Goudsche Courant, woensdag 28 december 1870

Woensdag 28 December 1870 N 990 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlcnlieWad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot óén uur des namiddags op den dag der uitgara inele 8taat8 Loteu ral gespeeld worden UWSTE GROOTE i i ering goedgekeurde gewaar edigde Notarissen voltrokken LOTERIJ H en 19 Jannarfl 1871 PDPRIJZEN ILLIOEN oO 000 50 000 40 000 000 3 a 15 000 3 a 12 0ÖÓ 10 000 2 a 8000 4 a 6000 16 i 3000 106 a 2000 6 k 90 206 a 500 4 a 300 219 200 Mark enz liueelStaatslot 7 fl 3 50 Cents 1 75 bpf van bet bedrag hetgeen tste geschiedt door de gewone Idoor Poslvoorschot worden lende orders self ne r de verst len spoedig en geheim uitgebji der Trekking onzen belanghebuien prijzen en trekkingRl sten jezonden Plannen ter inzage Firma is als de allerwereldbekend VO zich met vertrouwen tot br Lillenfeld L Handel in Staatspapieren en gratis den uitslag mede omkken StAatsloten EREID VOLGENS HET oorspronkelijke recept plcilbanr geneosmidilel roor OAL 50NQESTELÜ HEDEN EB I EEEING Zij versterken het UETLUST ïuiveren het BLOED DPUN eo HUID UITSLAGEN weiden ia onnoodig Hnar de el e eea waatschuwe men ieder om de n 50 halve doosjes f 0 76 en iiirtdoosjes ƒ O 37V Verkrijgbaar la J C Zcidenrijk 1 Wat I t Jong Roggen Lfiilen V vnn Dorp Bot er lam S G WullT C J V SnabilW ïïtrecU T P v d Uergh ieder wordt gewaar chuwd voor de het getal moet op de doosjes gede letters G C S iu het lak ge fik aU bereid zijnde volgens het al plijke voorschrift llWln i Men wachte tich ivel voor rlen die onder dezelfde naam verzij r jjn by niemand anders te verbovenstnande Dcpólhoudern Ier wordt gewaarschuwd de Urfn by niemand te üoitila te hnlcn als C ZELDKNRIJK op de Marit Druk voii Ilniikmon De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de u tgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 De liberale partij De rol sedert eenigen tijd door de liberale party in de volksvertegenwoordiging en daarbuiten gespeeld is eene zoo treurige geweest dat bij menig eerlijk meusch die in die partij zyn idealen voor do toekomst meende te zien de vraag moet opgekom n zijn is dat liberaal is de houding van hen die ik eenvoudige als mijne voorgangers beschouwde is die houding werkelijk het gevolg van de liberale begiu selen dan hüb ik mijne eer gesteld in hetgeen mijne schande was en de richting die ik liefhad tot nu toe waarvan ik van tijd tot tijd zelfs eens in een niet te gevaarlijk strijdperk durfde treden en waarvoor ik voor mijn vaderland alles verwachtte die richting moet mij voortaan ten gruwel ziJn want zij brengt mijn vaderland te gronde Het zou geen wonder zijn dat er ulzoo gedacht en gesproken werd want werkelijk stemt het voorgevallene in de laatste maanden tot ernstig nadenken Gaan wij hetgeen sedert September geschied is kortelijk na Toen op den derden Maandag dier maand de StatenGeneraal door den Koning werden geopend was er nog niets dat reden gaf om te vreezen dat het zittingjaar zich niet zou kenmerken door datgene waardoor steeds die jaren zich zoo gunstig onderscheidden die liberale regeeringen aan het hoofd van t landsbestuur zagen belangrijke verbeteringen in alle takken van den staatsdiensjt Buiten de grenzen mocht de oorlog woeden en met haar verstikkenden adem alles vernietigen wat haar in den weg kwam binnen de grenzen zouden de vreedzame hervormingen der laatste jaren worden opgevolgd door nieuwe hervormingen even vreedzaam tot stand gebracht Helaas helaas bet mocht alzoo niet zijn Het ministerie door niemand al uit een rots gehouwen maar door velen als hecht en sterk geuoeg beschouwd om nog eenigen tijd te kunnen dienen dat ministerie bleek eeu kaartenhuis te zijn VV behoeven de treurige geschiedenis ni t te iKThaleu hoc het ineenzakte zoodra er é u egging Heeds vroeger werd daarover gesproken en toen reeds si raken we du niecning uil dat het moeilijk zon zijn een nieuw ministerie te vormen omdat het bedanken der tegenwoordige ministers zoo willekeurig geschied was Zóó moeilijk echter als het schjjnt te zijn dachten we niet dat het was Hoe is de geheele liberale partjj aan het kaartenhuis gelijk is ook zij ineengevallen nu er even aan gestoolen is Zou dat trotsche gebouw waaraan sedert jaren door het volk en steeds met toeneniendeu ijver gewerkt werd zou dat op eens niet veel meer dan een puinhoop ge orden zijn Zou de machtige in eens en zoiiiler aanleiding machteloos zijn geworden V Zou de machtsvertooniug niets meer dan een ellendige bluf zijn geweest Zoo ver is het gekomen dat de ministers van t vorige milii iterie zijn gebleven omdat er geene andere personen te vinden waren geschikt en gezind om een nieuw ministerie te vormen Geen zeven mannen v eet die liberale partij aan te wijzen die moed genoeg bezitten om in t belang van hun land zich zelven voor een wijle op te offeren Die liberale partij die bij elke gelegenheid zegt niet onder ïe doen voor andere partijen waar het de Uefde geldt voor vaderland en vorst die partij weet geen zeven mannen aan te wijzen die het persoonlijk belang voor een wijle durven achter stellen bij het algemeeue belang Die liberale partij die er zich steeds op beroemde dat zij het meest wetenschappelijke het meest practische het meest onbaatzuchtige deel der natie ouder hare aanhangers lelde die parti weet geen zeven mannen te wijzen die zij in vol vertrouwen den Koning kan aanbevelen als hare plaatsvervangers in t bestuur van den lande Dat is de geschiedenis der laatste maanden en hadden wjj geen recht om te zeggen dat zij tot ernstig nadenken stemt en is t te verwonderen dat velen het liberaUsmo met de liberale partij verwarrende de afkeer van de laatste op het eerste overbrengen Te verwonderen is het niet maar evenmin goed te keuren Men verwarre toch niet de beginselen met de personen en men meeue toch niet dat het afkeurenswaardige dat men in den zoogcnaaraden t woord is karaktcristieli liberaal meent to vinden uit het liberalihuie voortspnpt Onnlal de liberale partij iu ons land weinig beuusl ijn schijnt te be itlen van de plleliten die op haar rusten omdat zij weinig leven ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN kracht schijnt te bezitten is er nog geen reden het hberalisme den rug toe te keeren Integendeel juist de zwakheid waarvan de partij blijken gaf moet ons drijven haar te versterken nieuw bloed moet haar door de aderen gaan stroomen wij moeten vasthoudende aan do liberale beginselcii en daaraan alleen door vereende krachten meer harmonie trachten tot stand te brengen tusschen het liberalisme en de party die zich zelve als de uiting daarvan beschouwt BUITENLAND Uiillciilaiiilsdi Overzicht Het verlangen dal zich iu Duiischtind openbaart naar t bombardenirnl van Parijs schijnl ons lue niets anders te ijn dan de uiiing vnn een ander verlangen dat men evenwel moet 3morpn om gevangenis en boeie te ouiloopeii He wenscli dat Pnrys eindelijk gebonibarileeril niofje worden is niet anders dan de wensuh dal eimielijk de vrede moge gesloten worden Vóc r l arijs met niiinr ni Parijs hoopt men zou dit geinakkehjker vallen terugtrekken zou th ins een nederliag ijn daarom hoe eerder hoe liever in Panjs Uiihoii eren duurt te lang een bomhardemciit doet ten raiiisie en of men vordert Intnssclieii scliijiien aan de vervulling van dat verlangen zeer fievMe iit e t e vvaien tii den weg te staan De Deul rhe Zeitunij heeft daaioter een artikel waarin hel ol euile ordl ge egd Bij het publiek besla it do niel ongegronde upinie dat te Parys nauneijks legeiniaiid zou ijn geboden en derhalve de a ivieiilij Ke opofferingen aan onze zijde zouden verraeclen ijii indien de slad reeds vuór zes weken gebombardeerd en dientengevolge genomen was Aan e mogelijkheid van het bombarilement twyfcit niemand om de eenvoudige reden dut onze officieuse organen reeds vóór cenige maaO den hadden aaiigekoiul gil dat het binnen kort zou aanvangen Men geloou dan ook dat hetbepaaldehjk om polilieke redenen of in het belang der mensohelijkheid tot mi loe i nilgesteld Hoo dit zij wij aar elen niet Ie ei kennen dat wij omtrent de sterkte van Varijs en ijiie hulpmiddelen lot eene Tligings arinee oowe als ten opzichte der zwarig eilcii in den aaiivoir van het belegerings materieel ten eeneiimile iii dualing hebben verkeerd Pariji IS eigenlijk eene iirraee vestiug of groote wapeiiplimlb wier sierkle voiirnamelijk bestaat in hare talrijke gedc i ioheerde forten in verbinding met hare armee Zonder een leger tusschen de stad en da furiën zouum de r limisicii slechts de heieekeni van kleine vcsliiigen hebben die ieder af ionderlgt gebombardeerd of aangevallen kniinei worden Met eene armee liiiiiien die lunnelidiruiinle is dal terrein een vernierkl slagv lil lieHicU voor de belegeraars de grooisle be Hnren opleverl Tom 1111 den 1 Sepl de mobile garde en troenin van generaal Vinu v m ildc lu lil van Soeatix naar l anj aien loru sKe l S pi y niet dut hit IVocdiu oude den indruk van do tolule ilSI