Goudsche Courant, woensdag 28 december 1870

idigden waarby aan Plovoor de vaderlimtlslieTendo i 1 dat de zetel der rege U RU E iieraleii alaf de Haut waar zyne kameraden dieali i hlaod loeren tegen de welke op niets minder daa keizerrijk bedacht zijn j ffte Maiuz gedurende drie itmoet die uit Londen pi komen zyne rei over na ipb er a Leipzig op weg was ea t een eigenhandigea brief b gelezen aurutleplunnen te berde ea II dat hij zoo weinig per jNapoleüuin het leger rindt keizers te Sedan tot in ulle mogelijk kwaad vao tronale verdediging sten wg dat onze gevallen d genie wna manr wij hoopoogenblik niet zou tracn te bereiden welke onver j moet verwekken het masker de held verblgft over H L A N D lue Btroom der beraadsla f ii landdag werd in de zi iDilen verstoord De eer te ng van den minisier van irzieHe uitgaven reeds zoo nsloots voor de liberalen ter sprake 1 rof Virphow erlyu stelde voor iii het ekenschap te vragen De I woog hemel en aarde om rp6n Hij vatle het op als wen hetgeen door de libe bestreden Ten slotte werd met 172 tegen 162 stem dcr conservatieven wareti loining te verhuideren niet tii hen trpuw bijstonden cnlandschè zaken kreeg Ier ir dut er inlichiingeu wer dwangmaatregelen die in genomen tegen ambtenaren eind Graaf Eulcnbiirg wiil iliMi dan door ie beloven dat et vervolg niet weer zullen anvalleu die de minister I ihler had door te staai n in was ilie roet deze kamer ussie over zijne begrootinjt i lil gebracht die hot erg ie Wel betuigde Kckeinanu narlij den minister zijn dank nuoleii in de rijiiprovinciën ontheven die hen vroeger iiy hem oiidersleuning we rrg in na im der reohlerzijde 6 ministers beheer en rooslie dat hem de dank toekwam naar tegen alle verwaohtiiijj nsiTvalieven bij monde van hunne pulitieke vrienden af L I leveiiciigen bijval der j ikei hifrzijde ipaniifii zilleii die meC r vaii onderwijs en eeiiïdieiisj enomni en du s bet gezegd liiiliiilg dat het geheele hnis minister wcnschl zeer niibij n deze verklaring van d vrij hoofdpunt vaii het debat II zich vourbereiilen op hetïoornanmslen steunpilaar 1 de nabijzijndc kerstmis die illiligeti te verdragen lot 5 r ledatden minister een votum f tfiven Maar laat ons hopen al tooiieu dat uitstel niet NLAND I lm I Mill II inj urcliiiuis op de stads lo h ii Ie l iicn diT plait eLii gLMclilcn huufduudcrwgzor dier ti oal oen fraai aandenken liet bestaat ii een zwart murmeren pendule met zilveren plaatje waarop het inschrifi luidt iiJaii M II Kluitman als Teekenonderwijicr Gouda 187Ü De PlaMMijke Sc tookommum B genoemde Commissie wilde hierdoor een bewijs geven hoe hoog zij het leckenouderwijs door dien boofdoiiïeriCyzer zoo lon i durig zoo bclun teloos en met zulke goede resultaten iu die school gegereu weet te waardeereu In de ffóerdemcAe Courant leest men i Vrydag avond wiis het feest in de zaal bg den heer V n üoelen alhier De kinderen der dep bewaarschool hielden er weder bet gewone jaarlgkscbe Ker ff Ue boom iu hel midden gevuld met speelgoed en dóór waskaarsen verlicht de kinderen er om heen dansende en zingeude geleid door de jufvrouw i wa alleraardigst om te zien Kene groote massa belangstellendeu en vele ouders der kinderen waren tegenwoordig Nadat de heer van der Quast hel feest geopend hsd waarbij hg dank toebracht voor de milde bijdragen nnm de vreugd een aanvaug Het opzeggen van allerliefste versjes door allerliefste kindermonden uitgesproken werd telkens daverend toegejuicht door het handgeklap der kleinen zelven wat eeu aardig effecii mnnkle Aan chocolade broodjes eii bruidsuikers ttas geen gebrek De tombola gaf ieder kind een prijs De kleinen hadden schik de grooten hadden bel ook Nadat deze vreugde een paar uren geduurd hadwerd het tijd om te eindigen De heer Cromjongh sluul dit kinderfeest met buide en dank aan mej Briukdian die steeds met zooveel gver eii lust aan hare taak arbeidt met dunk voor de belangstelling a in allen die t zij door giften of door medewerking getoond hadden belang te stellen in de vreugde der kleinen met den wensch dat de kersboom bier eeu blgvendeii vruchtbaren grond ino e vinden opdat wel het oude mitar niet verouderde kersfeest hier nog lang op deze wgze door de kleinen moge gevierd worden Door de kamer van koophandel en fabrieken te Leideu is het volgende ver uek ingediend bij den heer commissaris des konings in Zuid llollanti Bij de kamer vuu koophandel en fabrieken alhier zgn ingekomen klachten van indusiriceien omtrent het niet naleveu der wet vun 7 April 669 Slaatsblad n 67 belrelïendn de malen gewichieu en weegwerktui eu en bepaaldelijk omtrent het niet naleven van het meten mei de nieuwe leiigleraalen Toen deze wel in werking trad hebben de indusiriceien hunne magazijnen volgens het voorschrift van art 3 der gemelde wet ingericht Zij hebhen echter ondervonden dat velen hunner klaiilen bg de aflevering der fabriekaten lot voorwaarde stellen dat deze bun bij de oude maat berekend geleverd worden of dat zij wanneer dit niet geschiedt de aauneming er van weigeren Zij bevinden zich daardoor in den zeer moeielijken toestand gebracht dat zg te kiezen hebben tusschen ongehoorzauniheid aau de wet doiir gebruik te maken van le verboden maal of een gevoelig verlies van debiet Het heeft hij onze kamer een opzettelijk punt vanoverweging uiigemaakl of zoodanig verzoeii tothandhaving der wet wel tot den werkkring der kamers van koophandel en fabrieken behoort Hel isons echter voorgekomen dal verrails het niet iiuleven der wtt van 7 April 18 iy blijkt stoornis Iebrengen in de belrekkingen tusschen den prodi eeiil die zich aan de et houdt en den consument dieer zich niet aan houdt wij allczins bevoegd zgnons dit onderwerp aan Ie trekken Wanneer gehoorzaambeid aan de wet den industrieel sehaile berokkent eu hem klunlen doet verliezen zal het zekerIgk aan de organen van handel en nijverheid welvrgstaau daarop de aandacht vau regcering en bestuur t vestigen De klacht over de groolc moeitö die het in heeft het publiek te verplichlcn tol het g bruik der nieuwe lengtematen dagtcekeiit van oudsher en wij beseffen ten volle al de bezwaren voor den neringdoenden stand om ecne et op te volgen die hij het publiek dat koopt zoo weiiiig ingang en zoo veel tegenstand vindl Nu echter de oude wellelijke bepalingen vervangen zijn dour de wet van 7 April 18 19 wier uitdrukkelijke wil het is het ehruik der oude mulrn enz definitief af Ie schall en zien wij niet enkel lot handhaving der wel nianr inzonderheid ook lot bescherming der bandcliiars en rodiioiuleii dir zich de koMcii en uiiiuiiii ciiaamhedeii n in hel opvolgen dt r el verbonden iHen gelmosten miildi 1 dan de airiklc loep issmg lier sir ifhciM 1 1 i p het gebruiken bciiicii of VKOrhiiiidiu et f ii viilsche d i niet mol ue Wfl ivir üiiib i r malen geiMchlen en Ili i i waar dal lnrrdjur i di mei l Kdinldifie hel km pejid publiek dat ovctlruliiig uillukij gtlroileu wordt m2 r do minst schuldige do verkoopcr dio lot deze overtreding als het ware genoodzaakt wordt Poch er bestaat onzes iu ieus geen ander middel Wanneer ille vcrkoopers gedwongen worden niet anders dan volgens de nieuwe maat te verkoopen zal het koopend publiek zich ten slotte moeten onderwerpen omdat het nergens meer met de oude wijze van melen zal te recht kunnen Wij verzoeken U H E U hier p de aandaebt der rcgeeriug Ie willen vestigen en maatregelen uit te lokken die de stipte handhaving der wettelijke voorschriften door de lot hunue handhaving gestelde machten verzekeren ïevenskomt hetonsdienstig voor dat iu alle gemeenten des rijks de ueringdoenden nog eeus eruslig en uildrukkelijk verwittiird worden J allt vei oop met afgesoliaite maten ten strengste zal vervolgd en zonder eenige oogluiking gestraft wórden In de zitting van de eerste kamer van Woensdog zijn al de aan de orde gestelde ontwerpen aangenomen waaronder die lot bekrachtiging van provinciale belastingen alsmede de begrooting der staatsspoorwegen voor 1871 Van de tweede kamer zijn reeds al de crediet oniwerpcn ontvangen j deze zijn naar de afdeeliugen verzonden De minister van binuenl zaken heeft op nieuw de verzekering gegeven dal hij alle pogingen zal aanwenden om de aansluiling van den Noorder spoorweg lot stand te brengen onderscheidene leden hebben hem daarvoor huuueu dank betuigd In de zitting van de tweede kamer van Zsicrdag was aan de orde de credielwet voor het dep van oorlog voor 1871 Algemeen ward hulde gebraoht aan bet karakter van den minister van Mulken en velen gaven te kennen dat zij zgij aflieden betreurden Anderen dien lofdeelende moglen zich echter daardoor niel lalen terughouden bedenkingen tegen zijn bestuur in te brengen De bedoelde credielwet werd aangenomen mei 62 stemmen tegen 2 en daarna werd na velerlei ilebatlen over militaire qusesiion ook aangenomen de oulwerp wijziging van de begjooting voor oorlog over 1870 Uil de daarop gevolgde diseussien over de eredietwet voor hel dep van koloniën bleek dat nog geen tractaat tot afstand van de kust van Guinea gesloten is dat de stukken nopens hel l reanger stelscl zullen overgelegd warden en dut na de afslemiqing der Indische begrouling door de eerste kamer iaan den gouverneurgeneraal last is gegeven tot voorloopige schorsing der maatregelen voor de iuv tripg van de Preangerbervorming genomen Uit de wet opde middelen werd op voorsiel van den heer vau der Linden de post van 8 millioen tol dekking van het vermocdelgk te kort door een evenlueele Iceuiiig te vinden afgestemd op grond dal die pusl in een credielwet niet op zgn plaats was Vervolgens is de kamer tot nadere bgeeuroeping geschctiien Laatste Berichten Vorsailles 24 Dec Officieel De eersie armee ouder bevel van generaal vou M iiileullel viel den vijiiid den 239leii niin in zijrie pos icn ten NoordÜosleii vaa Amiens NieHe eiisiaande de vijand eens zoo 8 erk was als de onze en over eeiie talrijke artillerie beselilkle werden Beaucourt Monligi y Treeheiicourl Guerrieux Pont Noyolles Uussy Vccquemoni en Daours genomen en ten spijt van de hevige olfensieve bewegingen des vijands behouden lot dat de n ieht een einde ann den strijd maakte Tot dusver ïijii meer dan 400 ongekwetste soldaten gevonkelijk binnengebracht Amiens 21 Dec Megram van Duilsclie herkomst Gisleren heeft de eerste armee op l j j ten NoordOosten van Ainiens een zegevierenden veldslag geleverd tegen de 10 000 man slerke vijandelijke Noorderarmee Nadat verscheidene dorpen stormenderhand waren ingenomen werd de vijand met zeer aanzienlijk verlies teruggeworpen Wg maakten lot dusver 1000 ongekwelste manschappen krijgsgevangen Montreal 22 Dec Naar men verneemt zal sir John Uose zich naar Washington begeven ten einde lot eenc schikking Ic geraken omtrent de quiBslic bfireireiidc de visachergen Londen 2li Deo Aan den Times wordt uit Versailles van den 2 isleii gemeld dat een granaatvan hel fort Si Yulcrien neergekomen is te bt jcrinain Het gouvernement Ie Tours heeft er zicli over beklaagd d t l ruisrn Oüslenrijksche waggons bezigdcj diniieiigevolge zijn deze naar Oostenrijk teruggc Tic hiHli Aews zegt dat de heer von Bonst in zijn iinlivoord op de circulaire v n von HiMuarek er op wi sl dat ihauB te spreken l u gunslc van de eiaohcn door rrulson gcsleld nm schending van Luxemburg s neulralileit zou Me en De Telcffraph iewei mUUa l rnisen hel voonirraen heeft om bg de opening der vredesonderhandelingen voor te stellen dat Frankrijk afslai d ral doen van Savoye en Niza ten behoeve van den l aus Florence 25 Doo De koning van Sponio vertrekt morgen BardonnèChe 2 Dec ure llet werk der doorboring van den Monl Cenis is volbracht Door de opening die verkregen is hebhen de werklieden elkander een Leve llalici loegercepen Lyon 2 i Dec Sedert don I9clen heeft de vgand geen enkele poging gednau om de posiiicn van Garibaldi te Auluii Bligny en Arnny Le Duo aan te vallen Epinay is geheel oniruimd Uit Nuits wordt van den 20sten gemeld dal de verliezen der Fraiischen in het gevecht van dien dag geleden 12ÜÜ man bedroegen die van den vgand waren viermaal zoo groot Te Niort waren berichten omvangen uil I args van den 2Jslen Kr had dien dag geen enkele botsing plaats gehad Toch schijnen er nieuwe operatiëD op bunden te zijn Er heerscht eene volmaakte kalmte en een algemeen verirouwen De bladen schatten de verlleren der Franschen in hel gevecht van dei 21slen op 800 dooden en gekwetsten RijSSel 26 Dec De Impartial ontleent aan den Proffrès du Nord de dépêche van generaal Fuidherbe aan den prefect van het diparienienl betreffende den slag bij Pont Noyelles In die depêche wordt het volgende gezegd Het Noorderleger dat bij een koude van 4 graden vorst Celsius op hel slagveld deu nacht had doorgebracht is lot 2 ure les namiddags in eene nfwaclilende positie gebleven om te zien of de Pruisen op nieuw zouden beginnen Daar de vijand niet kwam opdagen is ons leger zijn kantonnementen nabg Alben gaan bel rekken ei verliet de dorpen die hel te voren bezet had ei die voor de helft tijdens hel gevecht afgelirand zijn De ïropagaleur van Kgssid maakt de volgende depêche van den majoor generaal aan de prefecten bekenil Het stuk is gedagteekeud van den 23steo des middernachtsi 0p alle punten van Daours lot ann Contay wordt slag geleverd Ons succes is volkomen op den reebtervlengel doch onbeslist op den linker In bet centrum hebben wij hel dorp l oiil Noyelles dat afgebrand is niet kunnen berneinen VV j brengei den nacht op het slagveld door Berlijn 25 Deo Officieel De koning heefjf de volgende telegrammen aan de koningin gezondm r Versaillet 25 December Eergisteren hoeft von Maiiieufrel den vijand bij Amiens geslagen Bijzonderheden ontbreken Hier is niets ernstigs voorgevallen De vgand bivouacqeerl eohter nog altijd hg massa s vooi hel oostelijk front der Seine Heden uegen graden koude maar helder zonder sneeuw en wind Versailles 25 Dec namiddag 4 uur Von Manleufl el maakte meer dan lüüO gevangenen en nam eenige stukken geschut De vervolging begon eerst heden naar de ijde van Arras Nog wordt uit Versailles van 25 dezer het volgende gemeld Den 24 beproefde de vijand tot dekking van zgn terugiocht versoheiden aanvallen legen de troepen van generaal von Manleuffel maar werd teruggeworpen Meer dm lUUO ongekwetste manschappen zijn lot heden in onze handen gevallen Van den 25 des ochlcnds vroeg loeldt vou Manleuffel De geslagen Noorderarmee wordt door mij in Noordoostelijke richting vervolgd Bordeaux 26 Deo Officieel Volgens eene dépêche vau gener nd Faidherbe leverde de gand ons den 229leii slag van 11 lol 6 uur Wij bevonden ons in gunstige posiiien tusschen Daours en Bohty Ouze iroepen bchlien up bewonderenswaardige wgzo den sirgd volgehouden Iu den loop von den dag werden dorpen genomen ei hernomen Ons sucoea was van af 5 uur volledig Onze infanterie heeft van 5 tot 6 met de bajonnet den vgaiid teruggeworpen De Pruisan hebben van de duisternis gebruik makende eenige dorpen in de vallei bezet Onze troepen bivouai ueerdeu op hnnue position Belgrado 25 Dec De Vidodavdan miiakt e n schrgve i openbaar van den grootvizier aan den palri irch waarin dc e wordi uiigenoodigd een programma be ieveiis aanwijzing der greii eu voor d baraadslagiiigeii van een Oecumenisch concilie tot oplossing van de Bulgaarsolie kerkMuiEilie aan d Porto te onderwerpen De suliaii wil ihatis evenals vroeger de rechten vi n hel palriarchaat eerbiedigen De bijeenkomst van het concilie zal waarschgalgk in April plaats hebhen Havre 2 Deo 7000 Pruisen ilie uil Yvolot kwaaien l ebben een a MO f da M op een korps van 50 IU man FruiiBclica Na een gcvcch dat t co