Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1870

1 1870 Vrijdag 10 December N 985 GOUDSCHE COURAWT Nieuws m Advertentieblad voor Gouda en ömslreken D © inaendlng van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave loofden geene belofte om il L HOOFD met de In jrijken echter oen toch zeker werkend fcii der haren direct te oni wortels nog niet ge b haar op nieuw te HANN HOFP scHE 1 ir ha mr ligehalte 1 hoof ilihuid verfrischt laren bevordert resp liiou 0 70 en ƒ 1 iciifa7n Bloemmarkt bij 13 echt te verkrijgen A Vhetjmingen en de t Woerden hy Henui KissiNOEa Pastilles uit dd zouten Tan de Rakoczy te Kisaingtn van voor treffel ke werking tegen traagheid der spflsverteerings orga rings organen bell ie ikzucht bloedsgebrek Ting tot jicht eu scrophnlahfcillea welke de zouten Ibovat kost 50 et Depots V H BOERS Jte iïo VATER VERZENDING fU DA naar i 13 24 4 S3 9 S3 11 a 11 33 1 24 1 53 21 12 56 8 46 1 1 36 12 66 3 28 8 46 46 Ai 11 86 18 65 1 56 3 28 1 34 3 28 6 36 hl 14 3 28 6 36 8 46 2 56 2 33 3 28 6 36 8 46 b 11 34 12 66 2 33 3 28 ktlci 11 31 12 56 2 33 3 28 W i 6 54 8 33 10 11 34 loUDA van i 12 37 3 13 6 21 1 6 12 30 3 7 6 15 8 27 12 2 3 02 6 09 t 35 10 50 12 18 2 8 11 12 35 6 10 11 7 64 12 28 4 10 6 1 8 19 If 8 10 55 12 5 2 1 II u f 1 1 0 12 56 4 5 9 25 I iti 3 4 9 20 i il 12 i5 1 10 2 35 3 35 rni l n 7 15 I 0 1 i 2 20 8 30 It 6 l i 2 9 10 11 20 uil A Uiuiliuiul Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 franco per post f2 Bekendmaking BURGEMEESTEB en Goui i den 18 December 1870 Burgemeester en Wethouders voomoen d De Secretaris De Bmgeraeestei OKOOGT ÏlRVERrOBTtTMII TttWVBItGftN UZBHBOOKN AFKONDIGING BUBGEHEESTEK en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van Politie brengen ter algemeene kenbis dat bij deze doei hen verguining wordt verleend om de straten Ie schrobben behalve waar die in de laatste twte maanden zyn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaturdag den 16 en 17 December voor des middags l ure Vorder herinneren zij aan de eigenaars ofbruikers van gebounen en erven ouniie verpligting om de stralen riolen en golen vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen eu verder schoonhouden op de nakoming waarvan door de Politie streng zal worden toegezien Gouda den 18 Decemiser 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De SeeretariB De Burgemeester r RüOGI KEVMirOIlTUIJN AN UEKGKN IJZENDOOltV BUITENLA ND BuitcDlandsch Overzicht Algemeen is de indruk ongunstig die de nota van von BiimeJck over Luxemburg gemaokt heeft Vooral Eugelsche n Oostcnrijksche Waden betoogen dat bier schending van het volkenrecht plaats heeft Evenwel i Ocl erkend wordon dat Pruisen in zyn recht it net het traclaat van 18 7 op te zfggen wanneer de schending der neutraliteit vnn Luxemburgsche zijde bewezen in De Europeesche diplomaten maken hun nota weder gereed Vrg algemeen is de overtuiging dat het opgeworpen incident een eerste slap is tot annexatie Er loopen ook weder gerpchlen van onderhandelingen van den Groothertog onzen Koning met Pruisen over den afsland von het groolheilogdom aan die mogcnillicid Ümtrent den toealaud van hel Iransclie Loireleger kao men zich geen juist denkbeeld maken Ken drprchfi van Oambclln vermeldt dat hij hol lettfr onder griicraal li m v i de volinaaksie onlc hctfl gevonden btreid om ik linie van de Ijoiic lo verdedigen zonder een duim breed te wijken Gedeeltelyk wordt uit Versailles die tgding bevestigd want de koning erkent dat de Duilaohers schoon zegevierend niet veel terrein wonnen Maar tevens verneemt men uit twee Pruisische telegrammen dat onverwacht het leger is afgetrokken in de richting van Blois en Tours Waarmede heeft men hier Ie doenP Was de positie zoo spoedig na bet vertrek van Gainbetta onhoudbaar geworden of beraamt men een nieuwe beweging om misschien in vereeniging met het Bretooscbe en Noorderlegcr Parys te naderen Het laatste is onwaarschijnlijk nu men ook van onparlijdigen hoort dat in liet Frnusche leger veel verslagenheid hecrscht De vesting Phalsbourg heeft zich overgegeven De Pruisen schenen hun geforceerde marschen op Havre te hebben gestaakt misschien wel omdat de stad zich snel bereidt ter verdediging Ziehier eene dépêche uit de bedreigde stad over Landen tot ons gekomen waarin op Vratiaelie manier wel weer waar en onwaar vermengd zullen zijn De Pruisen zjjn met eenc aanzienlyke krijgsmacht in Bottzerille op Ifi mijler van Havre Laatstgenoemde plaats wordt rcrdedigd door eene sterke FfMHKshe krijgsmachten 350 kanonnen die bediend wordeu door mariniers Men is te Havre bereid de stad tot het uiterste te verdedigen Den 10 dezer rukten 10 000 Franschen uit om de Pruisen te gemoct te gaan De Eransche cavalerie heeft een korps ublaneu op de vlucht geslagen en tien daarvan gevangen genomen De Pruisen waren op vier mijlen afstands van Honfleur maar 10 000 Franschen hebben Caen verlaten en Pont l Ëvêque bezet dat Honfleur beschermt waarop de Pruisen terugtrokken Gisteren is te Havre bericht ontvangen dat generaal Trochu weer een uitval beeft gedaan en zich door de Pruisische liniën heeft heengeslagen Engeland zoo heet het wacht slechts een gunstig oogeublik af en zal dan zijne bemiddeling aanbieden terwijl uit Wecncn wordt gemeld dat eerstdaags de onderhandelingen over den vrede zullen worden hervat Men had reeds de tegenwoordigheid van graaf Moosbourg te Pcsth in verband gebracht met een verzoek om interventie van de regeering te Tours Gambetta heeft reeds met lord Lyons onderhan deld naar de Titaea beweert maar h j stelde de queeslic der apptoviandecring wcêr op den voorgrond en dientengevolge werd zijn voorstel afgewe en Te Stuttgart is de VVurtembergsche landdag geopend die over het verdrag met den NoordDuit schen bond moet beslissen De kamer te Florence heeft hare werkzaamheden begonnen De commissie van onderzoek voor het wcls ontwerp tot verplaatsing van den zetel des gouvcrncments naar Eome heeft heden hare beraadslagingen aangevangen Verscheiden leden drongen aan op een korleren termijn De heer Lanza wees op verschillende technische bezwaren Artikel 1 is ten slotte aangenomen nodat het op voorstel van Lerolli in dien lin gewijzigd was dat de verplaatsing tct ilaod moet zijn gekomen uiterlgk deo Slateo Maart 1871 F R A N K R IJ K Het volgende ia ontleend aan een ballonbrief van den ingesloten Varijachcn correspondent der Vaili Aan s geilatecnl cu 5 Dec Vu gcbeurtciii scii der vorige weck hebben bewe ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 0 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimt Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN zen dat Trochu alleen op de linietroepen en mobilen kan verlrouwen De bevolking van Parüi is meer dan nutteloos zij eet de proviand op is juist koppig genoeg om liever groote ontbering door te slaan dan zinh over te geven maar laat het vechten icr aan de linie en aan de mobilen De regeering heeft ten proclamatie uitgevaardigd waarin medegedeeld wordt dat de troepen over dd Marne teruggetrokken zijn wijl de vijand tyd gehad heeft om zich iu zulken getale vóór Villiers en Champigny te conccuirceren dat verdere pogingen in die richting vruchteloos zouden zyn Naar aanleiding van den verderen inhoud dier proclamatie zegt de schrijver Ve tegenwoordige regeering bad een zware taak om haar voorgangsier in leugenach tigheid te overtreffen maar zij beeft er zich met ijver aan gezet en is volkomen geslaagd De militaire attaches die nog hier zijn begrootcn het verlies der Frausebeu gedurende de drie dagen 29 rn 30 Nov eo 2 Dec op niet minder dan lO OUO dooden en gewonden Het is zeer onwaarschgnlijk dat de regeering een verlies boven de 2000 u 8090 zal erkennen Zy legt natuurlijk dat dat van de Uuilschers veel talrijker is ze ier is t echter dat het zeer zwaar moet zijn VVij hebben een zeker aantal evangenen wat gewonden betreft behalve 400 Franschen z jn er 30 Duitsehe gekwetsten in zijn hotel De Parijzenaars zijn min of meer verslagen door die overwinning die op een nederlaag uitgeloopea is Van de gesteldheid der omstreken hunner eigen jtad weten zij al niet veel neer dan van vreemde landen eu een kaart raadpl gen doenzy nooit Terwijl sommigen het hoofd schudden wanhopend aan hel succes is de groote meerderheid onder den indruk dat A illiers en Champigny verre bollen bet bereik van het geschut onzer forten liggen en dat er wijl het terrein in hunne nabijheid steeds bezet is door onze troepen iets gedaan za worden dat den spoedigen aftocht der Pruisen ten gevolge moet hebben Wij tellen tuee mdlioen zeggen li wy zullen eerder sterven dan ons o rergeven en zy schijnen te denken dat als zij dit maar dikwijls genoeg zeggen Parijs nooit genomen zal worden De ultrn democrateir in de clubs hebben een nieuwe theorie om hun weigering om te vechten te rechtvaardigen Wij zijn sprak een paar avonden gelsden een redenaar de kinderen van Parijs het heeft ons noodig kunnen vy het in zulk een oogeub iik aan zichzelf overlaler Sommigen van die helden beweren dat het beste plan zou zijn de Pruisen te laten binnentrekken en hen tot bet repubUcam me te bekeeren Ziehier eenige prijzen van wecideartikelen Een portie kuiken Ifl frs dito konyn 13 frs een hoen 26 frs een konyn IS frS een kalkoeuscbe baan 60 frs j een gans 43 frs een bloemkool 3 l rs een witte kool t frs hondenviccscb kost 2 frs het kilogr een gevilde kat ü frs een rat 1 fr Bijna al de beesicn uit den Jardin das Plantes zjjn opgegeten zg golder in d n regel 7 frs het kilogr de kangeroo evenniil is verkocht roor 12 fri het kilogr Er zijn Parijsche bladen per luchtpost nangeko men De inwendige aangelegenheden honden niet uitsluitend hunne aannJacht gaande De Tempi o a bespreekt de Uussische queesiic en brengt Kngelund onder het oog dat hot nu de gevolgen ondervindt van ïgn lauwe liouding bij het onlslaan van den oorlog die het had kiimieii voorkumon door slechts na nmp n iw