Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1870

1870 Vrijdag 30 December N 991 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en AdverienlieliW vcsr alk m inslrelte De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave en bevolking Pruisen al dan niet met recht doen klagen over het niet nakomen der voorwaarden waarop Pruisen in bet begin van den oorlog verklaard had de neutraliteit van Luxemburg teerkenoen en de onschendbaarheid van zijn grondgebied te zullen eerbiedigen De PaUf Neici kan echter do vrees niet verbergen dat de zaalc dat karakter niet zal blyven behouden en dat de klachten en beschuldigingen der Uuilschers het voorwendsel zullen geven om over te gaan tot een annexatie waartoe zij den lust openhartig bekennen Dut Luxemburg onmachtig is geweest üm de klachten der Duilschei s le voorkomcu doet niets ter zake zegt het blad het is uiet het eerste land van Europa dat gestraft is voor de misdaad van klein en zwak te zyn geweeel Ten slotte doet hel blud doorsiralen dat het optreden legcu Luxemburg een eerste poging zou kunnen zyn om het opnemen vuu Nederland met zijn nuttige zeekusten in deu grouien Duitschen boud die weldra den naam vau een keherrijk zal dragen te verzekeren De Times bevat een telegram van den 26 uit HAvre meldende dat de Pruisen le Duclair zes En uisoi IC lyuuitur zes üjn gelsche schepen deden zinken om de vaart op de Seine te versperren Zij schoten op de equiqage noodzaakten de manschappen op den naakten grond te slapen eii ontnamen hun alles Ilel Dresdener Journal meldt dat van bet Saxisch legerknmmando per telegraaf bericht is ontvangen dat Dinsdag voor Parijs een aanvang is gemaakt met het beschieten van Mont Avron F B A N K R IJ K lcl Journal Officiel behelst esn artikel waarin in I hoofdzaak gezegd wordt Oi derscheidene bladen verwijlen der Regeering eene hesiuitelooze politiek Het programma der Kegeerinr is eenvoudig den vijand die het land is binnengedrongen bestrijden en met geweld verdryven of een eervolle schikking Dit programma zal niet ophouden dat der Regeering te zijn ook al bleef Parijs alleen slaan in zyn tegenstand Maar ondanks verschelden tegenspoeden worden de pogingeii in de provinciën aangewend dagelijks krachtiger Het artikel beschryft voorts den toestand in de provinciën eu zegt Wij willen ons den ernst daarvan niut ontveinzen maar hy legt ons de verplichting op om le blyven atryiien De standvastigheid van Parijs groeit aan roet de beproeving Parijs verwerpt met afschuw het denkbeeld eener capitulatie de Begeering koestert de vaste hoop van te zullen overwinnen ENGELAND Als een bewijs van hetgeen de gewonden in het tegenwoordige sair oen le lijden hebben schrijft men aan de Times De Fransche luitenant Oodard van het 82 regiment werd bij een uitval uit Parijs door het chaam gescholen Hij bleef liggen op het veld Hel vroor dien nachr den volgeuden dag was het koud snerpend koud en iu den nacht vroor hel weder Den derden dag sneeuwde het en een ijzige wiud voer over de vlakte Des nachts was het bitter koud Deu volgenden dag te 12 30 werd de Le Gouda I igten ATERUAG en laatj VllIJDAG den 30 te gewoner ure en worden gehouden cu in do boekjes van buitengewone zitting p VRIJDAG den 20 V boel jps te laptgtrre hiilro gevorderd wordt van de Spaarbank te Voorzitter TER Secretaris astüles XING WiLHELMS RoTS ciieeshceren aanbevolen catbarre verslijming n slechte spijsvertee mheerde doos 50 ets t voorhanden te Gouda i jRS te Rotterdam in an de Botsbronnen s Pillen aloude en echte u in liet bijzonder iteldheilra der MAAG PIJSVKRTERING Zij GAL SCliERPTE in i Ier HUID zij zijn sli imah R1Jvp nd 87 Va Cl it en dubbelo IJ de lih f ilroog lieiligeweg D 321 ester iloogstroat 1 jom Kn I iiarlem hoekBiikkorsteeg 11 Weste Wagenst I et Sleeuw over de Don Xo Urbiiiins Pillen aiuds kciid en in algemeen pe ouda alleen i i uit j den hfer L SCHKNK H ü W 1 N Q verzocht wel attent te bij iiicniunil anders de m na liet oude en echte r iijüliii ir gesteld in de liierp autsvn da bij de hier i hl Ik düosjc is ceu iriilKiiiiHije niiiiniti f kcniiig KiiNKN uoy A miiii r icli uük bcvuidt op it lioiisjc s vi r 0 cld fijn I 1 ITS Innlaiilclijk d iiir el 11 Miiii wol toe te zien I llliii liiiiilt Alleen die j iii i uii e lliiiidli fkfiiiiig 1 ii li te Huchtfii voor u ini i ik ols 48 I 11111 lliiiikmiin De uitgave deaer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Wij maken onze lezers opmerkzaam op de gescliikte gelegenheid om in ons nummer van Zondag 1 Januari bunne jaarwenschen aan te bieden ADVERTENTIEN voor dat nummer worden bij tijds ingewacli t Bullenlaitdscli Overzicht D eld l g door hel Noordtrleger onder bet be el a geoenal Faidherfae aan de Üuiiiche troepen van teoeraal on Manleaffel iu denabgheid an Am eut geleverd ichyDt niet geheel ten oordeeie der FraukImu te lyn uilgevallen I e Pruisische dt ièi ii uit bet hoofdkwartier te Versailles zwijgt wel is waar an overwinning en vergenoegt zich met bel bericht dat de Duitsche troepen een aanial dorpen hadden genomen die do vyaiid ten spijt tan alle iiispunniug niet weder had kunnen hernemen mnar ook eene Fra tche depêche van den iDajoor generaal vuu het Noorderleger aan den prefect van hst Nuordrr deparlcaent schrijft aan de Fransche wa jnen geene volkomene tegepraal toe Hg constateert namelijk dat er tot middernacht over de gansche linie hevig ia gestreden dat op den rechtervleugel d Frauschen beslist in het voordeel zyu gebleven dat up deu linker de strijd tonder bepaalden uitslag was en dat in het centrum Pont Noyelles in brand whs geraakt en niet had kunnen worden hernomen Beide lezingen zoowel de Fransche als de Duitsche hebiieu dut dit met elkander gemeen dat beiden liet gewicht der ontmoeting te Fonl Noyelles erkennen en dat ook beiden geven te verstaan dat gcene beslissende uitkomst is verkregen Voor ben die den loop des oorlugt in de laatste dagen zorgvuldig hebben nagegaan zal zeker de uil lag al wsa bij niet beslissend toch voor eene door it Fituiscbrn behaalde overwinning gelden Het w namelgk voor de eerste maal ilat het Noordcrleger na zü reorganisulie met den vgand slaags was eo als men zich herinnert met hoeveel minachting DOg kort geleden in het Pruisische hoofdkwartier van die troepen werd gesproken dnn is het jTMda onbegrgpelgk veel gewonnen dat diezelfde onervarene krijgslieden tegenover de geoefende benden van generaal von Manteuffel en dnnk zy de energieke leiding van generaal Kaidherbe in korten tijd neb too geducht hebben weten te maken dat zy ihaiis reed in staat zijn om den vijand de zegepraal le betvrialeo zonder zelven nog eene volkomene overwinnthif le behalen Zoo voorlgaiuide zal bet niet lang dures of zij rullen nog verder komen en de fortuin xich cindelyk aan hunne zyde tcharen De Engelsrhe blaifeo gevoelen lich buiicngcraetn verlicht nu zij uit de dep lie van graaf Uismarck gezien hebben diit de Luxemburgsche uBstie eigenlyk geen qunslic is althans nog niet Zij verheugen zich dal het ren zuiver militair vraagstuk is of de handelingen er Luiemburgsehc rcgeeriug ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plautsruimte Afzonderijjke Nommers VIJF CENTEN gewonde eindelijk gevonden door de Pruisen Hy leefde nog Hij werd met groole zorg behntidcid doch zijn beide beenen waren bevroren Hy leefde log negen dagen en toen maakte hel koud vuur een einde aan zijn verschrikkelijk lijden Eu de Duitschers lyden bijna evenveel als de Frauschen DUITSCHLAND Volgens officieuüe organen is men eeue foroeele sociaaldemonratisclie samenzwering op het spoor gekomen Aan de Jfeser Ztit wordt daaromtrent het volgend uit Saksen geschreven De inlicchlenisnemiug Van sociaal deraocraten le Leipzig zal waarschynlyk door meer dergelijke maatregelen in vele sleden vau Duitschliind gevolgd worden Iu Brunswyk is men zaken op het spoor gekomen die men mag aanmerken als de redeuen welke lot de inhechtenisneming hebben geleid Zijn wij wel ingelicht dan hebbeo de tairyke huiszoekingen die in de laatste dagen in verschillende plaatsen werden gedaan tot zeer verrassende ontdekkingen geleid eu liet natuurlijk gevolg daarvan was dat er meer en raeer huiszoekingen plaats hadden In de hoofdstad v iii S iksen verwacht men dat met elk uur vele der meest bekende sociaal democrnlen iu hechtenis zulleu worden genomen Bovendien echter verzekert men van geloofwaardige zyde dat ten gevolge van de ontdekkingen die men alhier gedaan heeft nog een tal van huiszoekingen zijn bevolen zoowel in het Noorden als iu het Noordwesten van Duilschland Naar men in geloofwa irdige kringen verzekert zou men een pl iu met zeer breede verlakkingen op het spoor zyn gekomen dat ten doel had om zich den oorlog met Fraukryk ten nutte te maken tot het ucmeu van maatregelen die een veel ernstiger karakter zouden hebben dan die eener demonstratie De vraag is nu of de politic in le e een niet te grooteii yver heeft aan den dag gilegd en of zij zich daardoor niet in groute mjeilykheden heeft gewikkeld De schade aan de stad Kehl door het bombardement toegebracht bedraagt l g millioen gulden Onmiddellijk nadat dit geconstateerd was heeft de Badensche regeering 7 millluen bij voorschot aan de stad uitgekeerd Tbans wil zy oog millioen er aan toevoegen in afwachting dat dit bedrag by de oorlogskosten door Fririikryk wordt gercsli tueerd Zij meent echter dat zij zich mi l die voorziening in de noodige gelden niet geheel alleen bohoeft te belasten maar dat geheel Duilschlaud ver plicht is daartoe bi te dragen De Staali Ameiiier deelt de nota mede van graaf Bismarck van 14 dezer aan den Noord Duitschen gozant te Weenen tot aanwyzing van het standpunt der koninklijke regeering mei betrekking tot de verandering van Duilschland Graaf Bismarck geeft de overtuiging Ie kennen dat Oustenryk uiet zal verwachten of verlangen dnt de bepalingen van het Pragcr vredestructaat de geie delyke ontwikkeling der aan Duiinoh grondgebied grenzende landen zal beroojilijken Eindelijk zegt hij nog dat de op handen zijnde bevrediging der nationale wenschen eu behoeften van hel Duitsclie volk aan de verdere ontwikkeling van Dnitsohland eene ïastheid en veiligheid zullen geven die dnur gnhecl Europa en inzonderheid door Duiischlands nalinren zoudir bezorgdheid en met voldoening zullen tuuueu begroet warden