Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1870

r m j f n non de Tolgemle leeir iiiiii li Cosgu C vaii Scheuk J Touw W M jiibry G Welter A T ï sohuuweabttfg C iiifEcn A K Hanlgzer J IJs A i Zeglen li Moiias n B Tèrpslra uerdeii ontsUgeD met ge lorlijk gerglgdeii cursui Siiherd h 1 d Werve 8 11 M Salrerda C d 1 Drnijcr N Kwast L t hon ei Pr V T Vreumingen A B I u A J V d Garde rucileiitaal klasïén ati Volgt t J S ilferda U eive eii J Moi iaich iiylen C d Wam H üam en A Begeer un de 3 ooIilagsD zong Het scheen qds ook toe r kleiner Waè ich allee belangsleilin u iik9chool ueeinl eeii eerelue inrichlingen vour onderüt bovenal aan den onderzie de eer toè ifuaam te kunnen mededeeDeo het ottordanwche rectie all de hh Albregt tirne voontelling zal g erin k Hel up Ie v eroeleer by de oveHfteii niet want bet ia door de pin 3i bekende mevr Bircl r dien arood tal word allen Of Dorp en Stad B a en wordt dit vooruit l t wetensebap iu dit geulspeelt nog mag niet galioorOrol ibau znl worden rnn Heilbron van wier late zeggen ooidat alleeu bet Rruijiie is beuoemtj moor te Gouda thans in dit teleiraaf il o a beuoema rdreent editbiiiik te Itolterdau liéetl JO Jéjer yeruorde elil uèkén gevair enis niet last imnr een belcUiarsgestlcht Ie Hoonplants geld beroep r mdzwerteude te WaJdlux I n twee boerenarbeiders t e rnaand en 8 boete omf 8 op 9 Ociobcr 11 een iigtns en drie mei jes die rinis kwamen hebben aan igendr ziiken liehanijsld tegea oonachtijj De éérste had naur het station van den iiiruit een jak wej genoineo II verborgen De eigeuart a t lekto in den wagon den betrapte de il iderea Deze geweest tot drie jarin ct i ns diefstallen eu ook tot leIling op ceu sciiavot en P uf tuchthuis voor den t ljd uoeien van ƒ 50 wesenj ge lie gesclir iften oplichtiagél ent het misdrljl dat tg egt te hebben bedreven un cli n ge iigeiiisjtraf e le egens diefstal te reclit I ij wien zjj tegen ƒ 1 30 in dienst was vermiste eea f daarvan kennis aan de po rd iohi Zij outlcnde toen k lig werilen de miesic ver iir verborgen gevonden de chl Nu bekent zy hare 1 verlaten muest zy voor e 1 zorgen en Imd daArÜoOr r liet O M werd tegen haar instraf griischl c idcrwijzcr dor gemeenteschool er M C Do Grauir genoot I ohtbank uitspraak doen het voorrecht 4Ö jaren nis hoofdonderwijzer werkzaam te jijn geuicit wiiiirviin 5 in iiie gpraoonlc en 5 in zyu eerste stiindplimts l iershil Muehl hy vroeger reeds vele en velerlei bewyzen van bjlaugsteliing ontvangen van de Hjde van verschillende beslnreii ols ook van zijne medeonderw y er in het 7ile district ook thans bleven die niet aci terwCge Door het Depnrlep ie iit Zcvonhui en der Maatschappij lot Nul van t Algemeen werd den j ubiliris de zihcren medaille voor tnjun gc trouwe plichtsbctrachling vereerd Men ohrijft van den fijjntnnt Twcemds herft de winter met strenge vorst ReJreigd in Oo er vroeg genoeg volgens het ten platleii t ijide bekende spreekwoord wat voor Kersmis komi rekeut nici if J i ifiHie ii uemoedigciHior om na Uit de statuten van het Tmintdoerbond vastgesteld op een algemeene vergadering te Amsterdam gehouden deelen wij als vior het publiek het meest van belang het volgende meJe Art 1 Ouder den nnam van Nedtrlandiici Toon elverhond heeft zich eene maatscliappy gevormd die ich de verbetering vaa bel tooneel in Noord en ZuidNederlai d ten doel stelt Art 2 tiet Nederlindseh Tooncelverbond tracht zyn doel te bereiken djor a De oprichting en in itaudbouding ven een tooneel chool Ie Arasierdam è De licsclierining en ondersteuning Vnn verdienitelyke tonueelkunstcnaari en tooncelkunstenaressen c De aanmoediging van oorspronkelyke tooneellitleraluur d De uilga c van een tyilschrift gewyd aan de algemeene belangen Van hel Nedcrinndsche tooneelen de bevordering eener degelyie tooneeleriliek e Het houden van voordr iohtcn bijeenkomstenen openbare vergaderingen en het doen geven vantOoutelvoorstellingen door personen lot den tooneelspelersstand behoorende of diedaarloa norden opgeleid ƒ De zaak van hel Nederl tooneel in Noord en Zuid bg de Regeeringen voor Ie slaan Art 3 De leden der maatschappy worden verdeeld in gewone leden en donateurs donalrices Art 4 De gewone leden betalen eefi janriijksche bydrage van B 10 franken Om donnttur of donatrice te worden moet men of een gift van minstens 100 200 Ir in eens óf een jaarlyksche gift van minstens 10 20 fr ter beschikking van de maatschappij stellen Donateur eu donatnces hebben gelyke rechten als gewone leden Art 14 Onder leiding van hel hoofbestnur oidt een tijdschrift uitgegeven als orgaan der maatschappij De leden hebben bet recht dit tgdschrift voor de helft van den abonnementsprijs te oiilvangen Aan donateurs of donalrices wordt een pieseiiiexemplaar gezonden In de zitting vau de tweede kamer van Dinsdag deelde de voorzitter mede dat de commissie belast met de aanbieding van het adres van rouwbeklag aan Z M den l oniiig wegens het overlijden van H K H i rinses Frederik der Nederlanden gisteren ten 5 ure lot Z M is toegelaten en aan 11 D paleis met de gebruikelykc eerbewijzen is ontvniigtn en uitgeleide gedaan Z M beeft nndat het adres was voorgelezen het volgende antwoord gegeven diep gevoeld door het mij Mijne llceren By het treurig verlies dat roy en myii huis door het overlijden van II K 11 mevrouw de prinses Frcdcnk der Nederlanden getroffen heeft is het roy aangenaam ouk van de tweede kamer bew ys der stalen generaal een zoo tan deelneming te ontvanger van harentwege thans aangeboden adres en danrnit te zien hoe hoog de waardige overledene ook door die vergadering we geschat Ik verzoek u inijiic lecren mijne dankbelnigu g daarvoor aan de t u dr kamer te willen oicibrcngrii Aau deerde as do benoeming van een commics gridler der kamer Er oron fl9 leden tegenwoordig Bij d eerslo sleinhiiiig verkregen de hh V de Sicurs Ui W Slar Nuinan 11 J 1 Sprcnger van Eyk 8 8 Laman Trip en J 1 Alewyn ieder O stemmen terwijl de overige stemmen op vcrsülillleiide personen werden uitgebracht Dij de tweede vrye stemming 70 leden bekwamen de Stiurs 18 Star Niiinan l i Sprenger van Kvk 13 Alewijn B l ainai Trip 13 stemmen de overige sterauien werden op onderscheidene personen niigebraclit Bg de derde stemming over de vier personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hadden verkregen Star Nunian Ü3 de Stuer 17 Laman Trip 16 prenger van K k 14 stemmen Bij de eindsleuimiiig tusschen de herren Star Numan e i de óiuers erlangden beiden evtiiveel 34 stemmen 2 blanco oodut volgens art 100 van het rcgteuieii in orde het lot motst beslissen Al zoodanig kwam uil de bus mr C W Star Nuiniin advocaat by den hoogen raad Vi rvülgeiis weiden iif g behandeld 13 wels ontHcrpeii lic allen werden aangenomen alleen werd van het wets ontwerp lot vaststelling der begrooting voor de laiiiUdrukkery dienst 1871 art 2 kusten voor contiule op hel zet en drukloon JÜUJ met 45 tej eii 21 sicraraen vcrBorpen Op voorsiel van den voorzitter werd besloten de discussie over de credietwellen der stautsbegrooting voor 1871 heden ian te vangen De Eerste Kamer is Diiisd ip tol bcrvalting harer werk narahedrn bycengekomen Er is besloten de kenni eving van hel overlijden van H K II Prinses Erednk met ecu adres van rouwbeklag aau den Koning te beantwoorden De geloofsbrieven zijn ingekomen van het nieuwbenoemd lid baron ea Gollstein Zij zijn tot onderzoek in handen eener commissie gesield Er is dericlil ontvangen van het overlijden van jlir van I inpen tot l annerden lid der Kamer Van de T eeile Kamer zijn ontvangen de door h iar aangenoiBen welsontwcrpen die naar de afdcelingen zijn verzonden 1 Ti l nzxTizim LL rz L Koloniën OOST INDIÉ olpens een in den loop der maand September jl by het pewestelyk bestuur ingekomen bericht van den radj i van Tagoelendang Snngtr eilanden had er in den avond van den 27sten Augustus jl een hevige uub irstiug van den op hel eiland Üoewan of Doeang gelegen vuurbcrg plaats gehad He Lava die by hel afzenden van dat berichl nog vcnrtdurend stroomende was en de iii massa uitgeworpen sleenen en asch hadden naar gisijng ruim 23 000 oude en jonge klapjierbocmen en 2 Uü aanplantingen van pisuug pariaiiers en andere producten verwoest erwijl 40 woningen bedolven of omvergeworpen erdcn en 20U varkens en Z iO geiten omkwamen De bevolking van gemeld eiland kou nog bijtijds de vlucht nemeu naar het naburig eiland Tagoelendang vaardoor verlies van menschenicvens voorkomen werd In den voormiddag van den 28slen Augustus werden nog gedurende 3 uren massa s sleenen en andere slütfen uit den vulkaan opgeworpen waardoor een zw irc duisternis veroorzaakt werd Laat ste Berichten deze Bordeaux 20 Dec De Regeering heeft aande prefecten eene circulaire gezonden strekkende omhet publiek voor valscbe tijdingen Ie waarschuwenen liel voorbeeld van Parys Ie volgen waiu menvertrouwen stelt in de Hegeering Het Gouvernement aldus wordt verder gezegd deelt alle tydiiigeii van het oorlogslooneel mede behalve die betrekking hebben op strategische bewegingen hctzyte Parijs hetzij aan de Loire Do toestand is goed Indien de tegenstand niet belemmerd wor ll liooreene onverklaarbare Hauwhartigheid of paniek dankunnen wij een onwankelbaar vertrouwen stellen inde toekomst Het uor der revanche is naby Beageert dus zegt de Regecring tot de prefecten lenslotte tegen de valsche geruchten ligt een groot gevaar voor hel Vaderland Versaüles 20 Dec Officieel Heden leeft de colonne van den linkervleugel aan de Loire hiren marsch naar Tours voorlgcztt Langs den straatweg van O lenns naar Blois bevonden zich meer dan ÖOOO Fransche gekwetsten die door de Fransche armee tonder geneeskundije hulp zijn achtergelaten Den 18d ii heeft Wy Nulls een zeer hardi ekkig grvrcht tegen de Ic en e Badeiische brigades plaat Het geteeht duurde vyf uren en eindigde virrrid voor de on tn A in de yde van ilen Mjaiiil zyn In cc legioenen 32c eu 57e regiment alsook mobile gardes en franc nit L uii brnevriis net tireurj te 7nraPn ongeveer 20 0011 man m t 18 stukken gesolml in gevecht pew rsl De vijand verdedigde zich krachtig in zyiie sterke pOBiiini en is nadat Nuits genomen wur bij bet inzallen der duisternis zuidwnar s teruggetronken Ann onze zijde hebben de troepen zeer dapper gesereden Het ÏOe regiment herfi eoblor aanmerkelijke verliepen geleden Van dil regiment zyn 13 fflcieren gesneuveld en 29 gewond Oedrr deze laalslcn behoort generaal Gliinier Prins ilhelm heeft eene lichte kwetsuur bekomen Hl t geheel su nvelden ongeveer 700 mun De vyand verloor vele officieren en ruim lüOi man lerwyl 16 olliciercn en 700 ongekwetste manachapiien gevangen werden genomen Bovendien zyn een groot dcpoi van geweien en ammunilit vur alluitcn drie animuniliewaiieui en een aantal verschillende wapens door de onzen buit gemaakt Berlijn 21 Deo De J roriiicial Correipondent zegt dal uil velerlei gegevens de gevolgtrekking mag gemaakt worden ilal als Parys zich niet spoedig otcrgeefl men zal overgaan tot eeu aanval op de forten Madrid 20 lU c De Regeering hieeft bij de Cortes een onmerp ingediend volgens hetwelk er ten behoeve van Cuba eene uitgifte jzal plaats hebben van 40 mlllioen piaster Jrentende 8 percent met eene aiuoru iiie by jaarlijksche uitloting De reulebetaliug gLscluedt om de drie maanden en de uitgifte ter iii is Lliug van llavana bankbiljelten tot een mininnim van 9 percent De Havaua bank IS met de uitgifti der rentebetaling en de amortisatie belast Een K Jka ubsldie is uitsluitend voor rentebeialing en amorlis iue bestemd Ingeval deze subsidie onvoldoende is zal de Hegeering na da groiidbezilters op Cuba gehoord te hebben nieuvJ hulpiniddelrn aanvvij en De uitgifte geschiedt slechts voorzoover a1 wegen depiecialie der baiikbiljeileu der Havana bank noodzakelyk eu lol ondersteuning van het bankkrediet vereischl wordt Onniiddellyk na de uilvsiardigiBg dezer wet moei de Havana bink hare buitengewoee uitgiflen van biljetten slaken eu bare gewone uitgifte overreiikoinstig ha ir statuut beperken Zi mag daareutegen haar kapitaal verdubbelen lerwgl bare biljelicn op hel geheele eiland op de kantoren ter betaHiig van belasting worden aangenomen Madrid 21 l o Men gelooft dat de Corlf bet plan zullen goedkeuren om eene koloniale leaning van 40 millioen aan j nationale schuldbrieven uit te geven Luxemburg ïl Pee Er loopt hier n gerucht dal de kouing van Pruisen een telegram bee ge icbl aan Prins Hendrik waarin ge cgd wordt dat tt Versailles eene reclitvaardigiiig vaD het Lirxemburgsche gouvernemriil wordt vcnvacht len opzicüie van de gemaakte besclmldigingen en d tl het te hopen is dat er in de toekomst geeue verwikktling u zullen pliuiis grypeii Luxemburg 21 Uc Het adres doo piet volk aan den koning grooiliertog gericht welke manifestatie voortspruit uit de nota van graaf Von Bismarck en in welk adres den groothertog wordt gesmeekt het land te redden en nimmer toe te sU ü dat men er over beschikt zonder de vrije toeslea ming der bevolking is in weiniiie dagen door 43 773 personen geieekend die den ouderdom van 21 jaren en burgerreehlen hadden Brussel 21 Oec In de kamer van algevaardigden heelt de heer d Vncihan aulwoordende op eene inlerpellalie gezegrl dal oorlogvoerende ioldalen wanneer zij een wykpNals zochten op Ket grondgebied van Brlgii tieinterneerd werden Soma gebeurde bet d t eeiiip soldaten de grensscheiding van bet grondgebied niet kennende op Belgisch grondgebied kwamen en zieh terugtrokken of oniwapenü werden Hel gebeurde met den postillon Ie Bouillon gaf aanleiding dal wij JhelJ Fransche gouvernement daaiover opmerkingen maaklen Pe minister gelooft dat de verbolgenheid lidtr tDuitsche teladen veroorzaakt is door de houding van zektre dagbla ieu die door vreemdelingen worden gedirigeerd De regeering meent bel recht te hebben om te Verw jehten dat de laak haar niet moeilijker zal gemaakt orden door hen lie gastvryheid van België genieten De minister geett laan de P ich ge matigd voor iehiig en onpartydig te betoonen M AR K T B E R I C H TE N ZTiié veemarkt mei geuonen aanvoer de handel traag vette varkens van 3 ü 2B Oenti per L Tangevoerd 19 partijen kaas 27 a Ï9 50 Goeboter 1 34 i Welbeter 1 10 ii 1 8ü rTTt F e r i u k e Stand Oiao M U llMufiirns Coiial ouders W drr l t ri i li v n ilrrKlaja 20 Msrguttba ouders J vna dir i l 111 M J llrijWoai l lx IN IS II A ma lUr Hca Il J de iiiMiii ai 1 11 bduiijc eii h Ueüttr I UIUÏ CU C Joiikdcid