Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1870

S i Ik i I ihcn n i iii oiitvuii l liv l el tocu i f 1111 ictleii voor IminiTS er was I pulitieko nederlaag ii l lri dit kon ook j i ir niet gestaan IB kamer in iar werd Werheiil der knmcr j j wniit liij de optrollo liberale partij in e nu cl vwkic injen lijki dft tweede kimcr 4 ein sprake zijn dat bet n maar onid it verIdeii gevraagd ten Icllill ocs nu nop voor dat 11 ii i niet aan discussie eloof ik eeliler dat Ik ir5r spreke Wij bopcditieke dan zeker ti3 die is aangevangen CdI af toen de heer Isl ij aanbood En nu w en gehoord dat wy rd r zg dan op den ge olge dier o isis NeBi wlrden zonder bewind logtnblik lat wij juist ludigi zouden hebben jde t erkzanmheden van 11 UD keu bepalen tot nfziken ïsn adroinistralc Jti e belangen zijn die linr idat met kracht de nn joercn Er is geen lieH verlangend uitziet Ib zolderheden behoeven lp htsl tot een paar pun aak den toestand van kc vicllige besluiten door iiomf I nopens het Prean anrkiede ann de afge lotjr de eerste kamer 9ft edig pen definitief KIP Mm deze zaak te re ininister is het niet te t II iBit hij daartoe over mier ernst op den p og duurt een treu II tU3 hen Iwec naburifie Kan voorspellen welki n ngc Europa zal kunueu 1 n ijn verwikkelingen d z n Nu moge men lp litiiken horizont slechts vat de Luxeniburgsohe lel sprilken van cene zwaile Lie Luxembnrgschc ri n a in de orde en knu lit Ratste reeils genoeg Je ügea dat hel meer dan een dcliiiitief krachtig i 1 ijn om de vele a nliaiigig ijn tot II d t dli kracht daartoeuit lel vertrouwen le3 In ilors oiiiiiiig der vülksl it men de loevlncht oos n isstlvallig beroep I ei I ik geloof dat wij iiie ijalieid eu beleid üWif a iimstaiidighfiden I zijl di ii weiircli uit poeiïg genomen worde liQclt eu verkreeg verustil b Ie intcrpelleercn ischl krijgsgevangenen kniiiiet te inlerpelles l cn Ie het afstaat der ukI in loinvbcklag wegens Irrik ii te dienen overschot van II liwKlen zal pinata uren Het lijk den koninklijken lijk ede ic i i ir AiTgibnicht I ll 1 lil Her N i der Mill i r W illinm dirp lil lil liel hcnfilII Il kriioiipiiiH II 11 iiiiu I Ui jï il ii koning l r li ml to stdloii mam ig liom ie bezorgen Hel telegram kuMiu s nachts aan ui den volgenden morgen om S uren begaf do Kiooiipiins zich naar ïijii vader om hem persoonlijk op de ontvangst van do smartelijke tijding voor te bereiden Uit hel verslag van Ik I iluiI vun Iriueii en Rijltii over IS iU blijkt dat de werkkring deicr inricliling tlurs bcbi i U in lu de uitgave ecncr gücdkoopc vu L Klterkunde vervut tot duiveriu ongeveer 1100 wckelijkïchc gcschrifleii de gewone oplage hiervan as diljaar ISGO exemplaren viaarvan 800 voor dadelijk gebruik Eo de uitgave van het l cents i olh ilad waarvan do oplage thans 1700 exemplaren is 3o de uitgaven van het Fuikshlad weekblad aan do ai rmce m nts linnnfli 3 1 Ii t gen toegewijd onder redactie van jli r mr J de Bosch Kemper waarvan wekelijks naar 21 S gcmcciilen 51 j exemplaren worden veri onden 4o het leeskabinet voor den burger en himdwerksstand te Amslfrd im hetwelk eohler weinif bezocht wordt 5o het bestelen informatickanlor raarv m bijna ieder uur gebruik gemaakt wordt 1 de bevordering van inrichtingen tot algemeen nut door verschillonde middelen fio de verspreiding van volkigeschriftcn geheel of gedeeltelijk kosteloos welke onder aiiileren dit jaar in de kampemenien met hot Iceiils VoJksblad heeft plaats gehad en voorts geschiedt mei de 10 ceiits boekjes die aan iniliti ire ec = alcn wcldadigheidsverlotingcp volksbiblioteken enz worden afgestaan deze kostelooze veiirckking of die voor veel verminderden prijs kan echter uiet worden voortgezet en zeker niet uitgebreid zonder dat de vereenigiug over ruimere middelen kan bescliikken Art 5 van het koninklijk besluit betrekkelijk de invoering van briefkaarten bep ialt dat deze met 1 Januari e k in gebruik zullen worden gesteld en dat Ie rekenen van dat tijdstip de visitekaartjes niet langer op den voet van gedrukte stukkeu Ier verzending met de post zullen worden toegelaten De verzending van kaartjes blijfi dus tot 31 December op het laiitslbepaalde uur voor de buslichting toegelaten Sluit dit nu tevens in dat de bestelling den volgenden dag of juister gezegd op den dag Ier aankomst ter plialse van bestemming nog zal plaats hebben r Alleen de bevestigende bentwoording de er r iiig schijnt in overcensteraiuing met de bewoordingen van het besluit dat alleen de toelating ter verzending met 1 Januari doel Qpboadon Maar zal de c uitleg zal hij iilthaus algemeen aan dit besluit worden gegeven Xeker is dit niet zoo p ne miiiiïlerifele aaiibchrijving d tt punt nader toc cht Voor i et publnk is het van belang Ie welen iioe lie bepaling zul worden begrepen eu toegepast juist omdat de 31 December de dag van hel jaar is waarop wel het ruimste gebruik van deze wij e vun correspoudeulic gemaakt wordt De heer van Vloten deelt in de Jrith Ct mede dal hij ract twee of due anderen reeds voor ceiiige jaren circulaires heeft uiigeveardigd waarin tot het geven van kleiner of gron cr j i irlijkschc bijdragen werd uitgenoodigd om in de behoeften der echtgenoota en kinderen van Multalnli te voorzien D it heeft toen niet veel maar toch iets ingebracht en den heer van Vloten c s in slaat gesteld maandelijks een klein klein sommetje aan baar over te maken dat haar in haar levensonderhoud wat lo gemoet komt De kinderen worden echter steeds grootcr en hun behoefte daardoor meerder Alierwenschclijkst ware het oo die inaandelijksche kleine byilragcn wat grooler konden worien Melde verzending belast zich de heer 1 i Potgieter te Vusterdam lot verdere iiiheliting is de heer van Vloten volgaarne bereid De echlgcnoote van MnltatnU is met haar kindereu te Padna waar zij door onilcrwijs geven in de noodzakelijkste b hoeftcn van noh en de haren tracht te voorzien maar daartoe n itiiurlijk niet komen zon genoot ij niet de gunstige ondersteuning vau een daar gehuwde vriendin wier man er als professor werkzaam is en dio haar even belangloos sis voorbeeldig terzijde staat Belangrijk voor volon In allo branchen bijzonder echter met betrekking tot do algemeen ge orhie origiiieele loten is het vertrouwen geieehlvaardigd eeneivijds door de erkende sülidileil der firma en tin anderen door den daardoor voortgevinciilen enornien afirek De uithoofde van haro nauwkeurig en lipiheid bekeiidc Siaaisclleelenhaudel van Adolp l HP IS ir Hamburg Mordi dan ook aan leiler mol warmte niibevolen en docu wij een ieders aandacht vestigen op de heden in ons bl id voorkomende ad verten ie der vooruicido firma Londen ll Der De Tinm zegt dat zoo de koning groolherlog van Luxemburg een beroep doet op du mogendheden die het traetaat van lbB7 geteekend hebben alsdan gewichtige qua stien te berde zullen worden gebracht Kngelaiul is niet voornemens alleen ter verdediging van het tr iola it te ageoicn Ifet zal met de andere mogeiuilieden te rade gaan alvorens te bepalen welke staatkunde het zal volgen 2 De Sluiidard zegt dat de opzegging van hetjj lractaat van 1SÖ7 waarbij de onzijdigheid van Luxemburg is gewaarbiH gd eeue beleediging is voor Engeland l hai deiw v i J n i io i ia de vr h prl ki van het ru vc geweld Londen 11 Dec De meerderheid der mogendheden die het traetaat van 185Ö hebben gctcckend hebben besloten de conferentie uit te stellen tot de maand Januari a s ten einde Ie vermijden dat Frankrijk op de conferentie andere qunjsticn ter sprake brengt Men hoopt namelijk dal legen dien tijd de vrede gesloten zal zijn Versailles U Deo Offimd De onzen hebben gisteren Bluis bezet Te Pfal bnrg zijn 52 oflicieren en 1839 soldalen door ons krijgsgevangen gemaakt öü stukken geschut vielen in onze handen Honflour Si Deo liet aantal Fransclie troepen neemt loc In den omtrek zijn geen Pruisen aanwezig Men onderstelt dat zij hel plan van aanval hebben opgegeven De berichlen uit St Mola en het noordwestelyk gedeelte van Frankrijk gewagen van hernieuwde énergie aan de zijde der Franschen Ken aantal manschappen paarden eu oorlogsmaterieel zijn op iveg om het Loire leger te versterkeu Havre H Dec Er is geen wijziging van eenige belcekenis lu den toestand gekomen Te Havre en llonllour is alles rusiig In plaats dal llnvre aangevallen wordt rukte Ie Fraiibohe Generaal Moiguarl met 30 000 man op mei het doel de Dnitschers te vervolgen en zoo mogelijk de Duitsehe troepen die Havre bedreigen af Ie snijden Havre is ruim geproviandeerd kanoiineerboolen zijn op de rivier geslalioiinrerd Brussel 11 Dec Men meldt uit Luxemburg dat MonimiiJv heden geci pituleerd heelt De di iiê lie van graaf liisraarck betreflende de schending der neutraliteit van de zijde der LuxemburiiMche regeeiing luidt al volgt liet gouvenu im iil v ip Nood Duitschland behoudt zich te enover een dergelijk gedrag volkomen vrijheid van liandeleu voor fflunchen ü Dec De regcering heeft heden het bondsverdrag bij de kamer van if ge vaardigden ingediend Zij verklaarde dat de offers door Beieren gebracht gelijken tred hielpen inet de voordeden uelkc uit het bondgenootschappelijk stelsel voortspruiten De gemeenschappelijke boud zal eene mogendheid van den eersten rang worden Beieren reemi in dien bond eene stelling in die rvcreeukomt met zijn historische reohleu en geografische beleekenis Het zal zich in Duilsohlaud en door middel van den bond ook buiten Duitschland kunnen doen gelden De minister van oorlog heeft een nieuw crediel aangevraagd De minister van financiën heeft zynerzgds voorgesteld bit in de behoeften der schatkist zal worden voorzien door hel heffen van de buitengewone belastingen nog gedurende den liju van drie maanden Berlijn l i l ec Do rrommial Correspondem zegt dal de redenen waarom Parijs nog niet gebombardeerd is niet zonder nadeel voor de krijgsoperalien openb iar gemankt kounon worden liet volk kan er echter van verzekerd zijn dat allóén ovcruegingen van militairen aaid hot bombardement hebben doen uitstellen De Icgeroversten hebben slechts het belang van hun eigen land en dat hunner troepen op hei oog en zullen niets nalaten hetgeen voor hol tegenwoordige en de toekomst wenschclijk kan zijn Do Correnpotidem bevestigt het berieht dat Pruisen zich Icgonover de wijze waarop Luxemburg zich gedurende den oorlog gedragen heeft zijuc volle vrijheid van handelen voorbehoudt Brussel l Deo Uil Rijssel wordt gemiild dat de lijdinj omtrent hel hernemen van la lu re voorbarig is Generaal Faidhcrbe is met zijn leger do stad voorbij getrokken zonder haar aan te vallen De lijdingen uil Havre luid en gunstig Vergadorins van den Gomoontoraad Dinnl ig lli DeeimlHr Te emMiordig al rle Uden lielinlve de heer de Grave uio duM oii rsi l lliiiil ïdhimlerJ waster vc rpiidciing op te komen 1 iKitnlui du Miii e versJil iii i Ici gi lwcii ü aiu tl ei tl lil iiieilcninen ui pusnn van lili iJi t ii l I i i i iiluiiu s i bimlai iuii v ii uo xniiiiinitc inil iliu 1 ijiiiii olif cni iidiTï v n 1113 Mi scliilli mlr Inn i Urrii cii nidi sl riocliMi liiniiio jiuotc iiigciKiiiiriilitiil liiituii i iiJb me t ilii loorgestclilc pl iiilsiiig vnii ctu jiubt 011 Ulcgniiifbuic iiu mui du Wcstliavcii Notif CU mlrcs vnn 1 W hrlioiitcn c iliq Mrciirciido het iiiiiiliniiginü jiliiii lot nniov friiig ilrr brug op Je Iiavcu over lic Miiiiicliraulnslicf up üoi lol van Jcd voorziilcr worilt lilt iiBiipchuuacii lot liL t riippurl clii coiiimissio vnn faliicugo ilii iin ingaande Ui tafil ulill gtbraclit lieiie inissiTu van ilcii lictr A G van llmoii Jat liij zijiio Imiociniug tot liJ Jcr commisi iü otcr hot niidddbior oudcrwijs aanneemt Kotili Aan de orde ia 1 Eene niis iive m den hcor minister van riiiaiioien botrelAelljk het lion eu van ren post en ttkgraafkauloor Do minister i s bereid ilc d rke r d i do voorwaardeu r ii Ie neineii doen ellsellt de bepaling er bijgevoegd to hebben dat het rijk ten allen lijde bevoegd zal zijn liet voorde uit te geven som over to nemen na afirek vnn ƒ 2000 voor lilt lelegiiiafbnieau De hr koek waagt of er by bepaald i dat bovendien minstens 3 brievenbussen geplaatst zullen worden wsarop toestemmend wordt geantwoord De beer Prinre ver oekl dat de raad op xijn gciiompn bosUiit dicuaangnnnde al lerngiiomcn omdat do aangewezen plaats te ongeschikt is by wcuscht de geliecle zaak liovcr aiin te bonden tot dat er eeno geschikte plaats voorkwam dit vindt alleen bijval bij den heer Lmjten De lieer liiiijten neemt er genoegen in iii r niet om ƒ 200U te korten Do vocirriltir duit in bctzclfdc gevoelen als lobeer Lnijtcn en vindt dit veil iugen onaiinnemelijk daar men dan ge aor luopl spoedig die gelden uit stadukas te kunnen verliezen De beer Virul v is van een legciiovergeileld gevoelen ea adviseert om liet voorstel van den heer minister vnn finMeien aan te nemen De heer Kcmy spreekt in geleken zin De hc r Prince 19 mede tegen ie korting van ƒ 2000 Ue heer Droogleever vindt die korting bitlijlr la men in aanmerking neemt de reeiia vroeger toegeatane ƒ 100 ajaars voor telegraafboreao en de vastgctteMo linurwaarila nd 8 pCt De beer Kist epreikt in gelijken zin als de vorige spreker Do heer van Straatcn vereenigt zich met de lienswgzo vin den voorzitter Nadat nog door cenigo leden het voord ia gevoerd nerd het voorstel vau d u iniuiater om het ten nllen tijde voor s rijkfi rekening te kniinc i overnemen onder de voorgialcldo korting in stemming gebricbt en aangenomen met 9 tegen 6 ateinmcn die van de hoeren Reutinger Prince Luijten v Straatcn en den vooriitter 2 De missive van den schuttersraad der dd schutterij houdende een voorstel tot verhooging der begroeting van dekosten der schutterij in verband niet een Ie benoemen knpelmeesler Het rapport vnn li en W woidt gelezen en strekt tot afwijzing omdat de atada muzie neesler verplichtis het onderv ijs aan du mUZÏeiButcn i dJ hoiier kosteloos te geven De heer Hucbner wil dit tot eene cnJe vergadering uitstellen ten einde aUdan ook anitere leden in de gelegenheid te btellen inlieliüiig dienanngaaiido te nenicn dit amendement in stemming grbrai ht is met algeineeno stenimon daartoe besloten behalve dio van den voorzillor 3 Een veryoek van W Gravesti ijn paebt i van den tol it ericngtiig op het AmstiTd unsehe cii Gond ehe rijpad der pacht nitt eene maand Aan ezien die 1 t met den 1 April eindigt en de gewone verbuistijd op 1 Mei plaats heeft wordt dit verzoek laegesla ill Ecu voorstel van B eu W tot vaststelling vnn hetbesluit lot lieüing der belasting op bet gemaal tot den 31 December 1B71 Int bestuit is gelijk aan het beatnando enwordt met algcmceno i leinincn goedgekeurd behalve die van den heer Luijten dic zich van deze stemming eothoudt Het rapport der commissie van fabrienge op do adressen van de heertu iMesseinakcr c s en O twelecn e 8 terzako der Sleiperskrug en die tegenover do Minnebroederstccg Het rapport luidt om eene draaibrug voor voetgangerate maken in plaats van de bestaande slepcrsbrug en tot betwegnemen of amoveeren der brug aan do haven over demiuiiebroederbteeg De hh Koek Kcmy Büehner Kentinger on Lnijten wenscheu ook laatstgenoemde brng tt liehonden terwijl de eer Luijten aan eene brug ligenover de tVperstraat de voorkeur geeft boven dia op de plaats der tecpersbing De heir Koek vindt Int eemd dat do kamer van koophandel oj deze ponten nut 13 gehoord De heer Kist wil gaarne om ieder genoegen te geven de bestaande overgangen behouden De heer Viruly wil ter tegemoetkoming aan de geopperde bezwaren eene brug over de Minnebroedersteog alléén voor voetgangers doen stellen Du hutr WisLeibaan zonde do voorkeur geven om de 2 befctaaiidc bruggen over de haven te do n vervallen en eeue nieuwe te maken tegenover de jMolunwerf Do heer l rinee dringt aan die beiden te behoadcu De heer Droogleever spreekt in gelijken zin Do heer Kist is tegen erne brng nlleen voor voetgangers de betrekkelijk geringe verhooging dor som kan hem niet nfsebrikkeil oui dan ook eene beliooilijku brug nan te leggen Aiidat nog door eenige heercii bet woord waa gevoerd is het voorstil in stemming ebruolit of een brug ter pla itso der Slupeisbrug voor voetgangers gemaakt zal orden en angmouieu met lil trgrii 8 stemmen de hr Uücbner had onder de bt ideling van dit punt du vergadering verlaten AImiu volgt hel pnul of de brug over de Minncbroedcistecg il vervallin met 10 tegeu 3 slcm nen wordt brsloten dio te behouden Do beer RiiiUiign Ue hb l uijlui llenij en Ivoek viitilin de vi igaih j Hierna noI de vr rig of tegenover hel luns vnn den heer Wernnik eene draiiibin zal gi plaatst iwiiden en wordt met S leeen 2 t ineiiii J iilm biilolcn Hil m lk ii ai nnu Ij eren bl nililnng o er de ooJ j nl liig umII niet nl uiiiiiie slun i m dgekiiiid ll Ilai tlHAlM f i flHK W M m méÊ m