu de i oop voeden dat de quiestio met Amerika over de vissoherj van Canadj op minneli ike ij e i imrden sjescliikt Uit Versa lies worcU van dep 8n gemeld dat de forten weer tecken van leven giiuien Ie geven Er was sneeuw gevallen Den 8ii dooide het Uit Tours wordt vaii deu 8n bcr olit d a Aurelics om reden van gezondheid gcwe erd heefl zich mei het kommiüidement over hel inslruoliek luip van Cherbourg te belaslen Boiirbi ki is lienucoid tot oppe bevelhebber van het eerbte Koonlel jke legsr de Chnnzy is belasi met hei opperbevel over hel tvecde leger In eenc oircuLiiie v n G ubell i wordt aan de prcfedeii bevel gegeven om het oude de wapens roepen te stuken van gehuwde m iiinen en van weduwin irs zonder kindeien Von M inteultcl heeft z ijiie troepen te llouaa i in Iwee korpsen verdeeld het ecne seliij t Cherbourg te bedreigen hel andere is tegen Havre in aantoclit Versailles 8 Deo officieel Pe zeventiende divisie legeu Beiuigeney oprukkende sliet gisleren ten Wes en van IMcuiig op een ver inh vij mdelijk korps dat 15 a 17 balaljons sterk was en over ongeveer 26 stukken grs diui heachlkie De vij uid erd na een levendig gevecht waaraan ook nog de eersie Beiersche d visie met goed gevolg deelnam uil al zijne position verdreven Wij m mkien 200 man krijgsgevangen en veroverden eene mitrailleuse en een kanon Den elfdon dag i nl e zesde divisie ruiterij bij Salbris en de voorlioedo van hot derile legerkorps bij Nevoy een gelukkig vervolgingsge vecht tegon de achterhoede vnn de in afloehl yude jjoire iirmee lieden had bij Beaugeney een geweldige maar voer de onzen zegcvicreiidp veldslag pl u s lus schen di Icgerafdeeling onder bevel van don grooiherlog van Mecklenburg en drie Fransche legerkorpsen Het verlies aan onze zijde was niet onaanzienlijk dat des vijands veel aanzirnlyker Zes stukken geBchut en ongeveer lOÜÜ gcviingeuen bleven in onze handen Berlijn Dec De president van den rijk diig heeft medegedeeld dat hij ren schrijven heelt omvangen v ii de bondskaiiselarij waarin e kennen wordt ge i ve dat de bondira id in oveiceiisleintning met ie Ziuil Diiil che Ü iilcii heeft heslolen dttl in Je cünslilutic overal waar de uitdrukking Diiilschc Bond voorkomi gelezen zal worden Uujlsch nijk on d it art 11 aldus zal gelezen worden l c Koningen van Truiscn voeren bij het Bondspresidium den titel van Duilscii Koizor Berlijn Doe De S aalMii c l er zegt dat uit de heden vau hel oorlogstooneel oniv mgcn berichten blijkt dat do vervolging van bet Loircdeger op de beide vleugels voortgezet is Aan den reoblervleugel is de groothertog van Mecklenburg erin gobinagd zich meester te maken van de positien bij Moung en Bcaugeiicy waar zich de overgang over de Loire boviudt In het oenirum hoeft de zesde divisie ruiterij tot Salklis woleu door te dringen lan deu linkervleugel bad de voorhoede van het derde korps f g li io ourpoaiengflvecht by Nevoy op acht mi jleu afstand van Orleans Berlijn 9 Dec in de zitting van den rijksdag lijn de boiidsverdrngeii met Hessen en Baden bij derde lezing aangenojien Alleen de soniaaldemooralischi leden stemden er tegen Het verdrag met Wurteuiberg werd daarna insgelijks goedgekeurd liet verdrag met Beieren eii diiarloe bebooreiid slotprotocol werd by hoofdelijke omvraag aangenomen met 135 stemmen Daartegen stemden ongeveer 30 leden meest van de Fortschritts en van de so laal democratische parlij Morgen beraadslaging over de wijziging der boBdsgrondwet met betrekking tot de invoering der keizerlijke waardigheid Tours 9 Dec Blykens ecne circulaire van den heer Gambttia zal de zetel van het gouvernement den 10 dezer naar Bordeaux verplaatst worden niet uit ongerustheid maar tot verzekering van vrye beweging Florence 9 Deo Van regeeringswege zijn bg de kamer v in afgevaardigden ingediend de volgende ontwerpen l tot bekrachtiging van het besluit betreffende het plebiscit in deEomei ehe provinciën 2e tot verpjaatsing van den zelel der regeering naar Rome binnen den tijd van acht maanden 3 tot verleeping van een crediet van 17 millioen 4 tot waarborg voor de ouschendbaarheid eo verder persoonlijke en onroerende goederen van den paus S tot regeling der zaak v m denSi Gothard spoorweg en7 INGEZONDEN Terwijl in andeie landen en ook in sommige steden van ons vaderland an tijd tot tyd ondtr de werklieden onlevreiieiiheid heerscht die zich dikwijls op onrustbarende wijze loohl gaf in werkptakingeu en het op een hrogen toon eischen van meerder loon enz welke be vegmgen echter in den laauten lijd ZLor op den aclilorgrond zyn geraakt doordat een paar voorname werklui oneenigheid kregen en ten spijt on alle goedgc indeu die den vrede lief hebben miiar volslrekt de zaak niet wilden bijleggen en ofschoon dit geschil uu eigenllijk geen kwestie was om hooger loon beweren toch vele lastertongen en waar zgn die niet onder de zon en de sterren dat ook m du geval het egoïsme weer duidelijk doorstraalde jen van die twee namelyk z ag heel in de verte een storm opkomen die hem mei gcwel l ui zijne werkplaats kon verjageu en om dit onheil uii tydig te voorkomen zou by opzettelijk en geheel om zijn eigenbelang een colnssaal slaodje hebben gezocht gelijk zakkenrollers dat plegen te doen om en passaut affaire te maken Nu lerwijl dit alles zeggen wij sedert jaren en dagen in andere landen en sleden gebeurde en nog gebeurt mogen wi liouweu ars ons verlustigen aan betere verschijnselen Oordeel zelf lezer Het is al lang geleden mogelijk een jaar of vier dat eenige werklieden bic ter slede het plan vormden om eene zoogenaamde minktlverfeniging op te richten Dit was zonder fondsen en zonder vreemde hulp geen geringe zaak Geld bij gebrek waarvan men in eene geciviliseerde christelijke maaticbappy niets ter wereld kan uitrichten bezaten zij niet en toch was dit doodonschuldige ding een bepaalde noodzakelijkheid Hierover dus voerden zij hunne eerste discussie en besloten niet tot een mystiek middel als b V eene geldleening met een hehi irlijk verlolingsplan waarvan men iier de sandeelen u ftrek van een rabat weder terug kon koopen neen onschiildig en eenvoudig werd bepaald dat ieder lid en hel ledental was in den aanvang niet groot elke week een dubbeltje in de gemeenschappelgke kas zou storten en al deze kas dan groot genoeg zou zijn dan kon er over gedacht worden om het plan uit te voeren Even als de kiem in den grond haai eersten wasdom erlangt zoo lu stilte geheel voor het oog verborgen bereidde zich deze nuttige inrichting voor er word trouw geoH erd van eek tot week werd de kleine som grooter en al spoedig betrekkelijk zeer spoedig maakte men dan ook een begin met de zaken Maar nog niet zoo lang en niet zoovele zaken waren er gedaan of hot b eek zooals dat meermalen bij ons menschenkindereu gcbourt dat men op 1 uie zaak niet gerekend had het doeu van inkoo ppii hot regolcn van den verkoop in hot kloin en het houden van adminislnlie korloin bot bestuur over hot geheel dat alles vonlcrdo lyd on de ambaclilsman kon om zijn olbegrepon eigeiibdanir zyn gewonen arbeid niet verzuimen Waar was nu de man te vinden dio de gelegenheid on den lust had om ziob geboel bolangeloo met al die werkzaamheden i belasten Mon mocc zoggen wat men wil dezulkon ijn dun gezaaid Voor een oogenblik humaan zyn van den overvloed zelf zonder lust om te sohHleren aan eeno edele opwelling des gevoels toe te geven dit rao e niet zeldzaam wezen daoh bet vrywillig op ziob ladenc lelk iis wjd r i eijde zorgen en besognes en zoo dag in dag uit met onverdroteu gver iu het belang van anderen werkzaam te zijn dat is een zeldzaamheid en toch waren onze goede werklieden gelukkig genoeg om zulk een man te vinden de heer O M Borsleegh daartoe vriendelijk uilgenoodigd nam welwillend die laak op zich en van af dat tijdstip hetwelk nu ruim twee jaren achter on ligt kan men de uinkehereeiiiging als gevestigd beschouwen Thans telt zy 220 leden en verkeert i een eer bloeienden laat er worden belangrijke partijen levensmiddelen en brandstollen ingeslagen en allea tegen de laagst mogelijke prijzen nn de leden uitverkocht om slechts een artikel te noemen steenkolen legen 64Vj et hot mud Daar nu deze werklieden alzoo feilelyk en dagelyks het voordeel van vereeuiging en samenwerking leerden keniicn dachten zij er aan in de eerste weken van het nu bijna afgeloopen jaar om langs dienzelfdeu weg ook nog een voor iels bijzomlen te zorgen Gelijk alle stervelingen die op 52 noorderbreedte van onze planeet wonen bet voor bepaald en zeker houden dat telkens om de twaalf maanden de winter lerugkeert en dat in dat jaargetyde eeu stukje spek in de kuip nog wel iet meer dan il jsie is hielden ook zij van deze waarheid zich levendig overtuigd Velen hunner besloten dan ook aleoo om behal e de gewone contributie s weke ijks nog een kleine afzonderlijke bijdrage te doen de tijd die de slachtmaand op zgne vleigelen droeg en onder alle omstandigheden lOg geregelder loopt dan de beste locomotief op onzen aardbol zou dit dacht men stellig than niet atil blyven staan En zoo is het ook geschied de getrouwste ondetde getrouwen kwam haastig zelf maar toch metonverstoorbare bedaard eid en daarmede brak al dedruHite aan die eene slacht op groote schaal kangeven Verleden Vrydag v ij zijn er getuigen vange veest was er een za il met spek waarvoor achtgrompolten hun knorrig leven hadden moeten lalen alles wa zindelijk en neijes afgehakt en zooveelmogelyk in gelijke porties gedeeld He lot bepaaldeieders aandeel En toen wg dit alles zagen toen dachten wij er aan hoe gelukkig men bier was en hoe rampzalig elders en de vaste overtuiging dat alleen eendracht stille ernst en gemoedelijk maar ijverig strevende roai isohoppij gelukkig kan maken verkreeg op nieuw weer kracht en klaarheid Die zich zelven helpt dien helpt God die spreuk bebbon onze werklieden tot de hunne gemaakt en op eene schitterende wgze zij thans weer bevestigd geworden GoüDA 7 December 1870 Burgerlijke Stand iruoi Hi iT Deo Adrimiu ouders A de Cruijl en i Schooiiderwoerd 10 Teuiiis uud rg J van der liian en M Burger OTiai tDBK 7 Deo L n Schalk 88 j 8 E Scholtemi SS j A Broi J j 8 ra A Verscliat huisvrouw viid J StuU iiburg 30 j ADVERTENTIËN K BEGEER i Gouda 9 Deceiuber 1870 Ondertrouwd L BELONJB Tï Mevrouw PUINCE de JONG Turfmarkt H 87 zoekt tet Pii 1 Febniarij eene KEUKENMEID die goed koKeii en liuiawcrk verri rtcll kan Iliiur f üj biiiti iJ vervul mMsra Skip i HMePWÏ WSP W V