Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1870

mj Vr Minigimp OODDA Lange Tiendeweg D n 60 l ft r ik rt harteluke dwlnemmf van zoo velon betoond biJ hot smnTlelijk ongeval e het daarop gi vol d treurig ovcrlijdon van nijinen geliofden Echtf enoot niot per8oojil k kan beantwoorden mogen 7 ü lang dezen iveg de verackering ontvangen dat hunne warme belangstelling en edele nientcbeuliefde zoowel nijj als mijne kinderen tot vertroosting zjjn geweest en dat w j de bewyxen er van door daden wo rd o schrift ontvangen met een dankbaar hart uUen blyvun gedenken Gouda Wed J A VAi ujiii UP N 29 Dec 1870 Smits HEERENBÜIS TE 60DDA Door verandering van woonjilaats wordt TE KOOP aangeboden Een voor weimge jaren nieuwen goed gebonwd HUIS met kleinen TUIN p een fraai punt der stad zeer aangenaam gelegen en met of zonder ruim PAKHUIS daarnaast Adres met franco brieven otiilcr Lett V P bü den Boekhandelaar A HIUNKMAN te Gouda SïiiïF van GOUDA maakt aan zyne Stadgenooten bekend dat volgens oud gebruik met Oudejaarsavond by liem zyn te verkrygen warme Wafelen bestellingen worden zoo vroeg mogelijk yerzochi op de Nieuwe Haven aan huis Burger Bewaarschool te GOUDA INSCHRIJVING van kinderen voorzien van een voccinebewys voor bet eerste kwartaal 1871 op VRIJDAG 30 DECEMBER 1870 des avonds van 7 tot 8 ure aan het SchoolLocaal J N SCHELTEMA Voorz Van ZEULEN Secr Op een dor fabrieken alhier wordt gevraagd eene Jufvrouw Inlichtingen te bekomen by A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda Voor ene der grootste en soliedste binnenlandsche LEVENSVERZEKERING MAATSCilAPPEIJN wordt voor Gouda en omstreken eon actiaf J a E IsT T gevraagd tegen ruime provisie franco brieven letters A B C bü den Uitgever dezer VAN LLE sa A TEnsr 10 CENT per stuk Te bekomen by A BRINKMAN Langen Tiendfipig alhier lOEDKOGPE HUZlIf voor Piano Solo Uilgcwe an F KÓKSMA te Franeker Hofleverancier vau H M de Koningin BcuGMUiLtii Der Operofreund Potpoums N 4 Martha C 0 75 id N B IlTrovatore C 0 50 OsBOKNK op 61 La pluie de perles Valse B 0 50 Ah ch z la Morte et Ie célèbre Miserere de l OperaIl Tiovatore B 0 50 0HU1 S Die Wacht am Rhein TranscriptJdn Brillante C 0 40 Volksliedci voor a ng wet pianoforte Die Wachti am Rhein j Rheinlied Sie sollen ihn 0 20 nicht habeu Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda ABSHAUBBIN S OP Antl Bliumatische Watten bieden hulp aan alle lijden welke nog steeds voort sukkelen met rhumatische pijnen door koude of vochten ODtslasn Z j ontDtmen binoeu korten t jd alle rhumatische houfd kies of tandpijn pya ia de gewncLleo rmeo beenen of lendenen met ce kerhoid werken zg tegen krampkolgk maagkramp buik borst of schouderpijn j roos huiduitslag brand en jeuking der huid oen ij r w q r r h t ligchanm oaschadelgke wgre geheel verdwgnen De verscheidene Attesten van daokbare horsteld Igders wrikc mij van tgd tot tijd worden toege zonden en welke in de dagbladen en nieuwspapieren worden bekeud gemaakt bewgzcn genoeg dat de Abshaubbin s of Anti Bhumatische Watten niet twjjr felachtig in hare uitwerking zgn en moet elk aansporen om van een middel dat goedkoop eu heillaam werkend is gebruik te maken Elk pakje met een gebruiksaanwijzing voorzien en welke men bg hel gebruik derer nooit volprezen Watten moet volgen kost slechts 30 cents Verkrggbaar aan het Hoofd Dépdt bij A BllEETVELÏ Az te Delft die deze Watten o a verlrijgbaar heeft gesteld by T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DBH UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUDK DE Boskoop J H KELLER West Wagestraat RotUrdam s pooi wec3 bit Van O OUD A naar Moordrecht 8 51 1 24 3 31 Nieuwerkerk 8 61 11 33 1 24 4 33 9 53 Capelle 8 51 1 24 3 31 ROTTEEDAM 8 18 8 51 9 41 11 33 1 Ï4 1 63 3 31 4 33 7 18 8 53 Zeveuh Moerknpello 8 21 12 55 8 46 Zoeterra Zegwaard 8 21 11 36 12 55 a 28 8 4S 9 56 VoorbiTft 8 21 12 55 f 46 s Gbavenhaoe 8 2i 9 44 11 36 12 55 1 58 3 18 7 21 8 46 9 56 Oudewaier f 54 10 11 34 3 28 8 36 Woerden 6 54 10 11 34 3 28 6 36 8 46 Harmelen 6 54 11 34 12 56 2 3 3 28 6 36 8 46 Uteecht 54 8 33 10 11 34 12 56 2 38 3 28 6 3fi 8 46 Amstebdah over Harmelen 11 31 12 56 S 88 S 28 8 46 Utresht 6 54 8 33 10 11 84 oC i o = mï m t l orlirn rn li ijdfrliriftcn uiordcn biimfn dm hcrtst tnogrlijlifit tijd jflccrrd rffomm tttdci rt mï vm tegen zeer billyke prijzen Heeft mede voorbanden ALLE SOORTEN van ill ulle lUNNEN en HPI IKM M Sl l K OI IUNTLN worden dadelyk opjiiezonden wnnrvour ee afichnfl voMoPodn ii miiiiigiiiiM Naar O OUD A van Moordrecht 6 38 11 i3 12 37 3 13 6 21 Nieuwerkerk 6 31 9 46 11 6 12 30 3 7 6 15 8 27 Ciipdie 6 24 10 69 12 24 3 02 6 09 UoTlKKUAM 6 15 8 10 9 35 lO SD 12 15 S 8 2 65 6 8 15 Zerenh Moerkapelle 6 30 12 35 6 10 Zueierin Zegwaard 6 21 7 54 12 26 4 10 1 8 19 Voorburg 6 06 12 11 6 46 Oeavenhvok 6 7 40 8 10 86 12 l r 3 57 6 40 8 5 Oudewaier 8 30 1 4 4 11 9 31 Woerden 7 62 8 22 10 57 11 06 12 56 4 8 86 Harmelen 8 16 12 51 1 30 3 4 9 20 Uthecht B 9 8 10 50 12 35 1 10 8 85 S S6 43 9 Amsteeüam over Harmelen 7 15 10 15 2 20 8 30 Utrecht 6 45 8 26 9 40 11 20 Gouds Druk A Uriuknuu