Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1870

l Ö VK i W i 7 1 r i LUXEMBURG l i di pudilie Villi lii t i ilriol8cli Cüinili lifcfl Miiiiiidiijf iui piiii llnicliik liJt voor den gfootlii rlog bcsteuidf imliuiiiiivl J U i ipbiirgsi h iidrus ovcrh iiidigil voor ieu van 44 Sii J liaiulteckBuin ou Op Ie luesprvak van doii president van hit coniilü liepft prins Hcinlnk geantwoord Ik iiclit mij tciiikki t i n licn liM ch op dil lilijk v in viirlronrteu nilgclokt door de üewiciuijjp mpilertceliiii der regeerinp Mi t het oog op de i i nsli mniiglitid mn 45 000 Luieuiburgers en op de vëdciUmlülievcndc orde van den dag den ïl de er dour de kaïner aangenomen heb ik de overtuiging dat die ge ii htige ui iuifestatien den souverein de verdediging der reclilcn van dit gctrou c hertogdom gemakkelijker rutlrn maken Zn bcwyjen den vreenulelinu dat de IojmIc Luxemburgers met htui grooihertog iii de reolitvu irdigheid liuniiiit tuk en iu de goede trouwder oiidcrleekenaar n het tractaat van 18 i7 geloovon Ik acht ing gelukkig deze petitie aan den groothertog te doen toekomen en spoor u aan tol voorzichtigheid en einde d vereffening der moeilijkheden gemaikelgker Ie maken BINNENLAND Goud 29 Dkcembeii Naar wy vernemen heeft de heer A Nortier kapitein bg ie dd schutterij alhier bedankt en alu voorzitter en ali lid der vrijwillige verueuiging van hh officieren der schullerij hie ter stede en wel het is oui ten stelligste ver ekerd anders zouden wg bet ter nauweroood kunnen geloovcu omdak het oprichten dier vereeuiging in deze Courant vermeld werd V ij vermelden di eit minder om zich zelve dan om de zonderlinge reden die daartoe aanleiding gaf Een geringe schoorsteenbrand bij den heer Florijn bracht gisteren nvunii op dat gedeelte der Gouwe eenige agitatie Ie ueeg Gelukkig was men het gevaar spoedig e boven üuiider d it t iioodig was dat de brandweer Ie hulp kwam In verhouding tot t brandje moet de schade vrg aauzieulijk zgn De officier vau gezondheid N Rijnberk van ons garnizoen is Dinsdag alhier in nrUland teruggekeerd uit Melz waarheen hg voor t Iluode Kruia eene zending had ij M heeft goedgevonden den kapil J G van Gendt van het 4 reg inf op zijn verzoek een eervol ontslag te verleeuen uil den militairen dienst Wy vernemen dat jhr A L I T van der Wijcl luit der infanterie alhier in garnizoen is overgeplaatst naar Maastricht Naar men verneemt heeft het hoogheemraadschapvan Rijnland het besluit genOiTien om de schepraderen an hel stoomgemnal te Uouila door poinpruderen te vervangen Stoumpost Bg de op den 20 dcicr te lio koop plants gehad hebbende stemming voor een liil van den gemeenteraad is inel tiS steramen verkozen de hier A de Jong 44 stemmen waren uitgebracht op dcu beer J van Groos Jzn De Minister van Binnenlandsche Ziken heeft den I4den dezer de volgende cireuhiire a in Gedep Stalen der verschillende pruvinoicii gerielii Bij het in werking Ueden op den 1 Jnnuarij 1871 van de et van den iOsten Juli 1S70 Stdl N lil tot regeling van liet vecirlsenijkiindig slaalslocziclit n de veearlsengkunilige polilir vervullen de beslaande provincialeen geiueenieierordeningpii belnH i iide de bg die wet geregelde ondir erf en nul iiitzunderiiig van die welke betrekking hebben op de onderuerpen in art 15 genoemd voor zoover die vrrurdeningen niet iu strijd zijn mei de daaromtrent bestaande welteIgke voorechriflcn Ik heb de eer u iii overweging Ie geven de gemeeiiitebesturrn iu uwe provincie daaraan te herinneren en hen tevens opmerk lani te maken dat Ie rekenen van den Iu Kniuari 1H71 geen onleigeniug vuil besmet of vcrdiicht vee kan plaats hebben dan volgens Ie voorschriften der oangehaalde wet Met dien dalum zijn volgens art i 3 van die wel de bepalingen der onleigcniugsivet van den 2 8n AugustiiB LSfjl Slbl N lüjj niet langer geldig voor onteigening van besmet of verdacht vee Door de afdeiling s iravcnhaga der vereeuiging ter biiitordenng van fabriek en hunduerksinjvrrheid in Nederland is een nallonuleii weilsirijd tu sschen nerkliedcu lu de vcrschillcudc vakkeu vau ogver liriit en kunst net tcniouitslelling der iogtzondeu vuurnerpen enz nitgebilireven Aan het programma zgn de volgende bepalingen ontleend Art 1 aD wegc de afdeeliug s Gravenhage der vereeriging ter bevordering Van fabriek en hanilwerksngverheiil in Nederland wordt iu de maand Vügustus 1871 een naliuiiide wedslrgd gehouden lussi hen werklieden inaniiclijke eu vrouwelijke ia de verschillende vakken van ngvcrheid en kunst Art 2 Ter mededinging worden toegelaten alle werklieden iii Nederland noonachlig eu werkzauia bg of voor patroons aldaar gevestigd ArI 3 De voonvcrpcn moaleii zich onderscheiden door een of meer der volgende hoedumgbeden fl if V Mdi P b bijzondere nuttigheid of doelmatigheid r üohdileil d keurigheid van bewerking Voorwerpen die een plaatsruimte J oppervlakie van meer dan een vierkante melei innemen kuimen orden ufgeivezen Art 4 De voorwerpen moeten door den inzender alleen ziju vervaardigd lenzg de aard van het werk de hulp van andereu onverra jdeiyk maaide De hierna Ie noemen Jury is bevoegd zich door alle haar ter dienst staande middelen te overtuigen dat aan deze voorwaarde is voldaan Art 5 De voorwerpen blgven oolc bg bekroouin het eigendom der inzenders behoudens de hierna Ie maken bepalingen Art 6 De beoordeeling in welke mate da ingezonden voorwerpen voldoen nan het vereisohie in art 3 gesteld wordt opgedragen aan den Jury te benoemen op zoodanige wgze als nader zal worden bepaald Art 7 Tot bekroouing worden prjjzen uitgeloofd bestaande in a Verguld Zilveren Medailles met premiön in geld van 100 en van 50 h Zilveren Medailles met premiën in geld van ƒ 50 en van ƒ 25 c Bronzi n Medailles met premiën in geld vau 25 en van 16 i Bronzen Medailles zonder geldelijke premiën e Vere rende Getuigschriften De snb s i c rn d genoemde bekrooningen gaan vergezeld van een diploma dal even als het sub f genoemd vereerend getuigschrift wordt onderleekend door de voorzitters en de secretarissen van den Jury en van hel bestuur der fdeeling Art 8 Voor of op den 10 Juni 1871 wordl reclitstreeks of door tusschonkomst der plaatselgke ooinmissiün aan den secretaris van de rcgelingscommissie ingezunden eeiic naauwkeurige beschrijving van hel in te zenden voorwerp benevens a opgaaf van naam lecflgil beroep en woonplaatsvan den inzender b eene verklaring vau zgn patroon dat bet voorwerp door den inzender zelf is vervaardigd behundens de uitzondering in urt 4 vermeld in utlk geval duidelijk moet worden opgegevenwat daaraan niet door den inzender is gemaakt c of de inzender het voorwerp aan particulieren of ten behoeve der hiernt bedoelde verlotingwenschl te verkoopen j zoo ja lot welken uitersten prijs d of de lii cnder de inpnkking eiH terugzeuding der vuorv erpcn aan de cummissie overlaat of voor zgne rekening neemt Ingeval de inzender hel voorwerp buiten mededinging wensoht te houden moet daarvan gelijktgdig opgave worden gedaan De hiertoe noodige invnllings biljenen zullen iu lijds algemeen worden verkrijgbaar gesteld Art ü De inzending der voorwerpen moet onder eene mede verkrijgbaar te slellci adres geschiedeu tusschcn 5 eu 12 Juli 1871 Voorwerpen die beschadigd zijn of waaromtrent de IU het voorgaande artikel genoemde opgaven uiet zijn gedaan worden onvoorwanrdelgk afgewezen Art 10 Van de ingezonden voorwerpen wordt een catalogus zamengeatcld waarin tevens het procesverbaal van den Jury zal worden opgenomen Art 11 Van de ingezonden voorwerpen zal eene lenloonslelling wordeu gehouden aanvangende den tweeden Woensdag der maand Augnstua 1871 eu voortdurende tol nadere aankondiging Art 12 De voorwerpen mogen gedurende de Tentoonstelling niet worden teruggeiiomrii maar blgven tut aan hare sluiting onder het beheer der commissie Voor zooveel dit volgons § i van art 8 aan baar is overgelalen zorgt de commissie voor de terugzending op de naar haar oordeel meest geschikte wijze Uu commissie neemt voor hare rekening ile kosten vuu verzekering der voorwerpen tegen brandschade De mcilcilingrnde voonvrrpcn worden rracUvriJ iij ge ondcii duur tusscheiikomsl van do plaatselgke cumiuissii ii buiten be iwaar van den ïnzender Art 18 Dü regeling van den wedstrijd van de Icntuonstelling en de verloting de zorg voor het in ontvang nemen der inzeudiugen voor de terugzending daarvan of voor de afgifte anu de koopers of aan de winners bij de verloting voor de ontvangst en uiibelaling der koopprgzen lu céo woord voor alles wat op deze gauschc aangelegenheid betrekking heeft is opgedragen nan eene regelingscommissie te benoemen dour het besluur der afdeeling Art 19 Deze commissie doel zonder hooger beroep uitspraak in alle geschillen of misverstand omtrent de bepalingen van dit programma Ajt 21 De commissie draagt zoo e i v ij r zorg voor de i i haar toevertrouwde voorwerpen maar is iu geeueii deele aausprakelijk voor sehadto of verlies Koloniën o OST INDIÊ De telegrafische verbinding tusschen Singapore en Batavia is den 14 dezer feitelijk tot stand gekomen De kabel is gelegd eu er bleef uiets over dan aanhechting vnn land en zee kabcl Van de llibernia is dag op dag bericht ontvangen Den 14 zgn gelukweuschen tusschen Sir Harry Ord gouverneur van de Si rails Seitlemeuls eu den gou verneurgeneraal gewisseld De Sumatra begeleiddt de llibernia tot Belvedcreklip in Slolza straal ea is reeds te Batavia teruggekeerd nadat de kommuudaat van de zeemacht een telegram uit zee van de Hioer uia bad ontvangen houdende daukbetuigiog voorde verlceude hulp De regeeriug beeft er zicb niet toe bepaald deopiumpucbt op Java ten volle te doen berleveoimaar nu ook de verbodsbepalingen omtrent den verkoop en het bezit van opium vbor Nias en Suma tra aweetkust ingetrokken Het Bataviaasch comitu vnn hel RooJe Kruit maakt op nieuw ƒ 7000 aan het Hoofdbestuurte s Hage over hetgeen Set bedrag der bgeengebrachte gelden klimmen doel lot 32 000 Bovendien is door de curaniissie Ie S imarang rechtstreeks nuar Nederland gebonden ruim ƒ 8200 In de residentie Bagelen worden gelgk menweel kolossale walerslaalwerken uiigevucrd Zooisnuweder de toestemming van het gunvernement ontvangen tot het bouwen van een steenen brng metdrie bogen over de rivier Lookoehe welks wedergademen niel alleen in Indii maar zelfs in vele ouder landen vruchteloos zoek u zou De middelste Span iiing toch bedraagt niel minder dan 34 meiers terwijl de beide andere IS j meter wijd zijn Ook is daar tocgesiaan het in vrijen arbeid maken van ecu waterleiding in de afdeeling Karang Anjcr waardoor niet minder dan 12000 boaws zullen worden bevloeid Het schijnt echter dat men zwarigheid cnlmoet op het punt van vrije arbeiders Wij kunnen i iot gclooven dat in die vrij dicht bevolkte streek geen vrije arbeiders te krijgen zouden zijn hoc is dan de spoorweg naar Solo waat men veelal in de wildernis werkte tot staud gekomen in geheel vrijen arbeid Indien de ondervinding leeren mocht dat in Knrang njer geene bodnideude werken in vrijen arbeid ziju tot stand te brengen dan zou het zeer raadzaam we en eens een opzettelijk oiider oek na ir de rerfen van dil vreemde verschijnsel iu to stellen Want voorzeker schuilt bier een adder in het gras die natuurlijk niet lot de competentie van den ingenieur maar wel tot die van lie binnenlaudsch bestuur behoort Wij twijfelen niet of bij degelgk onderzoijk zul ook h bet gewenschte licht niet lang uitblgven Sam Cour Van verschillende zijden wordl gemeld dat ekofScproducten iu de residentie Pasoeroeau dit jaarruim 28 000 picols zullen bedrageu hetgeen bgzouder veel is Die resultaten zgn verkregen zonder den door sommigen uooit volprezen rotan to bezigen ten einde deu zoi genaamdeu luien inlander Ie drgveu naarde kuirietuincu uci een bewijs dat ofeu den lust tot J n arbeid kan opwekken zonder den uatuurgenoot te miihandeteu Het moge uu dil jaar allergunstigst weder zna geweest voor den kolUeoogst zonder handen tot het m orde houden der tuinen raanr vooral om de vrucht te plukken zou meu nimmer tut een dergelgk resultaat hebbeu kuuucu geraken La Madi tegen U genooieu Topetel ezegd d iMlDgetioii Weed eene nu wilw iord d e verstal rije en dat eerst xtwoortl 9odeii tegen de door d n ieltegen J verzorgd lielee digi schril oï gevochte den 4 strijd 1 genade m Wl yeruielen brengen kelgkhriJ bebandelj van de de Diiii krandstij de komi volkenn den getri Veri loop val ten uj verlies Lon de bunj oacerbiel tie tegej verzetleri De bef fort als hiidl tulalie oheerd Bor ebenen 1 in ontvj del naii dier hm Uet ptj voorzirul Bouj hebbsn 200 Dili ment Jl bevolkiq nale té tieb nol Bèrll aangas ui D0 £ Dl zelfs no der forti ding dd men zul liggcndrf naar z i gen ge taak kad den gebl it blaol Verde nieuwe nadat d DuliBclie afkondi dag wol Ha is J geh Pruisen Noorder verder Arr isl overgela leunt De Vi om gi 11 Vgaudüll Ut