Goudsche Courant, zondag 1 januari 1871

1 fï V I 1 1 moeien 7ijn O k de Tniiielio Iinjg j eviingenpn beginnen loh Ie roeren Hit licriLliI onlt vim verse lullende 7ijliii bevislij d it en 9 irn iispiiniiing IS üiitdtkt on In jU 01 0 Irui die kry H tv iii nneii te Keul n Muii in Kiblm met lul doel om des avonds ó 5r K rtlrt s lu ö rtt md Ie komin d wAchl te onlttiipenen en itli naar lr cMjk door Ie slaan Ook tiissohen l ruisen en de ftid Duitsohe staten IS nog met de meest gewnischle oTereenjIemnting De lieièficti kamer wil het con lilulir verdntg iet Noord Duilselilini verwerpen Het 7al haar einig baten want liet besluit oin haar te ontbinden ligt gereed Uit Darmstadt uordt gemeld dat de eerste l air r de 1lc i yrn r gf t ntggniMtie stijillitien necft anugenoraen De gr af Erb oh Furslon u de prinsen IJsenbiirgBirsleiu en IJseuburg Bndiiiger Terklaarden du ZIJ voor de verdragen stemdeu omdat de niicht der werkelgkheid sterker was dan hnn overtuiging VbOlf Frankrijk zeiden we is df toe and reeds veel juusiiger dan vroeger Het egt reeds véél na ucderlaag op nederi iig eindelijk nièt afwis gelende kansel Ie strijden en de vaderlaod liefde dtó eigenlijk eerst na den val van bet keizerrijk ia ontnaakt wordt steeds meer akker Fargs zoolang mogelijk staande te houden door het te hulp t komen met levensmiddelen en troepen dat IS het streven van Frankrijk en bezivykt de hoofdstad dan zal het geheele land de woorden orw c eit la France tol leugen maken Het Noorderlegcr heeft thans zijn hoofdkwartier te Vitry De terugtrekkende bewegiiijj van Duitsche zndé Ills een teeken vun neilerUig Ixschonwd muel oék volgens Eiigelschri correspondenten noodzikehjk zijn geiveest om Manteuffel te verhin lcren het den weg naar Lille af Ie snijden Arras wordt aan de eigen strijdkncht der stad overgehled Het 22e legerkorps zich terugtrekkende Btennt op de vestingen in bet Noorden l e kroonprins viin Siksen isniir n i ns gcsncl I om genenal von Manteuffel te hulp te komen Vij iiad l k i éoUireari zijn b j Masnitres bij Canilni Kamergk verschenen Er bad bij Abbeulle een kleii geveeht tuatehen de olaireurs pin its waarbij de v nd op dd vluekl géslageu wtrj De sleden iii bet Noorden bereiden ieh op verdediging voor eu er beerscbt eene gruotc see ldrift Gambetta is te Inritenux t ingekboKn 0 iegfierings commissarisvoordelnndsverilediginghctrt In uuur lerle ter bezocht eh geeft daarvan goede benchleii De t gtnvoordige bewegingen zijn van slralegmcl en aard Hel doel IS eene slerke defensieve positie Ie be eiten teb einde nan het leger uitgeput dooi lange marscheu eenige rust te geven Dinsdig begint te Londen de conferentie over de Oostersche quosstie Men zegt dat Frankr jk s gevolmachtigde daarbij zal zijn t zou Thiers of 1 ivre l§n doch de Pnrysehe binden z jn van oordeel d il Frankryk zich voorloopig rniar met etii ding lA tet bezig houden liet verdrijven v ui den vijiind Op generaal l riin is een moordaanslag gepleegd De generaal is gekwetst benevens een zijner adjudanten lot nog toe gelukkig met gevairlijk Di rust beet Diet gestoord de bevolking erg veroniwinrdigd en de regeering vol ijver om de moordenaars op Ie tfoten Pruisen zal eerstdaags eei e nieuwe nota zenden orer de Luxemburgsche qusestie waarin ou worden te kennen gegeven dnt het met levicden is niet èn eenvoudige te enspraak van de beschuldigingen De a y Netoa wil dat er een verbond ophanden it tnsscheu Oostenrijk en Pruisen Op verzoek van den Noordduitschen gezant Von Bérn torir heeft de Kngelsche Regeeriiig besl ig gelegd op den underzeeschen telegraaf kibel die lussclieu Duinkerken en Bordeaux zou gelegd worden en vervaardigd WHS voor rekening van liet i iansche gouverueuieut F R A N K R IJ K Een van de vele gevaarlijke luihlrei en uit den laatsten tijd vvas die van de litereii ClMumonl aeroilaut leerling van Uudiril en den kolonel iranl van de scherpschutters der Seine die Zondag IS Dec s roorg om 5 uur Ie Parijs opste jen en met de meeste snelheid in de richting van Duinkerken werden gevoerd Om zes uur ag men waar men was op hetzelfde ou eiiblik werd men door een hevigen w slewind in de rn iting van Bilgie later van Diiilsi liliin I gevoerd om S nar wis men bo ven den Kijn ilainii li p ili inil Nuord en voer Ie de billon naar Iratikrijk liriig De lm htrei ijftrs bleven het Rijiidal ziiii Uit 10 uur liien eeiiige oogenblikken later de iiimiddils saaingt pakte wolken nileendreven iig niiii i e overslrooniite vallt i v in de Saone Men huid hiir evenveel iiug voor den llijn maar beHlout neder t d ileii Ir werd eii klep gdipenil en de daling bigoii met irii snollicid van 800 iniuis III de eerste seconde Om 11 uur wierpen de luchtreuigers het unker te Fussy een dorp In de i a en bij Nuits wTir jiiist op helzolfde oo eiiblik due de Duilsclfers en FrklHollen werd gi sin den liet anker pakte slecht en de ballon werd vreeselijk geslingerd tusschen de rotsen en de boo len De kolonel klom tegen d louwen op en opende de klep g liiel wRartip de bn tlon in eeninkle en htt seNuiije op een rots naerkwR n en onnkanletde zoodat de heer Chltuiiiout von de rots ter hoogte vat 8 a 10 isleter in etn bjuwlitnd neefrol l zonder etrnwel cAi tig kwetaurw te bakomen De landbouwers kwamen de luchtreizigers te hulp en brachten hen veilig te Beuuue E NG ELAND De Fconmiiist doet uitkomen dat goedkoop graan met anders dan weldadig op de natie km en moet erken De eonsum h van de natie werkt natuur luk voori eeli op hare inkomsten Uit een vergelijking van het budget met dat van het vorige jiar blijkt dat de accijns an 1 April tot den 17 Dec heeft opgebracht £ 14 914 000 en het vorige jaar L 14 381 000 lus eene vermeerdering van £ 633 000 of £ 1 000 000 pér jaar SPAN J B Een voorproefje van de g luk7alighcul die den nieuwen koning op zijn Iroon wacht kiijgl Ainideus I reeds nog Mordil hg Italië en ijue imilicviarvfi heefi K H l 1 8 stemming m Spiinje wordt vm dag tol dug meer opgewonden en met uiLzondering der rigeeriiigskriiigeu staan den joi eu inoniroh b ua alle pirlijen oiiverbchillig of ilfs ijan dig legihoier lu de cortes zelfs dfe toch den liirlog van Gout 31 DBCFMSaR Met de O I berichten ia ontvangen de kennisgeving van het droevig overlgden van den heer Jan dl Breuk algemeen translateur voor de vreemde talen ie henboii Hg Ontving gne oplöidiag ook voorde Chinresche laai bg den bekwamen Cbiilcesehen en Japanneeschen taalgeleerde prof Hoffmann te Leiden Naar Ij vertlemon ii de heer M Brtina JTuldel lot waarnemend hulponderwg r benoemd aan de openba school te Oudenater VVg vernemen dnt de timmerman Begeer alhier zich met sehaalsen rgden vermakende is gevallen eu bij den pols zgn arm heeft gebroken Op 6 Januari e k zat in het kiesdiitr et Alphen eene verkiezing plaats hebben voir de prov stalen van ZindIlolland len gevolge vm het bedanken van den heer A l ielcman te Leidon die onlangs tot lid was gekomen Indien herstemming uoodig is zal dit geschieden op 20 Januari Mm Mlirgft omtrent dio verkic ing uit Alphen mn Toch hopen de liberalen door eensgezindheu die bg de vorige verkie ing ontbrak tegen het monsterverbond opgewassen te zgn De eerste kamer heeft Donderdag al de crediel vell n voor de slaatsbegrooluig van ls7iien de neti op de rai lilelen na betrekkelgk korte algcmecne discussifn aangenomen meerendeels met uigeineeue of bgna eenparige stemmen Daarna is de kamer op reces gesrheiden Dl Stnali Cotirant geeft do volgende berichten Kiulin JO Die itersland 10 loet bomn nul lltl drijfji bedekt omstreeks de helft der breedte van k rivier j ijmii iii 28 Dee In de lal niniler drgfgj ihii gisieren de rivier is over iweejiilcrde deeliii der breedte daarmede overdekt De overtocht gaai inooielgk en gesuhiedt met losse v iactuigen ieinperaluur iö V Iffihem 29 Dep Aanhoudend veel ilrgfijs Ifuterimrt ïtl Dec eer weinig drgfg overlueht lillen roet de schalt l nniiijk i è Dec Drgfijs over de helft der rivierbreedie Overtocht met roeibooten VVulersland 4 S meier AP of i ü meter onder noodpeil val O li meter joimcliem M Dec Do Nieuwe Uerviede is open het gs drgfl met sterken stroom af De Oude Merwede beneden Ifirdinweld is geheel dicht A atersl md s morgens S ure ic jirinehem i 14 meter j AP te Werkendam i ti raelir i I Pauwlowiiaboeve 2 17 meter AP eu teOitersluis 1 74 nwier 4 AP MattülriM JO Dec De twee bogen der Maaabrug naar de rgde van Mnastrioht blijven sleedt met js bezet De N li Ct heefi nog de volgende gsberre iteB i liet i t lu de Maaa voor de stad heeft ziob gfzeti Den JO gn aan de Boompjes reeds eenig pwaoriMu naar Fgenoord danrover gegaan De rivier voor Arnhem is vol drgSjs d ceia muuicatie met de overzijde heeft lutsluiiend pw veer pont plans Men meldt ons uit lleeiivliet viut sü Deo Voor zooverre het oog strekt zit da Mau Uogsi iaze gemeente vai t m geschiedt het overzetletk aau de Nieuwesluia met schielschouweu zullende spoedig de overging te voet plaats hebben Ook het kauaul door VoDMie ia nu geheel dicht gevroren uithocJde de zeebouten de vaart niet meer kjunnen doorzetten van en naar Uollerdaoa De kust van Guinea IS geen kleinood dnt bewurda maar eeue bezitting die bg veni derde omstandigheden moet worden opgigeven zoo schrgft het Folii il en t gaat dan aldus voorti ffVoor eker de eer is voor een m m voor een natie van hooge wiirde Een man die zonder smet zgn eer bewaart IS m het be it van hel hoogste dal de mensch in de menschelgke sameiil mg kan berillen namelglc van hetgeen ivaardoor j als persoon gekend geeirbiedigd en geiuht kan worden en cvenzoo kan een nalie ook in bel volkenverkeer al is zg klein h mr slem doen hooren wanneer hire eer onbesmet IS door de loyile staatkunde die zg volgt Maar evenmin als een man in de waagschaal wordt gfl steld wanneer hg een overbodig meubel afschaft evenmin wordt de ware eer vnn eene kleine natia gekrenkt wanneer zg eeii over eesche bezitting opgeeft die door de vermderde omstandigheden voor haar een onnutte lastpost is geworden In alg eineen belang vinileu wg ons geroepen om de opmerkzaamheid te vestigen op de in deze iniinnl voorkomende adverlinli van don heir GubtaV SchwarZSChUd td Hamburg De dnarbg geannonceerde loten kunniii wg in aanmerking der vele eu belangrgke prg eii ten beste aanlevilm De realiteit en solidiUit van lilt huis is beken I in lig i volg is het ril r nitnurlijk dat diirain vile orilirs gezonden worden die steeds met de meeste zorg ten spoedigste uurden uitgevoerd r i f ii jii m if i r r w U l4 4 b f i ï 01 f ipH 1 leiWm li Il Untold ha f ea Niti iMBt H iMr Iiplp c Hl MaaiiM aiiMifiaaUim i niiiiiiiiitai iiiil j liiiifiitiiinkiM 1 ii I Vi l 1 hn i ï