Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1870

lordpii innhtmy in vuil lo plimiwlgke u Ipii iu eii ler til Hcdstrijil vnii de P de zorg vogr het iiigeii voor de itrugi itifte anu d koopera loliiig voor de ontppryzen m eiSa noord 11 aangelegen beid benan eeue regelijga1 btatuuf der afdeeling et tonder hooger be 11 of mufentaod omigramois igt iooveel mogelijk ri rouwde vooruerpen akelijk oor tekaé en OIË f tusscben Singapore Liltlgk tot stand geil er bleef mets orer zee kabel Van de icht ontvangen Dea ben Sir H irr v prd lenieuls eu den gou I c Sumatra begfUiddé p in Slolze itraiii pd nadat de kommuiii ant uit zee an de Hiber dankbetuiging voorde 7ich niet toe bepaald de lie te doen herleven iiigeu ooi rent den ver vbor Niat eu Suma van hel Itood Kruu 11 bet Hoofdbestuur het bedrag der by doet tot J2 000 lie te S marang recht Klen ruim ƒ 8200 II worden gelyk men 11 uitgevoerd Zoo is na t gouvernement onl pn tieenen brng met welks wedergade iplfs in vele nu lere De mkUlelste span I r dan 34 meters ter ter wijd 7ijn t in vrijen arbeid ma 1 de afderliug Karnnghn 120 10 boons zulI jr l epiiler dat men ml van vrije arbeiders dat in die t rij dicht beider le krijgen zou ruej mar Solo wast rkte tot Bland gekd ren moehl dat in K erken ip vrqen arbeid OU hel zeer rjadzaam 1 kr oek iMir de re fen ie sitllen W ant Ider in het gras d e tie van den iiigenienr binneuUndich bestuur bij dcgelyk onderzoek I ht met lang uitblyren Som Oaur II nordl gemeld dat e tie Piisoeroeau ditjaariirageu hetgeen byzon eii zonder den door liiii te bezigen ten einde 1 Itr le drijviii naarde it Ofeu den lust tot den CU uiituurgeuoüt lemis iguiistigft weder zyn 11 kr hiiiidün tol het ui ir vooral om de vrucht lut een dergel yk resul Laatste Berichten Madrid 24 Dep Oe orUs hebben met 137 tegfh 11 stemmen het voorstel van Robledo aangenomen om de ortes den SO Dee to ontbinden lopple heefl inh tegen dit voorstel vprkl iiiio en gezegd dat hij ruh ou terugtrekken indien hel werd anngcnomtn Weenen 2 Dec Het benchl ais zon er reeds eene nota zgn gezonden door grn vf von Beusl in antwoord op de nota van graaf von Biamartk ovpr de vcrslmdhouding tusscben Oostenrijk en IIoDKn f Dui i u IS i r i r Men v riiponit dat eerst in de eerstvolgende dagen een nelwilleud antwoord naar Borlgo zal wordt ver ondcii Mans 2fa Deo Clim y heeft een protest gezouden unn den Prui9i phcu koinraandiut Ic Veiulome tegen de met te qunlifitecren gPHelddadigbfden die door de Pruisen le Simt uUis orden itpleegd niellegenstaande de itke Duilsilie gev ingeiipn goed ver iorgd worden Hierbij koiul nog de griluile bele diging der Duiisch rs die beweren dat de PranBchen overwonnen ziju Uit is valseh i hebben gevoohlen iegl Chun y en de Duilschc ra e lerl den 1 Dec in bedwing gehouden W zullen i n Btryd op Itven en dood ronder ophouden zonder genade voorl elten welke dan ook de opolTermgen yn Wij bestrijdtu geen loyale vyauden ojaor alles jreriuelende horden die ruïne en ch inde willeu brengen ovir eene nitie welke haar eer onafhnn kelijkheid en rang wil bandhavpn De edelmoedijjc behandeling die de gettonde Duilsche gevangenen van de zgdt vau frankrijk ondernndeu wordt door de Duiischcrs bea lwoord racl onbeschnaindhcid brandsiichtiug en plundering Durtpgen protesteert de kommaudant in naam der mcnsclielykheid eb het volkenrecht die door de Duiisohers met voeieu worden getreden Versailles 28 Dec OJtcwe Gister in dtii loop van den dig het fort Monl Avron beschoten het tuur nl heden voor gczrt worden Het Terlies aan on e igde is oibeduideud Londen 28 Uto De r mt meldt dat de Porte de hundelttijp van prins KupI als onueliig en oneerbiedig beschouwt Zg zal zich in deccnfereutie tegen elke discussie omlrenl de vorsieudommen Terzetten De Tii tei bericht thans ook dat generaal ïrochu hef fort Moni Val ricu van levensmiddelen voomrt als had hg hel plau om bg erne eienlucele capitu lie van P irgs zich in dit fort ils ceu gcrelranüheerd k inip terug le trekken Bordeaux 27 Dec Er IS een decreet verachenen volgeus hetwelk de poslbrieveu naar P irg8 in ontvangst neemt om die door een g hrim mid del naar de hoofdslad te verzenden Hel geniehl dier brieven mag vier grimmen met tebo tn gnin Het port 19 bepaald op een franc Het adrts moet voor ien zgn van de oorden Fariapar Moiilm Jlher BourgeS 28 Dec 1 enige luizende Pruisen hebben Bruire aan de Lnire bezet Lcu korps van SOU Dmtechers heeft Ufnn Argent in hel deparlc ment Cher tm nanvsl gericht moar werd door de bevolking dapper teruggeslagen De mobile nationale troepen te ro lon lebben bevel ontvanger om zich naar nel kamp van Chenel le begeven Berlijn 28 Dec Te Prmmual Correap zegt aangaande de beschielinf van Monl Avruii Het is nog met te doen om ei u beschiclmg der slad ji zelfs uog met rechlsire ks om ren bouibardcintiit der forten maar alleen o n eene kriclildidige inleiding daartoe oodra Moht Ai ion al jii gtiio men uilen met alleen de optralicn tegen de iinnst liggende forleu veel gemakkelijker zgn gemankt maar zil ook het beschielcn v m de nnisibij gelegen gedeelten van Pirgs mogelgk njn üe groote taak knn thans ioooveel te veiliger len uitvoer worden gebrachl naarmate de beiegerings armee miuder IS blootgesteld aan aanvallen van bullen Verder meldt hel blad dit de afkondiging der nieuwe Kijksgrondnet zil pi lats hebben onmiddellijk nadit de veidrigeu tol ainxli li ig door de ZiiidDuilsche Siilen uilen zgn ingenomen Kou m de afktindijiing zullen de lerkie iiigeu voor den Kgksdag worden uitgeschreven Havre 2S ü c De linkervleugel van de Seme isjgehetl Vn al door de Pruisen ontruimd Dt Pruisen hebben eene elerke krgg maeiit Ic Ivetot RijSSOl 28 Dtc Het houfdkHanier vim hel Koorder leger is te lUy D spoorweg gaat met verder dan lol Koeux Arras wordt aan de eigen strgdkraeht ler stad ovcrgcliilcn Hel 22 legercorps zich icruglrekkende eleuni op de vrsiinpeii in bel Noorddi De krooiiurins v m ik en i naur Amini gosneld om g i von Mini ullcl u hulp lo koui u Vijuudelgkt eUaiaura zign to M ismeros bij Cumbrai KimcrgK verschenen Pr had bg Abbeville een kkiii gtvtehl nulde idiiireurs pliials iiirbg deze op de vlucht geslageu werden De sledeu in het Noorden bereiden zich op veracdiging voor en er lii tDcht groote geestdrift Bordeaux 28 Dec Ofiuiel Dgon is op de niulcrmg der L rinschen door den vgiin l untiuimd Lr zgu Pruisische cavali risten le Puiillcvoy verschenen maar nu aldaar eene ooriogschatling geeischl le hebben hebben rê zich verwgderd lu nieuwe tgdiugen omtrent het gevecht bg Pont Novelles ivordl hel bevestigd dat het Noonlcr leger groot succes h eft behaald De onzen hebben mets r 1 I el sln ld ui tilergelaten Cherbourg 28 Deo De dagelgksche dienst der pakkeiboolen van Cherbourg eh Calais onderhoudt do communicatie tussohen de kommnndamen vuu het Noorder en het Noordwesttlgk leger INGEZONDEN Burgers van Gouda t 1 crpt toch dat blind WOroordeel van U dat velen uncr hebben tegen de rerpleging van zieken in het Oaslhuis Ook ik heb veel met dnt rooroordeel te kampen gehad voor lat mgn geliefde Broeder wegens z n smnrtelgke toestand in hetzelve ter amputatie van zgn been eu verdere verplegiug werd opgenomen locn vielen de sohilieo als van do oogen eu werd Jp groote belangstelling n raderlgke zorgen ondervonden vau Hoereu Itegenlen die uiets onbeproefd laten om het den Igder heilzaam eu gemakkelgk te maken toen zag man de ruime en doeltreifende inrichting waardoor bekwame genees en heelkundigen over ie i k met te veel kan roemen in de gelogenhrid gesteld worden on met vrucht te kunnen irkzaim zgn en eindelgk toen overtuigde men zich vnn de ware meuschiieveudheid en groote geschiklheid van het persoueel beambten en bedienden zoo wijvitlgk door genoemde Uegeuten gekozen om het den Igiler aan mels le doen ontbreken Diuroin is mgu harlelg ie weuseh in het waar ochlig belang der Igdeiide raenschlitid dol bg U allen van nelken rang slind of kunno gg ook zgn moogt hel vooroordeel ngke en plaats make voor eene hooge ingenomenheid met de verpleging van zieken in het Sint Catharina Gasthuis W VAN UIB BEN Posterijen Maar aanleiding der nieuwe Postwet treden met 1 Jmuarij 1871 do navolgende bepalingen miterking GEWONE BRIEVEN Het port der GFUUNKFtHDE iihieven binnen het rgk tot het gcuigt van 15 grimmen lugeslolen bedraagt vur cenl Voor zwaardere brieven is vol gene de bg de wet vusigestelde gcwigtsschaal een hooger port verschuldigd ONGErKANKH 111 1 HRiFVEN zgn onverschillig hun gewigt aan een verhoogd port van viJi cent onderworpen GEWONE AANGETEPKENDE BKIEVEN Behalve het port der gefrinkeerde brieveu zgu zij ondernurpeu aan ceu vast regl of aanteeüengeld van riEN cent Hel port en aauleckcngeld is bg vooruitbelaling te voldoei BlUEVEN MLl AANGLGEVENE WAARDE Onverminderd hel port sis voren is voor de ingeslolene waarde een opklimmeud regl verschuldigd van VIJF ceni voor elke vumo gulden of gedeelte van vuniQ gulden Hci rtgl btdri igt echter in geen geval minder dan iwiMio cent Len en ander IS door dru if mder It belalen Er woidl geeuc hoogere aaugifla dan ïan 6000 toe elulen DAG EN WLLKULADLN Het door den afzender te belalen port voor elk noinmer of exemplaar bedraigt EiN cenl of wanneer het gewigt der dag of cekbladeu 25 grammen of mulder ie ESN UAi vji cent A DL E CEDRUUL 01 DWUMP ijI GLLIJK Gl JILDL 81ÜKKLN Voor elK gewigt van 30 grammen of g du Ho van 20 grammen is door den hfzendereen port v n eeH cent betalen Bg zwaarder gewigl dan au 400 grararaeu evenwel wordt voor dkc 100 grammen of gidielie vim 100 grammen InareDbovcu en port van iwiF ceiil mgevurderd MüNSlLKS Ot SI ALEN VAN KOOPWAREN Het door den alzender te belalen port bedraagt DUIF cent voor elke 40 grammen of gedeelte van 40 grammen 1 0£1ZEX5ELS De fraiikeergelden wegens brieven dag eit weekbladen eu andere gedrukte of daaraitde gelgkgeslflde drukwerken en monslers of slalcn ven koopwaren alsmede de iiiste en opklimmende annleekeogeldeu worden gekweten door middel tan posizegels die in den boven linkerhoek van de brieven en verdere voornerpen zgn vast le hechtes Degenoiie brieven gedrukte stukken en monsters nldus mei postzegels voorzien warden m de jmstbusseu gestoken voor zooveel hunne afmetihgeB zulks totlaieu Digen weekbladen alsmede andere gedrukte stukken ilie ni grooleien getale ter posi worden bezorgd zgn aan de ambtenuren Ier hand te stellen BRIEF KAARTEN De formulier briefkaarieu zgn legen betaling van DUIF cent op alle kinloreii le verkrggen Hel port veriegenwoordigd door den op de formuleren gepliialsieu zegrlafdruk bedriagt twif fn EEN IHLVF cent en de prgs vour elk formulier EEN HALVK cenl te zaraeu uitmakende de bovengenoemde som van uuiK cent Noar Duitschland en Zwilserland kunnen mede briefkiiarteii worden verzoilden Daarvoor zgn echter afzonderlgke fdrtouliereii verkrggbaar legen 1 cent per stuk Uil pon dir brief knirleu naar de voormelde l ndpii is helzelfie als dat der oneven dooh le rrunkeeriiig der brief kaurlen door middel van postzigejs is gedwongen Bg verruimde of ootoeieikeiide friiikrniig worden zg met verzonden POhlWlSSLLS Het regl voor de overra iking van gelden door middel van posivM iels bedraagt MJl centvuorelke som van ƒ 12 50 ol edeelie vin i2 èt Meer uilvotrigt iiilichiiugeii omtrent de vorenstaande üiidenvi rpeii alsmede ten aanzien der verzending van iviniisi huiiven de iNvoauEKiAO VAN GEIDFN OP iuriNTlE enz en zgn op alte Poslkanloren Ic bekuineu Alle voorsclirifuu en liepslingen betrekkolgk do dienst det l tsU liniii Ir me voir zooveel de kennis dairvau voor hel publiek niiUigkan zgn mitsgaders de wel teu belPoslwczeu helrefftu le zgu opgenomen in een werkje dit oiidi r de n Hiel van PosTOIUS VOOR HET KoMSOBPK UFR NfDiRUNnFN bg den boekhundehar M NuiioiF le s Griveiihage in het licht versohqnt en regislreeks door de PosladBinislratie woidt bewerkt Gouda 28 December 1870 De a irii Diredi ur der Pollergen te Gatida VAN DER SCHA4FP M ARKTBKEiCHTEN Gouda y Dic 1 001 desiremning der vaart wenlen ei geen nieldensivaardige zaken gedaan De vermirkt met goeden aanvoer hoewel deprgzen hoog irin ging alles Iraig tsn de hand Aaiigevuerd II prlgeu kaïs 28 a 29 GoebüUr 1 34 a 1 4 4 Burgerlijke Stand GtaouiN uö Dir leiia ouders t van der taso eo W A vnn Vlitt rip ouder C HuiimiiD en T van Tijfïtleu Juli lu Ls oudtrs J Nuvilutiju en P fso Hoon hvirt Hendrik ou Irra R L Kotlmuii eb i Lans 27 Wilhil uudirs D N ficrwig m H C vau Oost 2 € Juf mina Willtinina o idcrs 1 van der Pool en J van der alk Gi in Tïi 28 Pee W üegcer en N Nieavrlaud H A Toen en F llejien AJDVËRTEWTIÏË L BELONJE Tz MANÜEMAKKK IS VERHUISP van de KEIZBlfeTllAAT nnir de G OÜWB Wflk C n 5ö