Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1870

f gm 1870 Vrijdag 23 December N 988 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave i j ii V m l KI Ml lObTKll TK VVKENKN gcpriviligcerd nieuw ver N MONDWATER heb nl orntoriiim nan oen grondig iderworpcn en daaruit is li ilcnd gepriviligecrd uieuw i mondwater over t ge i leden der beate kwaliteit licil umo werking in ieder overtroffen worden en dia ijKe ervnrint in de vereio iilo zijn zoodat de aanwending t j en landziekten in het algei ieder en teo zeerste kan 1806 Dr WERNER mo itechnisch hureau apotheker li i cdij d schviktindige J iiida bij L Schenk winkelier Ij A 123 te Kotlerdivm bij F 1 poth en A Schippereijn C Lkcl te s Huge bij J L F C b Jen bij E Noordijk te Utrecht J Amsterdam hij F vnn VVind Iphuis Ie üudewater bij T J Schoonhoven bij A Wolft ëmsér Pastilles iiit de zouten van de koningWil helmsbronnen de Ems m weten scliappeljik aanbevolen tegen maag zuur opriapen slechte sp jsvertee ring ge iifen en graveel Tii voorraad lozen nv t gebruiksaanwijzing u onvervalscht te Gouda b j llotterdam in allo Apotheken 1IE VAN DK liOÏSBRONNEN I Kss iesjs sa 2 s aia itBEKROOND 1 18 6 7 I I P A R IJ S g S BHONZEN MKDAILI E I ê Ih Anti Rhenmaliichc Waldwolde flesch nau iliiizendc lijders II icrc geneesmiddelen te vergeefsj i geven voldoende bewijzen derJkl m berocindo Wiildwol Gczond1 it en Rheuuiatische aandoeningen k doos liüii bcnaauwde Borst en con wukheid der hoofdzenuwen het VtrecH 11 NAHEIIMAN 1 i K KOSTER 1 l l l ni ZOON l IIAMMi I WIl PK Mol l K I II i fnr t pe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINBDAG DONDERDAG en ZATERDAG Üe prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 BUIT ENL AND Builcnlanilsch Overzicht Kerstmis is voor den Uuitscher het huiselijke feest bg uitneawndheid W t St Nicolaas is voor ons en de Nieuwjaarsdag voor de Franschen is de Kerstavond voor den Duitscher De vroolijke vlammetjes op den Kerstboom waarmede bij het feest viert van hel wedcrkcerende licht bescliynen anders zonnige kindergezictiten en van stille vreugde schitterende oogen en nu de huisvaders de zonen staan te j Verkleumen um Parijs de raueilers en zusters zitten io rouw en onrust 150 000 mannen in de kracht des levens meeslal hoofden van gezinnen zijn op weg naar hel sl igveld om in plaats van het feest dts vredes hel bloedig spel des oorlog te vieren Is het wonder dut de populariteit vau den oorlog in Duitschland alhreroi die zoovtel bloed en tranen kost Wel stoat daar de Duitsche eenheid bijna voltooid nel siert de keizerskroon koning VVdhelms slapen omdat naar zijne meening de wil Gods overeenkomt met de wenschen der Duitsche natie en haar vorsten maar tot welk een prijs t Is de oude maar all jd nieuwe geschiedenis de individuen roeedoogenloos verpletterd onder de sieeds voortrollende zegekar der wereldgeschiedenis Aan de andere zijde de wufte maar toch zoo edelmoedige en fiere in haar deugden en bij al haar gebreken zoo sympathieke Fransche natie worstelende tegen den stroom des ongeluks eerbied afdwingende door haar geesikraclit en volharding in een bijna wanhopige worsteling De gewone Nieuwjaarsgaven zal zij oiïercu op hel allaar des vaderlands tot leniging van het lot barer zonen die hun bloed vergieten voor een edele zaak Hun zelfopoffering maakt hen ondanks al hun dwaasheden byna groot en verzekeren hun de sjmpatliie van allen dié hart hebben voor iets beters dan koele berekenende eigenliefde Waar zal het einde zijn Het gebrek aan nieuws van den loop des ourlogs leidde van zelf toi dergelijke geduchlen Ili t is letterlijk onmogelijk zich een juiste voorstelling te maken von de posilicn der verschilleiHlo legers Het Noorderleger van Mantenlfel schijnt nog iels in het schild te voeren tegen Havre en zendt tegelijk afdeclingen legen de hereenigde overblijfsels van de Fransche armee die hij Amiens is geslagen Generaal Chanzy schijnt met zijn troepen van de Loire op Le Mans terug te trekken waarschijnlijk om te trachten in vereeniging met de WeslerarmtJ noordooslelyk in do richting van Versailles te opcneren gelijktijdig met den verwachten uitval uil Parijs De herlog vnn Mecklenburg en een afdeeling van prins Frederik Karels troepen volgt hem met snelle marschen op den voet De overige Duitsche troepen houden bij de Loire liiiie stand tegenoter de rest der veri lagen Loirt armee Men schijnt niet verder zuidwaarts tr willen doordringen lii het Oosten by Dijon zijn de Gnribalilianen en franc tireiirs teruggedrongen door liiidenschc trücpeii die daarbij 800 man verloren Om Parijs niets bijzonders Ganibetta gaat voort onbek aiiie generaals af te zetten in de hoop van den on vindbaren vcidliecr np het spoor le komen die Frankrijk ri cidcn zal Intusschcn schijnt hij er steeds in te slagen van ijn vuur üvur te gieicn op de bevolking Overal houdt de Luxemburgsi ufest e de hoofden bezig Onze koning de groalherlog heeft per telegram zyn onderdanen aan de Moezel zijn bereidwilligheid betuigd om d etr en de onafhankelijkheid des lauds te verdedigen en zijn goedkeuring over de houding der regerring De kamer zal de zaak weldra publiek behandelen Volgens de Pruisische NordDeuische ZeUHug ia de Berlynsche regeering bereid de quassti aan een scheidsrechterlyke uitspraak te onderwerpen De positie vau Luxemburg als staat blyft duarbg onaangetast Te Brussel is iets ongebaords gebeurd de clericale candidaat de graaf de Merode heeft bg do stemming voor den senaat de overwinning behaald Voorwaar geen bemoedigend teeken voor de overige districten De Engelsche minister John Bright heeft om redenen van ge ondheid zijn ontslag genomen als lid van hel kabinet Gedienstige dagbladen noemen laraes Siansfield als zyn ap alg r Aan de veroordeelde Icrsche Fenians is gratie gegeven op voorwaarde dat hij onmiddclijk hel grondgebied van hel Vereeiiigde koninkrijk verlaten Men prijst de ministers Gladstone en Fortescue zeer voor hunne houding in deze zaak Zij hebben de eischen van menschelijkheid en eener beleidvolle politiek tegelijk behartigd FRANKRIJK Uit Versailles werd dezer dagen aan de Daily Tilegraph geschreven dat het Wurtembergsche contingcift ia den hevigen vierdaagschen strijd zeer gevoelige verliezen had ondergaan en er aantienlyke versterkingen uit Duitschland zijn ontboden De dooden en gekwetsten zijn van weerszydeu geteld en de officieele lijst der gesneuvelden gewonden en vermisten aan den koning ter hand gesteld Het totaal aau de zijde der Dullschers bedraagt ruim 5000 man terwijl bij de Frauschen meer dan l ÜOO soldaten en officieren buiten gevechl zijn gesteld Onder de gesuenvelde Duitsche officieren komen vele jonge lieden voor behoorende tot de aanzienlijkste geslachten van Pruisen Saksen en Silezic Om aau onze lezers eeoig denkbeeld te geven van de bloedige schatting welke de Pruisische aristocratie in dit jaar aau haren koning heeft moeten betalen melden wij dat een hoofd van een hoog adellijk in Duitschland algemeen bekend geslacht nu reeds deu dood van tien zijner bloedverwanten betreurt Van de negen kolonels kommandeerende de negen garde infanterie regimenten in garnizoen te Berlijn geweest zijnde is niet i a meer in leven Vele keur regimenten die overal op de gevaarlijkste posten zijn geweest hebben tw e derde sommigen zelfs drie vierde van hunne officieren verloren Tot die ontzettende roenschenslachtingeu hebben de ZuidDuitschers in rijke male hunne bijdragen geleverd Van het begin van den oorlog tot vóór weinige dagen wareu de Bciersche troepen onafgebroken in het vuur en hebbeu dien teu gevolge zwaar geleden thiins worden zij door do VVurtembergers vervangen Ho pedert de ecrsie week van Augustus meer in reserve waren gehouden en ook die troepen werden zoo zwaar geteisterd dot nu reeds de helft van Sehwaben in rouw is gedompeld En wat met minder verschrikkelijk is van de talloüze gekwctsun hcrslcllcu er betrekkelijk zoo ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN weinigen Van hen die eeie amputatie of andere ohirurgicalo kunstbewerkingen moeten ondergaan genezen slechts enkelen van daiir dat het schier onmogelijk is geworden de gekwetsten te bewegen zich daaraan te onderwerpen De hospitalen te Versailles zgn uitmuntend ingericht en niets wordt ontzien of gespaard om het lijden der ongelukkigen te verzachten Maar de rotkoorls is daar binnengedrongen en alle inspanning schiet ie kort om haar weder te verdrgven Eindelijk beeft de nijpende koude waarnnii de gekwetsten niet zelden uren lang op hel slagveld blijven blootgesteld vooral na zulk een woedenden strijd als onlangs aan de oeveis der Manie is geleverd eene vernielende werking die en aantal gewonden doet sneven Eene menigte Fransche gekwetsten bij Charapigny en Brie moesten ruim zes en dertig uren in de sneeuw blijven liggen eer er gelegenheid was hen te vervoeren Geen wonder dat honderden in dien tDsschentgd onder hel smartelijkst lijden waren bezweken Het Loire leger houdt voortdurend bet veld en levert telkens gevechlen die wel is w iar geen beslissend karakter hebbeu maar als oefening der Frauschen uitstekende diensten bewij eii Den 16n dezer heefl Cliair y den ganschcn dag deu vijand het hoofd geboden en is iii goede nrde op Veiiddme afgetrokken Hel voornaamste dat de Frauschen missen is goede legerhüofdni e een is onbedrevea de andere iaat zich Ie spoedig verschrikken lederen dag worden er generaals unnj esl ld en ontslagen zeer ten nadeele van de eenheid en samenwerking der bevelhebbers en gnnsch niet bevorderlijk voor het zelfvertrouwen en de geestdrift der soldalen De vgand rukt over Loches naar Tours op dat geheel zonder verdediging is tenzij de beweging van Chanzy op 16 dezer de oiitruimiag van Vendome dienen moet om haar van het noorden te dekken Havre is voor t oogeiiblik veilig In hel noorden worden krijgs operaticn verwacht en uit Versiilles vernecaii men dat de restingLangres is ingesloten om aau de toenemende agitatie der frauc tireurs paai en perk te stellen ENGELAND Iemand die een studie maakt van de krijgskunde resumeert in den Times zijne zienswijze omtrent den staat van zaken in Frankrijk als volgt Zoolang Parijs weerstand biedt is de positie der Dullschers die korte tijd geleden meesters in Frankrijk schenen niet zonder groot gevaar hoewel men bij een oppervlakkige beschouiving het tegendeel zou meeuenj zij zijn toch zoodanig geplaalstst dat een enkele nederlaag die toch zeker niet tot de onmogelijkheden bchoori voor hen de ernstigste gevolgen zou kunnen hebben Zelfs indien Pargs thans valt zal hel voor Frankrgk een kosibaren lijd gewonnen hebbeu Het strategisch retullaat van den val van Parijs kan voor de Dullschers niet anders wezen dan dal zo in staat zullen zijn een 800 000 man in de provinciën te zenden Welnu 300 000 Duit8oher9 zullen in dit seizoen evenmin Frankrijk kunnen onderwerpen als ze t Amerika zouden kiinnen doeu olloo aangenoiuen dat de natie zich niet laat onlnioedigeii dal de iiieune Fransche legen op lie geschiklsle str Megische ptiuien orden geeoncenlrcerd en dat hel voorbeeld van Parijs iluor de andere stcdcu gevolgd wordt Het is zoo meent