Goudsche Courant, woensdag 28 december 1870

uion nniihiclcl crdon de IVuMon met con vcriios viiti aoü leriijiKPrtuipi ii l i ii liuniior sliikkeii was godomoiileeni I e vi rlie i ii iiiin oiweri kaïilbeJriigen oiigeveLr lUÜ m ui Alenoon j Uro I c rruiaen irelVen ich meer en meer op l iinjs icnijf In de Iniitsle dagen trokken 76 000 mnn iloor Nopcm le Uolru diit thuns geheel duur d n vijiiid unlru nul is BUCharaot ÏS l pc l n Mmutene hcefi zijn onisliig gcnocicri als j tuIj vim de ber iadsl jgi igen orer liel om verp iilre alstneJ lan de eigeruig der Kamer om de voorsteMei to t het aanguan euner meu e Uenihg ilidrhjk gue I te keuren RljSSel üfi Si t ncntin 19 door tiüiHI l ruiseji xin rhller e oor en be t i j i jr i hebben het poorweg i itinn geplunderd en een remi 8ÜIC in BnO OOO fr gevonleid op eigenng nn het gciuei nlebtiiuiir hebbni ij steilrei d de led n il utrv in gev mki ik te lilen raeeioereu Devijind begeeft 7icli n ir An ieii Het Fruisclie ISoordtrleger heeft iljw eiiiionufnien fii uedcr belrokkeii Posterijen Ten geiolj er 9 reni iii ig ni de xairt nll n de ver cndiniien niir Eiijjrlin I l iankrjk en 1 Ig via Utiecht BuMel p aus viuilen T e laatste bnil gtingrn voor de e ver endingen zullen van af heden len t lOnre smor ten 10 50 ure s inorg en ten 5 50 ure s iv gescdiieden De waarn Direceurder Posleiijen ie Gottila VAN lIElt 3 1I H Burgerlijke Stand OvmlHitN 25 Ure A Itin cmari Uisvr v m t lierlijn 2o H II litbruek 67 j C vm Dam 2 j 26 J ik Lmiye li 1 u vnii I Cv lm 6S j J vöii der Wtil hutsvr vnti J vdo Gei t 5i j W Mnopen 10 m A M van ui ren ü j 6 111 C dr ronm 21 in ADVERTEMTIEJNT Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van on e waarde Moeder en Behuwd Moeder betuigen wij oii en opregten dank Gouda Uit aller naam 27 Deo 1870 F S SI I VU Lokaal Nuf en VcniHuik Oo tluuen Ciouda TO ONE E L V O O RST E L L I N G op VRLIDAG 30 DECEMBER 1870 te geveu iKlIir luui htt IuiuklIl den Rotterdamschen Schouwburg ouder directie ViH ALBREGT VAN OLLEPEN DORP EN STAD Toonti pel UI 2 Afilichntlin nnnr litt lioöi duit ch vnn CiiAEiorrt Bmen PviirKiu duor J Pu hiti Eerste Afdeeling IjOR LE lanjilyk rafiiel lü 2 IliJrijvtn Tweede Afdeeling I KONORE Drama m B Ueltljven Aanvang ten 7 ure Prijzea der Plaatsoa 1 Rang 90 ent 2 liiiiig 40 Cents J f Loting voor de pl iat cn op don dag dor voorstelling voor IIH ieiiboiieerden voor O vooi ti lliiig ii 1 moigcns te 10 ure Voor HH IntLi kenaien op deze voorstelling te 10 j ure 011 kimiien verdei jdaatsen besproken woideii tot des namiddags te 3 ure Hel Ukiial nl behoorlijk verwarmd ijn De ondergeteekeiide bciigt dat tegen het aaiistamide NIEUW IWU lii Ihmii te bekonieu zi ii EXTRA NETTW ilM Kl NDlU M l HAAMKAAETJES A lili I N K MAN lundaciij heerenhuis te gouda Door Mrt 1 lei 1S71 vorl ingt men in een STIL l AThOENlilJk GEZIN idhier voor ehuvv i i lieden onder kim eren TWEE GEMEUBILEERDE KAMERS zonder LEDIKANT en BEDDEGOED met bediening en middageten Opgave van prijs en worden ingewaclit onder do letters J L bij den uitgever dezer Courant Originele Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de Uooge Regering goedgekeurde gewaarborgde en doorbeeedigde Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trekking 18 en 19 January 1871 verdeeld in 7 Klassen HOOEDPRIJZEN cv MILLIOEN 1 0 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 1 a 11 000 3 u 10 000 2 a hOOO 1 ii üOOO 7 il 5000 4000 10 il 3000 100 a 2000 C ii 1 500 iro a 1000 200 ii 500 4 a 300 219 a 200 Mark enz 1 giheel Oi igineel Staatslot 7 fl 1 Imll 3 50 Cents 1 k Mut 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone l oslkuuiten of door Postvoorseliot worden alle ons toekomende orders 7elf naar de verst veiwijdeide ooiden spoedig en geheim uitge voerd eii na alloopderTivkkuig onzen belangheb beiiden de gewonnen prijzen en trekkingslijsteu onimddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis öif Onze irma is als de aller gelukkigste voreldbekeud a Men wende zich met vertrouwen tot icbr LUiiMifeld Bankiershuis en Handel iii Slaatspapieren NB Wij deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten GEPATENTEERDE JOH ANN IIOFF sche l AJUZ BOnSTBOIsTS loor llll I octoren jiaiiT GVolen togen hoest lieesehbeicieiiz aGO Ot liei Pakje in HliAAlJVV M jii el Papier entranl Depot Aiii fi xhuii Bloeiniuaikt l ij dl i tiUlii n K I ll M ili ei lit te verkri gi ii tr l l ll lllj 1 e IN VlIll MIV lS I ll I de V il C Siikuiin te Wotidcn Inj I lIl Mll J N DI N Bl ltO Spaarbank to Gouda COMMISSARISSEN berigtcn 1 dat in plaats vau ZATERDAG den laatSiteu dag des jaars op VRIJDAG den 30 DECEMBER 1870 te gewoner ure en plaatT zitting zal worden gehouden 2 dat Toor het bijsclirijveu in de boekjes van renten over 1870 eene buitengewone zitting al worden gehouden op VRIJDAG den 20 Januari 1871 3 dat het inleveren der boekjes ter laatstgenoemd iHinir ordeshalve gevorderd wordt Gouda 24 Dec 187o ï amens Commissarissen van de Spaarbank te Gouda KIST Voorzitter RUIJTER Secretaris Ernser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhelms RotsnuoNNEN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre versl jming zuurvorming oprisping en slechte spijsverteering Prijs van de geplomheerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bi Apotheker J H BOERS te Rotterdam iu alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnen Urbanus ÏPilleiiy bereid volgens het aloude on echte Recept waarop men in het bijzotider attent maakt Zijn eer nntti in ongesteldtieden der MAAG en H rken heii aTn op de 1 1 I ISVEUTI RlNG Zy ijn uitmuntend lepm d jAL SCHERPTE in het BLOKIX en UllSLA i der HUID zij dia ZAIHT LAXEHKND en SLMMAFDRU VEND Ver e eide doo en van 37 a Cent en dubbalfl doo en zijn verkrijgbaar bij de hh Alhlatiifnlam M Punt W Jmiterdam M CIi bm C droog heilige eg D 321 Bnilhukett C den BonmcesIcr JS eianijk S v d Kraiits Bodegraven B Versloot Veljt 11 y de KruijfT Verenfer Gebroed Timn Gouda L Schenk op de Hoogstraat Üravesande VV v i Boom llaattrechf K Oosterling I kkerkerk A den Oudsten Liniiho e B Kruithof Lei Jiii i T Terburgh Haarlem hoekBakkorsteeg Moordrecht G H Post lieeuieijk V Kapielu Ruflerdam v d Toorn Weste Wagemt Schoonhoten A V oltF TiH A F ïnassen Utrecht F Altena op bet Sleeuw over de Don kerstr n 372 tf oerden L Kuijten Ziren iiüie i A Print Het depot derer echte Urbanus Pillen sinds yoovele jaien met roe n bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst fag den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent tenillen 7iju dat door ons bg niemand nnders deUrbaiiUbPillen bereid voijteus het onde en echte Reiipl m Di put ijn verknjgliair gesteld in Je hierliovdi opi eyerin Sfedin en plaatsen dan litj de hierIjOHtiyeiiotinde Dt puthotidera In elk doosje is eenbiljel vooi iin nut e iKjenlianduje nuamteekeninglan de vervaardiger ed KilNiN ZooN Apoihikns Hclke Handleekening ioh ook bevindt ophet Zcgcllak uaimcde ile Düonjes ver egeld zijn Vg verzoeken de gebiuikers inntantthjk daar welop te lellen en raden hun aan WOl tOO tO ZieUlig iin min di Doosjis Pillen haall Alleen dieDuüsji aiiiiu I i u biljjl mei oii e HandlcekeningIS nil a III U siliaH cii CU hh te nachten voorh t u i brink Vrin de vele n nn i ikscis 48 loudii llruk vun llnukumn