Goudsche Courant, woensdag 14 december 1870

vcriiioiut d it or conige dagen na den alloop iurige plegtighcid door K II priiu li rede B algo nieene lecrplie tot oulvangst v in collegioii antorucilcn en particulieren zal wovJen gehouden i iiriii r iinccr wij oni 7clf3 i liet daarin oulwikkelde o vijf leden dor eommiaslo J leu r lemcMt o p Let beheer In v 1 i e Ilerrormde gemeente si slujnmeii ruim 40 meer uug ilcn hcdeu morgen begonnen al eraoeiie vergadering der di diïtriot die Woensdag Imiddlgs te vijf ute in Tivoli e ergidering plaats van er liberale kiiisvereeniging ng fan do voorgestelde wij die morgen in de algetnecne Il b haiiilcid Omtrent twee igiuf der art 5 en 17 was laarJver het woord voerdea t cerda voorstel tot wijzi n isoussie uit Nog lur eer afd den voorzitter IS ei tot secretaris en peo b noemde de heeren mr am die de bcaoeming aaD ii b iene vereeniging gecon fflci ren der dd schutterij nliveh hst behandelen van mili i t bisprelen vaq bilaogen de plaats ingrnomeu van tviptdroereiungru welke niet ar lie pogingen viiu den r Jier schutterij hebben het virkrygen van eeij offi 4Ch met de leiding dief lilijk 201 belasten r heeftizich echter Tolgat rne nieuw geconstitueerde ver e a mi itaire onderwerpen te Il op lit oogenblik uit I tier president D Lulius mee C H Prince O 1 M Noothoven van Goor lm iiirg erwijl elV officier recht liiiig viD het reglement lid Ten l sluit van den negenden 1 den lieer mr T M Roeat daartck door hem gedaan Inri den 12 dezer een eervol ijl e betièkking van minister met tinnkzegging voor de eivezen cfienslen en voorts behei van voorschreven 1 opgeüragen aan den heer Iter vtti oorlog code ka per r ijn rondgedeeld In dp e ontwerpen tol vasl IriiiU hooMsinkkeii der ataats Daarb wordt voornamelijk given krachtens deze wet iS71 e doen niet zullen t der sortmen in art 1 dier crh ilve wordt volgens deze bi 1S71 langevraagde uilga ir de lersie helft van het voorzien Enkele afwijkin It rwijl oaimige posten wor l ii l Dee nota s van wijzi 1 wetten üijn aangeboden bij I minis ers waai in gezegd hot do r de ministers aan iik otn ciitciag heb ik daar ingtigd de eer u te doen n ij iginj en li I in dfi B provincie wordt Sla en gosloten op ZaterIt on und irgang met nitzoii 111 hon iBiiippen met laat It blijft toegelaten lot en met Ill Ion Diniütcr van fiant van 26 Aug 187 J Slbl rgoedinn van bureelkosten 1 Hors lir dirpclc belastingen i iii ilo Lilni li ir collogioii i II Ill don bovolkiiig van ol l ilücl i icn bureelkosten Naar mon vcr okrrl 7al do plogligc teranrdbostclliiig van hel stollclijk uvcrsohot van II K II prinses FieJcrik dor Nederlanden op Zaterdag den ipim dc or plaats hcbboii Mon vcriiioiut d it or dier Irei rik ceno legion den Uit s Gravenhage meldt men aan de Middelb VI dat het ministerie zeker tot in den loop van Jm uari in functie zal blijven Men vertrouwt dat na eenigen tyd de samenstelling van een zuiver liberaal kabinet minder bezwaren za ontin eten di haVan etn ooniorvatief minis erio isgecnerlei sprake meer De officier van justitie te Eindhoven deelt hel volgende mede Vier Fransche krijgsgevangenen allen ontvlnchl in burgcrkleeding uil de Pruisische vesling Wezol werden 27 Nov jl omstreeks vijf uren des namiddags door don burgemeester Ie llee e in zijn handen gesteld Uij gaf last om lieii op te nemen in het huis van arrest te Eindhoven en hen daar goed te verzorgen met bepaling dal zij den volgeuden morgen per spoortrein overeenkomstig hun verlangen naar België en niet uriar Pruisen zouden worden vervoerd Des avonds van denzelfden dag kwam de arrondisscmentskoniRiandant der marechaussee hulpoSioicr van justitie van eeu inspectie uil Oirschot terug Na h t voorgevallene te hebben vernomen gelaste deze dat de gevangenen naur Pruisen zouden worden vervoerd welk bevel erd opgevolgd voordat de officier van justitie legenbevel kon geven Dit bevel van den hulpollicier was onwettig als tn strijd met dat van z jn ehef en was bovendien een barbaarschheid Nederland onwaardig en in strijd mei de regelen van het volkenrecht De officier van justilie heeft z ch onmiddellijk over deji komtnandant der marechaussee beklaagd bg den pro cureurgeneraal in Noord Brabant en verzocht dat de hiuideliugen vac dien hulpofficier zouden worden afg eurJ Onder redactie van den heer H Tiedeman zal met 1 Januari e k bij A Fnjlink te Amsterdam verschijnen bet eerste nommer van Onze Eeuw op hei gebied van gt cldeêenis ett van staatkuvde Dit nieuwe tijdschrift zal den 1 en IB van iedere mannd het licht zien Het zal o a inhouden de vaste rubrieken Overzicht der binneiilandsehe politiek Overzicht der builenlaudsche politiek S Varia 4 Bibliografie Deze laatste rubriek zal omvatten a Inbond van binnenen buitenlandsoho tijdschriften op historisch politisch gebied Bespreking vanbelangwekkende artikelen in die tydschriften o llecensio van nieuw verschelen erken op slaat of geschiedkundig terrein voor zoover zij op once eeuw betrekking bobben of reilen inhouden voor het eerst door de Jö ecow aan het licht gebracht Wijder zullen zooveel mogelijk in elk nommer voorkomen 1 Opstellen over beroemde mannen van omen Ijd en over zoodanigen uit vroegeren tijd als door onze eeuw op hun waar piëdestal zijn geplaatst a Artikelen betreffende Nederlandsche Neerlandsch Indische of uitheemsche toestanden en aangelegenheden hislorischpolilische sohelseu enz mei dezelfde beperkingen als boven omichreven Eeeds hebben vele letterkundijien van iinam op dit speciaal gebied V J Hofdijk en anderen hun medewerking loego egd Hel plan bsstnal om van dit lydschrifl langzamerhand datgene te maken wal de Preiissmhe JaJirbücher hel Uuforische Zeiliichrift de Grenzboten de Revue des Questions hidoriquea en het Historical Magazine voor het bui enlalld geworden zijn De abonnementsprijs zal bedragen 4 80 per jaargang van 24 afleveringen Belangrijk voor velen ïn alle branchen bijzonder echter met betrekking tot de algemeen gec oohie origineele lo en is het vertrouwen gerechtvaardigd eciiovijds door de erkende Boliditeit dor firma en Ion a ulcron door den daardoor voorlgevlofideii enoirarn af rek De uithoofde van hare nauwkeurigon siiplhe d beVomlc S iuils eiTocieahandoi van Adolph Haas iu Hamburg wordt dan ook aan ieder mei aimie aanbevolen en doe wij eou ieilci s aand icht vc üiion op de heden in ons Idad voorkomende advcrion ie der voormelde firm i Laatste Berichten Vorsailles n i C Aidocimgoi van het nuijciide lugcrkurpw btiuleu lcn bij loiit livault in de nabijheid van Blois op conc vijandolijkc ilivibio wier aanval op jesliste wijze afgeslagen werd De linkorvleufel van genoemd korpa wierp denvijaiul uit fli imbord bij welke gclcgonhnd oenHo8bi oli bataljon a Miikkcn geschut vciiivordc Holdorde armcokorps heeft de vervolging van c e vijandelijke troepen die den S bij Nevoy goslageflworden tot voorbij Briarc voonge et Londen 12 D c De Times moklt dat Gam helta zich niel tol het Pruisische hoofdkwartier heeft gewend om een wapen chorsing te verwerven Hij heeft lord Lyons geinformperd dal Frankrijk niet op de confereniie kan worden vertegeiiHoordigil zoolang reue wetgevende vergadering zioh iret over de kdiia van oon gouvemtuicni i utijurn n kl iarc Hcl is loei lingel md geweest dat ondcihandelingcn liecft geopend len einde lot eene wapenschorsini te geraken üambetta verlangde dat Parijs voor don duur van den wapensülstand zich van levensmiddelen zou mogen voorzien Pruisen weigerde en d i irhij is het loen gebleven Uil Versailles woidi gemeld dat de Franiclien b j de jongste uitv iilon uil Parijs 90 000 man sterk waren l e Telei raph meldt op grond van berichten uit Brussel dat Pruisen besloten heeft Luxembarg te annexeeren Er bestaat eeu eng verbond tus chen Uusland en Pruisen Volgens berichten uit Konstanliiiopel heeft Ignatieff een onderhoud gehad met Ali Pacha dat tol weinig beviedigeiide resuhaien heeft geleid De Engc sche ge nt blijft eene kraehiige houding aannemen oil Van zich la i legen de olsohe i van Eusland Daily Keiva mtldt uit Weenen van den 11e d t de onderbadileiingen lol herstel van den vrede weldra heropend uilen worden Luxemburg 12 Dec Uil authentieke bron kan worden gemeld dat de analyse die door de Inde peudance van de Luxemburg ohe nota wordt gegeven onjuist is Voii fiismarck bekla igt z ch toch in zijne nota niel slechts over manifestation ten gunste van Frankr k maar ook over vijandige demoiistralicn jegens Duilscbland die zich len laatste in bep aalde feiten hebbeu lucht gegeven Couvooien levensmiddelen ijn over Luxemburg naar Frankrijk vervoerd met iiiodeHerking van politie en douane Fr insche officieren die na krijgsgevangen te zijn goraa ikt oiitsnipten ïijii vrjelijk over het Luxeinbnrgsühe groii lgebied getrokken met een vrijgeleide van den vice consul van Frankrijk die aan het hoofd stond van een werfbure iu in optima forma De nota is uit Versailles verzonden en draagt de d igteokening van deu Sdeu deitr Brussel 12 Dec De Pruisische nota is hier üen ten aangelomen en niel den Uden zooals de Jfdepetidauce ten onrechte beweert Luxemburg 12 Dec Keu comité van patriotten organiseer eeu algemeen pptilionnement ten einde bij den Koning Grooth Ttog te prolesteeren tegen de beschuliiiging als zoude Luxemburg de wetten der onzijdigheid geschonden hebben Tot den KouingGroo herlog wordl wijders ile bede gericht om aan Liixcnburg zijne onz jdigheij tradiliën wellen en iiisiollingen te laten bebouiien Bordeaux 12 Dec De heer J iiohelta heeft uil hei hoofdkwartier van generaal Chanzy de volgende dépêche gezonden gedateerd 10 dezer Ik heb hier alles in de beste orde bevonden Generaal Chanzy heeft door zijne ferme houding en ontembare geestkracht niet alleen sedert drie dagen ï jne positien behouden maar ook de legermassa s van Froderik Karel teruggeslagen en diep gevoelige verlie xn toegohracht Sedert 2S No vecht hij gestadig voort Hieruit kan men oordeelen over de waarheidsliefde van v Moltke die beweerde dal de Loirearmee vernietigd was Slechts de helft dezer armee is tot nu toe in gevecht geweest en Iblyft voldoende om de beste troepen van Frederlk Karel in bedwang te houden Rijsael 12 Deo Volgens een gerucht wordt er te Laon gevochten Er is geen nieuws uit het Zuiden of het Zuidwesten des lands bekend Hamburg 12 Dec Er is een sterke ijsgnng op de Elbe De scheepvaart met de zeilschepen is gestremd Heden ochtend was hier vijf graden koude I N G E ZONDEN Tot mijn leedwezen is t mij geb eken dat bij ecnige leden der liberale kiesvoreeniging van de afdoeliiig Gouda niet die volle sympathie beslaat welke ik verwacht had voor mijn gedaan voorstel om de stemming over den candnlnal voor de Tweede Kamer ill plaats van op ocne iilgomoone vergadering van do verooniging t elk uil den aard der zaak steeds 10 Gouda zal moot n goachiedcn in de verschillende afdoolingen Ie loon plaats bobben 1 0 rcdonen dkon daarvoor mijns inziens pleiten zijn in do memorie viin loeliohting waar m aan iedere afdccling vjur do laatste algcmecnc vcrg ulc ring ecu afschrift oven als van t voorstel zelve is toegezonden in l breede omschreven Ik vi daar nog alleen bijvoegen dat het van eene liberale kiesveroouiging vooral van ecno welke hare vlag zoo hoog ten lop geheschen heeft niet verwacht mag worden dal men in haar reglement bepaliugcn omtrent de wijze van verkiezing zal zien opgenomen die ten dien opzichte minder frijgevig zjjn dan dia bij de rijkswet vastgesteld Be Blaat plaatst om teder kiezer zooveel maar mogelijk in de gelegenheid te stellen zijne slem te kunnen uitbrengen in iedere gemeenl ei keleu zeer kleinen en vlak bij anderen liggende slechts uitgezonderd een slembus Dit voorbeeld hg verkiezingen in byzondere vereenieingen na te voljcn is dus slechts niets meer dan hel gezonde verstand ons aangeeft doch ora van deze hel algemeen slemrecht bevorderende maatregel af Ie aijlcen in meer beperkten zin is bepjald lijnrecht in strijd met het liberalisme en zoude eene zich noemende liberale kiesvoreeniging ganach onwaardig zijn ja 1 tol schande strekken Wij mogen toch niet veronderstellen dat er ouder onze leden even als bij de schijn vromen die den geheeleu riag over God en don Bijbel liggen Ie lamcnterci en Ie zeuren en er dagelijks in strijd mede haadelen en Gods Heilige Oebodeii met voelen vertreden mannen zullen gevonden worden die eigenlijk in geest en hart niet liberaal zijn Dat de goede Hemel ons daarvoor moge bewaren Ik hoop dus dat de leden der afd Gouda ziob niet door enkelen hunner die de zaak niet beg ijpen pf verkeerd inzien op het dwaalspoor zullen laten leiden maar den rech en weg inslaan door op da algemecne vergadering op woensdag den 14 dezer in massa op te komen en hunnen stem voor die wijziging in t reglement uit te brengen Op de vorige alg verg zijn de leden dcrjaudera afdeelingen byna niet opgekomen omdat men te recht begreep dit is een pleil dat eigenlyk door Gouda behoort beslist te worden dat moet ui eigener beweging uil zich zelven van dit overwicht afstand dten want zoü de machthebbende tot heil der goede zaak door de gezamenlijke kracht er minderheden moei gedwon jen worden is de ware eensgezindheid in l algemeen belang verbraken eo niets meer dan eenen wassen neus Ik vertrouw ten volle dat Gouda dezen keer én door meer trouwe opkomst én door oorslJmming in dien geest zal handelen iloch thans mogen de overige afdeelingen die allen zeer bij de zaak hoflg t geïnteresseerd zijn hel niel meer van de loijalileit van Gouda laten afhangen maar moeten in ze ere goede verwachting daarvan on ik geloof dal ze lie gerust zouden kunnen doen tock zorgen dal ze door algemeene opkomst hel heft in handen houden en aan geene eene afdeeling welke dan ook en door welke toevallige omstandigheden dan ook veroorzaakt meerdere rechten loekennen dan aan iedere andere afdeeling Alien gelyke lusten en lasten Bovendien zal eene trouwe opkomrt van al de afdeelingen wenscholijk te achtep zijn ten einde bel door mg dezer dogen ingediende voorstel om het minimum bedrag der jaarlgksche coniribulie op 26 cis te stellen en waarvan mede aan iedere af deeling een afschrift benevens van de uitgebreide memorie van toelichting zal toegezonden worden definitief kunnen behandeld worden Wetten moeten den geest de ziel der vereeniging uitdrukken en niet per haaard door eene kleine meerderheid welke dan oigenlijk slechts minderheid is aangenomen zijn geworden Hel is mijne innige Jerluiging gegrond op veeljarige en ik durf zeggen rijp ondervinding dal met het aannemen ot verwerpen dezer voorstellen onze vereeniging STAAT of VALT L M VAN KOOTEN Lid der Afdeeling GOUDA Gouda 9 December 1870 Zoo onvi i tioopt in t ongcrcedo genakt iodelgk op nauvrage op oieuw te tjokoniun Dit sluh Vrijdag laat hij de redactie ontvangen kon onmogdijk in h t vorige nommer worden geplaatst Burgerlijke Stand Gi HosiN 10 Uic icrrit oudum J Prince ca W I e erBloc Ti u itjp li ri A Kn iUl nborg Pil A M Kruuhtcr 11 Hl im iwi IMrum lln Ulier II J Miiimo cv C n iuicino il Al Jii 01I I H T lliniirinlljli on Jwol üv loM l M i ii u oiiiliT M vnii D n i ca W 0 üi l ThcoJoiuB ouJciii A C Stcenwnikc on W L do Vo OVII H PN 8 11 W VI K 70 j 10 J llruik man 3 m 11 i v J f mBffl iUi HHi M riitm Ti ttiwif miim mt0