Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1870

INGEZONDEN y 1 II n 4i i ii f n iilf aclil jim er mank dm kuil met digi Mn dpi Lid ir Hiiy ijien iden over Uu li Ie durbaar die daar ligt De zin dier woorden welde zeker allen uit lel hnrie die de cu morgen de eenvoudige maar plec itige teriiRrdebeilellmg vnn n der Hon bywooiiden Eenvoudig wnj die stoet w nt e werd met ontsierd door gehuurd Heenmisbanr plechtig levens nul dnl rcn slechte Vrimie die hem grafwnarls droegen vrieudeu wier tmiicn uil het hurt welde Wie van der Ben a in hHrtelyke lanl nerd hel d r den heer Schuurman herdacht l wa iiiel iemand die chitterde in yd i k 700 dit de wereld van hem ral gewagen doch hij veratoiid at hel V M m nsch te ryii dal loonde yn leven dat bewees yii venchrideii A erker voor yti dHgelyksch brsuan oiiiu en vader vond hy ryn doodop hel veld vau den ruatigeii arbeid ilie hem en de tynen het brood gaf reker hel ehoonste ja het eenige veld van et De Baai vacht Fader np t teerk of ve iyi plaali vordt aan etn wmth gezel vatl Keggeschonktn Helaas na luttel dagen tcerdJearne Vader naar een andre plaiitf gedt agen VAN Hit as Maar genoeg we wilden lerhta lucht geven aan on gevoel en leker aan dut viin velen mot on Vraigl gade en kroost wal 111 van der Ben ordl verloren vraagt hel yn eemgen broeder maar vooral vraagt het yne vrienden en hy ha l er vele wat de mnatschappy de burgerstand in hein verlieItn wanl die burgerstand o re was hem 700 lief M WAS hem zoo dierbaar Meer dan een uil 7yDe omgeving beter dan een verslond en bi greep hy hel dal de toekomst der arbeidende klasse allten gelegen kan en mag zyn in gestadigen arbeid maar levens in een streven naar ontwikkeling en hi behaving en ook ïo dien zin was van der Ben geeu onvruchtbaar arbeider Manr wy willen afbreken de7e weinige r r elen mogen er up wyzcn wat Uoudii in een 7yiier nederige burgera verliest zyn leven en zyn sierv n Maren oeiden Ie eervol dan dat ze een van beiden onopgemerkt zouden mogen voorbygaaii nSlaap nu acht den doodeiislaap noettc uerkrr op uw veld van eer de herinnering aan uw leven en aan uw sterven ral niet verilwyien voor Uwe vele vrienden die ü toeroepen l i ttedcrziens II Hel bestnurder Ambach s rereeniging en der Sederykerikamcr volgden oimuldclyk liet lyk ADVËRTENTIËN Getrouwd L BELONJE Ti en K BEGEER GoüUA 21 December 1870 p eTO ÊSê5SÊJ3êH3aI3aSSSó v GlïïÊJvêïïö êS b ti Heden overleed ua een smaittlijk lijden LI den ouderdom vnn 51 jaren mi n geliefde Echtgenoot JAN AUldANüS van tmi BEN Allen die den overledene gekend hebben zullen beseften wat ik met niijne kinderen in dit smartelijk stcrlgeval verlies doeh wi wenschen stil te berusten lu den oudoorgrondelyken wil van God De aflairo zal door mij met behulp vim een bekwamen Meeslerkneiht w irdeii ooitge x t verzoekende beleeid lum iiiij dat vertrouwen te schenken dat de ovei ledene genoten hi eit Gouda Wed J A van dlii BEN 18 Dec 1870 Smus Voor de vele bewij en van belangstelling bij on e VI IF in TWIN rid IAlilGE K HT KliKllNKIlMl ondenonden betuigen WIJ duüi dl i on en h uti iilkeu d uiK W N UI Wl ti M A VAN 1 1 WEG RiDDl RJIOI iXtn bjj gelegenheid van het aanstaande KEPSTPEEST steeds vorsch verkrijgbaar bü do Wed A VAN DER KLEIN Botermarht Dc Heer U van mmm gebreveteerd gezichtknndigo van Parijs a alhier aangekomen en zal in dezo stad gedurende de oorlogsgebeurtenissen vertoeven hy heeft medegebracht bitlLijh i van Ev ilT ït kZ LIAANSCH ROTS KRISTAL die zeerdimstig Tijn ook voor de zwakste oogen en kunnen worden toegepast op elk soort van gezicht IIij is dagelyks te spreken des voor middags van 10 12 en des namiddags van 2 4 ure op de Gouwe tegenover het Amsterdumsche Veer wyk C n 75 boven en te ontbieden van 12 2 ure De oudergeteckende berigt dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR b j hem te bekomen zi u EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE UtF Oi deft tcorden ten tpoedigste ingeirac il Wl A BRINKMAN Lange Tiendeweg Stads Muzijkschool De COMMIhSm van TOEZIGT over de Stads Muzjjksthool te Gouda brengt ter algemeeno kennis dat z op ZATURDAG den 24 DECEMBER 1870 inschqjving zal houden voor do Kindereu welke aan het onderwijs in de vocaU en vistrutnevlaU muz jk op genoemde School wenschen deel te nemen De iubchrijving zal pkiats bobben op bovengemelden dag des namiddags van één tot drie ure in het gebouw Akti Lti i Vereischten voor de toelating zyn a De leeftvjd van negen jaren voor jongens en van tien jaren voor meisjes 6 Vatbaarheid voor het onderwijs dat zjj wenschen te ontvangen waarvan ten geuoege vau den Onderwijzer moet blaken Het aanschaffen van Tnstrumenten is voor rekening van den leerling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschryving geene kinderenop de Stads Muzijkschool meer zullen wordentoegelaten vóór de volgende inschryving welkein de maand December 1871 zal worden gehouden Namens de Commissie van toezigtover de Stads Muzijkschool Gouda C C KNAAP 1 Dec 1870 Seeretarig Ontvangen Nieuwe CAl UCIJN KROON en GESPLETEN ERWTEN KROMBEKKEN witte en brume BOONEN alsmede gedroogde RIET en WITCOSI IN PEREN FRA OHE SCHIJV KUS AMKUICAANSCHE LIMFiURGSCHE APPELEN KREEFTEN SARDINES al huile A VAN VEEN ko6lasch tot lIOO iIN i is op zeer vtxn deelige voorwiiiuden zoolang de voüvraad btiekt te verkrijgen luui het Ascliliok te luihln Niulerc information by J ub WEÜK iildar r Originele Staats Loten migon oteral gespoeld w order 1 LLSRNIEUWSTE GROOTE dooi de lloogo Regering goedgekeurde guw aarboi do en doorbeëedigde Notarissen voUrocken GELD LOTIIEIJ Trekkiig 18 en 19 Januarj 1371 verdeold in 7 Klissun HOOFDPRIJZEN ev 1 SaLLIÜEW 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 1 a 11 000 3 a 10 000 2 k 8000 4 a COCO 7 a 5000 4000 10 a 3000 106 a 2000 6 ïi 1500 156 a 1000 206 a 500 4 a 300 219 a 200 Mark euz 1 geheel Origineel Staatslot 7 fl 1 half 3 50 Cents 1 kwart 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Postkaarten of door Postvoorschot worden alle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prijzen en trekkingalysten onmiddeliJk toegezonden Plannen ter inzage gratis V Onze Firma is als de allergelukkigste wereldbekend Vit Men wende zich met vertrouwen tot Gebr LlllcnCeld Bankiershuis en Handel in Staatspapierea NB Wi deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten Van GOUDA naar Moordrecht 8 51 1 24 8 31 Kieuwerkerk 8 61 11 33 1 24 4 33 9 53 Capelle 8 51 1 24 8 31 BoTiEBDAM 8 18 8 51 9 41 1183 1 34 1 53 3 31 4 33 7 18 9 53 Zevcuh Moerkapelle 8 21 12 55 8 6 Zoeterm Zegnaard 8 1 11 36 12 55 3 28 4S 9 56 Voorburg 8 21 2 66 8 48 8 GttWENUAGE 8 21 9 44 11 36 12 55 1 56 3 28 7 21 8 46 9 56 Oudewater 6 54 10 11 34 3 28 6 36 Woerden 6 54 10 11 34 3 28 6 36 8 46 Harmeien 6 54 11 84 12 56 2 33 8 28 6 36 8 46 Utbecht 6 54 8 83 10 11 34 12 c8 2 33 3 28 6 36 8 46 AMsimUAM over llurmelen 11 31 12 56 2 33 3 28 8 46 Utrecht 6 54 8 33 10 11 84 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 1U3 12 37 3 13 6 21 N euwerkerk 6 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 15 8 27 Ciipclle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 09 UoiiniDAM 6 15 8 10 35 10 50 12 15 2 8 2 55 6 8 15 Zevenh Moerkapelle 6 30 12 35 6 10 Zoe erm Zegwaarde 21 7 54 12 26 4 10 6 1 8 19 Voorburg fi 06 12 11 5 46 gGBAViMunE 6 7 40 8 10 56 12 6 3 57 5 40 8 6 Oudewater 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 52 8 22 10 57 11 06 12 66 4 6 9 26 llarmelen 8 1t 12 51 1 30 3 4 9 20 UTttUur 8 9 8 10 50 12 36 1 10 2 35 8 £ 6 43 9 AMsmuiAM over llarmelen 7 15 10 16 2 20 8 30 Utrecht O 45 S 25 9 40 11 20 Cuuda Druk vau A Urmkiaan 187 De uitgai WOB geschi DINS dagJ francd m BüKGI meenie I 1861 Stt 1863 l heriiinerenl gende Alle jariien lei January lich voor tl Holies die eerst x$B S0 aangifte jeieten T orl 1 Hijj moeder etMen if Staabhla 2 Hg durende van du tien naBi S 1 gezeten hij bioned wordt ui tot eMenl verpligte aautien i keerigheil 1 da Tiderl btideu of iu d S been buiten il by wooij 4 een iu een Üa vad ti Voord 1 van eeii i 1 derlooïi ioge eteil vau i k of koli Elk ilil zinh dn gVVLU