Goudsche Courant, woensdag 21 december 1870

I lii in pi ifi in dc Iwocdc 1 11 ij t i i lie alien l genwoür t n ingencini nliuil liunnca l lor IJllo tilOililt li CIl iu voor die injiivi ieiieii van tnilde bijdragen aan liet 11 m staat stclder om langa ilk iiie vvgza uut ig to yu iiki lo pfriiizoe rniide I re irient aiilerie i en I lijft zal p ne gedeeltiilij tB zonsI Mi baar Aunnen z i anneer t i net jiidiec en iiinihterde d lialcriiiig begint 3 geveer ige minuten over eeÓD l silik intte Ilenswoude heeft Hervormde gemeente te J edikf nt te Langcrak heeft iiurg classis Alkmaar a in 5 Dei jl zijn benoemd de t dige raden in de oiideracheiranging van de op 31 Dec sbare leden Voor Zuidi i oeiiid de hh dr V 11 jihage dr J A Boofn ird r K A liombaeh lo Leipothekcr te Rotterdam G oriuoiieni en als plaalsverr J M Aildink te sGra2 Wils te Leiden dr G iV lloherlsun apotheker te It apollieker te s Qravcnhage I aijao rar A M de Rouvillc u thani afgetreden minister Li slagen uit zijne belrekking e door den geiaghebher van Jii is vcrliend onder do strenge lil het st itionseliip naar St ionilen om den gezaghebber iet gezag a in dezen binnen Komst op Cuniijao zou wor dfii is dat de houding van lar het oordeel van den heer ikkelingen in Venezuela een 1 zijner betrekking zoowel als jegens de Nederlandsclio i geweest is meur heeft hiervan in een linialen raad mededeeling ge t r uler iial verlaten Pe Kaad n zilimg met gesloten deurea t mmen besloten I aiikze jging aan den aftredenluitiilen te doen opnemen I voorzichtig bestuur der ko dbcl iging aan Z M den PUS de voordracht van den uiiverneur k aan rlen afiredeiiden GouZ 11 E G het innig leedbetuigen over het voorge le zatiïrdag in de eerste plaats 1 aan deu küning vast wegens S Fiedenk Het is van den heeft de tweede kamer der l ijasteits mededeeling ontvan i van Hare Koninklijke Hoog ik der Nederlanden geboren i hoe smartelijk dit verlies 111 welk een rouw geheel maar bovenal dc hoogst eerder Overledene zoowel als I leld zjjn De natie Sire veriik eene Vorstin wier leven gd tu onbekrompen weldadigui ir verscheiden gevoelen wij 11 leed van het Vorstclyk geit en de overige leden van II in het be vusizijn dat een beproeving heeft opgelegd tier ledctie liij het Nei riiil 1 iiiileiiki ii blijven zal iul1 1 na i uif ovaiigeii over uorl ïl llücwtl ook uu cvennls cwoonlijk een nmtal bijzonderheden werden aaiigeru rd liep toch de 1 jhuudehng af Slechts twee punteu crdiencri de vermelding Het eerste betreft do uans mitiiig v n bet Noordernet aan l ruiscn M ïcndo de m i ister vroeger dat du tijd niet gunatig was om bij rruiscn stappen tot die anusluitiug te hen hij wb van die inecning teruggekomen aede t hen ge li ien wie dat ook van Duitsche zijde verbiigeud naar ilie aaii luitiug bij Ihrhove werd uitgezien Df mini ter itdt zich dus dat die aaubluiting nu spoedig za tot atnnu komen Htt tweede p nt Wt niet onvermeld mag blijven gold het e jfer i er b grootinf 8 millioen Dl hci 4n V Fypcsiïijn en v Voorthuijzen meenden arin njd te ien jet de spooruegw t die bepaalde d it jaarlijks n nsi ens lu millioen voor spoorwegen moest uii eg ien WIJZl Kon zooah de minister verklaarde niet meer dan 8 millioen ivordm vervcrkt dan mocat giuK der spoorwegwet voorgealcld l at dit be wanr hij le c lieeren niet zwanr woog mag worden afgeleid uit de oniitandigheid dat geen voorstel in dien geest werd gedaan en zij toch met nlle overige kamerleden minus de heer liichoii voor de wet stemden M iandag werd de gehecle zitting ingenomen docr ccne interpellatie van dm heer Kersiens Ook wij hebben vroeger het adres der roomsch katholieken aan den koning opgenomen tot handhaving der souvereinileit van den paus daarover werd de regeering geïnterpelleerd met de vraag welk gevolg hebt ge er aan gegeven of zult ge er nan geven Het eenig mogelijke antwoord nerd gegeven nl dit de regeering eerbiedigende de huiveegredenen der adressauleii kan uit hoofde van dc neutrale politiek door Nederland aangenomen aan liet verzoek geen gevolg geven De heer Jicrstens was met dit antwoord niet tevreden De regeering kon naar zijn meening zerr wel neutraal blijven en toch op welwillende wijze nnn hel verzoek der katholieken bevorderlijk zijn o a door bij gelegenheid met Koord en Jaad te toonen dat zjj met de annexatie van deu kerkelijken staat volstrekt niet iugcnomcii was Door den wensch vau een groot deel der bevolking in den wind te slaan voigde hij er dreigend bij zou men de eeudrac it in het land vcieioreri Het was in het belang van Nederland dat hi hoofd der katholieke kerk zelfs niet schijnbaar onder de pressie van een vrCenide mogendheid handelde Op ileze gronden stelde hij een motie voor waarbij de kiimcr nis haar gevoelen uitsprak dal de regeering zich niet mooht onthouden Ier gelegener lijd stappen te doen om hel herstel der sonvereiniteit van den Pau8 over den Kerkelijken Slaat te bcvonleren De heer remers bestreed die molic Er was geen reden hoegenaamd tot interventie Men kou dc gemocdsbezwaren eerbiedigt n men kon de handelingen van het gouvernement van Florence afkeuren hij zelf wilde in geeue beoordecling hoegenaiund treden maar lot tussclienkomst van den Nederlandschen Slaat was recht noch reden vooral niet m een oogenblik van ministerieelc crisis Bovendien het verzoek an de adressanten was van roer wijde strekking het nas niet slechts een protest wegens beweerde rechtscliennis maar er wcril met zoo vele woorden gevraagd1 de ii bezitneming van den Kerkelijken Slaat door het gouvernenient v in Florence niet te erkennen en 2 ir Nederland liei ij a onderlijk hetzy in overjiustcmming met andere mogendheden zoodanige sMppeu zou doen tot liet volledig herstel der Souvereiniteit van den Paus over den Kerkelijken Staat als Z M den Koniig in H l s wysheid en rechtvaardigheid meest oorbaar en geraden zullen toeschijnen Uit ging van ons sliiiiil imt en met onze beginselen van scheiding tusschen Kcik en Staat veel te ver hoe zouden wij er bovenJi n gevolg aan kunnen geven tegenover een ryk van 24 millioen zielen waarvan de inwoners bijna allen E K zich op een geheel ander slandp int plaatsen dan de meerderheid der R Katholieken in Nederland iets dat spr nader slaafde door rocdedeelingeu van hetgeen hij van Italiaai tche diplomaten mondeling en schriftelijk had vernomen Onze regeering moest zeggen tion possumua De B K leden der kamer verklaarde zich voorstanders der grondgedachte in de motie uilgedrukt doch rieden den voorsteller aan haar in te trekken omdat men tegenover een interimair ministerie stond Die vinding was natuurlijk van den handigen Heemskerk Az In conscientie voor de molie maar er tegen omdat dit ministerie ecu inlerimair karakter heeft Je suis üiaemi mtje mes mies Je suis souris riant les rats Doch de heer Kersiens hield zoo lang nog eenig gunstig gevolg verwacht kon worden vol Hij was nog niet lang genoeg iu t gezel i bap zijner poliu ke Celoüfhgonoüli ii om dm raad Ie begrijpen we zijn t allen met u ciiib maar trtk uw voorstel in want wij zullen er tcgcnslemmm Hij deed ilil oersl toen do heer Prunseu van de l ulte een contra motie had voorgesteld luidende de kamer van oordcel zijnde dat het do roeping van den Nedcrl staat niet is slappen te doen tol herstel der souvereiniteit van den Paus over den Kerkelijken Slaat gaal over tot de orde van den dag Ook deze molie word om verschillende redenen bestreden behalve de argunieuien tegen de vorige ook aangevoerd werd uog o a door dei heer Thorbecke in i midden gebracht diii de roeping der kamer niet medebrengt zoodanig voorschrift van diplomatiek beleid te geven in een zaak waarin do regeering nog niets heeft verricht Het adres is een stuk van particulieren ecne molie is van oBicieelen aard De Hoer Cremers willende voorkomen dat door een onzuivere steuiming üC zaak voor hel voik in een verkeerd daglicht werd gesteld meende niet beter te kunnen doen dan een eenvoudige motie tot goedkeuring van het regeeriiigsbeleid in deze aangelegenheid voor te dragen Keuvoudiger kun de zaak niet voorgedragen Wat uit gij dueiiMiad de Heer Kei stens gevraagd rn het antwoord was niets Toen de motie KüisIcii ter gelegener tijd moet er toch iets gedaan wcrilen waarlcgen bezwaren bij hen die t mei hem eens waren Toen de motie V d Putte nu noch ooit moet er iets gedaan worden waartegen bezwaren bij hen di l met hem eens waren Eindelijk de motie Cremers die de toekomst de toekomst liet en eenvoudig verklaarde Hel is goed dat de regeering niets d ied Dic motie werd dan ook ten slotte na verwerping der motie v d Putte met 42 tegen 32 stemmen aangenomen met 39 tegen S ï stemmen t oor stenulen de hecren Rutgers De Roo Storm Guljé Cremers van Naameu Heemskerk B van Kerkwijk Van Helden Stieltjes Van de Putte Blussé Westerhüff Mirandolle Rombach Dumbar Van Eek Van Akerlaken Wijbenga Jonckbloci Van Blom Gratama Sandbrrg Van Beyma Idzerda Mocns Tak Van der Maesen Viriily Zylker De Lange Ilmgit Kops Van Houten Blom Thorbecke van der Linden Dam en de Vooriilter Tegen stemden de heeren De Branw s Tacob Van Kuyk Borrel Van Loon Van Reenen Vau Sijpesteyn Van Wassenner Pijls De iiieberaiein Kerstens Van der Hiichl Van Foreest H isselman De Caserabrool Heeni kerk A Verlnijen V iii Hardenbroek lii iiiger NiiTslrasz Van Nispeii Kien Brgram Van Voorlhinsen KallI Willcbois HofTmanu Van Goltstem Luybcii H ilïin ms Smits Coruclis Van Lijnden ISichon en Heulenrijck Dl erven van ijlen inr Jacob van Lennep hebben hun aandeel m de opbrengst der veiliug vau l ct kopierei lit op lU n M ix Havelaar ter beschikking gesteld van de Multiituli comniissie meeuende aldus iu den geest van huu ontslapen vader te handelen Over de ministeriéele crisis schrijft prof de Bosch Kemper in aIu Volltshlad o Hetgeen ons staatsieven ondermijnt is dat men zoo weinig van klaarheid houiti maar dat elke partij ja elke fractie van eene partij voor zich zelve zorgt ei er zoo weinigen zijn die met gevaar voor den triomf vau eigen mceuing yveren voor een onbekrompen uiting van gedaehicu Onder de liberale paitij vreest de pene fractie dal men te roekeloos handelt in koloniale aangelegenheden een andere fractie oordeelt ilaarentegen dat alleen bij mannen van kracht vooruitgang en orde in ue koloniën te verwachten zijn eene andere fractie weder waant dat vastheid te vinden IS door nu rechts dan weder links wat toe te geven terwyl de conservatieve party hare verwachtingen bouwt op hel verschil dat onder de liberale partij is ontstaan In deze algemecue verwarring onit het hoofd der regeering onzeker gelaten welke eigenlijk do ware gedachten van de volksvertegenwoordiging zijn In zulk een toestand kan de oplossing der minislericele qniestie niets anders dan ecu avontuurlgke tyn De vereeniging Arbeid adelt telt volgens het jongste nummer van Onze Roeping reeds 379 leden De redaktrice van het blad deelt over die vereeniging nog het volgende mede Om alle vrouwen in de gelegenheid Ie slelleu haar werk mits keurig ve vaardigd niet alleen ten toon te stellen maar des verkiezende vóór dien tgd reeds verkocht te hebben aan de Vereeniging altijd voor zoover het ons gelukt het vcreischte kapitaal te verwerven Herilcn in nlle gemeenten dames als korrespondenlen gevraagd In de grootste steden zouden er verscheidene zoonls nu reeds is gebleken werkzaam kunnen zijn Ue korrespondcnl zou zich aanvankelijk moeten belasten met a het werk te beoordeelen b den koopprijs uil te betalen een door lict besluiir nader te bepalen prijslijst c voor de ver ending naar het teiitoonslellliigslokaal zorg te dragen tl het erven viin leden e het inzamelen van geldelijke bijdragen door middel van circulaires die haar door het bestuur worden locp zondon en verder nl dat geenc in de plaais harer woning te doen wat haar door deze zal worden opi clr igcu Om nu over meer gelden dan die der konlributie o der vrijwillige giften te kunnen beschikken en een iegelijk in staat te stellen naar vermogen het zijne tot vestiging eu bloei der onderneming bij to dragen zullen nu en dau fotografieën vnn waardige vrouwen muziek en boekwerken ten voordeelc van Arbeid Adelt uitgegeven en deze bij de correspondenten verkrijgbaar worden gesteld Doordien de ke is van een bestuur in het belang der zaak niet lichtvaardig mag geschieden on ik daartoe voor alles vrou eii uitnoodig die met liefde en ijver voor de jeugd ge stichting zijn bezield en deze z ch op hare beurt eveniP lichiv a lig lfj i nen verbinden maar dc uitiroodigiiig gaarne cenigen tyd in overweging nemen kunnen alle leden nog niet worden genoemd Rechl aangenaam i het my echter te mogen vermelden dat mevr de Casembroüt van de Pull mevr de Sienrs oie Kuck mevr Suermondi llobokeii loiiair May Leemans lillen leden van lirl hoofiicomiti Kojde knus te s Hage en rai j ith iriiia van Rees tijdelijk te Bonn mijne mliioodiging reeds hebben aangenomen Op de cersie verji idering 14 Dec f eiioudeu is bepaald dat de teiilouiiFtelling zil geopend worden in de eerste week van Mei te s j raven hage De ÏDzending van voorwerpen wordt das in dc maaud April te gemoei gezien Laatste Berichten Londen ia Dec rïreëi7 bricf deelt de hëër Gladstone mede dat dc gevangen Fcuians weldra in vryheid zullen worden gesteld op voorwaarde dat zy het Vereeiiigde Koninkryk zullen verlateu eu er niel meer rullen lerugkceren De dagbladen juichen dieu maatregel toe De Timf zept dal de heer van Bismarck in zyne circulaire betrefftndc Luxemburg voor Pruisen iet recht voorbehoudt oraeeneschndeloosstellingle vragen van de Fransche krijgsgevangenen die iu Brandenburg zijn geinlerneerd en die onlangs het plan hebben aan den dag gelegd om een opstand in het leve te roepen De hertog de Gramont is uit St Petersburg aangekomen Dc Morning l ost meent te weten dat er op nieuw onderhaudeliiigen zijn geopend om tot een wnpenscliureiiig te koineu opdat een congres zon kunnen bijoinikomen om een einde a i u deu oorlog te maken De tnogendlieden ondersteunen deze pogingen alles hangt af vnn dc beslissing die te Versailles zal genomen worden Het Engelsehe Parlement zal den 7den Pehruari bijeenkomen Er uilen weisoiitnerpe woiilen ingediend om het militairen miritiein elTectief te vermeer leren De correspondent van de Itaiig News te Versailles zegt dat er eene massa Fransche troepen te Vinccnnes geconcentreerd is Een uilvai wordt verivacht De Telegraph zegt del de conferentie over de Oosiersche quieslic niet vo ór dc nanstnncde mannd zal bijeengeroepen worden Beilijn 19 Deccmbrr Dc Kreic Zeitmig meldt uit eene vertrouwde bron dat alle Ie er dagen verspreide geruchlen omireul de redenen tol vertraging van het bombardement van Parijs ten eeiiein Lle ongegrond zijn Dc groole narigheden in het vervoer vnn materieel zal men spoedig te hoven zijn gekomeu en alsdan zal o ereenkoinsiig de hoogere militaire belangen eene nadere beslissing worden genomen Luxemburg H Deo In de zitting der kamer verklaarde de Regeering dat zy den tekst der nota van von Bismarck evenmin als hot aut voord door het Goiivenicinent gegeven kon doen kennen omdat liet met strookte met de convenances een eu ander thans reeds publiek te innken De Begeering hoopt er annsLiaudcii Donderdag openbaarheid aan te kunnen geven intusschen verklaarde zij zich bereid om het aan de kamerieileu individueel mede te deelen hy kon evenwel dit getuigen dat alle grieven door graaf von Bismarck aangevoerd gegrond zijn op vnlsohe rapporten De afgevaardigden begaven zich daarop naar de seotica om kennis te nemen van de documenten en te beraadslagen over de opportuniteil van een adret aan den Koning of over te gaan tut de orde van den dag Gedurende de zitting werd door den miuister do navolgende dópiiche voorgelezen door den Koning nau Prins Hendrik gericht Ik keur in alle opzichten de houding van Zijne Koninklijke Hoogheid CU het Gouvernement van hel Grootlieilogdoin ten opzichte van de Pruisische nota goed Laten wy gezamenlijk het Londensclie iMCtant van 11 Mei 18C7 alsmede dc eer en de onafhankelijkheid van het Crooihertogdom verdedigen gel WILLEM Dc e dt prchc werd luide en ilgcmeen loegcjiiioht De leilcii zullen nailer worden opgeroepen lot het houden tier volgende illiiig i BM lg K