Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1870

4j V KcB voorstel tut nl en nvutibrijviiig v m no tdi op til begiaotnig vau tittf a en diunst 1B7U nurdt itlgümetMi goeilgtkeurd 7 Het Ic aanvulliiigs kohier der plaatselgke dirocto bclQ 4tingen voor h t dieustjaar 1870 tot een bedrag van ƒ 50C 25 wordt pUtdgekeuri Ahwu overgaande tot de benoem ui gen o dru nrbttrccnYulg iH allen trct bijiia algcmc na stemmen herbenoemd i ot hd der guoiidlieids tomtuioste de beer mr J Fortuijn Üioogleevir Tot iurator der bt juHche school de heer J O Uooscboom Tot lid dtr cummiHie over ht t ntiddelbaar onderwijl de beer mr A A van Htrgen Uzeiidoorn Tot lid der pi srhooleomroissiu de beer D Pobbo Tut lid der commisaio over de stoda muziekschool de heer C C Knaap Tot rigeiit der beide gnsthnizeu de heer W I oit Drost en tot reifcutci nicvr Knanp Tot regent van het vereen Wees en ElemofienieribmB de beer M II Klui Tinu tot r sicntc mevr Dijxhoorn iot rtgcnt van htt Bestedel ingstiuu de heer G n a Vooijs Tot lut van bit burg armbestuur du h er T Diaijer Na itiaibltg ng tot uitvoering zonder resuniptic emdigt do vcigndcnng MARKTBERICHTEN Gouda 15 Dec Bg weinig handel was Ue stemming tUuw Tarwe Zeeuwsche puik ƒ 11 50 ü 12 50 Mindeie ƒ 10 85 ii ƒ 11 40 I olderi inve 10 30 ii ƒ 11 25 Kogge ZeeuBSche ƒ 7 j5 h 8 40 I older ƒ 7 ƒ 7 80 Voer ƒ 25 i S fiO Gerst winter ƒ 6 25 i ƒ 7 dito zomer 5 85 a 0 20 Bfwijktude ƒ 5 25 a 5 50 Haver korte ƒ 4 ii t 50 Innge 3 u 3 83 I ui eli00nen 8 75 ii 9 40 llennepiuiad mul Hciuig vraag 9 De veemarkt met goeden aanvoer alles werdtot booge prgien vlug verkocbl vette varkens vau i i ii 28 Cents per vijf ons de handel io magerevarkens en biggen iets levendigir Aangevoerd 19 parlgeu kaas 27 11 29 50 Goeboter ƒ 1 26 h f 1 36 VVeibolct 1 10a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand GbiioiiEN 13 Di C Johaunn oudtrs 1 ile Juiig en van den Hing 14 Johauua Maria Magiildn uudcra M de Itrum en W pruijt OvtMiüïN 12 Dec O do Vree 1 j U m 13 Terbrek 4 6 m ADVERTENTICN Bevallen van een Zoon E GOEÜEWAAGEN KooH Gouda 15 December 1870 sOÏlÖTJWBTJE auit sHage onder Directie van M JOCH EMS C in het Lokaal Tivoi i öfwoi wegstraatte Gouda bij Mej de Wed A van ÖÜLINGE eerste voorstelling op Zondag i8 Decembef i8jo lllgtpel met Zang lu éCa Ucdnjf nanr het FronKh OEVOI GD 1X 0U De Bitron van de Porseleinkast Vrolijke Vaudeville in écu Hedrgf uaar het Fransch door i V HAOtN I OT suit S Lijken en geen Graf Vandevillo in 2 Kedrijfen naar liet lloo duitsi h AAN ANG TEN ZEVEN URE Ie Rang 0 60 2e Rang 0 40 Plaatsen kunnen op den Speeldag besproken worden aai net lokaal a 10 C t extra per plaats Goe lko Goedkoop PetroleumHandel IN T GROOT EN KLKIN Pnikbeste goed riv uiverdo PETROLEUM is van aft heden verkrijgbaar aan mijn Magazijn Raam O llOit tegen de jjavidgemle lage prijzen tot op nadere bekendmaking per kan it 0 22 per 5 kun ii 0 21 erwijl per fii sl nog minder Alles evenwel il contant A TIMMERS GouiiA 15 December 1870 De ondorgetoekonde bengt dat t gen hot aanstaande NIEUW IAAR bjj hom te bekomen zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE S Order worden ten tpoedigiie inffetcacht 90 A BRINKMAN Lange Tiendeweg AAN DE GEMEENTE LANGFQ0I6EWBIDE Heeft ziJ steeds getoond veel over te hebben voor t ondenvijs en vergat zjj daarbü ook den Onderwijzer niet ruimschoots gedacht zy hem dezer dagen Ontvangt allen die hiertoe zoo welwillend hebben medegewerkt den o ientlyken dank van mjj en de mijnen LVNOKBUIOEWWUE G W VAX DRIESTEN 14 Dec 1870 Hoofdonderwijzer Stads MuzIJkscliool Het examen der Leerlingen van bovengenoemde School zal gehouden worden op Maandag den 19 December a s de avonds ten zeven ure in het lokaal Nut EN VtUMAAK Ouders voogden eA belangstellenden worden uitgenoodigd hetzelve met hunne tegenwoordiglieid te vereeren Namens do Commissie van Toezigt over de Stads Muzijkschool C C KNAAP Secretaris NB Belangstellenden worden alleen toegelaten op vertoon Van een bewijs van toegnng verkrijgbaar iwü bovengenoemd lokaal op den dag van het examen van des morgens elf tot één ure Iiy onderhandsche akte dd 30 November 1870 te Gouda geteekend is tusscheji de oudergeteokenden HELLEBERTUS van den DOOL Broodfabriekant wor nde te Gouda en JACOBUS LASSOOIJ Commissionnaur in Meel en Granen wonende te Imaterdam aangegaan eeue Vennootschap gevestigd te Gouda onder de firma vmi de GOUDSCHE BROODFABRIEK tot het drijven van de liroodfahriek te Gouda en het drijven van Handel in Granen en Meel voor onbepaalden tjjd tot opzegging na waarschuwing minstens zen maanden bevorens gedaan zullende beide vennooten de teekening der firma hebben voor zaken de vennootschap betreffende en wel de vennoot van EN DOOL alleen met betrekking tot het inwendige der Bakkerij het verkoopen van Brood en hetgeen daartoe behoort de vennoot LASSOOIJ alleen met betrekking tot het aonkoopen en verknopen van Graan en Meel en het teckenen der wissels en accei ten van de vennootschap En zullende tot het verkrijgen of vervreemden vtux onroerend goed het ter leen geven of opnemen van gelden het verleeneii van hypotheek of borgtogt en het sluiten van prolongatie of l eleening de gewone handteekoning van beide vennooten wonlen vereischt H VAN DEN DOOL J LASSOOIJ Eniser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhei ms HotsBiiuNNEN bereid door geneesbeeren aanbi volou tegen maagkwalen als catharre verslijming zuurvornii ig oprisping en slechte sjiijsvertoering Prij s van de geplomtnvrde doos 50 ct i maar alleen ouvorvaist lit voorhanden te Gouda h Apotheker J H BOERS te Not dam in alle ApoHieken O Administratie van do Rotsbronr n Ouudii Diuk f iu Uiuikmnn Stads Muzijkschool De COMMISSIE van TOEZIGT over de StadsMuziJkschool te Gouda brengt ter algemeene konnis dat zij op ZATÜRDAG den 24 DEC EMBER 1870 inschrijving zal houden voor de Kinderen welke aan het onderwas in de vocak en iimtrumentale niuzijk op genoemde School wenschen deel te nemen De inschrijving zal plaats hebbeu op bovengemelden dag des namiddags van één tot drie ure in het gebouw Ahti Leoi Vereischten voor de toelating zgn a Do leeftijd van negen jaren voor jongens en van tien jaren voor meisjes Vatbaarheid voor het onderwjjs dat zj wenschen te ontvangen waarvan ten genoege van den Onderwijzer moet blykiU Het aanschajfen van Instrumenten is voor rekening van den leerling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschr ving geene kinderen op de Stads Muzijkschool meer ziUen worden toegelaten vóór de volgende inschijjving welke in de maand December 1871 zal worden gehouden Namens de Commissie van toezigt over de Stads Muziikschool Gouda C C KNAA P 1 Dec 1870 Zieretariê DITNOODIGING ter deelneming aan de op nieuw aanvangende trekkingen van de door den Staat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote Geld verloting De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraagt 250 000 MARK of 175 000 GULDEN De Hooidprijzen zjjn Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 il 20 000 i il 15 000 3 il 12 000 1 il 11 000 3 il 10 000 2 il 8000 4 a 6000 7 a 5000 1 a 4000 16 a 3000 106 a 2000 6 ii 1500 5 ii 1200 150 a 1000 206 a 500 4 a 300 219 a 200 10800 iv 110 etc Meer dan de helft der loten worden in deze loterij met prijzen uitgetrokken in het geheel 23000 pry zen welke krachtens het plan binnen eenige maanden door het lot moeten zijn aangewezen Tegen inzending van bet bedrag verzendt de oudergeteekeiide origineele loten voer do 1 trekking uelke oflicieel vastgesteld reeds op den 21 December a s ui ploa 1 vinden tegen de volgende vaste prüzeu Een geheel origineel lot tl 8 50 £ ea bair origineel lol H 1 75 £ en vierde origineel lot 11 90 onder verzekering vau de promptsti bediening Ieder deeli mer or t nngt van mü de van het ofücieele wapen voorziene criginecle loten welke niet met premessen gelijk te stellen zijn Het origineele tr kkingsplnn worilt bjj iedere bestelling oiiAiis bij evoegii en worden de getrokken prijien benevens eene Vibtelgke trekkingslgst aau de bulanghebbeotf n nauwkenrig toegeiouden Door het vertrouwen hetwelk zich deze loten zoo ras hebben verwor cii mag ik ooir belangrijke bestellingen verwachten welke dan ook zelfs bij de ktciasie bestellingen tot in da afge Icgenste gewesten nauwkeurig en verzwegen nullen worden uitgevoerd Men gelieve zich dus teit spoodijate n teohtstreeks te wenden tot Adolph Haas SlAATSI IFhLTESHAVOELAAU in HaiUbUrg DV Allen die mij hunne orders willen apdragso mank ik in bun belang daarop opmerk aam dat men mij bij toezending van postniBBcls de bestelling esirn per brief mededeele en men daarin duidelijk naam en woonplaats upgevc Coupons banknoten en postzegels wordtii in betaling nunRciiompn