Goudsche Courant, zondag 1 januari 1871

I llllll pi M 1871 Zornlag 1 lannarl N 992 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oraslreken Bm uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GKOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inaending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De redactie verzoekt hare correspondenten voortaan hunne brieven te frankeeren De porto s sullen maandelijks worden gerestitueerd Certlflcatcii van Oorsprong BURGEMEESTKRen WETHOUDERS tan Gouda gelet op art 3 von het Koiiiiiklijlr besluit ran den latCB December 186S Staatsblad u 131 luidende Jaarlgks iii Januiirg wurdt door het üemeentebeatnur eens Igst opyemuikt an hen die in de gemeente eeti tnk ran nijverheid uitoefeuen waarvan de Toortbreugnlcu met certifioiiteii van Nederlandlohen ooraprong of bewerking tegen een lager regt in Nederlaudich ludie kunnen wordenkittge oerd Toor 100 er rij op de wijze in de volgêmle jinsnede bepaald hel oornemen hebben te kennen gegeten om goedertn ter verzending naar Nederlandsoh Indie te terviardigen of te bewerken Om op die lyst geplnntat Ie norden melden belartghebbenden daartoe bij openbare kennisgeving opgerocfwn zich aan ter Secretarie der gemifnie met overlegging van afschrift van hun patenibind Roepen bij deze alle belanghebbenden op die up de bovengemelde lijsl enachcn geplaatst te worden om tieh tnt dat einde met overlegging vim ern nfaobiift an hun palentblad ter Secretarie de cr gemeente aanlemelden v Sór of niterlgk opden SUten dezer maand onder opmerking dat zg die certificaten an oorsprong erlangen en niet op de lijsl geplaatst xgn hunne ter bekoming daarvan Ie doene verklaringen vooraf voor den Heer Kantonregter moeien beMdigeo GOUDA den 30 December 1870 Burgemeester en Wethouders VDOrnoemd De Secretaris De Btirgemeeater DROOGLEEVERFORTUIJN vin BERGEN IJZENDOOUN Wb Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezelpiicn dat het 1 nanvnilingskohier der plaatielijke direcle belasting in deze Geraeenle voor het iii n ijiiar 1870 door Heeren Gedeputeerde Stalen van Zuiil Hollnnd goedgekeurd ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezonden Gouda don 30 December 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgomee ster DROOGIEEVER FORTUIJN van ItEHtiEN ZENDOORN me 1870 1871 Hoe geheel andem dati t 7 ich liet aanzien is het afgeloopen jiiiir geweest Wij droomden b j den aanvang van lauweren op het gebied van kennis wetenschap en industrie te behalen grooter en heerlijker lauweren dan ooit door de grootste helden op het oorlogsveld behaald zijn omdat zjj yan overwinningen getuigen die het geluk der menschheid verhoogen omdat 7AJ de bronnen van welvaart vermeerderen en nieuwe banden vormen tot vereeniging der volkMi De werkelijkheid heeft andermaal lauweren om de slapen van den krjjgagod gestrengeld de werkelykheid heeft t geluk der menschheid verwoest bronnen van welvaart doen opdroogen en de volken tegen elkander ten strijde gejaagd Eeu oogenblik scheen die gtrgd in naam der gerechtigheid gevoerd het was toen de man van 2 December viel maar de strijd werd voortgezet en de gerechtigheid schgut er niets meer mede te maken te hebben Het is een oorlog geworden als allo vroegere oorlogen misschien moorddadiger misschien nadeeliger maar even egoïstisch Is het wonder dat twijfel aan den vooruitgang van het menschelijk geslacht oprijst wanneer we zien dat een der beschaafdste der meest ontwikkelde volken van Europa zich j door enkele individuen laat medeslcpen om ongerechtigheid te plegen tegen een naburig volk dat op zijn beurt door de schuld van eenige andere individuen zoo laag was gezonken dat men het reeds voor goed verloren waande Wat baat het of we al wijzen op de welvaart die elders heerscht Waren voor enkele maanden de streken waar de oorlog gevoerd is niet even welvarend Wat baat het of we al in vrede met onze naburen leven als een niets dien vrede verstoren kan En toch zoo er iets is dat ons staande kan houden is het juist het geloof aan dien vooruitgang hot geloof aan de eeuwige beginselen van waarheid en recht waardoor hot vrede op aarde niet altijd een illusie zal blijven Dat zal ons staande houden als we twijfelen aan de menBchheid en dnt zal onze harten doen kloppen voor al wat edel is en goed ook al zien we het niet gehandhaafd Maar dat geloof aan den vooruitgang moeten we door daden toonen Doende wat onze hand vindt om te doen niootcn we elk op zijne wjjze alle onze krachten inspannen om dion vooruitgang te bev rdereu cu schijnt 1870 ons achteruit te brengen zal 1871 weUicht oojf van weinig vooruitgang getuigen Toch vooruit steeds streven wij en staren Als Columbus t hoofd omhoog gericht Reizen we op de wentelende baren In t geloof dat ginds een wereld ligt BUITENLAND Bultcnlandscli Ovcrzlclil In Dnitschlnnd gemakt men hoe langer hoe meer tegen den oorlog gestemd In den beginne mocht men juichen wanneer de berichten der telkens behaalde overwinningen bekend werilen eeu groot gedeelte der wereld juichte mede omdnt het die overwinningen beschouwde als de aanleiding tol len val van Napoleon Hij viel spoeiliger dan men gedacht had en t geroep om vrede begon en nam toe eu thans dringt bijna de gehccle uen Id op vrede nan maar de vrome koning en zijne sia iltlieden alleen willen den vrede niet en vervrteuiden daardoor allen van zich die toen de oorlog beg n inrl hen sympathiseerden Wat t einde zal zijn is nug niet te voorzien De toestand der Duitscliers wordt moeilijker en moeilijker en die der Franbchcii is hoe ongunstig nog reeds oneindig veel beter sedert t gebeurde te Sedan Nieuwe iroepen heeft l ruiaen noodig om zich in Frankrijk slaande te houden De Slaatii Jn eiger beval de volgende bekendmekiug van het ministerie v n oorlog u L M de koning heefl bij kabiiielsordcr van den H Dec de oprichting bevDlen van garnizoensbatal jons uit de manschappen belioorcndc lol de klasse der me verlof onlslajicnpn van alle wapenen der gnrile en pruvinci ile landweer voor zoo veel zy nog voorhanden en voor dit doel beschikbaar zyn met inlijving tevens van zoodanige vrijwilligers all wel gediend hebben maar niet meer dienstplichtig zijn De bedoelde bataljons zijn voor den garnizuensdisnst en de bewaking der krijgsgevangenen bestemd ten einde landweertroepen beschikbaar Ie makeu voor het bezetten der uitgeslrekie vijandelijke landstreken die ten gevolge van het gestadig zegevierend voorlrukken des legers in onze macht zijn Het slut dezer bekendmaking is niet in volkomen ovcrceiislemining met de oorlogsberichlen Geen ncilerluag lijden id niet heirelfde als overwinnen maar ccn veeg leeken is t overwonnen te hebben en later siceds aehleruilgaande met mindvre uitkomslcn zich tevreilen ic moeien Melleu Doch niet alleen die nieuwe oproeping von soKlalen aaronder de liohliiig van 1K7I beliuorl ucik de onidekle samenzwering maakt den toestand niel gunstiger Naar gewoonte zal l i ruisiselie slclsel van gevangen zeilen en in beslag nemen ook daaraan wel een soort van einde maken men zul er nl met veel an hooreii maar loeh zal uük de geest der vrijheid zich blijven nilbreulrii in stille rn wie weet hocvele snmenzworingen nog onlilekl ivurd in eer hg zich openlijk durfl vcrlonnen doch de hiirmonie lusschen Napoleon den cxkci er en Wilhelm den nieuwen keizer aar hei dit slelsel belrefl is uu vulkoineu dat t einde ten naaslen bij wel gelijk tal