Goudsche Courant, woensdag 14 december 1870

eon nrldMl in i jun d il do I mtr mornt hii de noutr ili Ctnii dei i u loihib our wcinig liolnni eheliliiii in il nroiii iiuk dc ouiifcreniie volgt inu lioifl I in i iHHiioii l it ill toipcdo b Ijll uilgi Miiiddi dii i mimC piiiNois liiptii viriiiiliii ducht do i orte nil li uuur tan ItiiklaiKK luut 1 urkijo acht ich viiiig null IliTi Rutil in 1 0 V acliipi ii 111 lie Zw irli Vit de ill in vull dm BospiiriiB en dc IKrihnilliii met laipido s Dcrlialvf best at er ecu soort iniliiair tvenuiobt t BELGIË Pe heer M Uou 19 als inintsler van staot afgetreden c reduien viii dien stiip ijn nog met bekend Aten ti t duiuinlriiit nog op dii oogtiiblilv ill hot d iislor ronil niotlegciinlainJe de beer l hei i 1 vi i v II 2 t gc teiptllicril liipft Do heer d Vnoth in antwoordde jat de hei r iM ilou ijii untalug heelt genomen om gchctl prrsoüiilijki reduien die met de politiek in jeen verband staan Men beiiiidt iili derli ilve logoiiovoi iets geheimzinnigs Wie evenwel naar de ledenta ioekl die tol het aftreden van Bg dal al is h t ministerie thans lelterlgk ont boofd het heeft ui Malou 7gn besten spreker vcrloreB liet i voor het ministerie een noodlottige 8l g de voorbode van iju naderend verval DDITSCHLA ND Dfi definitieve terugkeer van dt Parg ers in hi nne oorspronkelgke stellingen is al oo beslist scargft nen uit Versailles nan een Duitsch blad Zij hebben bet geraden geacht om de brug over de Manie tegenover het terrein van het gevecht van 2 Dec bg het dorp Brie onder bet fort Nogent gelegen pi te brekrn en ich cp den linkeroevei van de Marne terng t trekken Üaarmce is wellicht voor langen t gd de moeil eo de spankracht van de belegerden weer gezonken eu op de dagen van het hooggaai i t j van den patrioitischen vloed is nu wed tn tgdperk v mi eb gevolgd vooral bg de kennis vnn de nederlagen der Loire armee hel verliea van Orleans en het voortrukken van de armee van prina ïredcrik Karel In de laatste gevechten voor Parijs hebben y in bet geheel 800 gevangenen gemaakt waaronder een 30 tal offloieren Uit hunne meededeelingen is gebleken dat den troepen bij dagordcr was aangekondigd dsl hel doel vnn den strgil de straatweg naar fontainelileau was die n elk gi inl bereikt moeit worden Kon men n met divisies of brigadi s daarheen komen dun moest men het beproeven met een regiment een balaillon of een compagnie De gevangenen waren voorzien van een brood een flesch wgn en 2 pond vicesch of sprk zoodat men er op gerekend scheen Ie hebben dal dc troepen eenige dagen zonder levensmiddelen ouden zijn Hoe va ier nu blykl hel besluit gcweeat te gn om onze linie op hel bekende punt door ie breken des te meer hulde brengen ng aan de daar opgestelde troepen de VVurlembergers en de Pommeren De l ransehe troepen dn lot den uitval gebezigd werden besiondiii groütcndefls uil linie troepen zg deden den eersicn aanval loortreticlijk oodra zg cehler aan l gken naren gebracht was er ook geen honden meer aan en loog alles op de vlucht Het dorp Cliampigii waa in al deze gevechten de twistappel lici lag niet alleen 111 de vuurlgn Tan de forten Nogent en Charciiton maar werd builendicn nog besoholpu 001 een korl geleden opgerichte balterg a in de Marne oodat de onverschrokken Wurtembirgi rs toen zg h rbaalde malen zich vnn dit graiiateiii l meosier manklen aan het felste kruisvnur blooisloiulpn Den 4ii avonds luid lo het officicele rappoi dal er overal oin I irys vulinuku rii t hctisclile ïe feiuKgart miiigt loli niwkr do vinigile 01 er dc behaalde overiuiiiiiii 1111 o otl an diopc arl j to iiogtop ijii dt Wurli lubt rgi IS weinig 11 gpvpoht gewieal en du iriloiir irdlt 11 ili n iii ii nli kt vorlio t n op het lail t VIII dm ooilog dubbel liniil lip Stiiligiilii liiigiili liiolt bijin al liiii olliiioipn m niitr ilail lil liilfl dn m iii ilMiipiii lipilt Inoo nnon vorliiroii noi iV lilnpilvoiu mlm IS do roem woike den il ippcii 11 VVurleinbiigen nordl nigppeiiii loii giinigi vi igopiliiig Niii iiiiili iiliii VIII ile quiiHlio ili r Duilsohkoi irlijU wil iidiglipid Pgt dc h ihi ut onder anderi n In t volgendo lp a ik wüiiU iiiiMiuilig lis een piii t van éiiqui lie door i e Diiilvi In vorsl onili ring bch indolil b rcilorik Wilhelm 1 wtble gemo ku erskroon aaniiemtn uit de haiul dis volks of zoo ils lig het op dat ooeiubllk bi choiiwde uit ili hinden der rcvolulio Zijii bicKilcr il ha ir nu aaiiiipnion nit dc baiidpii dl r vorsiin mil3 gdjk wy liopi 11 onder aiedeweikiiig van ne gdt des volks Hetgeen koning Lodewijk van Bcioim in gu brief aan deo koning vaii Pruisen te keiiiicii gieft omlrrnt nadere stippen dip hg aan giio regeeriiig il voorstellen K u K I nil g a iiii is riu siia lüüiaipllin te de er zake aan den rgkbihg liet 13 loeh go il dat van alle gilcn dp lopslemraiiig tot hit aaiiiip non der keizcrlyke kroon wordt gecciislatetnl Voor Diiitschland kan er toch in da ak geoiie aanleiding tot eeiiige bezorgdheid gelegen gn en het buitenlmd heeft ook geen reden er ich e iigerust over te maken Uit laatste ou alleen het geval zgn wanneer men de nieuwe kcizerlgke naardighoid kon beschouwen nis een middel tot voortzeiling van het vroegere Duitsche rijk hetwelk van het j anr 800 tot 180B heeft beslaan Dat rgk toch was mei gno C echeu Polen Italianen Fransrhen en gelieel iets anders NiemaiiiJ kon er aan denken iilk een rgk te herstellen daar het lynrecht 111 sligd ou zgn met dc belangon der Duilscbe natie en Uuitschland ieder oogcnblik in gevaar 7ou brengen 111 oorlogen te worden gewikkeld Oeslgds h ld men een kei er van het il rooi ohe rgk en thans is hel te doen om een Du tsch keizer Die n iam geeft met alleen dmdelyk de betiekcnis dezer wairdigheid Ie kennen nu ir is tevens vior de vorsten en Toor de Zuid Duitsohe staten aai iiemelgker Kigeiilgk gebeurt daarmede slechts nat reeds in ltJ4y door sommige afgevaardigden te i Vankforl weiischelgk nerd geacht Ken Be lgnsche correspondent zegt dat na de laatste overwinningen der Uuitscbers en au Kouaan bezet 18 het einde ran den oorlog meer en meer nadert De ware verliezen door de Duitscihers by de laatste uiivallen geleden en de onder L n hier sobende ziekten beginnen onder het volk zeker gemor ie verwekken mtin wenscht dat de stad gebombardeerd orde om de overgave te rerhsusten Er is sprake vin dit gcroelen in eeu adres aan den koning bekend Ie makeu ZWITSERLAND De Zititsersclie bondsrai d ia tot een buitengewone zitiiiif jye ngekomeu eu geopoud in den uaiionalen rnail biel een toespraak van den pres dent Anderwerth die allfrecrsl wees op het treurige verschgnsel dal de bescb iving die onmaohlig geweest nas den oorlog te voorKomen even oiimachng uas 010 hem te betoomeii jroole r n uiierlyk m ichlige organisaties waren door den oorlog inoeiges jrt eu haar inwendige ve rotiiBg wns lol ontzeiting der wereld aan den dag gekomen De volkskracht verhief zich nu in haar plaats en had in de laa sie d igen een energie ontwikkeld die achting en bewondering verdiende Moge hut hao i gelukken sprak de pretidonl hc ohgel ikkige naburige land een eervollen vrede Ic veischallen eu tevens de oulbindingstleraentcn die dreigend hei hoofd verhellen Ie bedwingen om op den grondslag der vrgheid eu der rolksonlwikkeliiig een nieuw slaatswe en te groiidvcston tot eigtii welvaait en tol rust van £ uropa Na de e crilick van den oorlog deelde de president ineile dal de lydcn niet geschikt aren om zich mol het gewichtig werk van de herziening der consli ulie bezig te ho de Zinspeienneop de NoordDuitsche verdragen met de Zuid Duilsche stalen merkte de president op dat de democratie n cl l ct vjjrboeld ran andere landen kan rolgen waar de n iive or aiiisatie lu dc kabinetten werd kl largemauk en aan de rolkeren als voldongen feiten meege li Ome inetellingen moeten voorlkomcu uit een vryc en breode discussie uit een overttiigingsprocps waaraan volk en overheid gelgkelgk deel lenien Vjcrls dl mg dc president aan op verbctefing an de legdorganisalio daar hot gebleken was dal alleen 11 vi U waar de kuiisl van het voeren der Ha ttien gemeengoed van allen is en met vl jt ordi leucfend kilm de gcbemlpnissen kan tegenool i L BINNENLAND iiji in I lUi I MM II W j nehliii hit wmsihiink 10 lu riiiiirrpii d il 111fezundtii stukken bchuorlyk oiidcrteekeiid jok dim iloor ons nordon op oiiomoii niniioor ny ons yolfs nut do liuofilstri kkiiig van liet daaiin ontwikkelde niot kunnen voreeiiigeii lig do horstcmmiiig voor vgf leden dtr oommissio voor tüiilwerpen v iu eeu rPfrloinciil op het boboer dor goederen cii fondsen vjn ib Hirvormde gemeente ii hici yii uilgebraolit 1 i slemmen luiin tO meet dan by de eerste stemming De opening rler billeUen heden morgen begonnen is nog met afgeloopen Vg herinneren a in dc algemcpiie vergadering der liberale kie vcreciiing in dit district die Woensdag den H dc pr des namiddags te rgf ure in ïivoli zal worden gehouden lei o 1 ld t ifc vergiüenng plaats ran de afileeliiig ouin dci liberale kiesvereeniging tot Hier ter stede heeft zich eene verecniging geconstitueerd bestaande uit offloieren der dd schuttery alhier welke ten dool heeft het behandelen ran militaire oudornerpen en bet bespreken van belangen het corps betreffende Dere vereenigiiig heeft de plaats ingenomen van de vroegere jaarlijkache nintcroefeningen welke met kunnen plaats hebben daar de pogingen aii den kommandeerendon officier dier schutterij hebben schipbreuk geleden tol het rerfcrggen va een officier der infanterie welke zich met de leiuing diet oefening zooals gewooulnk zon belasten De k ipitein Furslner heeft zich echter rolgaarnfl bere d verklaard op deze nieuw geconstitueerde Terreniging de te behandelen militaire onder erpen te leiden De rereeniging bestaat op dit oogenblik uit de volgende leden A Nortier president I Lali us van Goor J F C Prince C C II Prince G C Fortugn Droogleover J M Noothoven van Goor en J A Hoest van Limburg tcrugl elk offipier recht heeft door o idorleckeiiing van bet reglement lul de er vereeniging te norden Z M heeft bij besluil van den negenden December jl no 18 Ban den heer mr T M Roeat ran Limburg op het daartoe door hem gedaan verzoek met ingang ran den 12 dezer een eerrol ontslag rerleend uit zijne betrekking ran minister van buitelandsche zaken met dankzegging voor de door hem den lande bewezen diensten en voorts met gezegd tijdstip liet beheer ran roorschreren departement ad interim opgedragen aan den heer J ran Mulken minister ian oorlog jinn de leden der tweede kamer zijn rondgedeeld Nota s ran wij igmg in df wrts oiilwe pen tot raststelliug rnn de rorschillerde hoofdatn 11 der staatabegrooting over 1371 Daarby wordt voornamelijk voorgesteld dat de uilgiven krachtens deze wetten voor het dienlja ir 1871 Ie doen met uHen te boven gaan de helft der sommen in art 1 dier wctleii uitgetrokken Derh ilve nordt volgens deze wyigngeii de der voor 1871 aangevraagde uitgaven toegpstann en 13 voor de eer3ie helft van het jiar 1871 inde dienst roor ien Enkele afwgkingen hebben er plaats terwijl sommige posten worden verhoogd of rerlaagd Deze noia s ran wijzigingen in de begroolingsivetlen zyn amigeboi en bij missives vnn de betrokken minisiers wairin gezegd woi ili In verband imel het door de minisiers aan den koning gerigte verdook om ontslag heb ik daartoe duor den koning geinagtigd de eer u te doen toekomen eene iiola van wgziging enz De jioht op klein w d in de e provincie wordt volgens besluit van Ge Staten gesloten op Zaterdag 31 Dec a s met zonsondergang roet nilzondering van net vangen van houlsiiippen met laat war of valflonwen ilat blgfl toegelaten tot en met 31 Maart 1871 Uit eciic locli liliiig van don minister ran flnanliiii op hpt kon Insluit van 26 Aug 1870 Slbl 110 ISlij omlreut de vorgoodiiig van burcolkosten iian dc oollogiin van etters dir dirocte belastingen on aii prPMiili gillen a 111 iIp loiliii dioi collpgien blykl dal 111 giinomlm bmoiliii 10110 bevolking van 1 lOU leleii wel prcieiilugelil doeli gien bureelkostcu vtordl toegekend s