Goudsche Courant, woensdag 28 december 1870

nederlang der Fransche arraao te velde rou gelukken een nitu Uger te l vrgs bijeen te brengen Wij rekenden er op dit de litiolknig der tud door ooderliiige woelingen bepiiildi lijk o ili inür ilisulie nioesl vervallen ii dat derhiilvc ctne konolondige bescliieling vuu eenij forlrii xoldoendt mu ijn om de 6tul lot overg ive Ie dwingen W ij liadden levens ten ie geriiip dcukbet d van de i iriglicden by het verveer v m niiiUuecl gelijk me i meermalen tfiie mk te gpriii aclit waii leer men uog niet n iial j ir oicdi bekeiul is t n lotn euidelyk tlie he iiuen gruol ndeelj uit den ucg wi iïn geru csJ 1 T u r t p y ens v n ii gp iier gie ijn tgd wiurgenomeii om tene aaii i nlyk mafiu lot tTOPppji Ie formeereu en voorloopig te oefent n 0 rr ilgimocn rijn d ïrniisohen gfcn slrchle ingenieurs Zg litbben de forieij niingebouwd om de itad rUe legen een eersKii muval Ie beveiligen en men k m el dei ken dat iij dit erk met too dom liebben i angelegd Ut het dut 1 geheel vtrlüion ging Derhilve waineer y tol een afdoend tosuI taal willen komen iijn v ij genood aaki de font ann te vallen Nu leef men reeds meermalen gevraagd M lar waarom orden di forten dan ook met gebomliirdeeril Waarom doet men niet zoo als te tiduH Toul 1 luonville en Als zulke groote estii gen op den duur met legen ons geschui bestand wuren zal du mei die tleme forlen nog veel minder bel geval ïijn Met die lieweri ig verliest meu intussclien uit het oog dal Ic gelyk met die grooie veklli gen ook de sicdeu wenten besihoUn en da ZIJ meer ter wille Vuii de bevolking dan wegens gebrek aAn Virdedigiiigsm ddeleii wertlen ovtrgegeven Hel bombardement vau een u lahuleud militair furl geefl eldeu het verlangd resultaat daar i ulk teu fort door bomvrije ru mlcn en ir op is lugerlchl om een bombarderaenl door te staan terwijl het bavendten enne balierijeii op ulk een crbiedigmi afataiid houül dat ij het sleehu mcLou e t wunrste mortieren kunnen aanvallen Is 7ulk ceu fori goed tocgeraet dan kunnen uij hel mei uemen of ny moMeu onze batterijen er dichier by kuiiniu brengen zoodal wy met ons vuur op clkt mogtlijkc viijze de sterkte in front en Hink kunnen atta ucereu om ten laatste bres te schieten iii liaar te bestormeii Daaruil volgt dut tol etn kr iLhii rn aiuval op Parij even als bij Stiaai burg ecnc furnjitle belegering moet voorafgaan doch daarmede met alle zwarigheden uil deu weg lJn geruimd EeD rechlstreeksche aaiival op l arijs met voldoende bfvriligiug der beleger inrs gelijk meu zich de zank veelal voorstelt iit dus onmogelijk Integendeel juist daardoor zon zooveel blued worden Tergoteu dal de verliest in tie gevecUien nan de Loire daarbij in geen vergelijking kunnen komen Tol verdere heoonleeling vim hel uitstel dtr beschieting moet men ook met vergtleu hi e de toe attiid gedurende de laatste vier wetten op hel looneel des oortovs is geweest Stellen wij ons voor lioe daar van alle kanten te samen UU ÜÜÜ man tegen onze insluitingsarmee oprukken en dal een gelijk aantal bini en larys gereed staal om duor onre linrw te breken tinn al men toen wel toegeven dal het nllf behalve een geschikt tijdstip wis etii der I liiijkChe fronten ann te l isuii Ihuns sman ile zaken anders tie aanrukkemle mj inilelijke lijiers zijn grslagin en wg hebben uu ueiln maar allien met Parijs te doen Hel is dus besi mogelijk d il bij onu Irgerkommando thans lol ceu aanvul wordt overgedaan In alle geval zegt de schnver ten sloile gelooven w ij dal indien l irijs niet aangevallen nsaar door hongersi ood tol dt mergiive geiioodzaakt wordt dn i iet geschiedt ml humanileil j gens den vijiiiid mai r alleen in het bthing van onio armee Otilt tir lUi sd laat n h lil d en geest uil lu zijn sohiijten aan ik Times lie legenwoorinire toestiud egi hij van da versohillendc Iei er8 is een bewij dal dt plimiien nn de grootste stralegisten erij eld iinrdiii ilüor het totval lil den uuilog en door omstindigheilen nairup reen inilicn uien e had kuiuitn vour im nul ge noeg Zdu hebben gelet Het leger van tien Pruisischen en dal van tlin Siksmhe i ktoonprini ijn gelegerd om pene si id elke gearhl werd uhniel i ie kunnen itrdriligi n Lirsl ducht niiii il i l aiijs rich 7au overgftiii oinlri hit ingisliiitn oii ijii Vervolgent metink men ilat het ou t i iiliilecicii vrniineer de inwuncri maar ten kuriiii lijd kiniiH 70uHei gtinuakl hcbbi n nut de tiniht ringin van eeu beleg IiUter tlueht nnii tl it l injs ii t lu il der rnivtii mi kuinrn i imi Ira trui i k j tl iii tic stad uiitlin gtwurpin wiirdiii liulilijk ird besloten l arij teiivoiiilig ml u htininnii in de ten as toen tan uo ditl dal ile biltgtnltii Iti gitn v r uf ei de iiiiltr diil ij htl luHigsltns ii hl of titii wtktii iiiiili 11 uiilKiiiileii In dl II knj sr iiid IC de Pruisen stellig tod plan daartoe over te gain Alle tocbercidselen toch werden voor hel bombardement genouieu Sommige Icgerhoufdeu lu hel l ruisi clie hoofdkw irlier hebbcu zich misschien ml meuschlievLudheid tegen ceu boinbardcmcnt verklaard Anderen die met legen ecu bombardemeul zgn maar er volstrekt geen rejultaat van verwachtten zuUeu zich wcll cht hel air van philanihropen gegeven ea iich bg de errsteti aangesloten hebben Onder hen die geacht worden geen bombardement te willen vordt de heer von Bismarck gerekend Maar op l stuk van miUtairo operation luistert men uiet naar hem l h wit ui i il op ioht moge besloten worden zeker is hel dal eie i ruisen vi Vanjs zullen blijven toidat zy in hun doel geslaagd of door geweld genoodzaakt zijn het beleg op te breken Oniler de oorlogsberichten is alleen hel bezeilen van lours als eemgszins gewi btig te beschouwen N idat de generaal Voighli Retz jl üinsdag 600Ü inubilen oiit r den generaal Pisani uit Mounaie verilrcveii had was de be elling van Tours elk oogerblik te verwachten Den volgei den dag is dau ook werkelijk ile 19 divisie van hel Uuitsche leger voor de siitl verschenen een oogeublik bood de bevolking legeiislaiid eenige granaten werden in de stad geworpen daarna tril de witte vlag gehesehen en hebhen de Uuilschers da hun aai gewe eii kantonnemeiiten bezet Bisiuarck heeft aan Pruisrn s vertegenwoordigers in het buitenland eene nota gezonden Icn einde de regeeringen wimrbij zg geapcraditeord zijn iegeu l Iransche gouvernement ie waarschuwen ken gouveriiemeot ia daarvan de strekking dal krggsgevangeneu die in weerwil van hun wcord van eer zgn ontvlucht een plaats in de Fransche gelederen aanbiedt verdient geen vertrouwen De mnalregeleii die legen de krggsgev iugeneii in geval van ontvlucht ing worden genomen njii overigens zeer gestreng Voor elk oflicier die onlvlucht worden bi luling tien zgiier kameraden onngewezeu om in de vestingen Ie worden opgesloten De gevangenis IS nog steeds het afdoend middel om hel volk te doen willen wal de regeeruig wil Jacoby werd rietld vroeger gevangen genomen thans zijn ook de afgeiaardigden iii den Noord Duitschen rgksdag Bebel en Liebknechl en hun vriend de letterkundige Heppner achter slot en gr ntlel want eeu dagblad dut door hen geschreven wertl had oppositie gevoerd De generaal Vogel von Pulkenslein is nog verder gegaan iii de kustlandcn onder zgn gezag IS op gevitngeuisstraf van Céa jiar verboden de te Kopenhagen verschgnentie dagbladen Dagbladcl en laedrelandet in te voeren in bezit te hebben of te verspreiden Indien dit aan t groene hout geschiedt wat zal dan aau het ilorre geschieden Tusschen Bismarck en de L ixcmburgsche rcgeering worden nog sleeils nota s gewisseld Km aaiilul grieveu door tl u bondskanselier Qpgesomd gu zoo goed roogelgk wederlegd Dorh wal baat hot t lam om legen den wolf te redeiieeren De KordDtuUche Zeituug schrgft oogeuscbgnhjk offlmeus d i de ïergci V n iii ile aniiel uj e tier Duiwche Hegeering m de Liixeaiburgsche uk met hel ge Ing der Uusbis he Uegetriiig onireiit tie quaestie over de Zwarte Zee volslagen uiank gaat He geen de Boi i lv iiist ler heef ge gtl lieheUile gien op eigiiig vin iiei rarliat vin lSli7 iniir ski his een gevolg vuil lie verkiriiig we ke vóór het begin van iltii uor ug gegeven werd tl it nameijk van de jdc van Dili ohi id de neulril teil van Li xeinburg zool ug OU geeeibiPiHgil ordni ils j iloor de Frttiiic ien geet ib edigd in duor de Liiitmburgsche He tt ring ze e geh iiiiHi 1 lil neril De Duasche Ue gieriiig inop u jrn d it o l e troepen in het bg onilcf die bj hel ni s d beleg van 1 uii wy gebrmkl wori en am eeu gebaren wudei bl lo gesttjld van de jdt K I1I de Cirooiher ogel jke Uegeeimg hier voor iiiel zorgen wat den Ousier spoorweg beireft ilan murien wg r elven voor zorgsn UuiBfiiii ou ook eru inwaai hebl en opgf egdi lil Ie l jrgs in I85C werd gesloten waerbg echter d 1 vorsleiidom niet lol de coniracteerende piirtgeii behouri e ininr een der onderwfrpen vau hel con tract WHS lij lal ooiilract werd i urkge o su eici Illicit over tit Doi luvorste domuien bevestigd ondrr giraiilie tier moi eiidheden en met bepeikiiig vin lurkje a heersehappg lu lie gewchlen wal betreft miiUditiisI welgrviiig handel en icln epvaarl Ir koiiiie vin op eggiiig door Unineiiu geen sprake ijii Volgens een later ber eht was ir dan ook tjeeii sprake van behalve een opgeiiblik op de beurs te Weriim in verbind mei een of niidcrc speiuliitie De rnlinaiische kiimcr heefi na cenigo tliscussie en na tie verklarn gin der luiMislirs ovir de maieriiele luoeilgkhtileii voor de bchooilgki virpl itsing van tliii e tl der legeering vnn I loreiiii iiiur Uoiiie hel voorhiel dir iminsiers goiilgekeurd om ilie overbrenging tl iltiLii pliiiils hibbiii biiiiitn li in iamlrn Hit peliiilt d uru i betitllciiilt we sonlwirp IS dl ariia iiitl l JJ ltg n Is blcmaicn gunlseki iinl Do kamer lieefl haar guc lkeutiug gihechl auu hi t voorstel vnn 200 afgevaardigden waarbg aan Florence dank wordt gezegtl voor de vaderlandslievende houding gedurende den tgd dat de zetel der regee ring aldaar was gevestigd F R A N K R IJ R De kapitein van den generalen slaf de Haul waarschuwt m de ludi pcndance zgue kameraden die als krggsgevangenen lu Dnilschland toeven tegen de boiiaparlistische woelingen welke op mets minder dau op eene restauratie van het keizerrgk bedacht zgu lk heb hier schrgft hg te Mauiz gedurende drie dagen ee ir f h ontmoet die ml Landen Keulen en Cobleuz was gekomen zgne reis over Wilhelmshuhe had gemaakt en aar Wiesbaden Stuttgart Ulm Dresden en Leipzig op weg was en zich bg ons indrong met een eigenhandigea brief des keizers welken ik heb gelezen De ee man bracht reslauralieplannen te berde en spreekt zgne verbazing uit dal hg zoo weinig persoueele genegenheid voor Nnpolcun m hel leger vindt hg verheft den moed des keizers te Sedan tot m de wolken maar sprteUt alle mog lgk kwaad van hel gouvernement der nationale verdediging Sederi lang reeds wisten wg dat onze gevallen souverein een intrigeereud genie vvas mant wg hoopten toch dat hg op dil oogenblik niet zou Iracnten eene restouralie voor te bereiden welke unvermgdclgk een burgeroorlog moet verwekken Vroeger of later valt hel masker de held verdwgnt en de forluin oeker bigfl over DUITSCHLAND De snelle maar zachte stroom der beraadslagingen lu den Piuisischen lauitdng werd inde zi tuig van Donderdag tweern den verstoord De eerste keer nas bg de bcgroo ing van den minister van financiën De post onvoorziene uitgaven reeds zoo laug eeu steen des aanstoots voor de liberalei kwam ditmaal op nieuw ter sprake Prof Virchow het bekende litl voor Berign steld voor in het vervolg van dien post rekenschap te vragen De munster van financiën btv oog hemel en aarde om dil voorsiel te doen verwerpen Hij vatte het opal een votum van wantrouwen hetgeen iloor de liberalen met nadruk wenl bestreden len slotte werd hel voorstel aaiiginumen met 173 tegin 162 stemmen De beide ruciun dor conserv uieven aren met bg machte de a inneming te verhinderen Uiettegcnstaaude de kleriKnIcii hen trouw bjstoiiden De minister vnn biniienlaudsche iiken kreeg ter loops nog een sieek door dat er inlichiingen erdtii gevraagil over de dwangmaatregelen die in Frankfort a d O waren genomen legen ambtenaren die liberaal hadden geslemil Graaf Ëulenbnrg wist zich niet anders e redden dan door ie beloven dal dergelgke diugen in hel vervolg met weer zulten voorkomen Heviger waren de sanvalleu die de minister van oiiilerw gs von Muhler had door te sla qt Scheen het dal hg tie min was die met ilf e kamer oiiwrikbaAr stond de discussie over zgne begrooting heeft duigen a iu het licht gebracht die het ergsie VOO hem doen vree en Wel betuigde Lckeiufiuu lil naam dtr k ilholieke parUj den minister zgn iluuk dal hij zgne geluiifsgenooien in de rgiiprovincien van menigen tiruk had ontheven die hen vroeger hiiideide en beloofde hg hem oi dersteumng we protesteerde von Gotlberg in niim der rechter ijile legen de a invalleii op s miiiislers beheer en troostte hem met de verzekering dal hem de dunk loekwun van het geheele hui maar tegen al e verwuchtingi scheidden ich de vrg ioiistrv Uieveii bij monde van graaf Bethusy lluc van hunne pulilieke vrienden af en conslale deftoniler den leveixügen bgva der ikef gde dal ook op de rechler ijde maiin ii Uien die meC hel stelsel van den minister v m onderwijs en eerctlie isi volstrekt met gn ingeiio mfi eu dus heA ge egd v in deu heer VVehrcnpfenmng dal het geheele buis het iftredeu van dien minislcr wensolil zeer niiby de waarheid kwam In dr e verklaring van d vri cqnservalieveu zetelt het hnofdpunt van het debal De reacuuuairen mogen zich vourhereulen op het spoetlig oiitslig vim hun voornaam ilen steunpilaar in lilt kabinet Alleen tie nabgzgnde kerstmis dia het huis bewoog giie illingeu te vtrdragen lot 5 Jiiniiiri e k verhinilinli dal den minister een votum van wantrouwen eril gegeven Maar laat ons hopen tlal de kiinir iii de en al looneu dal uitstel niet gcigk slaat mei afstel BINNENLAND ml li l H I Mill II Bj gfligi iilii ld dl I prgsniiilii liiig op de stads liissi litiisdmul ovi I II III li Il II lil lulin der plavli eIgke SI huuleuuiiuiiisie den gciclilen huufduuderwijzot H W pai