Goudsche Courant, zondag 18 december 1870

rsS5 mi n WiW w brrokflingen ihe ilonr him hiB hriik iiu t ftnn lifl VffsluuUiid lUiuciu zijn ontuikt Twc i msierdamsilir loiij p m Mnnnhf a üiul kwamen to Amsttnlam tw t j iii iih uit deu kkiutii burpcistaml bij een liJ van hit Ji yoi i Ann om hrm 00 riiitrn voor tlo gelCMcthttD tü bicngcn Zy hailiitn u dt Torigo wftk hU plan oiijjcvnt ttii ixlra mooiLU suitiiwpop tt maken dit op htt MtiiiKnialtiipful OU filujiii till pel in de hand Uoudcndii wnnrbij ili wüjwKi Wut htt opbtcn t is voor hei Roode Arun Om di n mltit n iinrht üuiim zij bij dr pop waken OIO him lanu odl te hoildi n loth itt het wtdtr vtrandirt de pop il 111 tiknar en kltiu bh er dus do opbrengst Doch liet L sluit om den anderen mclit bg het Acrkstuk te wilUn waken bewyat dat erin dic jongens een ferm hart klopti Zolkft Amsteidarascht jongens beloven klotkt innniiLn te wor den en htt Ii o fe Krms heeft 7ckcr weinig iiijdrupn out vangen zoo vcrbhjdeiiu om den oorsprong als die sesttj centen 1c lïiouinjj n IS ri n britf ontvangen vnn dm chef der Bcrlijuschc trwtfoworstfubruk dit vtwr ccuigtn tijd eeu ko nniklijk riiussischf fibrick ib gcwordm l it dtii braf blijkt di t htt up dit ouj Luhlik daar tibiz nd druk i3 dit er dage lijks Ti im gishiht uüidin en ir 21 0 nrbiidi rs bi ig ziju Burgoriïjko Stand fiEnoitN 14 Ikc Iieiidtit oudtra G Uter eu M di Crocf Chii tiaan Joliaunca oiiUrs J froof wnigtnen E Kooij 15 GijshcrLjt ouders l nn der D aaij en A ïan HcuvU Fieter oukrs K J li rngr u tn H Verboom OvLiuEnEN 13 Pfc M Stiavcr 3j G m H llerinina oudtis W G Üudyk en G Stout IG M van der Mont 52 j A M J JooRttn 4 ni ADyERTSMTIÊN Voor de vele bewyzen vau deelneming met de bevalling mjiner EclitgciKKito zoo ook met het overlijdou van ons Doihttitje betuig ik m nen welgemecnden dank A C eosijN Gouda 17 Dec 1870 wegens het ver gevorderde sai i n van do nog voorhanden 7i n MANTELS RN GOSTIIES TO J ZEKU LA iE PRIJZEN BAHLMANN C Goudsche Broodf abiiek Hierbij wordt kennis gegeven dat aan bovenstaande IJroodfabnck te Omtda behalve vele soorten van JUiOOD ook nog te BOONENBROOD i 9 o lilden de 100 Kdo hetwelk zeer geschikt is tot voeder voor hot VEE 700 zelfs dat het de Luiikoekcn kan vervangen Adres Goudsche Uroodfabriek Spieringstraat Dc ulft Ilydrauiique StovciK de beste tot nu toe bekende stoven De Flacops CliannVplcd als voetwariner in het bed n dc CatHlère Icrveillcusi waariiiidu in eeiie iiiiriiiiii knflie k iii ge t iidcii yi ii veikiim baar bi i LfVNdKIÏAAIt te Imilii en ui t c llice le aledm vin NedeiLind TE llUUl vooi jr Ie Heerenhuizing IJSSELOOltD Zomer eu Winterverbhjf N iari i 5 KAFERS ruimo ZOLDERS KEUKEN KELDER alles droog goed WATER TUll f m MOES RüND gelegen nabij Goud aan dcii Go idorakscheu Dijk en Rivier den Ussel Informatiën in persoon of per franco brieven ten knntoie van Notaris Mr KIST te Gouda n p Konn O bdel jV ye vr ir Vr z öubbeihiils met Tuin staande op een nangenanieu stand in de ouimddellijko nabyheid van de groote Markt te Gouda Te bevragen bij den Heer B H van Di WERVE te Gouda De ondorgeteekenden berigten dat zjj steeds in voorraad hebben eene groote collectie SPIEGELS in allo atnietingen kunnende dezelve volgeus teekemngen waarmede de ondergeteekenden U ontbieden zijn op verlangde afmeting gemaakt worden V H PIETERS ZOON Rotterdam t Hang 405 De ondergeteekendo bengt dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bi hem te bekomen zijn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE ten spoeiligstt mgeiiacht A BRINKMAN Lange Tietuleweg ÜUD CARTAGENA S BEIIGFLA TEN OLIE Keil schoon en weicuiijl sier iad mn Uen meuech l ccii fikseh hoofd met haar Hel is duB voor den belanghebbende die vi o geuoemd sieraad minder geul vüoriiei ijn nitl wa Dim te nchleii dat er een mwldel gevonden is dat dc haren vastzet dc7cl c vo dt en onderhoudt ci ilat middel is de reeds zoo gunstig bekende OUD CARTAGENA S BEIiGPLAME OLIE Geen noiider dan ook dat het debiel sttedsmcer en meer loeiieeint en vtrtcheideue dcpóthoudcrs beptilde Lajaiilcu iii dit artikel hebben die er de heilzame vruchirii vn i ondervinden Men gebruikt dit middel nis pomade ren weinigop de hand naarmede men het haar inwrijft is voldoende om oogeiiblikkelijk het haaruitvallen Ie doen vernimdereu cu zeer spoedig geheel te doen ophouden en het hair vour vroegtijdige grijsheid te t ijwaren roodat ai n in plaafa van gewone pomade of haarolie dit middel bijna kosieloos kan gebruiken Ho prijs per flcsclije is 00 Cents voor icn van etn verklaringsbillel gelcekend doT den lloofd Depulhouder A BUESTVFLT Az Kn tcrder bijte Delft Me de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotteidam Westewagestraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zeunlmizen W BARES Goumlum J J GROENHUrZEN Utieiht En meer bekende depots in ons Rijk RSrëtooinboüt I IJSSEL Va 1 GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens G unn dl overi e weikdagen s nioig 7 uren Vi n ROTTERDAM oji gelijke diigeu s nam 2 ureii Dnifcliilt Ritouikiunteii Zondags buiten dicust TANDHEELKUNDE De ondergeteekeude acht alle naubeveliug onnoodig daar hij reeds sedert 20 jaren zich het vertrouwen weet waardig te maken zoowel vau de Geneosheeren als van het geachte Publiek IIij blijft voortgaan met het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereischt ak de ondervinding bewijst dat z jn werk volkomen aan de aanvrage heeft voldaan AIL hjx t kjo neiu in de TANDHEELKUNDE met de grootste nauwgezetheid ve Tigt Gouda 3 M VAN MINDEN 18 Nov 1870 CHIEUP Giy ÜENTISTE OVERTUIGING moet komen waar zulke bewijzen dagelijks gebracht worden Ondergeteckcnde DIRK VAN TOLEDO wiens vrouw reeds langen tjjd laboreerde aas Moagjiijn en volstrekt geeu eetlust had ja Ook niets zoude kunnen verdragen verklaart zjj door het gebruik van 18 flesschen van uw voortreffelijk MALZEXTRACT geheel hare gezondheid voelt teruggekeerd en thans weder alles kan gebruiken en beveelt daarom iederen dusdauigen lijder het gebruik van uw heilr k middel aan Oostvoorne 28 Nov 1870 Bijgaand attest wordt UBd weder met genoegen gezonden ten bewjjze dat uw heilrflk werkend MALZEXTRACT zulke uitstekende resultaten b j maagkwalen en gestoorde sp svertenng geeft Onder de vele vroegere UEd toegezondeue bowij eii van heistellingen daukschrijven eu mag deze ook yeker eene openbaannakmg verdienen terwijl h uwen ondergeteekeaden dépothouder voor Br telle en omstreken nog meerdere inlichtingen kunnen verkregen worden van de voortreffelijke werking van uw Gezondheidsbier of Malz Extract van herstelde Iflders J J VEENENBOS B ielle 8 Dec 1870 Centraal Dépót Amiterdam Bloemmarkt hy de Stileteeg P 154 Mede echt te veiknjgen te Gouda bij J C van V iMMiNt EN te Woerden bij Henm J van den Pkiio Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kusingen over welks heilrijke werkmgen de geschriften van den Hofraad Dr Balling den Eofraad Dr Ebuabdï en Dr Dieüf ha ideleu Bij onder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijgverteeiings organen gebiekkigo ontlasting bleckzucht bloedsgebrek als oük tegen h iniorrhoiden neiging tot jitht en sciopliuleushoid Prijs per flacon 50 ets Députb te Gouda bij Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIER MLVEn WA IEE VERZENDING CÖ RRË S P O Ï D E N T I E In hit verslag van het verhandelde m de Raadsvergadering van 11 Diusd g atnat Dat de heer Wisterbian de voorkeur geeft om de tncc bestaande bruggep over de Horea te doeu vcrvalleo en scoe mcuno to makeu tegenover da Mültuuerf l it IS met juist l je heer hteft gercgd dit het uiuta Jhuk van üiiukman