Goudsche Courant, zondag 18 december 1870

1870 Zondag 18 December N 986 GOUDSCHE COURANT Mftuws en AdverleDÜeblad voor Gouda en ömslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do St id geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaaU van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nommers VUF CENTEN 0 inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving De BURGBMEESTEK van Gouda brengt bü deze ter kennis van de belangliebbcndeu dat door den heer provincialen inspecteur der directe belastingen enz te Rotterdam op den 12 December 1870 is executoir verklaard het kohier van hel patcclregt over het dienstjaar 1870 71 2 kwartaal Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat lieden ingaat de teroijn vuu Drie Maanden biuuea welke de reclames behooren te worden ingedieud Gouda den 15 December 1870 De Burgemeester voornoemd VAN IIERUEN IJZENDOORN BUITENLAND Buiteiilaiiilsch Overzicht Uit den toon der Ëngelsche bladen bigkt duideIgk dat Engeland weinij gezind is om het zelfstandig bestaan van Luxemburg te huitdhuvcn irdien het rruiseu ernst was uiel aiinexatie Bij de bekende machteloosheid van Erunkrijk en üostenrijk is het ook boven de krjcliten van dezen btaat om aan de v illekeur van twee machtige rijken als l ruisen en Kusland paal en perk te stellen Het continent sch nt voor geruimen tyd aau de luim U dier twee groole heereii overgegeven te zijn Evenwel iiieta wettigt nog het vermoeden dat ï ruisen zulke moorddadige plannen koestert dan de nniitxatiezucht die men gewoon is aan die mogendheid toe te schrijven In Duitschland protesteert men met rnilruk togen deze buechuldiging en beweor men dal l ruisen alleen K kennen heeft gtg en dal men de neutraliteit van Luxemburgsch grondgebied bij eveutueele troepei bewegingen niet langer zal eerbiedige nu de Eransclie consul struffeLos lijn lai Jgenooten in Jeu oorlog bijs aat Omtrent de bewegi igei aan de Loire niets nieuws Het overschot van hel Eransche leger op den rechteroever scbynt ind3rdaiid zijn runt veranderd te nebben en nu z oh in ee i lange linie vuu Le Miins B ar Vierzon uii le strekken in verbinding met hel andere deel dat de rivier is overgetroLkcn De Duiischers rukken onder Mecklenburg op hel centrum de stad Tour aan terwijl de rechiervluugel voor prins Karél lerugwykt De tocht naar Havre in dien die ooit erneiig gemeend geweest is Dioppe is niet langer dan iScn nacht bezet geweest schijnt door Manteuffcl te zijn opgegeven Waarheen hij gelogen is blijft nog een raadsel I lotseling zal bij wel ergens opduiken hetzij in hel Noorden waar de Pruiieii versterking uoodig hebben hetzij in do richting van Churircs om do operatiéii tcgon liet Loircleger le steunen Alleen schijum de ves Ora l a ijs volmaakte rust Oeen nieuws binnen noch builen le stad De belegeraars schijnen ook onbekend met hetgeen er in de verte omgaat iin overgave nog niH hel minste tcekea ucn de Fiaubchc Irueneu ii li iwuHcr ting verken verecnigd en hun batterijen verplaatst te hebben Sommigen verwachten een nieuwen uitval aan de zijde van Monl VnWrieu D commaliicMie ook per brief i afgebroken lusschen de burgery en de troepen di na den uitval va i Ducrot nog onder dien generaal builen de slaj bivakkeeren Monlmédy heeft zioh overgegeven Alle vestingen in den Ehas behalve Hiichc en Belfort zijn nu in Duitsche huudcu Garibaldi schijnt een expeditie tegen Dijon te willen ondernemen De l ruisische landdag zou den 1B zijn bureel kiez en en daarna in een vyf of zestal zittingen de begroeiingen afdoen De Beierschè landdag is gisteren geopend rtiet een rede van den raiuister nn butóidandsche zaken vou Brny die wees op de gewichtige plants die lieiere in den Duilschei Bond zon innemen ten gevolge van hel verdrag ihet dWi Nóord Duitschen bond Voor de oorlogsuitgmeB i een nieuw krediet aangevraagd v n ruim 41 miHioen Over de ho iding van de patriotsche partij tegenover hel verdrag verneemt men met zekerheid nog niets Voor het oogenWik twijfelt men weder of de vereischte meerderheid van twee derden wel zal gevonden worden Volgens gerucht zou de conferentie over de llussische qua sti uitgesteld zijn lot Jan Men hoopt dan den vrede gesloten le zien en zoo de lastige queestie van ErankrIjU toel ting te vermijden die men nu niet zou kunnen behandelen zouder den oorlog ter sprake te brengen F R A N K R IJ K De nieuwe oproeping onlangs van 150 000 man van de Duitsche landweer blijkt niet overbodig geweest te zijn De tegenstand van de Franschen rijst in den rug van do Duitsche legers weder op voortdurende en meer sterke bezetting van de veroverde provineiin blijkt dus uoodig te zijn men ziel het aan de bedreiging ai La Eère dat volgens een bericht uit Lille door den Franschen geLeraal Faidhcibe zou hernomen zijn en bjj die gelegenheid zou een niet gering aantal Duitsche soldaten en veel proviand en ammunitie in Eransche handen zijn gevallen Uit latere berichten blijkt dal dit bericht onjuist is en de generaal uUccn zich in de nabijheid vertoond heeft Tegenover die onverzettelijkheid van de Franschen om hvn vaderland ook ond ïr de meest ongunstige omsti idigheden te blijven verdedigen begint de hoop der i uilschers om thuis den Kerstboom te bouwen te verkwijnen Eerst liep hel gerucht dal Wilhelm d n 17 dezer naar Berlijn zou gaan thans zegt men dal de Duitsche vorsten naar Versailles zullen vertrekken om daar gezamenlijk hel Kerstfeest te vieren en den nieuwen Keizer heil t roepen Lang meende men dat de eapitulatia van l urijs het einde van den oorlog zou zijn en beraadslaagde men reeds over de voorwaarden die de regecring te l arys zouden moeten gesteld worik thans beginnen de Duitschcrs bang te worden dat de leden van de voorloopige regecring te l arijs als hel werkelijk lol een eapituliitie moet komen het vourbecld van J ittibelta zullen volgen en per luchtballon de ijzeren L oi onlvlii gen onder Ic inütsehc vrcdcsvüorHaarden le hebben overwogen De eeiiige troost der Uuilsehera is thans dat de toevoer van proviand genoegzaam verzekerd is ea men in het vijandelijk land allhans geen gebrek zal lijden De aftocht van de i ransche troepen van de Loirearmee van Blois in de richting van Tours wordt bevestigd door het Duitsch bericht dat BIdis den 13 is bezet Het gerucht was ook verspreid te Bordeaux te Tours wist men Zondag dat Blois den 9 was opgeëiseht en Gambell geweigerd had de stad over te geven de minister van oorlog heeft echter van dit incident in ziju depöche van den U geen melding gemaakt Uil Erankrijk s hoofdstad meldt de correspondent van de Indépeniana dat in de zitting die het gonvernement s naehts heeft gehouden om t beraadslagen over deri hrief van Von Moltke Ernest Picard heeft verklaard dat dit schrijven scheen te wgzcn op vredelievende gezindheden en voorgesteld ke ft er gehoor aan te geven De overige leden moeten het ract Picard hierover eens zijn feveeit maar Trochu nam bet woord en zeide dat juist üie poging om vrede te maken bewees dat de Duitschcrs hun toestand moeilijk en hachelijk begonnen te vinden Hij beu eerde dat de vijand de bevolking wilde demoraliscereu door het verhaal van cene nederlaag die misschien niet zoo volkomen wai als men t wel voorstelde lllj zeide verder dal men op dit oogeublik Frankrijk zware offers zou opleggen dat het land er slechts bij winnen kon wanneer het den strgd voortzette op een oogeublik waarin alle hulptroepen der provincie in aantocht waren dal Parijs nog lang zou kunnen weerstaan en dal de krggskans kon keeren Op hel eind van zijne redevoering stondru den Generaal de tranen in de oogen qn riep hij met bewogen slem Vechten steeds vechten altijd vechten Toen tesloot de llegecring met nlgemeene stemmen den oorlog voort le zeilen wat tt odk van komen mocht Te Brussel is een merkwaardig boek uitgekomen Het heet La guerre de 1870 l esprit parmen produU du régime imperial par Emih Leelercg Het is in de hooCdzank eene bloemlezing van hetgeen by den aanvang van den krijg in de Fransche hoofdstad door regeerders en nieuwsbladen werd ge egd en geschreven Wij kunnen slechts eenige punten aanstippen Het ParisJournal schrijft den lln Juli 50 000 man Dccnsche troepen wachten met ongeduld hel oogeublik af waarop zij de hertogdommen zullen kunnen bezetten Den 2in J li lid zich de l garo van de Pruisische grenzen schryven Tea opzichte der voeding bestaat er geen slechter georganiseerd leger dan het Pruisische Dan weer leest men den 30n J jü ir hst Parit Jourtuil Er zgn nog geen 14 dagen verloopen sedert de oorlog werd verklaard en reeds is Pruisen uitgehongerd Weg z jn handel nijverheid levensmiddeleu De landweer moet zich reeds uitsluitend door middel van plundering requisitiën en gewelddadigheden onderhouden En op dat oogenblik was de landweer in het geheel nog niet uitgetrokken Denzelfdeu dng sehreel de Oauloii i Ziehier een historisch woord dat gisteren le SI Cloud door een der hoogsigeplaatsto personen werd uitgesproken Zuonis die van ISJd al de krijg van 1870 met gezwinden pus worden afgedaan De keizer dia hel gehuurd hml luclitu Kn dun Aurélieii Schuil die den In Auguslus