Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1870

cIc aclityvcr voUtnkl ut lo vooripfllcii elke do u lnUjt ttwni il iiiliiii de uiiilu tlfs nu de innpmuig iii 1 inj m k idl o ir i t Nitiniiid dic 1 r iiiknjlv s a mii i lijki hiilpbruiiiii ii In 1 k ir ii lcr der bcvolkiii i ii Ie nuliidiins lUo 1 iiids kciil zal iicli uiPi 7ikcrlitid oinl iiil l emde i itl ftn vooflgojielti wursliliM durvtii uuiilcii DÜITSCHLAND De rrumsclie lundd ig ou De weiiieh taQ de l VirtsohnlIipirlij in de clericaleu oiB de begrooung te bednou siii rt n ii danruin te vreemder merkt men op umdal ii Idii n neet dat de gct ili u voor de inkoinsten upgL even hoe juist von aniphuuscn ook niugc gerekend hebben UI lydeu aU drie tijd dmkbicllig iijp en men het volgend jnir eer Witarscliijnhjk tol de overtuiging zul kumen dat men de discussie gerust Hchlerïege had kuuaen laten daar de begrootiug geheel auders uitviel dal men had vtrwacht Ue clerioale leden van dm tandilag houden Ie i erliju druk vergaderingen over hun coiislitueeriag als parig Men schijnt hel echipr nog niet eens Ie i j a geworden Velen uenschteu een coufesaioueel optreden maar dit heeft geen opgang grm lakt Omireut de overgate van Muntuiedy ardthet Tolgc ide gemeld De I ruisen hadden 70 stukken iwaar gcrchut opgeateld en wierpen in de stad piujcciielen van li 0 poud die zware verwoestingen aanrichtten De bovenstad vi erd nagenoeg geheel vernielil de beneden t d had daarentegen wiiuig te lij len Onderwijl ontving de kommand inl ucricht d it de ij eren bo venbedekkingen der kmilkauiers bcschioigd waren eu de ütad dus groot get iar liep vuu m de lucht te pringen ilg nep daarup den krijgsraad bijeen en deze was eenstemmig met hem van gevoelen dat het i aadzaam was te capitulutrcu In uoerwil dezer fileo wordt het gerucht verspreid ilai de kommandant de plaaU voo 7 miltiucu fraiios lan de l ruiien heeft ovcrgelevenl Naar de verklaring van ooggetuigen moet de stadeen meer d m treurii si houw tpel oplet erin ieheele blokken bui eii uit gehouwen Btcen opgetrokken gn zoowel als de iware gieren dekking der oiscmailcii Ipirrijkin elkander geifhoten Na ir intn virneiml was die verwoesting aiiigericbl door mid Itl ei mr iii ime aoort van projectielen vin bü etiiiinultrs iciigle wairmede de üuiuchirs bg bet beleg van Tliuiimlli protven hadden gtnumen Uu Siiiu bg d Nii siiisclie stad Hcriiorn wordt gemeld dal daar dis niiiiilaga len ongeveer 8U von liouge luelilballon iiigiiinifr lOU M et buten den giond ge ieii werd Men virhengde ich in dezpftrili lanjTsl op DuU chland t oodeni eu spoedig lulgile ei u derlig arbiidiis dm billoii op ijii tocht Hg dialdc nier m hi t Muhlliprgwond toende ver olgpr = no ongeveer iilU nchrpdeu tprwgderdwaren De luchtrei igers hadden iiug juist den tgdom het sriiuiije los ie maken tüoriht de ballonweer in de hoogte echoot Men verwachtte natunrigk mets inindpr dan een paar leden van het Paigsche goutprnemPiit er lu tt vinden doch de rei igprs w ireii twee gewone l argzenniirs In het schuitje bevonden zich een brieveozak ongeveej 5 voel lang niet dni mden brievpii een hanilkolfur weinttordils dekens een korf voor puslduiseii ids pruvi iud i di brood ra eeo fleseh Pügnic toons iDiinimpiiieu PcirononiPiprs en De ballon ttua ooala de rei igers vcikliirdpn des nui litb Ip 4 uren op isiigi n i vi i huh dileii dan ouk gcpus iiis dit g r Is m l ruism w irpn liet I arija 13 Dec 1870 Lcvc de llppubliik Waarde vriendin I Als ge tr ti ii deukt beklaagt oni dnn wiilil reeds diic indcloote itlMiiden 7gii ng leiend dood dic Ijirb lreu tan Pruisen lubben niis uigi loUii Dal is de iicliuUi van d n verrader van Sidaii Wilde ik al uus licbninelgk en gecstdgk Igdui afschilderen k i oa gewis wel tieu vellen noudig he tben Helaas ons tumiju en ons huis zgn naar uién zegt geplunderd en Verwoest welk eene ramp t e wenscbten daar on e Inalste luvpusjarcn In rust door tf breuj eu Het i onzeker of gg de e letteren wet oirfvan feii zult ik vertrouw e uau de hallonpust toe moge ïad haar beschermen en ook de lueht moge zg met ou eii woeste vgaiideu in handen valleu C is vrgwilliger bg de mobiele garde Wie neet Wat met ons nog ge1 11 rj j p jjnjj jf voorbg of lit dpnk aan u De hongersnood staat voor de deur Hargs is treurig gesleind raaa toch vol moed en geestkricht De juirearmep nadert me r n meer üod behoede F iiikrgk lelie de republiek ZWITSERLAND De Zwusersche bondsraad heelt aan de wetgevende kamers een uitvoerige memorie ingedie id strekken Ie om te doen uitkomen hoe eer de regeeriug m de e moeijelgke tgdrii de neulratiteil an de Zwi sersche republiek heeft doen in acht nemen De bondsraad behandelt bg die gelegenheid ouk de cveuiiiiele afscheiding van den Elzns en an een deel van L iihanngpii van Frankrgk Zonder in een debat te willen Ireden over hel recht van den overwinnaar om o te II indelen duet de memorie uoglans ui komen dal althans nat Mulhouse ain aal de eischeo van Duitschland vulstreki geene rpdeii van bestaan hebben aangp ien die pliats gedurende langen tgdepue trgp lad is geweest ceallieerd roei Zwitserland totdat tg zich op het einde de vorige eeuw vryivillic met Krankrgk heeft vereeiiigd In t bg onder evenwel aarzelt de bondsraad met te eonslaiceren dat de voorgenomen nanhec itingen in meer dan een opricht de belangen van Zwitserland zullen schaden Hoezeer de raad de berhaaldelgk door de bevolking aan den dag gelegde vrees bestrgdt dat de annexatie van den KI as de begeerlijkheden van Duitschlaiid zal opwekken ten opcichie van hel aan den rechteroeter van den Ugu gelegen Zwitsersch grondgebied nchl hg t locb noodig daarop de aandacht te vestigen Het IS niet waarsohgnlgk zegt de bondsraad dat Duilschland ooit tot befinseljzal stellen dat de Kgn de grens moei wezen op net hoogt r gedeelte en du mol kan gii op het lager deel Men kan zelfs m de politiek zulke ongcrgmdUpden niet laten doorgaan eu niets is er dat doet geluoven aan de vaststelling van een zoodanig plan GoDDv 32 Decehber Gisteren had de plechtige ter aardebestelling van het slolfclgk overschot van prinses Prederik der Nederlanden plaits De huiscigke godsdienstoefening op liet huis de l uaiitf werd gelpin door dm heer v m lUigii pr dikaiit ie asten lar Virvolgens ving de treurige tocht mar Delft am De koning en alle priiisiii v m gn huis waren dnarbg tegenwoordig behii te pruis Ileiidnk die door dej tgdsomstaudigheden iii Luxemburg werd veihinderd om daar bg te zgn Uok een aantal vertegentvoordigers van vrfimde luugrndliedcn nam aan den stoet deel Toen mei Ie Dellt iii de Nkuwc kerk gekomen was tverd voir du 1 ItrI iliiig tan de kist nog door den hofpridiker lluilensehild het oord gevoerd Voor dat de ku iikigke lamilie de kerk verliet betuigde de koning uogmaals zgue deelneming aan gn grg pu oom Vervolgens werd Je kist met het groolzegel van 1iet rgk voorzien en werd door baron van der joee van Dirksliind aan allen die aan de Igkstatie hadden deelgenomen in naam van prins Prederik dank gezegd Eene ontelbare meuigle wis zoo in den Haag als UI Delft geiuige van dit ludruknekkend schouwspel Maandag 11 had alhier het jaarl jkscb examen dei tedchjke mu ickschool plaats Lven als het vorige jaar was de behingslolling groot Naar ng verupmen overtrof du aanvrage voor toegungskiarten dt dispumble ruimte van h t lukaal De vocaal u die ten gehoore werden gebiacht volneden over het algimeeu goed cu gaven bigken van goed degelgk onderwgs De n der instrumentale klassen nerden flink uitgevoerd IIccwil het voor die jonge musie i vprieteiid nas gtbisctrd te word ii geloovcn wg dat het belei is dot het publiek ich daarvan onthoudt lu hel belang van de jeugdige executanten In do verschillende angklaastu werden even als in do instrurorntnal klassen nan 1e volgende leei liiigpu pig eii uitgereikt als in dü eerste zaïigklasso aan 1 osgn C van Veen W J Iloogemijk V Schenk J Touw W v d Knals A Ilerll u M CJiibrv Ü Welter A du Hink Ö V A tiar T r Sohoutvenburg C Thim eu Louise v KveriliugeD IQ de tweede zaugklasse A K Hardijzer J IJsselstegn f Ooedewaagen A 1 Zeglen B Mouas C v Lècr Ji V lluTea en B Terpstra III de derde angklasse ueriien ontslagen met getuigschrift van djarige i behoorlgk gevqlgdeii curaui X Begeer G J v Dam J Saïverd L V d Werve C V d Wam J Monasch M Salverda C v d Garde M Schouten J D Drager N Kwast L Lugten A M kok N Schouten J Koppenol J Kwast M Lugten A V v reuuiingc i h Middel C Hoogenboum en A J v d Garde Zn de verschillende lAstriiaientatl klagsén a h i olgti tu de eepte klasse aan J Silverda tweede klasse L V d Wefve en J Monasch derde klasse V v Zeglen C v d Wam H Roll ï Drager G J v Dam en A Begeer Gaarne hadden wij van de 3 onlslageo zangkUiïse nog tets gehoord Hel scheen ons ook toe d u het programma dit jaar kleiner Wat De inrichting toonde zich aller belangstelling waardig De stedelgke mu iékschool ueeint een eereplaats in onder de geineente inrichtingen voor onderwgs alhier daarom komt bovenal aan den ouder wgzor en aan de oommissie de eer toé Het ia ous zeer aangenaam te kunnen mededee len dat Vrijdag den 30 Deo hel Kotterdanltche looueelgezeUchap onder directie vab de kb Albregt en van Ollefeu wederom eene voorstelling zal g4 ven in t lokaal Nut en Vermaak Het op Ie voeren tooueelspel Zal voorzeker bg de oveffgeli met behoeveu achter te Itaan want het is door d pm bare keurige stukkeu alom bekende iqevr Éircb Pleilfer dat de stof voor dien avond zal word geleend de keuze i gevallen op Dorp en Siad üpf loofi dit reeds veel goeds en wordt dit vooruitzicli t nog vermeerdert door de tveteiiscbap o il dit gezel schap steeds voorlrefTcigk speelt nog mag met qdvcrmeld blgveii dit de hoofdrol thans zal worden vervuld door mevr Corgu Heilbron van wier talent ng Dieli behoeven te zeggen omdat alleeu het kennen De beer D J A Vau krugne is beuoemd til directeur van hel postkantoor te Gouda tlians in dit betrekking te Zeisl Tot kler bg den rgkstelegraaf is o a btnoemci J S van Tiel te Moordrecht De arroudissemputs reelilbank Ie llolterdam heeft in hare ïiltiiig van den 20 tle er veroordeelt Een persoon tol drie weken gevairgems met last tot gne overbrenging naar een beleUarsgesticht omdat hg zonder v isie woonplaats geld bcro p of middel van beslaan rondzwervende te Wnddlux veen is aangeirofTcn en twee boerenarbeiders t Ueeuwgk ieder tot eene maand en ƒ 8 boete om dut zg in den nacht van 8 op 9 Ociober II eeü gezelschap van twee jongens ei drie me jes lil van de Eeeuwgkscjie kermis kwamen hebben aangerand en mishaudi ld Voorts werden de volgende zaken liehapdeld leger twee werksters alhier tvoonachtig Du eerste hai tertvgl g een pakje naar het station van d éa Itguspoorweg droeg daaruit een jak neggenoinen eu onder haar kleederen verborgen De eigenares die bg haar was ontdekte in den wagon den diefstal keerde terug en betrapte de daderes Deze IS meermalen veroordetld geweest tol drie jareó en tot zes maanden negens diefstallen eu ook tgt een half uur te prook sielling op een sctiavot en confinement in een rasp of luchthms voor deu Igd van acht jaar eu drie boeten van ƒ 60 wegens gebruikmakiug van valsche geschriften Oplicntingeti en diefstallen Zg erkent hel misdrjjf dat z j zegt uit armoede en gebrek te hebben bedreven Da eisch IS veertien maanden gevangenisstraf De tweede stond mede wegens diefstal te recbt Ken kamcrbehauger hg wieu zg tegen ƒ 1 30 s weeks met den kost in dienst was vermiste eea aantal goederen en gaf daarvan keunis aau oe politie dic de e vrouw verdacht Zg oulkende toen alles doch bg huiszoeking werden de raeesle vermiste goederen bg haar verborgen gevonden it otcrigo hid g verkocht Nu bekent zg hare schuld door haar man verlaten moest tg voor wee jeugdige kinderen zorgen en had diiArdoor gi iote behocile Door hel O M werd tegeu baar zes ta landen gevangenisstraf getischl Donderdag zal de rechtbank uitspraak doen De waardige hoofdondorw gzer der gemeenteschool Ie Zovenhui cn de heer M C De draufl gcuoot M roorteolitj e gn geiuel lu zgn eersiel reeds vele en vangen van t ook van zgiit ook thnni bl4 Departeme an lAl emi daille voor il Mmi chrM de n inter ml Vfoeg ginoeg spreekwoord i af doch daa o J ji ij en heilzamer vuldige wa i zoude gewekt dat reeds eeif de polders aitDatlUg 2 j merkelgk be toch nies d boven maalp is te meldeiL om het overj ei n Igdslip tlig gevolg ref en de oii tering tferdnr h eeft het mil laatste ui gè nd Nu reg ti vnvan Uu de s J op eei akei den deilen belai g hel Art L verbond he fl de verbet e lil Kedwlai d tl Art i f zijn doel u a T oprii acbool Ie Ac i De best telgke tooiiJ e De aanl littetatuuT d He uil algemeene en de bevoid e Het blen openbartoaiièelvoor apelersstai i leid ƒ De Zuid bÜ Art S deeld in gl Art 4 Del bgdrage Om don 6 een gill 6t ttm jaÉ ter beschill nateuit en wone ledci Art Uj en t dsoK De leden helft van donateurs gezoudeu l In de deelde del aet de ai san Z H K H len 6 ursl met de gl uitgeleide Voorgele Mgno en mgn roevrouw troffen he kamer del bengs val van hareif te zien lid die vergal Ik vrr du irvopr i Aan dl