Goudsche Courant, zondag 18 december 1870

wpcmordig in hel I ir s lmiriiiil iiilriep Vofn itv nrroiiH Jnliiait i lln in i r Ie 1 Ii iil Kn d a ll l dlllll 13 ilk s ins vcrkl ii rhaar als men in de Cun ois I st ln liet kiunji Ik jonniali I A i cm suldiiat Wulka richting gaat gu uit sn dan Naar Hcrlijn iiDv jtl I mul h Ik d iiik n k ga naar de toIcgia if um h aan luijn cuuiaut te melden iilk MHih t l anloii uiijiiln or lic vergeet dat UHc dl r lu tijd nuodig I ccil om aan te koujcn üe kunt du3 aan nw blad meldcu dat hc rctds ijn geariivcerd I o lUpuhUcuin Je rjlUer berieht dat den 4 dezer lo Never len J rui iisehe spion U gifusdlecrd Tot op het laatste oogenblik behield hij ijiie koelliloeilighcid hij Uad de soldaten die met de cutie belast waren hem niet in t gezicht te treilen opdat hij na zijn dood behoorlijk gepliutOtjrafeirdzou kannen Horden De spion was nnar racn zeide een handelaar Ie üerlijn Hij kocht in Frankrijk Icvensiaiddelen en fouragcs gaf hier en daar zelfs ei n voorschot oiu nan zijne handelingen een sehijn van üpreehlheid ie geven en gaf vervolgens aan de l ruisen zijne traiisactiën op die welendc waar zij hel noodige vinden kumleu daarnaar hunne requisitii ii regelden Men beweert dal deze spion illÜ ÜUO frs voor ïijne vrijheid fou geboden hebben De bezetting van Dieppe door de Dnitschersis zeer voorbijgaand geweest en h id reeds edcr opgehouden toen men hier vernomen had van haarbegin Diepps werd Vrijdag binueugerukt eu Zaterdagmorgen ontruimd De Pruisen bezetten de hoogten dia de stad bestrijken met artillerie waarnahun infanterie en cavalerie de stad biiinenmarcliecrden met muziek voorop De staf trok reehtsireeks aanop het hotel Royal legcnover de zee en de promenade terwgl eenige uUieiercn rondgingen eu uit een kleinboek dat een ran hen bij zich had zonder ecnigcholp Tan de locale autoriteiten op elke deur hetliantal mnnschappeu of manschappen met paardenschreef hetwelk elke bewoner had te ontvangen ente onderhouden Tegelijkertijd hadden de reijuisiticnplaats van bijna alle zaken welke een leger kan gebruiken en werden er agens en karren nicl deopbrengst daarvan beladen Aan alle zijden EMGELAND Amerika heeft de Alabaina iiaifslio weder opgerakeld en daaraan een visschcrij quiestie verbonden De Engelsche Econoiukt zegt omtrent de presidiale boodschap van Grant dat daan oor de zwakke zijde van het Aincrikaansche en van het JMigclscbu polilicke systeem aan het licht worden gebracht Üe Vereciiigde Staten hebben hel nadeel dal hun president aan niets anders denkt dan a iii zijne herkie iiig in 1S7SJ en dat zijne poliiiek alujl luiii of meer ouder den invlued is niet tan hclgecn hij het best oordecll voor de natie maar van dal ene wat hij voor zich zei ven bet beste gelooft l reaideut Grant is alleen de glorierijke pc iicraal van den burgeroorlog sedcri dien oorlog heeft hij mets nicer gedaan on zich hüfgenaanid een aanspraak op cenc herkiczing aerilig gemaakl Maar natuurlijk hoopt hij herkozen Ie orden en daarom heeft hij zijn toevlucht genomen tot hetgeen iu de lijden voor den burgeroüilüg altijd de gewone kiijg slut wus van een president die oerzuclilig maar niel zeker vnn zyn zaak was nl lot het heleedigcn en aanvallen van liiigcland Aan den anderen kant zijn er ecnigc zakcii in den toestand die on aangaan In den omtrek vau Canada zijn visschen waarop niel alleen de caiiadasche vissohers maar ook die van Amerika azen en waarover door de regeering van Canada regelingen zijn vastgesteld in het voordeel hunner vissehers diewij verplicht zijn te handliaven 1 zijn zij onrechtvaardig en al verzetten de Amerikanen zich daariCfien Wel meent de ËvimumiU niet joo glaihieg die regeling onrechtvaardig te moeten nocuien maar het weekblad zegt dat er eeiie noodlottige moeielijkheid in deze i u K tic schijnt te zijn Men moet er zich verzetten tegen de neiging der Amerikanen om door een val ch sjsleein vai il iaikunde die legeliiig alle mogelijke hinderpalen in den eg te sicllin en ook hiertegen dat de Engelachen even ou door een valsch systeem van staatkunde geneo lz iakt zijii v verantwoordelijk te stellen en els hel nuodig is te vechten voor het schenden van bepalingen die zij niet hebliin gemaakl aarover zij bijna niet zijn geraadplei gd en dic vastgesteld zijn in hel belang 411 anderen D ü I T 3 C a L A iSl D De Duilsche legers trekken zooveel mogelijk n de door hen bevoel len overwinningen aan de Ljii c partij Terwijl de groothiTto van Mceklüiiburg legen lilüis en Tours vo irnil riikl heeft zich het leger van prins l rederik K irel naar het Zuidoosten gewend en vervolgt ilc lenigt rel kende Kranschcn in het Loiredal Hij N eviiy ten noordoosleii van Jien is het reeds in aanruking gekomen met de achterlioede der I Vanschen De gemeenschap tussclien beide leger ordt door de lic kavalcrie divisie ondcrhouileii I eze m n iiir het gcni ditig Vierzon eeu kr iijpunt van spoor on straatwegen vooruitgedrongen en houdt de c plaats bezet De voorposten slaan tot 8albris aan de Siuildre waar cveueeiis een tuffen heeft pla its gehad Opmerkelijk is het hoc weinig de groothertog o dit i uouig ooiul i ii o v L c i iici prii w l rederik Kaïel In drie dagen tijils heeft de laalslc 1 mijlen afgelegd terwijl de eerste in dien zelfden tijd slechts y j mijl avanceerde Dc e versnelde marschen aan den eenen kani eu dat voorzichtige vüoruitdringen op de andere zijde kan in zooverre gecomliineerd zijn als prins Frederik Karel bij Gien over de Loire ga m kan zich van hier naar Bourges wenden noo de Sologne vermijden en dan westwaarts over Vierzon iu het dal van den Cher eveneens Tours bedreigen Deze vieg is echter ougeveer 21 mijlen langer dan de directe dien de groütlierlüg van Mecklenburg heeft gekozen Wil men dus gelijk voor de stad aankomen waar zonder twijfel de met zoo veel smart verwachte oatknooping moet volgen dan moet du prins zich buitensporig haasten terwyl de groothertog slechts zeer langzaam behoeft te Hvanceeren Het zou overigens ook mogelijk zijn dat men het den groothertog van Mecklenburg alleen overlaat het Loire leger legen te houden eu dat prius Frederik Karel met züno armee over Never tegen Autuu opereert om zich daar met Werder ta Tcreeuigen eu tegen Lyon vooruit Ie driugen De Ne e Freie Pretae maakt uil den loop dergevechten i de laatste dagen op dat de Franseheneen frontverandering op het oog hebben Terwijlzij op hun linkervleugel de stelling tol eiken prysbezet houden lalen zij zich aan deu rechtervleugelvan Mcuug lot voorbij Beaugency terugdringen Men wil misschien zijn front naar het oosten verundereu den weg naar Blois en Tours prijs geven om met den rug op Ie Mans en Conlic steunende het zuiden van ï raukryk met etne llanksstelliiig teverdedigen Mcu zou daardoor het in Conlic gelegerde l Je korps nadereu en voor t govnl eenernederlaag den terugtocht vrij licbheii op de voorCheibuurg liggende linicn t ueiii in ljesaay Dezebeweging zou wanneer zij nog mogelijk was uietslecht gedacht zijn het seliijnt ons echter dat zijihans niel gem ikkclijk meer uitvoerbaar is InUouaan slaat reeds generaal M iu eull el met zijn armee Do afataud van Itouaan n iar Aleui on welke stadmen op den weg van Be iugeney naar Cherbourg moet passeereii is uiet grcoler ilan die van Beaugency naar Ale i ün V iiiiieer dus hel ti ecde Franbche leger dat onder bevel staat van gener ial Chanzynaar Cherbourg zou willen ttru lrekken dan liephet gcva ir te Alen on den weg afgesneden te vinden iloor generaal Manlculfel eu zoo tusschen tweevuren Ie komen Uu Berlijn wordt geschreven dat koningWilhelm hel plan zou heoben graaf von Bismarck ter herinnering aan de gebeurtenissen van 1S7Ü dentitel te verleenen van herlog van Ölr i lUburg ofdien van herlog van Lotharingen De minister echter zou er grooten prijs op stellen zijn ouden familienaam te behouden en dus liever den titel voerren van hertog von Bismarck Schonhausen Waarschijnlijk zal de benoeming den 24 niaats hobhen b ó s T E isr rIj k Zonderling is in Boheiucn het drijven der Czcchcn oorspronkelijke bewoners tegen de Duitsehers In de cornmiisie van onderwijs te l raag is o a een voorstel ingediend om de kinderen op de staatsscholen een weinig Duitsch te laten leeren Dit voorstel lokt de heftigste oppositie uit in de stad werden nucliiiijn gehouden om te beletten dat het voorstel tot uitvoering kwam Bij een andere gelegenheid besloot de gemeentelijke autoriteit teproteslecreu legen het veldwiunen der Duilsehc partij door te weigeren dal de sclioollokalen verwarmd werden Zij gingen eohler nog ten stap verder en verkochkn de school aan een haiulclsfirma die er zoo spoedig bezit van nam dat toen de kinderen des anderendaags terug kwamen zij het lokaal vol koopwaren vonden Dat was echter Ie veel het laatste besluit inoe l iiigetrokkiai worden LUXEMBUKG Over de Lnveinijurgsclie iiiie tie uoidl uit Virsailles aan l Kdio dn n cK ilioiiiy gcji hr ven Men verzekert in hel hnofdkwarlie dit de koning van l riiisen een telegram heeft ontvangen vanpiinsllendiik niet verzoek om de oplielderiiigen derOrootherlogclijke re geering af te wachlen alvorens Ic handelen Ik twijfel of het veel gevolg zal hebben vooral wanneer zooals men hier beweert de auiie atie van het iroothcrtogdora besloten is in overlcf met Kngoland dat zoo van Duilsclilai d een verinindoring zijner eischen betrellendc een gcdeello van Lotharingen zou hebben verkregen De reis van den heer Odo llusscil zou niet vreemd zijn geweest aau die zaak In de Engelsche bladen vindt men nngenoeg hetzelfde denkbedd terug maar tevens de bewering dat zoo eene Europeesche conferentie het moeht willen bekrachtigen l ruisen tol zoo lang gehouden is het tr aelaal van 1S 7 te eerbiedigen De l ali Hall e sl il d band dwijzi Pnsl ten opzichte van do Zwarte Zee en din van Pruisen ten op iclite v in Luxemburg geheel gelijk en beweert dat het antwoord door lord Granville nan Buslaud gezonden bel raoilel aangeeft van de verklaring die aan Pruisen zal moeten gezonden worden I De Tiiitcs laat doorschemeren dat men de zaak I zoo zwaar met moet opvatten zoolang de Koningüroothcrtüg geen beroep doet op de mogendheden Engeland kan moeilijk alleen voor Luxemburg opkomen BINNENLAND Gouda 17 December c kamer van koophandel en fabrieken alhier heeft besloten een adres aan de tweede kamer te zenden tot ondersteuning van t adres van den heer M n Jansen te Delft houdende verzoek om eeuo rijkssubsidie voor het tot stand brengen ccner geregelde stoomvaart uitVlissingen naarNoord Ameiika Thans heeft de abcummisiie alhier voor de verloting ten behoeve van het RoodtrKruU de lijst der trekking ontvangen Zij is gedurende acht dagen voor de houders van loten ter inzage gelegd op de Secretarie Het driejarig zoontje van den nici boer S op de Karnemelksloot alhier is Dinsdagmiddag in eene sloot achlei de erf van de woning zyns vaders gerallen en verdronken Iltt kind schijnt zonder behoorlijk loezichl op de werf te hebben gespeeld en werd eerst vermist toen het reeds een lijk was De vader die weduwenaar is was voor zijn beroep afwezig en vond bij zijne tehuiskou l iu plaats van zijn vrooiijkeii kleinen jongen eeu lijkje Weer een treurig voorbeeld hoe gevaarlijk het is zulke jonge kiudeicn zonde bchooilijk toezi ht te lalen In den ufgelüopen zomer we den op twee stecnl abrieken ann den Ilolla idsehen IJscl proeven genomen met muehiiies Ier vervaardicing van baksteenen Men slaagde hierin zoo goed dal reeds drie steenfabriekanleu het voornemen hebben het volgend jaar wat de steenvorming betreft geheel machinnal te laten werken Volgens de uitkomsten der genomen proeven z l het resultaat ilan zijn minder noodzakelijk gebruik van jonge kinderen in de steenfabrieken en dus voor dio ongelukkigen welke anders een half jaar lang de scholen moeaten verzuimen meer geregelde gelegenheid om van hel onderw ijs zonder imdeelige lussehenpoozen te kunnen profileeren Verder is het gebleken dat de volwassen arbeiders in dal geval hij een minder aantal werkuren per dag meer loon Verdienen en dus meer rusttijd genieten Eindelijk is hel overtuigend bewezen dat de steeneu die beter worden bij minder rabat rnimschool opwegen tegen de eenigszins hoogere produetiekosl i en dus meer voordcel opleveren voor den gebruiker Men schrijft uit Haastrecht van 13 December lieden had alhier eene trelfende plechtigheid plaats Do heer II L de Voogt sedert ruim zeven maanden predikant alhier werd ten grave gedragen door de leden vnn den kerkeraad en notabelen gevolgd door eene rij vnn nabestaanden vrienden naburige leeraren calechisanten on verdere belangstellende leden nit nlle slanden der gpuieenle Aandoenlijk was het te zien hoc zich behalve deze lange rij nog zoo velen ouden en jongen mannen en vrouwen op hel kerkhof rondom de geopende groeve hadden geschaard om getuige te zijn van eene plechtigheid die hen voor altijd scheidde van den man die zich in zoo korten tyd aller achting eu liefde hul weten te verwerven De gemeenteraad te Sehoo ihoven heeft met het oog op lul bouwen van een nieuw sehoolloknal voor gewoon vu meer uilgibri i I Inger onderwij in principe besloten tot het i iiigaan eener geldlouuing vin ll UUll