Goudsche Courant, zondag 25 december 1870

g iiinbup iam mM 1870 Zondag 25 December N 989 GOUDSCHE COURANT Meaws CS Ai ï£rlcnliê i ad vour Gouda m ömslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zgn voogd tot het doea van die aangifte verpligt BurgCMfester en Wethouders voornoemd roepen dien engevulge de iugezeleneu die iu het jaar 1852 zgn geboren eo overeenkomstig bet vorenstaande in dete gemeente tot aangifte verpligt zijn op om zich op de volgende dagen en iu de daarbg vermelde orde op het Raadhuis dezer gaibeente aan te melden te welen die woonachtig zijn in de wijken A B C D E F i 11 en I op Maandag den 9den Januarg 1871 en die wonende in de wgken K L M N O P Q en II op Dingsdag dep J Oden Januarg 1871 Voorts strekt tot informatie van de BelEjighebbenden dat het register van iniMhrijvinr op den 31ttea Januarij des namiddags len 4 urï fóorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebben de voorschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der wet vervallen in eene boele vai f i1 tot 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeichreveii zich behoort te voorzien vau oen extract uit het geboorteregister hetwelk bij de aangifte moet worden inedegebragt dal du extract aan hen die binnen deze gemeente zijn geboren op hunne aanvrage opbel Bureau van den burgerlgkeu stand grati zal worden uitgereikt terwijl zg die elders geboren zijn zich ter Gemeen teSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd exlr iCl v in het Gemeentebestuur hunner geboortepl iats Ie doen aanvragen en dat een leder gehouden is te zorge dat hij bij de inschrijving Wgk en Nommer zgcer woonplaats juist tan opgeven GOUUA den 23 December 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGI EKN ER FOKTUIJN van BERGEN IJZENDOOKN BUITENLAND Bulicnianilsch Ovcrzli lit De kau j dal Fargs eerlang zal moeten kapitaleeren met den honger sohgnt nog steeds gering Twee Engelscfacn behoorende tot het gevolg van den gezant zijn uit l args in t Pruisische hoofdkwartier aangekomen en hebben omtrent den voorraad levensmiddelen medegedeeld dat die wel tot het einde vnn Maart knn duren zouder dat de bevolking zich eenige ontberingen behoeft op te leggen Voor dat t zoo ver komt bestaat er niet de minste reden 1 n ie veronderstellen dat de bevolking bij ïroohu op de overgave zal a indringen Uoeivcl die gunstige schels van deu toesland Ic Parijs versob rund vleesch zou o 8 nog in de reslaurnlics te verkrggeu zijn en t gebruik van kallen honden en ratleiivleesch zou voor een poo je ren aardigheid zgn geweest zeer overdreven clignt kou met d c berichten wel het Uuitsche bericlil 111 verblind slaan dat het bombardement eindelgit oü beginnen hl de lu ilstc diigcu 1 er weder ccnige beweging li nnjlo Staats Li tei ir al gespeeld worden JKUWSIÏE GROOTE lifgering goedgekourde towaar iMv digue Aotarisaen voM rokkeu LOTERIJ 18 eii 1 J JaDuaviJ 1871 ld in 7 Klassen OFDFRIJZJJN ILLIOEN 00 000 50 00 40 000 ï 00 a a 15 0 10 3 a 12 000 10 000 2 a 8000 4 a Ü00 16 a 3000 lOG a 2000 ö a LtOO 206 a 500 4 a 300 219 ra 200 Mark enz fguieelStaatslot 7 fl 3 50 Cents 1 75 f iig van het bedrag hetgeen i te geschiedt door de gewone iloor Postvoorschot worden monde orders zelf naar de verst tiieu spoedig en geheim uitge p der Trekking onzen belanj heb Icuuen prijzen en trekkingslijsten jtizonden Plannen ter inzage Firma is als de allerto wereldbekend B dc zich met vertrouwen tot br Lilienleld en Handel in Staatspapieren i n gratis den uitslag mede omjJten Staatsloten GOUDA naar l 1 24 3 81 i 11 33 1 24 4 33 9 53 + 3 31 1 8 BI 9 41 11 33 1 24 1 63 7 18 9 M t pel Ie K 21 12 65 8 6 ird 8 21 11 36 12 56 8 28 8 46 12 5B 8 46 21 9 44 11 36 12 55 1 66 3 2S I 9 56 1 10 11 34 3 28 6 36 iO 11 34 3 28 6 36 8 48 11 34 12 56 2 33 3 28 6 36 8 46 33 10 11 34 12 56 2 33 3 28 Uurmelen 11 31 12 56 2 33 3 28 8 46 Utrecht 6 54 8 33 10 11 34 ir GOUDA van 11 13 12 37 3 13 6 21 1 0 46 11 6 12 30 3 7 6 15 8 27 i 59 12 24 3 02 6 09 8 10 9 35 10 50 12 15 2 8 I H 15 Jipelle 6 3 1 12 35 6 10 iird 6 1 7 54 12 26 4 10 8 1 8 19 12 11 5 46 t 7 40 8 10 55 12 5 ï 8 5 n 1 4 4 11 9 31 S22 10 57 11 06 12 66 4 6 9 25 12 51 1 30 3 4 9 20 10 50 12 35 1 10 2 35 3 35 y r Uiirmdni 7 1 0 15 2 20 6 30 lUrechti 1 it s iU J 40 11 20 Üiuk wiu llnukiiinii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie TWEEDE KEPINISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien de wet van deu 19 Augu tu8 1861 StaaMlad n 72 en die vnn den 1 Mei 1863 Sm nO 44 betrekkelijk de Nationale Militu herinneren bjj deze aan de belanghebbenden de volgende bepalinjjen Alle Miliiiepliftligeu die dit jaar hun aobtlieiijarigen leeftijd hebben bereikt of nog vuur i ev 1 Januarij aanstnande zullen bereiken zyn ve pligt lich voor de Nationale Militie Ie iloen inscbryvcn tuisclien den 1 en ilin 31 January 1871 ilij die eerst na zijn 18 of vuo r het olbreugi n van zyn 20 jnar injie elen wordt is eveneens lot die aangifte verpligt zoudru hij de hoedanigheid van iugeteten verkrijgt V or ingezeten wordt gehouden 1 Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder of z ju beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens du wet van deu 28slen Juig 185U StaaUblad u 44 2 Hg die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsneile van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3 Hy van wiens ouders le langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezelen mits bij binnen het rijk verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behooreuile tot eenan staat waar de Nederlander niet a nn de verpligte krggsdien t is onderworpen of waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel vuii wederkeerigheid is aangenomen De inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde lu de gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of Egn beiden overleden de voogd woont 2 Vau een gehuwde en van een weduweuaar iu de gemeente waar hg woont S Van hem die geen vader moeder of voogd beeft of door deze is aohiergelalen of wiens voogd builen lands gevestigd is in do gemeente waar hg woont 40 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s liinds dienst iu een vreemd lend woont iu de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in A e Waarfgewoond heeft Voordemilitie wordtnietingeschreven l De in een vreemd liyk achierüebicven zoon van een ingezeten die geen Nederl iiulcr is 2 De in een vreemd Kijk verblgfhou lendo oui erlou e zoon van een vreeniileling al i zgn vuogd ingezeten 3 De zoon van den Nederlniider die ter zake van s lauds dienst in 9 ligks overztesche beziltiiigen of kulonicn woont Elk die hcliourt tn worden in ieadhrfven is verpligt zich duiirloc bg liurgtmcusler 111 Wclhuudtrs aiin Ie gi n ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderljjke Nommers VIJF CENTEN gekomen onder de vijandeljke legers Uit Versaille wordt den 21 bericht Gisteren onderhielden de forten vau Parijs een levendig vuur Heden morgen hebben due rran8che ivi8iéu eeu aanval gedoan op het korpa er garde en op het twaalfde korps Na een gevecht dal verscheiden uren duurde en waarbij de artillerie eeu hoofdrol speelde werd de aanval afgeslagen Onze verliezen zijn aanzienlijk Generaal Voigts wierp G a 70UÜ mobiele gardes die van artillerie en ruiterg voorzien waren tot ïoorbg Notre Dame d ür terug Generaal Gollz heeft den vijand bij Langre overvallen en hem in Noordelijke richting leruggeworworpen De generaal nam veel volk krijgsgevangen eo maakte eene menigte geweren buil alsmede ds bagage des vijands Ook te Briunne in het departement de l Eure zou eeu voor de franc lireurs zegevierende soheroulseliug met een paar honderd Pruisen hebben plaat gehad Vermoedelijk wordt er ook hedeu Vrijdag g Tochleo Het leger van Manleuffel is nabij Amiens daar zou t waarschgnlijk tol een treffen komen De Times doet een dringend beroep op Frankrijk en Pruisen ten einde verder bloedvergieten te voorkomen Pruisen behoort ihans duidelijk te omschrgven onder welke voorwaardtn het deu vrede wil sluiten Engeland heeft in dien zin met Oostenrijk onderhandeld dal zich bereid heeft verklaard den vrede te Tours aan Ie bevelen loiis ook gelijke stappen te Berign werden gedaan De heer vou Bismarck heeft daarop zgne nieenijg in eene nota ontvouwd Reeds zoo dikwijls zijn de geruchten van vrede tot ons gekomen en iiju wij teleurgesteld dat de moed ontbreekt om nii aan beter succes der pogingen te gelooveu l e boodst hap van president Grant trekt in Engeland zeer de aandacht let alleen aan hetgeen daarin voorkomt omtrent de binnenlandsche welvaart de vermindering der natiunule schuld en het ülkomen herstel van den consiilulioneelen regeeringsvorm over bet gansche grcidgebied der Unie maar vooral om hetgeen van d bnitenlandsche politiek wordt gezegd De lijd is vermoedeigk niet ver ver wgderd zoo spreckl de president dat bij een natuurlgken loop van ziiken de staalkundige be trekking tusschen Europ i en dit werelddeel zal ophouden te bestaan In overeenstemming met dit denkbeeld oppert d president zijn geliefkoosd plan tot annexatie van Sm Domingo Hij bepleit op nieuw dat plan en wijst met ingenomenheid en betoogkraoht op de voordeelen die de Unie van eene inlgving dezes eilands plukken zoo Alles zoo gelooft de Time schijnt grond te geven tot de vooronderslelling dat de invloed der Vereenigde Stalen over de lauden van de Nieuwe Wereld zich nog belangigk zal uilbreiden P B A N K K IJ K Eergisteren morden zoo wordt van 10 dezer uit Bordeaux geschreven besloot de regeering uit Tour te vertrekken Dit besluit dat voorloopig stil werd gehouden verwekte zoodru hel bekend werd in de stad een algemeens beweging door Je toebereidselen ilie hel groot gelal amhlenfireii hadden u maken De verhinVing begon inet den trein vim 8 uien en werd met dien van des avonds 7 uren en van middernacht voortgezet OP