Goudsche Courant, zondag 1 januari 1871

1 ïodchieden u l Atpls Inüeveu die chtbank tditin hadIn eg oid tt Xickman KerbaaK dsQ lloo de OfIciit candi c Tereischic il oord rongen kgiiitelen in bel l die Ihet mnnster lcredi wett n ie ieweti op beene Jisous eueof bijna ur op rscèi berichten buvei nul der breedte Jiniler drijfijs Werde deelen Ttrtoehl gnsi Htg n ïem ikglijs dftjê o helft der ri Watemland I Doodpejl val ► rivede is open l e Otde MerohL Water3 1 meUï P JeP uwiOttenl HtlJi en det Mia UI Mi aleed d üiberi hte t IhteCt tiob gfzet tla eeaig puxw lilutleniif óü VméS it de MaM Uiiili i l averMlIait aan zuUeiid apoedig Ook tut kanaal cviuiL ii uithaalde kuHuen dovruiten iiuod dat bc f Mr4 Nderd omttandigtbo schrijft het Qcirtt fV oreeker itafit Tsn hooge t lijü eer bewaart beïaii Ie opfflerkraamheid te voorkomende ad ver Schwarzschllct reanuonoeerde lolea die au belangrijka Oe rotliteit en loli fii hijsBïolg il bel i order geiondeu ii lorg ten apoedigste Laatste Berichten Londen aO Deo l c J ai ij AV k meldt dat het Friinsch gouveinemunl geen verifgonwiiordiger naar de conferentie zai afcanrdigen Hannecr Engeland niet foraieel de Friinsche republiek erkent Berlijn 0 Dec De koningin heeft van den koning de imvolgende lelegraramcn ünlviiugpii VermiUen 27 Dn Mont Avroii werd uil 76 stukken geschut beschoieu i hot vuur dea vyanda werd daardoor lot zwijgen gebracht Ferscfilles 29 Bec De overste von Bottenstern blid den 27sten met de onder 7ijne bevelen staande zea conipugnien iufinlerie een escadron ruiterij en twee stukken geschut een leveudig gjevecht met den vijBnd tusholica J l r tol ii j L n c r f kt Bchteu vau von Bottenstern werden ten laatste geheel oiDsiogeld Hij sloeg zioh désnieltemia door den vyand heen en bracht na ongeveer 100 man verloren te hebben nog 24 0 krijgsgev ingeueu mede waaronder 10 officieren Den assten mooht het aan het belegeringsgeschut nnu het oostelijk front van Parijs gelukken nadat Mont Avron tot zwijgen was gebracht hel spoorwegstation van Noissis le Sec met goed gevolg Ie beschieten en de te Boiidy ciintonneerende vijandelijke artillerie te verdrijven Aan onze zgde verloren wij S man Den 298ten werd Mont Avron door eene afdeeling van het 12de Saksische argoeekorps bezel waar veel geschut generen ammunitie en dooden gevonden werden De vijandelgke afdeelingen die zich nog builen de forten bevonden hebben zich alsuu op Parijs teruggetrokken Aan onze zijde geen verlies Van de Noorder arraee wordt gemeld dat de vesting Peroiine is ingesloten als gevolg van verscheiden gelukkige gevpchien De ve volging vau het vijandelijk Noorderleger wordt voortgezet Londen 30 Deo Volgens officieele tijdingen nit Paiijs hebben de Pruisen de forten Nogenl en Bosny en het plateau van Mont Avron met hunne batterijen allerhevigst aai gevallen Doch hunne pogingen tot hel bombardi cren dezer stekten is mislukt De verliezen der Pruisen zgii aanzienlijk De ge 8t Ie Parijs ia uiimuutend Kopenhagen J O Dec De stoombootdienst tusschen Seeland en Fueueo heeft nog plaats in weerwil van den sterken ijsgang in de Belt Al e Deensche lichischepen zgn in de winterbavens geborgen BUCb3 re8t 29 Dee Het nieuwe ministerie is aldus samengesteld oan Ghika prrsident van den ministerraad en minister van hiiinenlandsche zaken Calimachi Kalargin buitenlaudsche z ken Bere i openbare werken Oeine rSturisa f nARtieiij Kariagdi ji stitie Ariou oorlog Madrid so December Zes republikoiusch gezinde bataillons nationale militie hebben geweigerd tegenwoordig te zgn op de revue bij gelegenheid van den intocht dea Konings Hunne kommandanleu hebben ontslag gevraagd Men reest bier voor re ublikeinsohe onlusten MunChen 30 December De Eijkaraads kamer beeft het Boudsvcrdrag aaiigenomeu met algemeene temmen op 3 na Frankenstein OettingerWallen atein en Schöuborn Vóór stemden onder anderen ds Koninklgke Prinsen de Aurtsbi ichop ron Sclierr en Bisschop Dinkel van Augsburg Bordeaux so Dfcember De Pruisen hebben Dijon vervolgens üray ontruimd en zgn overhaast op Vesoul teruggetrokken Eene kolonne uit de armee van Chnnzy gedetacheerd heeft nabg Montoire een leven llg gevecht net den vgand gehad waarin de Prujsen op vijf kilometers bniten de plaats werden vervolgd zoodat zg naar Chateaurenault zijn ternggetrükkeii met achterlating van honderd gevangenen twee gesufuvelde officieren vele gewonden en kanjp qiaterieel Denzelfden dag hebben de franc tireurs de l ruisiache verkenners tusschen Poulgouin en la Loupe verdreven INGEZONDEN Mijnheer de Eedactenr t Met het oog op de annslaande behandriing in den Geineenler wd vun de i invnigc gedaan door de corh missie van adiniiiisilral c eu Un i liirlii vun hrl muziekkorps der dd schutlerg lot vcrliuo ing niel iOO van Ie jaiirlgksche subsidie tol crniiiTd riiig vim hel tracleinenl van den kapelmecltr is kir door velen on cr sladgenoolen ook hel bcrichl pclivon voorkoniciMle in oiidi r ch idfne cour iiilcii li il lih officieren der Haagsche schutterij zioh gezamenlhjk met eene dergelijke aanvrage lot den gemeenlcraad hebben gewend Ik wcnai htc in uw alhier veel gelezon blad Ie doen ntlciidierrii up het verschil in deze aanvragen Bij de hehaudeliiig in onzen raad der srhuttcrij begrooting diensljaar 1871 werd bij den post muziek ecu voorstel door een der raiidslcdcu gedaan om een gecombineerde commissie Ie benoemen uil den rand on uit hh ofScieien Dit voorstel werd niet nangenornt n eu onder audareu ook bestreden op grond djit het hh oRicicren mindei aangenaam zogde zijn Persooulgk zeer met dat voorstel ingenomen geloof ik dat meerdere officieren m t de aanneming zouden gesympathise ril hebben vooral met het oog op de luttele zekerheid die de gemeenteraad heeft dat het geld door haar verstrekt doelmatig wordt besteed Dt tegenwoordige commissie van adn inislratic en z pl i i d Pn aan i der npi sonnlijk betreffende hunne gver en kennis in zake den dieuat der schutterij biedt toch zeer luttele waarborgen aan Vroeger was zoo mogelijk geregeld een der commissieleden bij de repetiticu tegenwoordig l i heer W D Ap Lange uit den uaid zijner betrekking als waarneoiend chef der schuliijrg kan moegelijk geregeld die repetition bijwonen De heer J F C Prince de meesi geschikte persoon iu de comipissie om eenig direct toezicht op het korps uit de oefenen door zgne I nnis van muziek kan moegelijk nog meerder lijd Ier beschikking der schutlerg slellien dun h nu reeds doet in zijne beide betrekkingen als kompag iics kuuiaiandnnt en luilenant adjndant belast lurt het kader De heer van Ksscn heelt tot nu toe weinig belaugslelling in die repelitiin getoond Ten slutie ecu vraag Hoe moet men hegrijpen dat nadat de muziekanteii weigerden rcpelilii u te houden cder een muzick directeur wiens talenten algemeen erkend zijn welke weigering zelfs zoovele raoeijelgkhcden opleverden dat de hr de Lange kommandorjnd ofRrier met ontbinding dreigde waaraan om hh officieren onbekende redenen nimmer gevolg is gegeven hoewel mu ifkanlfn hg hunne weigering volhardden het thans door die weigering noodi akelgk zou 2euorden zijn dat de gemeenteraad 200 meer zou moeten totstaan voor een kafelineestcr die meer muzieknie kennis bezil Aanvaard Mijnheer de lledaclenr mijne dankbetuiging voor uwe bereid iliige opname waarmede ik de eer heb te zgn Uw bflam l lleude lezer Een Lij dbr Scuuttejiij Mijnheer de Redactevr I Te wijl het ijsvermaalc in vollen gang is zou het niet kwaad zija dat men er hier en daar wat meer op uit was om t ijegenot to verhoogen en t gevaar ie verminderen In sommige streken met name in Friesland bestaan met bet oog daarop zekere bepalingen Niemand zal om iets te noemen onder I t schaats rgden anders dan rechts Uithalen als hij iemand tegenkomt die t anders doen wordi voor een lomperd in t aluk van rijden aangezien en op zoo n titel is men natuurlijk nie gesteld Ook het baanvegerspersoneel mooht dunkt niij in de verschillende gemeenten waar kanalen of vaarten zijn wel onder eenig opzicht staan geen arbeid zou d in zonder behoorlgk loon blijven en zeker ook minder dwang op de rijders uitgeoefend worden De zioh noemende baanvegera zouden zich dan zeker ook wal meer aan den goeden toestand der Ijsbaan gelegen laten zijn meer althans dan nu op vele plaat en t geval is Wil zoo goed zgn deze regel of wat een plaatsje in uw blad te gunnen t zou zijn nut kuiueu hetiben Uw dw dr O K Burgerlijke Stand Gmiorfn 29 Uec Anthouius Jscobus ouders J b Jansen a A M üosterliag OvHii HiiN 26 Dec J vaader Wal 54 j 28 M Uesciu huisvr vnn J vnii tin Herg 70 j 30 M P voa looo ü m M Lnuklior t Sm C van Stavcl 1 j i II Willeiuw 21 J ADVKRTEHTIËN By den aanvang dezes jaars brengt de oudergeteekende zjjne heilwenschon aan allo zijne Vrienden en iSeguustigere B SOIIUUUMAN ïoiiDA 1 Jauuari 1871 Aan Vrienden en Begunstiger s ziJ met Hoileii Zigenweiiseli de Morgougroet van den dag dour deze toegcbraclit üoiuM 1 Jiujimru 1871 A DEllCKWEN Zopfon on wrivarfii no owoii clit aan mijnoBofjunstifrfr s VrieiidiMi 011 Ikkenden h denaanvang des jaars 1871 C J HOER Commisaionaii Keizerstraat Lie oudorgeteekeude brengt bjj deze zijnen liüilweuscli bij den aanvang van het nieuwe jaar aav al e zjine Geëerde Begunstigers Vrienden eu Bekenden zoowel buiten als binnen de e stacj Gouda Av OUWELEEN 1 Januari 1871 Kruideuier W at Haven Op te TT i v isol a iti yui otigcis eu Sf dgtmooten dankbaar voor bot genoten vertrouwen beveel ik mij op aieuw in ieders gunst aan J MOUtJHON Modiste Bij den aanvang van het nieuw b gonnen jaar weiisclit de ondergeteekeude zijueii geëerden Begunst r s heil en zegen toe en hoopt het vertrouwen waardig te mogen b ijven hetwelk hein iu het aijgeloopen jaar geschonken is Gouda L J FLORIJN 1 Januari 1871 Gouwe Bij den aanvang des jaar i heil en zegenwensch aan Vrienden Bekenden eu Begunstigers P C PTNKSP Broydbakkej Kleiweg Gouda 1 Januari 1871 De ondergcleekende wenscht langs deze Heili en Zegen aan alle vrienden en bekenden zoowel binnen als buiten deze stad toe Dankbaar voor het vertrouwen hem dit jaar geschonken hoopt liij door sohedc en nette bediening dat vertrouwen meer en moer zich waardig te toonen Ook biedt hij yich aan tot liet maken en leveren van jaloesiëii en tocht of ï raainschutten iu allerlei afmeting eu genre Mij minzaam in UEd gui t iiniibcveieude blijf ik met de meeste achting ülid dieiuiar H J VAN DER BEN Gouda 1 Januari 1871 De ondergeteekeude brengt bij deze den Heilwensch van deu dag aan zijne Vrienden enBegunstigers zoo binnen ah buiten deze stad dankbaar voor bet tot hiertoe genoten vertrouwen beveelt hij zich bij vernieuwing minzaamaan A BRINKMAN Gouda 1 Januari 1871 Heil en Zegen zij toegewenscht aan mijne geëerde Begunstigers M L KINT vAN Dam Modiste Bij den aanvang des jaars heil en zegenwensoh aan Vrienden Bekenden en Begunstigers J C SIBBE8 Gouda 1 Januari 1871 Nteuwe Haven Heden overleed na een langdurig lijdeit onze geliefde oudste Zoon en Behuwdzooni GEORGE HENDRIK in den ouderdom vai 21 jaren G H WILLEMSZ W WILLEMSZ HONDKKOETBE Gouda 30 Dectnilier 1870 Ki v ken nit ijeving TE fiOOP voor f I eene geaccepteerde Wissel door den WelEdelen Heer ö VERWKIJ Az koopman in Verwstoffen wonende op de Haven te Gimtla Informiitiën aan t Bureau van deze Ck urant