Goudsche Courant, zondag 25 december 1870

necu I dit is volalrekt ouzc i t üt het was eeuvoudig obu be ea dat de heer Tunmera Uinare t 18 in t belang van t publiek 1 de petroleum ten miiiBte goed NiJ de ihror 3 iminen dut zelf ur ve Bindwrd tebi Ikeft die aa we èopen jüi f beeft tl van Aft publiek piofiteert LiU valgcho4tl ti eu boudt het voordeel over eenigen t jd gewant dau zal men algemeen tcu stellen winkeUwa m lOna schrijven vnor dan beer Tinw was daar t even als onio geheele courant ht voor niemand anders dan De IBn konp door nfMf ffDg moUirbomi A ue 4 tu pitd ieiing rli ij en der opeilbiire school bg eeue ublieke le op verzoek nfdeeliiig uerd gehouden ecbti it l iaU k id luiti de lilJpfling Ie lieer Hum bet woord o choo coiumi9sie dunk voor de luiheid betuigde uiiu tien hoofd1 er C Douw Snijder zgne ingee verkregen resullatPii van ïijn wel in een schooilok ia hetwelk oelmatigilB in ons vaderland is ook uer gelukkig d i b t I plaats hebben ip iie nieuws nar de btshoeflcn des tyds voor j het bestuur deier gnKe M4 iinede eling i B ti nil R J ibM tou loebricht Na nu nog een barMamordijjiii 4ii vlijiig school fo toegesproken fe Rebben werd H sedert 1 üti deze s jaara een very ulmd hadden i eii eerste frys de ill een vun S inlen 8 volksatUs in 79 leerlingen die minder dan s maanda hndden werd een ge nnd ges cld terwijl aan de overigen rd uiigedeeld om hen lot ïl jlig e moedigen 3 een gedrukt getuigschrift vastende het tl vau den pry en de erling elal leerlingen van Mei tot ue cMiwinun L van den Bos te BUieiiilg door hel schrikken van i ur gemakt hij zyne vroiy eu rileti alle behouden en geretl an 21 Llecember it de onmg ran mbiifkht d jr f iid V9Puield Door de bemtnninc der spuiwn die tipper weerde vetl moei e ota de I wuiupouder ook ene tch Hr HMt voor ite vlnroaei W beveiligwi is niei gered SJeclils en p f hoeft men kannen behundeu De brand ia outeheiid Iiibosdel an en t randB ha le verzekerd j ciale Staten Bi G l l rl n l is nme gekown Jonkheer H A ih bter Ie Uiitfen met 30 BttmnMO van Nispen raadsheer in h t pr v i hem verkreeg 16 slemoien der ereilietwetlen ie Dondrtiag er begonui n niidat de uietiw f I iffier mr O VV Sl r Numan aiivaard By de algemeeue be i dvoornamelijk ter sprake de peMaa uit hel koiii besUit vmi 29 Oct opheffing dei afzottdeiJ ijke i Kn i i erediensiem £ en aunzieiilyk tal lie afdeelmgin er op asngedrongfi iea wt de neiüeliwalten zooüeo id t hel aan daaking onuV ie if jietwetlen bel ngryke beelissiiigeo e quiealièoi aoelilan opgenoaeo L t n werd te baat genomen om en besluit zelf ich te verssUtn is 8 lie nederln ig die de coalitie beeft en amendement van den beer de kennelijke bedoeling om het verbesluit builen wi rking te homlen met 37 legen 38 aterorocn Slechti ilzoo de meerder ieul uil Bgnn iholieken anli re olulionairen en Il iilen voor t i m nilement Het alzoo no j in levei en weel zelfs 1 ontwikkelen n t e loef groudwellige beginiclen l iw nt boaMHuUceii wordeo diw diK ogenomen In de zitting van Vrijdsg is de kehandeliug van de credietwelie i v 9o rl Ml Bg houfdsluk V dop v Binneulandsehe zaken yijii efiilge posten v v Hen die ua r geqoKleeld werd min ler iu jPne eredictwe behoor leii oqiillft nj liietuv wiiren Zoo ncrd o a de iiilgi lrokken Bora lol aub itlie vnn middetbcnr onderüij voor sisias BIB di redeu gescKnifil Hel gi heele hoofd Mnk s ani jenoino U et 71 t gen 2 Memmen JBct hoofdstuk Murine is vervolgen mei iilgemeenc slemBeii a njieiion in HiJomeJp ri a beMfffende iiiiuoi ule 8Cuu d j bftyW iik Vjll 0 i i ineiu ii i i iiiicli werd ai n eufimeii mef 64 legen l j siciDioen Heden h bqQfdïiuk yJII det vrtcmenl vun oorlog aan d orilp In 4e 7JUing miii de eiTate k iraei der tuten genwii il van Vryilng yii ingekomen de Donc ierd ig door de uveede kaïAerianaeiionien etecl pt qnl vetpan JTQOr de btgrooiing v in het d e slJ4 r 1871 ZoQiier illspussie Is mei Igf qieeiie ttaoMfien aiiiigeiiomen hei tilfes va i rQiiwbeU ig der K mier ami den koiMUg over het verliis iloor de prileliji e fa railie gcli deii roorls een twa ilfwl kleine ontwerpen van wet die lege i Leden aan de ori e waren gesteld Heden is de beb indeli g n n Je orde v n Miidora uelsoiitwerpen Wen schr ft one uil Llrlïetnk 21 I eo Bjj de ileramiug Ier Iwnoeroiiig van oen lid vpor den em eiiier iad op I uad g den 20 d fsr vat Wegeu d meene stem meiH D Co ilb iri Az en A Zwijiiei burg Fi lü eheii wieii t ïoo eeiie ri miiig moet plaals bebbeu Thans z jn wg in staat het adres me te deelen door d ii kolonialen raad van Curasao aan den koning gericht naar nleiding van t ontsUg nan mr A M de Bouiïille als gouverneur van Curaijao gegeven Het is van den volgeuflen inhoud § 1 De koloniale raad op Curaijio weudt zich met den meesten etrbied lot Uwe Miijesteit en zwnre slag heeft zijnen voorziller gelrolTen op voorilrni ht van den he r minister van koloniën heeft het J M behn igd deu gouverneur óa Itouville eene ee volle ontheffing uil zijne belrekkiug te geven § 2 De raad erken ooimoedig dat het buiten zyne bevoegdheid ligt in eeue beoordeeling van dit o eenig ander besluit van V M te treder en S4 vermeent derhalve zich d iarvnn te moeien onlhou I den maar plichtbesef noopt den raad zich in leze droev e omstandigheid lat U M ta v ad i om r M m 1 den indruk bekend te slellen dieu de e voordracht vin den heer minister van kojoiiiun op en raad gemaakt heeft f 3 Lang en getrouw beeft de Jietrde Rbuvilleden lande gediend in de beide hoogste betreltkiligen is hij op dit eiland gedurende de laalsic veertien jaren werkzaam geweest ruim vier jaren was h j Uwer Majesteits vertegenwoordiger in dese kolonie en zwaar en moeielyk was de t ak die op hem rustle § 4 Nauwelijks drie maanden ra het in werking treden van het nieuwe regeeringa rcglement aanvaardde hij het bestuur dezer kolonie zijue handelingen hadden den toets te doorstaan v in eeue beoordeeling niet alleen in een parlementair lichaam maar ook daarbuiten door de openbare meeniiig niet alzoo die zijner voorgangers § 6 Zwaar was eveneens de list die op hem drukte bij de invoering Ier nieuwe welgeving een uitvloeisel van het liberale regeeriaga reglemenl zeer te tade kwaiD toen i ne uilgebreide rechls I kennis I § G Hoogst moeiel jk maakten de verwikkelingen I en burgeroorlogen in de naburige rep IHii keu voor oamelgk in Venezuela ijn bestuur sleed heeft hjj gepoogd de onzijdigheid te handhaven en steeds werden zijni andelingen scherp onderzocht en welliobt miskend door dezen of genen 7 Aan eed en plicht getrouw had hg steeds ééa doel voor oogen de bevordering der belangen van do aan zijne zorgen toevertrouwde kolonie mocht er somwijlen tunsohen bein n het weigerende lichaam vereohil in meening gerezen zijn dat verschil betrof slechts de middelen die aangewend zouden worden tot bereiking van dat doel waarnaar én gouverneur 6u raadsleden immer en allijd sireefden § 8 Daarom Sire maakte de voordriieht vim den heer rainisier van kolomen een droenpen een 1 pgidgkeu indruk op den raad op den raad die in de gelegenheid is gp fesl den heer de Bouville Ie leeren kennen als een kundig geirquw eu gverig dienaar van Uwe Miijesleil § 9 Des Ie pijnlijker werd die indruk Sire toen de raad uil ilen niiiinl des landvoogds lioonle dal hg in het vorige i ii zolf anroek had gcduiin tot eervol outsliig of verlof hg kreeg verlof maar werd 4k r Qnis tandighfldc varhlnJerd laarvan gelwiuk I te maken kon hij vermoe sn dat aan zijne politieke loopbaan zoo eeosklapa eei joo droevig eU treurig eintle gema kt zoude worden heeft hij jich kuniien voorstellen dat op zijne eervolle ontheffing niet zou volgen onder da kbel uiginB voor zijue ïoJe en gewichtige dieftften § 10 Sire de raad heeft gecjieend bij dit droevig geval zich niet te mogen ontliouden met den nieeslen eerbied zgne gevoelens over de voord raoht van den heer minisier van kolwiii q ter ke ip van Uwe Majesteit te brengen ea daarbg levens te moeten wijden op de vele verdiensten an den nu aftredenden gouverneur dezer kol nie Laatst e B gric it eii F rimce S S i ec De Kamer vui Volksvertegeurtoor igers heeft een aanvang gema ikt met de liacuss cu overhel ve plfifttBtKi van de hoofdstad van Italië naar Home Mi t de werken tot looAorJng van deu Londen 23 Dec De Tiwcs 7egl dat de nieuw beuoemdr AiRer kaansohe ge soi ile hee Sohenck in opdi iclit hoeft het voo svel ie doen om de onderfaaudelingeu over de Alabl lma qus tie op n euw e openen en ricb ook te bekl igen over de overtreding van de overeeiikomat betreffende de vissebergen 0 iCan xl isc ie watereu De Morn i i Post zegt dat de conferentie over de Oocersahe uBcsiie in het begin van Januari zal li f e k i ii De öli iidard meept te weten d t FraukrUk de Joei e dleniiien van Engeland heeh ingeroepen om verlof te verkrygen dat de gevolitiaobiigito v rte nwoordigrr vap Erankrgk i anjt mo eii vgrl ep De Mej rapk zegt ilat de bcw TJhiijrs FriM kriifc i l e legenwüordigei Hezclfde blad zegt dat a Pruisen de Luxenfb irg i hequneatie aan eene scheidsreeh1 lenjke Biispi iak z il onder erpen het Gouvernement der Vereeniyde Stalen die quiicstie zal beslissea Versailles 2 December Bg denj uitval die Kisleien uit l arg pla ils iad ziju duizend piet genonde soldiiten gei aogeii genomen D den trokken twee Fi aasolie brigades legen dm llnkervlengel der Saksers op zij werden lot f laan gebraehl door faal vuur van Iwce Wurtembergsche baliergen Tours 22 December De s ad is nog vrg de Dnilschers hebben in den afgeloopen nacht hunue pu iiiun bij Monnaie vci laten en trokken af in de ricl ting van Ch aeau BenaMll Iu dezen omirek betiiiiien zich goen vijandelijke troepen meer Te Beauforl Maine en Loire S een ballon uit Birijt nedcrged iald De lucliiieiziger heelt aan Gambett i namens h t gauverue gi o Joen welen dal Ie Piirijs den uilmunlendsten giest heeracht De militain opera én legen de Prujsen hadden op nieuw een naiivaii gaiiomen In den morgen van den ilslcn had een artillerie gevecht plaals waarvan de uilsl ig Kunstig WIS voor de bcztiiing Villa Bvrard en Maison Blanche zgu door generaal Viiioy veroverd Gcner al Ducrot heeft zijnerzijds een gevecht geleverd boven Drancy iBpfdeaUX ï Deoembcr Bij Kegeerings besjuii von 20 deder 3 l ist gegeven tot de mobilisatie der ïdenmi gendarmerie in de deparlementeu tot vei ekering van bel toezicht achter de legere ut arreaiuuc van vluchlelingen deserlears enz Kraoliiens een ander decreet zullen te Nantes Bajinue ïonlouse Montpellier en Perpignan depots vcur hersiellende giwonden worden opgericht Vóór de bezetting van Tours door de Pruisen heefi geuefaal Peaaui bun deu 20sien gedurende eenige uren in den voorwaarlschen mnrsch Itgengehouden Hg had 6000 man en 6 slakken geschut de Pruisen 12 000 man met 24 stukken Hg heeft den v and aauziealgke verliezen toegebracht firUSSSl 20 Deo Uit eene correspondentie uit Lj ou aan de Indépendance blijkt dut bij den gemeenteraad dier plaals het voorstel ia aanhangig gemaakt om le wenschelgkheid uit te spreken dat Garilfaldi pi worden benoemd tot lid van bet Republikeiusche Gouvernement Bordeaux 23 Dec Generaal Chanzy is te Le M ns aangekomen De d igbl iden mei Jen dat Ganibetta voortgaat met den toestand Bn de militaire krachten le onderzoeken eu nu Bourges verlaten heeft om zich na r het leger le Lyon te begsven Eene dépêche van den prefect in het departeiD nt der Khone deelt mede d it giatcren te Lyon een der balaljons komraanduulen van de nationale garde een beprjefd republikein is gegrepen gegeeeeld en gefusilleerd door lieden die waarschijnlijk in dienst slatin Ier vijanden van de republiek en van Frankruk Do executie w rd vourtifgeguiku doof atu ver toonidg van en reclIsiNTtak Lyon ia Teiteud vtroulwaardigd ma ir luatig De orde zal er niet mc jr gestoiord worden üambeila heeft naar Bordeaui getelegrafeerd welk oen misdaad gBplaejd was en hoe d varonlwMidigde ingezetenen ijverig de schuldigen zoeken om ieii yoor ieeldi te atralfeu Volgens een brief uu Parijs worden alle iiiwo f f erdeeling van het vleesob zeker te zgu en om de personen te ontdekken die zich aan den militairen dienst outtrokkeG hebben Er brandt geen gas meer ia Parijl straten boulevards en de eiuige winkels die a oiid qp ii zijn worden met pelri ieiim verl oht Desniets s rd er ciiu ji inner diciVailiu cu luoorden gepleegd Dezer dagen wordl telkens krijgsraad gehqnden onder yoor itting van gcneraalTrochu Stuttgart 23 Dec Heden moest de kamer van njgevadrdigdeo stemow over de vucialellcu der oommisste van rapporteurs c er de tr ikl iten Het iriiki i it jnet den Noo l Dnilsclioi hond werd langeuqmen ipet 74 legen 14 Mi ramen dal met Bc eren mei 76 legen 12 siemmen het voorslel om uin deu bond den n i ra van Sijk en aan hel bondsprEtidium i en titel van jLpizer te geven werd aangenomen met 81 tegen 7 stemmen Londen 23 Dec De eerslc bijeenkomst ftr conferenri e over de qnesiie betrekkelijk de Zwarte Z is ep iald op 3 J uuari Uil Bofdeanx wor U van 21 de er geme d Volgens rechl8lpeei ehe berichten is lel leaer van Bourbaki solide samengesleld en wordl de bevelhebber jjoed jge i iiui door de generaals Clineh impsea Billot Hei Ifjicr van Chauiy slr jdl op bewonderenswaardige ijce s e leii Ie 01 Iniinijiifï V in Orleans Bourges d 1 donr Boii baki ordlbeschetmd wordt niet meer door de Dói schrrs gedreigd Prins Frederifc Karel bedekt de positie van het gros z oer arqiee lpor herhaiflde geïsoleerde demoustratiün De Duilsel era bezeilen de vallei der Loire van Gieti tdt nabij Tours 3 ï W YCffk 22 Dec Men verzekert dat Eualand duizend Amerikaausche mitrailleusea heeft baaleld I Burgerlijke Stand GiDomN ii Dec Mietje oudtrs M M de Wolf en 3 Polnk OviritocNi 21 Dec E J Imtolz 26 j ADVERTEMTIEN De ondergeteekenden betuigen oo5 nimeiis wederzijdsclie betrekkingen hunnen tvolmeenenden dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bjj de voltrekking van hun huweljk Gouda L BïlLONJB Tz 24 Dec 1870 K BElONjis I koay IBTOONSmiNG De Plaatselijke SCHOOLCOMMISSIE Gouda brengt bij de e ter algemeene kenaia dat de jflarlijksehe TENTOONSÏELIJNtt van TEEKBNINGEN en SCHRIFTEN van de leerlingen der openbare Beholen alhier zal ge houden worden in het lokaal der Openbare Burgerschool voor jongen op DINGSDAG en WOBNl DAG im 27 en 28 DECEMBER 1870 vandesvoorfliiddags 10 tot des namiddags 2 ure Namens de Plaatselijke Sohoolcommisaie VJwm De Setiiktaws ROl JAAfiPS J e Heer I van Mli l EiV gebreveteerd gezichtkundige van Parijs is alhier aangekomen en zal in deze stad gedurende de oorlogsgebeurtenissen vertoeven hij heeft medegebracht BRILLEN van ECHTCEISl AL DB ROCHE DU BRÉSIL die zfer dienstig ïjjn ook voor de zwakste oogen en kunnea worden toegepn st op elk poort van gezicht Hij is dagelijks te spreken des voormiddags van 10 12 en des iinmiddng f van l i ure op de Gouwe tegeno er het Aiiisterdnmscha Veer wp O n 75 boven en te ontbieden vau 12 2 ure pAüs r rr A ommi üsr