Goudsche Courant, zondag 18 december 1870

MBaha varlipdl dr koiung van f ft untvangen van pjins Henif ophelderingen dr iroottc wacblcn alvorcn Ic banket veel gomlg 1 1 bbcn men hier bcwccrl de aliucxalio ni besloten is in overleg met u Uuitaobbmd een vermindert lleudc con gedeelte van Loverkrcgfn e reis van den I et vreemd zijn geweest aan en vindt men nagenoeg hetmnar levens de bewering ehe conferentie het nooht isen tel zof bi Hlec lil te eerbiedigen De l all uindelwiJKo van Jlusland a Zee en dio v n Pruisen ten Jg geheel gelijk on beweert lord Granville nan KusUmd aangeeft van de verklaring oden gezonden worden eheaieren dat uien de zaak atten zoolang de Koning p doet op de mogendhedeu alleen voor Luxemburg op 7 DïCEMBER handel en fabrieken alhier aan de tweede kamer 16 van t adres van den heer t houdende verzoek om cene t t stand brengen ecner geI ssiDgeD Daar Noord Amerik mmistis alhier voor de verAet Soode Kruit de lijst der 1 is gedurende acht dagen lotca ter inzage gelegd op van den melkboer S op de 3 Diusdagmidiing in ecno nil de woning zgns vaders I Uct kind schijnt zonder Ie werf te hebben gespeeld c en het reeds een lijk was mar is wns voor zijn beroep jiie tebuiskonvit in plaais luen jongen een lijkje Weer jrevanrlijk het is zulke jonge lik toedicht te laten iiier werden op twee stcenI indschen Use proeven gevervaardigicg van baksteenn zoo goed dat reeds drie rneraen hebben hit volgende iiig betreft geheel machinaal Ml der genomen prueven zal minder noodzakelijk gebruik Je steenfabrieken i en dus wslke anders een half jaar cii verzuimen meer geregelde ei onderwijs zonder nadeelige ea profileercn Verder is het s en arbeiders in dat gevnl per dag meer loon rusttijd penielen Eindelijk eii lal de sleeneu die beter ruimsebools opwegen tegen I oduelickoslen en dus meer den gebruiker Irecht van l i December e treffende plechtigheid plaat i sedert ruim zeven mimn I rd ten grave gedragen door eiaad en notabelen gevolgd laanden vrienden naburige en verdere belangstcllriido Ier geiueenle Aandoenlijk 1 dl behalve deze lange rij jongen maiincu en rrou jiidum de geopende groeve luiige te zijn van cene plech iiijil scheidde van den man iijd aller aohtiiig eu liefde n liooiihuven lieeft met het een ni üw selioollokaal ehrei I I i er onderwijl in laniri ui iMii r 1 eldleeliillg Door comuiissniisscii der spaarliaiik Ie Schoon hoven is bekend gemaakt dat te rekenen van dcL 1 Januari 1871 de rcnien der in te brengen geldsommon zullen worden verhoogd van 8 tot 4 ten honderd Door den commissaris des konings in Zuid Holland is voor de zittingen van den mililieraad in htt i district van Üuid Uolland te Leiden en alhier tot secretaris van dien raad benoemd de heer A A vau Thielen zoon van den geueraal majoor van Thielen mililiecommissaris in dal district en zulks in plaats van mr J N A liueaille die als burgemeester van de gemeente Sassenheim zich aldaar met der woon heeft gevestigd In de zitting der tweede kamer van gisteren waren de beide interpellatiün aan de orde die reeds vroeger waren aangekondigd De heer de Casembroot interpellcerde over het gebeurde met vier Franscbe krijgsgevangenen Ilij stelde de volgende vragen 1 Is bet in de dagbladen verspreide gerucht nopens de uitlevering overeenkomstig de waarheid 2 Uitgaunde van de onderstelling dat dergelijke gevallen meer kunnen voorkomen kan dan verwacht worilcn dat de regeering instruction gegeven heeft of geven zal eu zoo je op welken datum zy zijn uitgevaardigd De minister van justitie de heer van Lilaar zegt dat zoodra de zaak tot zijne kennis was gekomen er ocmiddel k een nauwkeurig en zeer onpartijdig onderzoek naar is ingesteld Dat onderzoek is nog uiet afgeloopen zoodat de minister de berichten der couranten niet in allen decle kan bcourdcelcu Maar dit kan hij zeggen dat gebleken is dat de medegedeelde feiten op waarheid berusten maar dat de wijze waarop deze zijn medegedeeld en toegelicht niet vrij is van gtoote overdrijving llij moet toch zeggen dat de schrijvers dier berichten gevolgtrekkingen en gissingen hebben gemaakt die niet waar of volkomen onjuist zgn Zoo hcift de minisier o a gelezen dat die vier krygagevangenen uitgeleverd z jn aan de Pruisen eu elders weder dat zij na de uillevering doodgeschoten rouden z j Beide deze berichten zyn bezü ien de waarheid De minister beoogde steeds het lot van dergelijke ougelukkigen zooveel mogelgk te verznehlen Hij heeft ook onderzocht welke straf dergelijke krijgslieden wacht als zij weer in haiideu ïuu den vijand geraken en bevonden geene andere dan die van üpthiiiiiig inleruceriug meer of minder streng naar gelang van ile omstandigheden waaronder de oiilvluchting heeft plaats gehad Wat aangaat de liand lwij e der bclrokkcn ambtenaren wenscht hij zijn oordeel vooralsnog op te schorten Uit de stukken is s ministers oordeel reeds gevestigd doch hij vcnseht vooralsnog geen uitspraak te doen alvorens hen de gelegenheid gegeven is lioh e doen hoeren iN opens de vraag der instructie kun e minister anlwooiden dat op 20 luli reeds de Cl iste instructie door hem is uitgevaardigd diU deze ib opgevolgd door tal van l Hi evingen betrekkelijk speciale gevallen die zieli moclilen voordoen terwijl ook nog op 3 Deieniber cene nieuwe instructie is gegeven en andere particuliere lastgeïingen op bepaalde vragen Do interpellaut bedi iikle voor dit antwoord den minister doch nam daaruit de aanleiding om de grootste schuld van t gebeurde e werpen op den tijdgeest die met hand en land moet worden tegengegaan ook in ons vaderland De heer van Eek was minder voldaan bij deed nog een aantal vragen waarop hij later j aarnc een antwoord zoude krijgen Niet de tijdgeest moest z i de schuld hebben maar de verwarring die in t politic wezen heersclit De tweede kauier draagt een deel van die schuld omdat zij niet kraehliger opeen polilie et heeft aangedrongen Ue heer de C asembroot bleef den tijdgeest bc cliuldigcn en de minister verwarde de poliliebcamblen met het polilie wezen en nadat de heer van J Ick hem dal onder t oog had gebracht ging men over tot de tweede interpellalie die van den heer van Sijpesteyn nopens geruchten van afstand van de Kust van iuinea aan Eiigelai d Deze stelde de volgende vragen 1 Wat is waar van bet gerucht dat aan den heer Nagtgl s te kennen is gegeven zorg te dragen om met i Januari 1871 onze Vezittiiigcr die bij Iraetaat aan Liigcland zouden zijn afgestaan over Ie dragen en S is er een dergelijk tractaa gesloten en zoo ja nclke byzonderhedcn kau de regeering omtrent die zaak mededeelen i t De minister van marine de heer Jirocx zegt dat hij op do bepaalde vragen die gedaan zijn zou kunnen antwoorden dat het eerste punt onwaar is eu wat het tweede aangaat dat er geen tri ctaat gesloten is Düch de interpellaut zon aarsebijiilijk daarmede niet tevreden zijn en verdere bi oiiderheden wcnsehcn te kennen lin nu zegt de minisler il it er in het laalst van het jaar uistehen de liritsebc en de Nederland chc regecringen onc erhandelili en zijn gevoird Kil verzekering en regchng van verscheiduie uiulenierpon en dat daaronder ook bo hoorl de afstand van de kn t van uinca Ofschoon dic onderhaudelingen tot volVomen overeonsteramiiig hebben geleid zijn zij nog aiet in dien staat van wijzen dat daarvan reeds mededceling aan de kamer kan worden gedaan De geachte interpellnnt zal derhalve moeten wachten tot dat ingevolge do grondwet een Iraetaat aan de goedkeuring der wetgevende macht zal worden onderworpen Die verwijzing naar do grondwet deed een licht opgaan in t bizwaarde gemoed van den interpellanl t Is waar ook i oo besloot hij ongeveer zijn antvvoord art B7 § 3 der grondwel beslaat nog Hoe is t mogelijk dut ik aan de praatjes van hut orijaun t Huayschc I a jhlad geloof sloeg alsof wij i ouden sta n i ic u eindigde de zitting De leden van de eerste komer der Statcn uenermil zijn tcr vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag den 20 dezer Men leest in de Frm Friesschc Cf Als men sommige bladen mag gelooven dan is er in ons land overvloed van bekwame mannen en personen geschikt voor het niinisterambt Het komt ons voor dal er geen overvloed is noch zijn kan in een laiuj zoo kleiu als het ouze maar het zou ons ten hoogste verwonderen dal de tegenwoordige minisler crisis zoo buitengewoon lang zou duren enkel wegens gebrek aan bekwame mannen De politieke toestanden len onzent zijn onzuiver zij die auders met lust en ijver een ministerie zouden vervullen deinzen wellicht toriig voor de gevaifn die de persoiienpoliti k hun bereidt Jloe dit zij de buitengewoon lange duur van de crisis werkt schadelijk in s lauds belang Het buitenland l ruisen b v zal niet aarzelen tot de conclusie te koracn dat Nederland niet langer zich zelf regeeren kan gelijk het niet geaarzeld heeft de l ruisisch gczindheid van Nederlandsche bladen met name het UaudehUad het Vaderland de GroHtnger Courant de Sjiedatijr in verband te brengen met een beweerden ensch van Nederlanders den zegen te mogen deelachtig worden eener regeeriiig bij de genade Gods van Pruisen Mecklenburg enz Hopen wij dal spoedig een krachtig bewind opliede rnel ï aarlijk liberale gevoelens be icld en in ï laat ons iilrafreelit ons hooger oiidervvys en zoo veel meer diielioatig te regelen en s lands verdediging te beliarligen in ernst IMut ieniak Voordeel geon gov aar voor brand EN MJ DAT AI Door de lage ligzing van AV t rto rfis het gebruik van Sloven hier te lande eene behoefte niet alleen maar eene noodzake ijkhcid ter voorkimiing van koude voeten die alleziiis iiailcelig voor de gezondheid zijn dus moet eene vc beterde inrichting der gewone Sloven waarvan de ondocliriatigheiJ en ongezond heid gepsard am het gevaar voor brand algemeen cikend zijn ah eei e i nllige zaak beschouwd worden diiarom iiiu ei de geur ro jetrdc niot EydraUlitJUO StoVOU aarvan de lunifdeigenschappeii yyii nut gemak voordeel geen gevaar voor brand en gczor dheid wei aanbevolen worden als ee e voor liet n houue geslacht en zieken web adige nitviiidiiig zoo als dit dan ook door Doctoren gesehiedt met alleen maar bovendien worden de doelinaiigheid eu deugdelijkheid dezer Sloven diior hel dagelijks loeneinend gebruik overtugend bewezen Is het lijden van koude voeten nadeelig hoeieel te meer is dit het geval niet wanneer men zich tot ruslen te bed legt hoe dlkwjls wordt door koude voeten het inslapen niet belet en is men genoodzaakt zgne toevlucht ic nemen tot een warme wrterkruik Tcr vervanging der veelal gebruikt wordende ondoelmatige brcïkbarc BierkruikOÜ kan me i geen doelniatiger eenvoudiger en ruin kostbaren YoOtenVCrwarmer gebruiken dan de geoolrooije rdo Flacons CÜauflepied poi r ie lit zijnde die ook ononlbeerlijk voor kinderen in de wieg Deze jlamns zij t uiia ock veel verl nl door lien ij n it meer indrukken al wordm ry slovts half gemtd Laatste Berichten Bordeaux in l o üe Engelsche post van deulüden eu de Belgische van den 9den zijn aangekomen i Frankrijk heeft Havre Dieppe en 1 camp m staat van blokkade t cleld len einde den Pruisen te bc li yi di Ie proviaiidcereu De schepen zullen elf diu en lijd hebben om die haveim Ie verlatea De dielislcn tot het vervoeren van passagiers zijn geschorst tujseheii MüUS en Tour en Angers en lou s Versailles 15 Dec Ojru M Ouze troepen hebben in den nacht va i 11 op 1 de er n een kort gevecht üeaumont ten westen van 1 Teux bezet De vijand die voor La J Vto wus vcrselienen 13 afgetrokken Hij werd tot Queques en Maves vervolgd door een afdeeling van hel leger vun den Groothertog van Mecklenburg Den U dezer hebben de onzen bezit gen9men van MonUnédvi 65 kanonnen en 3000 gevangenen vielen in onze handen terwijl 237 Duitsche krijgsgevangenen bevrgd werden waaronder vier oflieiercn Het verlies nan onze zijde bij het bombardement van Montmédy is gering Belfort zet de verdediging krachtdadig voort De bezetting doet vele uitvallen Londen 16 Deo De gisteren gehouden mtnisierrsiid duurde vier uren De Times beval eene dépêche uil Berlijn ivaarin gezegd wordt dat de Liixemburgsche quajslie geene verwikkelingen zul provoeeercn Duitsehland zon represailles behooren te nemen als Luxemburg openlijk aan frankrijk hulp verleende De Standard zegl dat als de oorlog onvermijdelijk was Engeland op Oostenrgk zou kunnen rakenen Berlijn 16 Deo De kamer van afgevaardigde heeft den heer Forekcnbeck a s president gekozen met 330 steramen en tot vicc presidenten de heeren Keiler met 326 en van Benuigsen met 230 stemmen De minisier van financiën heeft het budget voor 1871 ingediend Het verschilt nagenoeg niet van de begrooling van het vorige jaar Iel sluit zouder tekort New York i Dee De heer Adi ms heeft lu hei congres eene rede gehouden waarin hij eene verzoenende slaalkuiidc in de Alabama iiuieslie heeft aangeriuicn Hy keurde de handelwijze af van hen die te dezer zake een oorlog rad Engeland zoeken De Tribune en H orld voeren insgelijks ecu ver zoenenden toon ten opzichte dezer zaak maar zü geven tevens de overtuiging te kennen dal EugelaDU in de qusestie betreffende de zecvisicherijen co cetsiën zal behooren te doen Het gerucht wil dat de minister van financiën zal aftreden Brussel ie Dec De Ikho du Parlement meldt dal 234 Fiansche militairen aan de Luxemburgscbe grenzen door onze troepen gearresteerd zijn en naar Ni tnen geleid K jssel 16 Dec Er is gevochten in de nabghoid an Albert eu Abbeville üeruihleu onilrenl een uitval uit Fargs zijn in oi doop De Echo Nord zegt dat reen spreekt overeen omsingeling van Versailles waar het Duitsche étatmajor zou ziju opgesloten Het blad waarschuwt echter het publiek legen geruchlen welke de aak der verdediging schaden omdat de later volgende tegenspraak een oulnioedigenden invloed heeft Toc i gelooft men dal er leis is gclicurd waarvan men met ongeduld nadere tydingeii tegemoet ziet Berlijn 16 Dee De kaïrer van afgevnardigücn htefl de bondsverdragen nu de Ziiid Duitscho blaten met eenparige stemmen en i militaire conventie met algemeeiie stemmen op écu na aangenomen Belgrado 16 Deo Do ndoicdaii begroet de verklaring der Turquie dal de Torte voorlaan haar steun wil zoeken i i de liefde en liet palriutlisme van de onder hare rCLieering slaande volken met genoegen maar verlangt de invoering van liervoriningsn welke aan de volken zoodanige gevoelen kunnen inboezemen De l orte is echter niet in slaat zulke bervonniiigeii tot stand Ie brengen Aan de volken zelvcn zou dus do verbelering van bun toestand moeten worden overgelaten Dan zou het gcheele oosten in iu5li cr loesiand geraken Gcüseiiirde Berichten In het Diii filiid van T eitelié wordt liet publiek pewBirBehuwd voor du conducteurs op den apounnc uanr Triest wijl men h d ontdi kl dat er onder hit rijden geld en tatbnnrheden uit de pa siipicrs gocdenn erdcil oulvreeind Ouk opde binn naar Wilnan l ad intn dc elfdu crvunnj oppdaan VeiBcheidcnc inidrpluhtigcn waicn vuor cenigcn tijd in verickrrdr bcMaiiig sehoudiii nadat huuzoekingcu vole gcstuleuvoormrpüu aan t liclit liaddcn tebraeht eo reeds mecniiohet puiilick vuor do berhulilig dier diefstallen gevrijwaard taEijn Men heeft riet hierin echter hrdio en gevonden anthet cderrcchtelijk fl urMiulTclen det koffers is nog ten sciudodor reizigers in voliin gang Hij het tocneliiond vcrhceropde ipoorwegen in Noordelijk Italio vooral nu d grooto slrooianaar ludié zich over Itniidiii heeft verlegd ware t to wcnsehcn dat de Italiaaii seliü Kcgecring tusscbcnbeiden k nni omop do spoorwegen do truikroovcra in loductcursklecdnig ta Cien I c Engclaeh i Kc ddingboot Maatsehaji iCcft gcdurriide het loopendc jaar een som an 19 4Uh ponn sterling besteed an het veKiigcu la i nien e sl iliui en tot onderbind lan een K lal V 1II leddiiipli jotch In dalzelfde tij i erleop ZIJ duo boolen dir M eiN b ippij 818 n cheiden ii ger d eu hoveidieii Ut eli ien Wliun l n Iii tgebeel becit de iniieliliiig srd il ha ir iijiriihlMig Ie nij ii op riiiiii ll illO sehip 0 MmAm f mm m mguff