Goudsche Courant, woensdag 21 december 1870

Stuttgart I J Hpc llpilon word lp ilung ilor kamer door dni koiiin giopi iul In ijiit ridrge dfiikt M alkiursl ile glorierijke gipi ilm die bchnnid zijn en wnarniui ook de VVurltinbergseho troepen hun lieldhafiig iianileel lirbbeii llel geincenschappclijk voeren der wapenen airdoor Duitseli lands slairmen ijn verboiulen lueft bij de nalien een storken tirang doen onislaau naiir een politieke verecniging Inditn ilil doel waarvoor Duitachland too lang gek in pi lireft thuiis niet worelt bereikt dan crlnngtii de gemebtige erelilgtbcurteiussen van dit jaar uiel ele hoogste cgewiig In de rede wordt do laiielilag nangcpoord om eU bondsvoorstelleu te ondcr ocken en wel mtt een vaderlandslievende iicUopolUnog In de Irooi ele e M InneiK ieii nng nanorkondigd voorstellen om te voor icii iii ik niuldrleii bcHOodigd oor hel voort e tien van den oorlog litt aanltggin van spoornigvserUn Karlsruhe l I u ie extnblad van ik Karlsiuhir iiUiiiy deelt hel voljicnilt te ligrani inedt gericht am hel liiikmche miiiiilerit van oorlog i üluemer rukte heelen met ili eerite en twecilc brigade tegtn Nuits op w ur hij op nm aan i n lijke slrijilin icht slootte Ir ontwikkelde ich een ernstig geveehl dal met eeiie bestorming van het spoor egstation en de slael Nuils iiiuligele De vy nd trok roti het vallen ikr iliiiiiemis af ii7t verliepen bedragen ongeveer tdO man aan doodeii en ver onden l rins Wilhelm van Bikn is licht nan den n ing ge ond Berlijn 19 Deo Ikn exlrablad van den Sliialt Amtii ii be at het antwoord ek kunin bij het ü er reiken van liet udres van den rijkbdag IV koning begon met ijn dank te betuigen 0ür ik onder steunmg van tien rijksdag bij ilc mu lUigmg der laiddelen om den oorlog voori it ctUn en voor de medewerking bij hel crk der eenheid Dairop hel de koning volgen Mtt diepe aindoening heeft niij vervuld de oproeping van den koning vnu Beieren tot herstel van de kei erlijkc wuiluheid vai het oude Duitsehc rijk maar gij eet ewl iii ile c vr lag waarbij zoo hooge hehngen oo groole h rinnerin gfl voor do l uit ch natie bel rokken ijn niet inijn eigen gevoel en ook mol mijn eigen oordeel mijn besleil bepalen kunnen leeht i tu ilc eenparige stem der Dnitsihe vorsten en vrije ii en en ID dcu daarmede overeeustcmmenileii wensch ikr Duilsohe natie en hare vertegenv oordiger9 ia ik de roeping dor Voor ienigheid erkennen die ik mei Gods ïegen durf te volgen Burgerlijke Stand lïimiubK 11 nix llellUll I etlll T luilljk Cll t Stout 16 tjtrtuiili letüueUi Soj lim M irin ueiilcifi A B O QMnt lil l Sililiita Diik emlir 1 Siliuu tea en M 1 Mictiuilib IK Mu ullia llfkna Mum ouelcrs U 1 HniiuilM Lii M 6 Mtiiliul ID ttinuli oud rb 1 van ilir Hek ta W Kunst li ai ut Margueiiti ouelera PIJ Kamitrc E en J J DijxliiKirii OVHlLHieN 17 ïlec I Feirijll weel A Spiriinnj 79 J 18 Ui vnu Wtrkliuuveu OC j Ij J ADVERTEMTIEN BeviiUcii vuu eeiie Doditer J J KAMSTEEÜ DiJxiiooiiN Gouda 10 Dec 1870 Heden overleed na een aniart lijk lijden in deu ouderdom van 51 urtii nuju gelipfilo Echtgenoot JAN AÜRhVMJ t vn deu BEN Allen die tien oveikdeue gekend hebben zullen besetteii vat ik Tni t luijiie kinderen m dit smartelijk stcifgeval terhes Joth wi wensthen gtil te berusten ui deu oneli irgioiidi lijken wil van God Ue nftaire al door uii met behulp van een bekwaiueu Meesteikneclit w irden voortgezet verzoekende lieleetd aan iiiij dat vertrouwi ii te schenken dat de overledene genoten heelt Gouik Wed J A vn m ii BKN 18 Dec 1870 Smus KOOLASCH tot IIOÜUINO IH op eet Nadele iiikinu itie II lii 1 ni TdiK ilihiiir leiula tliuk vuu Uiiiiliiiiii PUIKE STEENKOLEN iin Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt 11 101 Miiga ijn l lantwen b tdalgenveld J 92 94 lluhr Kagehilkoh u ƒ 90 por mud Uuhr Haardkolen 1 30 Eugelsche Kagi heikolen 1 25 Engelscho Neutjes 1 35 KiiircKe io Umirdkolen 1 10 Contant met 2 Cents korting pti mud Gouila 9 December 1870 Den lïecr dr J G POPP riUeriSlUhNI ÏANDlllLlMLLSrill 11 WKENEN liet K K uitsluitend geprivihgcerd nieuw verbiierd ANATHERIN MONDWATER heb ik m irijn chemisch laboratorium aan oen grondig chomisoh onderzoek onderworpen en daaruit ii g bleken Vervolg der Dankschrijven llooijncen 14 November 1870 De ondergeteokeiide verklvurt dat yne dochter MIETJE VAN ZUIDEU thans vioedvrouw te Oachsbm NoordUo 11 and iloor het gebruik van het Mi LZ EVrilACT olkomen van hare Maagki aal geiie en is na te vergeefsch genechkuudige hulp te hebben gebruikt M J vanZuiueh r t i iM i 18 November 1870 delieve nogmaals Miu uw voortreitelijk MALZ EXTllACT 28 Flesscheu te zenden G J TEN DAM AmsUrdam den 11 October 1870 Door het gebruik van sleohtb twiall Elesschen van Uw MALZ EXTllACT heeft mijne vrouw reeds zooMol baat in hare 4 jange Zenuwkwalen en du door ontstane ligchaamszvvakto gevonden dut xk hoop de elve spoedig geheel en al hersteld IS Ik i onstateer gaarne hiermi Ie ten behoeve van soortgelijke lijdtrb dit ioo buitengiwooii gunstig resultaat iloor uw MALZEX TUACT verkregen P T GEVERS Prijien Mal E tract 1 fl 45 Ct 6fl 220 13 fl 4 10 28 fl 9 25 ele ledige flesschen worden a 5 Ct berekend en tegen dien prijs tciuggeiioraen iitraal l i pot l ls xfeii i Bleiemuiarkt bi de itdsUeg t 151 Mede echt te verkregen te Gouda bij J C van Vh hivum i n te Woudil by lltMU J AN lUN Bh al dat het K K uitsluitend gepnviligeerd nieuw verbetcrel anathennmondwator over t geheel slechts uit bestuiddcelen der beste kwaliteit bestaat die nau hunne hcil iime werking in ieder op igt voldoen zelfs overtroffen worden en dia olijkens weteiiiclmppelijke v if ir de vereisohte hoeveelheid vermengd ziju zoodat de aanwending daarvan bij alle mond en landziekten iü het algemeen en naar waarheiu ieder en ten eerslo kan worden aanbevolen EiiibiM December 186G Dr WERNER Duicteur van lat politeclmisch ktreau apothekef 1 lilasse en leiah jd schiUundtt e Te verkrijgen te Gouda bg L Schenk winkelier op ele ëmsér Pastilles uit de zouten van de komngWil helniobron nenuEEMS 5 aSX t55StS K5 Sfi3 3 M weten schappel jk aanbevolen tegen maag zuur opnspen slechte spijsvertee nng gebrekkige ademli dingen en graveel In voorraad in j ploinlHii II doo en me t gibrmksaanwyzing a 50 cents alleen unver ilse t te Gouda b J H BOElllS te liotfeidam in alle Apotheken De administratie van ui ROISBRONNEN BEKROOND j 1 1865 I O l O R T O I ILMRtN MlUAlLIES H lUtbTl kL S6fc I I BEKROOND I 1867 I i A R IJ S i iJliUON FN MIDUIIF S Belangrij e r i g t De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Anti Rhoiimatische WaldwolV allen a 25 en 50 ct het pik Dcnueiinailddi Olie a 40 en 80 ct de flesch ian duuende lijder van Jitht en Rheumatiek heeft opgcleveril niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te veigeef bepioefd iren ele bij ondcre lanbnelingen van 111 Geneeskundigen geven vo doende bcwijücn der ileii elelijkheid Virkrijgbiar in oudeistaiudo depéits alsook de MO alom beroemde WaldwolGezond heulb lvleiilingstukken bekend als behoed en geneesmiddel legen alle Jicht en Rhcumatische nandocuingen Schmidtsche BORhTliONBONS u 30 ct de doos zyude het beste middel voor Slym llocst Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KlFl EllNADEL l OMADF GO ct de flacjn IS oen goedkoop en heiUaam middel tegen Rheuraatischc hoofdpijn zwakheid der hoofd cnuwen bet uitvallen van het Haar en het vroeg giijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelcn volgens prijscour mt lloofd ent voor Nedeiland M i C Il M Utrecht Te GOVDJ Mej I c e 1 BOSM N liotlv mrDHlwin U Rotii lam Wei S litioiilioiiii We llotllldl til 11 N DERMAN V iir KÜSTER I A 0LF1 lu ZOON ri 1 NNlNd JIjihen L AAROSSirMJ S Z Bu kuap I iüljl K l l UaniuleH W i kUHM ItS iniiumh Mij 1 t WlïKLI KI M lil wil ni 1 U iMOl I L II11 h Hifi i I hs lil III nlbi l 1 J Muiiljuvil IA 1 t UI Oudeimler J vhn I 11 11 NI i uiwij uip in VM Utn U t 1 1 11 ve ulere IKpól i p el lUVl il eiiii 1 1 lui bij