Goudsche Courant, zondag 18 december 1870

Woensdag 21 Umiiikr 1870 N 087 GOUDSCHE COURANT en AdverlentieWad voor Gouda en Omslreken De inzending van alTOrtontien kan goachieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave artillerie benevens belegeringsgeschut van enorm kaliber wonlt nog voortdurend naar Frankrijk vervoerd Ook op de Duilsche spoorwegen beerscht veel militair verkeer Uil Versailles wordt aan de N eivs bericht dal de Duilsche troepen zeer onpeduldig worden en er hunne ontevredenheid over te kennen geven dat Parijs gespaard wordt Intusscheu zou i ie betwijfelen zijn of ron Mollke tol een bombardement wil overgaan daardoor loch zou een geducht vuur vau de zijde der forten en misschien een nieuwe groote uitval worden uitgelokt Ook schijnen de belegeraars nog iinraer niet met hunne toebereidselen tol het bejchielen gereed te zijn ij schynen er al te vast opgerekfud tt hebben dut Parijs spoedig door honger zou moeten capituleercn dientengevolge moeten üij met hun nanvalleudc maatregelen geen byzonderen haast hebben gemaakt Vuór Kerstmis meent de correspondent vau DaUi Ncicn zullen de operation niet kunnen aangevangen worden Volgens eene ofScieuse oorrespondenlie uit VVeenen aan de Augsb jjllg Zeil was bet momelijk na te ga ti uit welke elementen het niauw Ouslenrijkech Cisleithaansch kabinet oa worden samengesteld Alleen was hel bekend dat men in de eerste plaats bet oog had gevestigd op de hoofden der constitulioncele partij doch naar uen zeide hac geen hunner ich bereid verklaard in de nieuwe combinatie op te treden Voorts lifp er oen gerucht dat in het programma van het nieuw of eigcnlyk tweede kabinet l olocki geen sprake zal zijr van een vergelijk mcl de Czechen maar dat daariu als htufdpunt zal worden opgenomen eene veranderde regeling der betrekkingen met Gallioiii P R A N K R IJ K De ingesloten correspondent van Daily Neica schrijft 5 8 Dec Wü zijn geenszins een eendrachtig huisgezin Generaal Ducrot en generaal Blanchard hebben hnoge wooideu gehad In het vuur van den twüt zeide de laatste lot den eerste Als uw degen even I ug was als uw tong zoudt gij inderdaad een p po strijder zijn Ducrot en ïrochu zijn de lilierairc Vinov en Blanchard de vechtende generaals Zoo zij onderling verschil bebben in ccn zaak komen zij overeen in het misleiden der nationale garde In hunne proclamaties vertellen zij de e wie oneerbiedig genoeg de wreedklinkende naam van de spekslagers wordt gegeven jji helden van den dag zijn maar bij elk gevecht paasen zij hen in de reserve Het is geen wonder Jat de echte soldaten zich ergeren over dit stelsel van humbug Zij verklaren dat zij bij den eerslvolgenden uitval de Parij enaars zullen dwingen om Te vechten door hen in het front te slellea en op hen te schieten als zij pogen weg te loopen Men herinnere zich dat dczr vcldbataillons uit jonse ongehuwde lieden beslaan en als Parijs verdedigd moet worden is er geen reden aarom zij me bet gevaar zouden deelen De burgers dezer stad chijnl zich als een soort vn g g schouwen zij roepen om vallen slPrven voor t vaderland en verl mgen dal vervol ge bij procuratie te doen Hot verso il tusschei f nne Vooideii en dadon walgt nrj Uc mol en de linielroopcn hobbon tol nn het sp afgebelcn cu toch al men de Parijsche binden eest ILKUNDE acht illo nanbevoliug It ids sedert 26 jaren zich waardig te maken zoowel als van het geachte Pu l irtgaan met het plaatsen Vn en GEBITTEN waar fst dan wordt vereigcht als nat dat ziJn werk volko f e heeft voldaan Iiera in de TANDHEELDtste nauwgezetheid verrigt J M VAN MINDEN ChirurginDentibte UIGING ar zulke bewijzen dabracht worden DUIK VAN TOLEDO Ihngec t d laboreerde aan kt geen eetlust had ja ook verdragen verklaart zy r iu 18 flesschen vau uw l BXTRACT geheel haro jruggekeerd en thans weder i U beveelt dai rom lederen t gebruik van uw heilrjk b tvooriie 28 Nov 1870 ordt UEd weiler met geen bewijze dat uw heilrjjk tl RACT zulke uitstekende pvalen en gestoorde spjjsIder de vele vroegere UEd ill van herstellingen dankileze ook zeker eene open3n terw l bjj uwen onderuiuder voor Brielle en crdere inlichtingen kunnen au de voortreöelüke werking Isbier of Malz Extract van pos Brielle 8 Dec 1870 nsterdarn Bloeramarkt bj Mede echt te verkrijgen VAN VllEUMlNOEN te J VAN DBN BbBO fr Pastilles iiuten van de RAKOCZY welks heilryke werkingen len Hofraad Dr Balling iiAEDT en Dr Dieuf hanaanbevelenswaardig tegen rteerings organen gebrek kzucht bloedsgebrek als iden neiging tot jicht en Prijs per flacon 50 ets Apotheker J W BOERS Apotheken X wateu verzending ond¥n tie i verhaudeide io de Raodavergadi wDot de heer Wcstcrbaan da bestannde bnigKcn over de Haveu iiiuu4 e to makca tegeoover de r t het vreemd kan genoemd wor iM T 00 digt bij rlksDder tr legfi Higcrsbrug bij dun heer Gretidet 11 h fr Wcrtiink en zou de voortc fnovcr de Nlolctiwcrf luct verI ht cHitli diT llafen ti gtnovfr f nnioviercii di r brug tcgoiiover f r u W i il iV H Ij üiUtt cg ilflnrik iitl en ii k nau ht t veiliingca Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt i e uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs por drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gonda doen te weun dnl door den Riiad dier Gemeenlo iu ïijiie Vergideriiig van den 23 November 1870 is VBslgesleld de volgende Vciordeuiiig De raad der gemeente üoudu Overwegende dat liet door toevoeging aan die Gemeente vun een gedeelte der opgeheven Genipenlen Stmt en Broei noodig is hel getal wyken rael twee te vermeerderen Heeft besloten Het 1 = lid van art 1 der Verordening op de wijken en liet doen van aangifte lot het bijhouden der bevolkingsregisters iu de Gemeenle Gouda vastgesteld den 27 Juuij la Julij 1862 te wyiigen en bet ic le cn als volgt dngemeente Kordt verdeeld in egentien Jyijken Zijnde Am Verordening aan Gedepnleerde Staten van Zuid Holland volgens hun berigt van den 29 Mo ember 1870 in afschrift medegedeeld En is hicrtan afkondiping geschied waar bet behoort den 16 December 187t Burgemeester en Wet ouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DHOOGLEEVERFORTUIJN van HEUGEN IJZKNDOORN BUITENLAND Bullenlandsch Overzicht Luxemburg houdt nu de diplomaten bezig Volgens de laatste belichten is men vol vertrouwen dat deze quasslie geen gevaar zal worden voor den vrede Rusland en Engeland hebben Fruisen s recht erkend om hel tracluat op te zeggen wanneer do onzijdigheid von de andere zijde geschonden wordt lerwnl Engeland daarbij voegt dal Pruisen zich daardoor evenwel niet ontheven mag achten van de verplichtingen die het bij dat trnctaat jrgeiis de overige onderteekeunars op zich genomen heeft Het is tot ouderling overleg en beoordeeliiig gehouden Uit Luxemburg zeil bericht men dut de regeeriug een nota nan vnn Bisinaick verzonden beeft waarin alle punten van beschuldiging worden weerlegd Wij willen hopen dat het den Luxemburgseben minister moge gelukken de ongegrondheid der gerezen bezwaren aan te tooiien dun zon de u£estie opgeruimd zijn Wij vreezen echter bij de bekende Franschgezindheid der inwoners dat al hunne handelingen niet volkoineu onzijdig zijn gebleven Intusscheu hun positie was moeilijk teu gevolge der geographische liggii g van hun landje Om Parijs volkomen slilte Men maakt te Versailles kwartier voor de commissie die de keizerskroon komt aanbieden en wijst op de gebeele linie de deserteurs terug die er talrijk schijnen to worden Men verwacht in het Noorileii nieuwe krijgsbedrijven Van de Loire geen betichten d m dal er een ongegronde paniek heef pehceischl te Tours op een geruchtdat de Pruisen in anlochl aren Zij bevonden zich toch nog ver genoeg af en zijn er nu nog iiicl De Beilijnschc correspondeiil viin Ikiilji Acin meldt dat liet vouriicnicn lol t bonibardecren Vüii Tatijs volstrcivl nog mot is opgegeven c ksi8chc ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN 0L rje denken dal de nationale garde die builcu alU gt aar gebleven is zich met roem heeft overdekt Sedert het beleg begon hebben zy niets gedaau dan in uniform rüiidgeloopeu en op huo beurt de wacht op de wallen wa irgenomen De heer Gustave Plourcns is gearresteerd en iu de gevangenis De clubs der ultra s zijl zeer verontwaardigd tegen de regeering dat zij de dapperen van Belleville van hifhariigheid beschuUligd heeft Z j zijn overtuigd dat de Jezuïet Trochu eenige mouchards onder de helden moet bebben gezonden met bevel om weg te loopen om zoo het gebeele bataillon te compromitteeren lieden avond was ik in de club de la Délivranee die in de Salie Valentino vergauert Ik slak mijn hand op ten gunste eener motie om de regeering te verzoeken de namen der nationale gaidea die bij de verdediging van Parijs ge ienveld zijn op marmeren tafels te doen graveeren Ue resolutie werd met algemeene stemmen aangenomen ïut nog toe is geen naliorale garde nog zoo goed geweest om Ie sterven maar natuurlijk werd het niet gepast geacht dit feit te releveeren Volgens den correspondent van de Daily Ni cs in bet hoofdkwartier van den kroonprins van Siikseri zou graaf Bismarck dezer dagen ann de regeering te Parijs een ulliinatum zenden of reeds gezonden hebüeii De voorwaarden daarbij aangeboden zouden zijn dal er geen rcfjuisiiicn zonden plaats hebben dal er geen troepen bij de burgers ingekwartierd zouden worden dat de kunstvoorwerpen zorgvuldig zouden worden oiit irn dal de officieren des legers met de meeste onderscheiding behandeld zouden worden Bij de verwerping van dat ultiraatusi zegt de correspondent zouden na den evenluecleu val van Parijs vee zwaarder eischen gedaan wordeu Hij telegrafeert tevens dal bel bombardement van Parijs verwacht wordt zoodra de batterijen oostwaarts van de stad gereed zijn De hoofdoorzaak der vertraging was nog gebrek naii ammunitie Het kon nog wel veertien dagen duren meende hij eer alles gereed was voor het bombardement waarnaar iu het Duilsche leger algemeen verlangd werd De Parijsche dagbladen van 10 dezer behelsden o a de volgemle bekendmaking Over de voeding van Parijs is in de laatste dagen eenige ongeluslheid ontstaan die echter van allen grond iso jtbloot De staat is bij machte in alle behoeftente voorzien nog lang na hel onlzet van Parijs Wataargaal het vermalen van graan tol meel is het tenspijt van de grootste vlijt en inspanning niet altijdmogelijk geweest gelijken tred met bet verbruik Iehouden De fabriek Ciil is op dit oogenblik bezigmet d vervaardiging van maaltJ irllen iu voldoenden gtlaie en bet is te hopen da zoodra dat werkzijn beklag zal hebben bekomen de staat niet meernoodig uil hebben om al ware het voor een enkelendag rant 5oen voor bet brood te bepalen De bevolking kan gcrus zijn ann brood zal geei gobrok wezen By een besluit der Regeering te Parijs zijn de bataljons tiiailleiirs van Belleville ontbonden en Kluurens en eenige njner lieden voor den fcryg raad gedaagd wegens ndisoipline en lafhartigheid ui l gezicht des vijands Ik tirailleurs van deze b italjons warenin bet vuur ainder holilhaftig dan toon zij het Raadhuis Ie Pi rijs bestormden hoewel huiiiie heldendaden hij lic g legenhoul onk mcl van dien aard waren dat men c wenschclijk kon besohouiten I Ï U1 Uiu km iii