Goudsche Courant, zondag 25 december 1870

cr Lokaal tNut en Vermnak Oostliaven Gouda TOÜNEELV ÜRSTELLING op VRIJDAG 30 DECEMBER 1870 to even door het TouiirfliicnKchnp ao dea Rotterdamsclien Schouwburg onder directie ALBREGT VAN OLLEFEN DORP EN STAD 1 ojucfKjiei lil ii f fi Mig r r a Iji giluiUch van CiuntoTTE Bim H Pjbiirf i door T Pn ijTMiK Eerste Afdeeliug I ORLE I iadilijk l afrirl in 2 Bidrij n Tweede Afdeeliug LEONORE Drama lu B llecliyveii Aanvang ten 7 ure Prijzen der Plaateen 1 Rang 99 Cents 2 Rang 49 Cents Loting voor de plaatoen op den dag der voorstellmg voor HH Geaboneerden voor 6 voorstellingen s Qorgens te 10 ure Voor HH Intepkena en op deze voorstelling te lO j ure en kunnen vorder plaatsen besproken worden vA des namiddags te 3 ure KIlSTKaMSIl zijn bij gclvgenheid van het KERSTFEE T steeds versch verkrijgbaar bij de Wed A VAN DLii KLEIN Sz Boterr iarkt De Maatschappij voor Nieuwe Geoctroijeerde Gasbereiding berigl dat met primo Januarij e k de pr s der dy Cv IK Jbü S an d Gasfabriek alhier is vastgesteld op 50 Centen per hectj lter Gouda 24 December 1870 Vervoig Ier DanKschiijven Berlijn Prinzenst N 3 den G Sept 1870 Ik mag en wil de kuur van uw uitstekend MALZ EXTRACÏ wat zoo bijzonder heilzaam op myne ziekte werkt niet afbreken jf Möltisv Jetteuhacli den 10 September Ook van uwe zoo versterkende MALZ CHOCOLADE en slijnioplossende MALZ150NBON8 verzoek ik nieuwe toezending Dr D iNZMAijEU i cr n Wasserthorstrasse 41 10 September 1870 Uw MALZ EXÏRACÏ GEZON DHEIDSBIER heeft mjjn boratlijden genezen en mij het leven behouden F ZiMMEHMANN Magonin den 15 September 1870 Uwe fabriekaten MALZEXTRACÏ CHOCOLADE en BONBONS hebben zeer heilzaara op mijne borst en raaagkwaal gewerkt K Pi aujsns Koninkl Majoor Berlijn Adalbertstr 50 15 September 18 i0 De genezing van mijn borstlijden dimk ik uitsluitend aan uw MALZ EXTRACT Mkhmi Controleur Berlijn 18 ept 1870 Uwe MALZ CHOCOLADE is uits ekeud heilzaam M TuoLlxk Obercousistorial Rath PrpenMalz Extract 1 ü 45 Ct 6fl 2 20 13 fl 4 40 28 11 9 25 de ledige fltaschen worden a 5 Ot berekend en tegen dien prijs teruggenomen Ceiitraal Di ót AiiiKlirthnn lüoenimarkt l ij do Stil t e K LM Mede c ill te vi rkri gen te OoHlIa bl 1 C AN VlU l MIM KV eii de Wed A C Sc iioi n N Ic Viienl rt bij llhNlLl J AN 1 1 1 lil M Spaarbank te Gouda COMMISSARISSEN berigten 1 dat in plaats van ZATERDAG den laatsten dag des jaara op VRIJDAG den 30 DECEMBER 1870 te gewoner uro eu plaats zitting zal worden gehouden 2 dat voor het bijschrüvei in de boekjes van renten over 1870 eene buitengewone zitting zal worden gehouden op VRIJDAG den 20 Januarij 1871 3 dat het inleveren der boekjes ter laatstgenoemde zitting ordeahalve gevorderd wordt Gouda 24 Dec 1870 Namens Commissarissen van de Spaarbank te Gouda KIST Voorzitter RUIJTER Secretaris TANDHEELKUNDE De ondergcteekende acht alle aanbeveling onnoodig daar hy reeds sedert 26 jaren zich het vertrouwen weet waardig te maken zoowel van de Geneesheeren alu van het geachte Publiek Hij blijft voortg uin met het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereischt als de ondervinding bewijst dat zijn werk volkomen aan de aanvrage heeft voldaan Alles wordt door hem in de TANDHEELKUNDE met de grootste nauwgezetheid verrigt GcHda J M VAN MINDEN 18 Nov 1870 CHIllUllOIN DliNTISTB De ondergeteekenden berigten dat z steeds in voorraad hebben eene groote collectie SPIEGELS in alle afnietingen kunnende dezelve volgeus teekeningen waarmede de ondergeteekenden te ontbieden zyn op verlangde afmeting gemaakt worden V H PIETERS ZOON Rotterdam t Hang 405 CÖÖLASCH tot HOOGING is op zeer voordeelige voorwaarden zoolang de voorraad stiekt te verkrijgen aan het Ascbbok te Gouda Nadere inform atién b ij P i k WERK aldaar Volgens de zamenstelling van den GeheimenHofraad en Protesaor in de medicijnen Dr HARLESS vervaardigd ziju deSTOLLWERCKsche BORSTBONBONS sedert 30 jaren alsgenezend en verzachtend bij hoesten heeschheid luchtpijp keolknobbel en chronische jongcnontstekiug heilzaam bevonden Dezelvenzyn in alle ste den verkr gbaar KiSSIKOER Pastilles uit de zouten van de Rakoczy te Kls mgen van voor werking tegen traagheid der spijavcrtee rings orga iien be anrli ko ontlasting bleekzucht bloedsgebreki liiliiinn houli ii en neiging tot jidit eu scrophuleuslieid I i l es h PiistilleH wtlKe de zouten lilt een liter liakoe y beviit kost 50 11 Depots te Cnmla liji Aiioi lieker 1 11 BOMHS te i i tiiifiim 111 alle Apotheken KüN U iiai MINlfil VVATr U VKKZlA DINfi Originele Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de Hooge Regering goedgekeurde gewaarborgde en doorbeëedigle Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trekking 18 en 19 Januarij 1871 v crjecl a li T Kla83f r HOOFDPRIJZEN cv MILLIOEN 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 1 a 11 000 3 a 10 000 2 a 8000 4 a 0000 7 a 5000 4000 16 a 3000 106 a 2000 6 a 1500 156 a 1000 206 a 500 4 a 300 219 a 200 Mark enz 1 geheel Origineel Staatslot 7 fl 1 half 3 50 Cents 1 kwart 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Postkaarten of door Postvoorschot worden alle ons toekomerde orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebDendea de gewonnen prijzen en trekking lyst n onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis Onze Firma is als de aller gelukkigste wereldbekend Men wende zich met vertrouwen tot Gebr Llllent cld Bankiersliuis en Handel in Staatspapieren NB Wij deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten BEREID VOLGENS HET aloude en oorspronkelijke recept Zij z JD eeo onfeilbnnr geneesmiddel roor GAL SLUM MAAG ONGESTE LD HEDEN eu Slechte SPIJSVERTEEBING Zij versterken hat gestel verwekken EETLUST zuiveren het BLOED verdryven HOOFDPIJN en HUID UITSLAOEN on verder uit te weiden is onnuodig d ar de el e bekend zijn alleen waarschuwe roen ieder om da ECHTE te koopen Doosje ƒ 1 50 halve doosjes f 0 75 en kwartdoosjes O 37 j Verkrijgbaar te Gouda J C Zcldenrljk Leiden T vfin Dorp Kollerdam S G WullT C J W SiiabilW Utrecht T P v d Bergh Arvhem G J de Wanl Aarfandfrvefn J de Jong Del t 11 r ilincn Gravenhaijet J v Koggen A VVtl Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele namaaksels het getal moet op de doosjes geschroven 7 yn en de letters C C S i het lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift VViliirSCllUWingt Men wachtezich wel voor vele andere soor en die onder dezelfde naam verkocht worde i ij 7ijn bij niemand anders te verkrijgen dan bij bovenstnaiiJe Dépfilhouders Een ieder wordt gewiiarschuwd de ürbanuS Pillen bg niemand Ie Gouda te halen als bij den lieer J C ZELDENIIIJK op de Markt Guudft Druk villi K Dniikman 1870 De cdtgave WOEN geschie DINS DAG franco De De rol party in buiten dot bg z n idea de vraag is de ho mijne vo werkehjk dan heb schande nu toe in een den en verwach gruwel gronde Het dacht e het vo ernstig Septem Toen de Sta geopen te vre kenme jaren berale bestu alle prenz versti in de de vr worde even hela i Bj rots sten te k lenh schin ZOÜll dam de