Goudsche Courant, zondag 1 januari 1871

Pl8 0 Attentie Ontvanijcn PALING in GELEI ZALM KREEFTEN SAUI INE uieuw KASTANJES JULIENNE of Soepgroeiiten puike riiin GEMBER nieuwe geconserveerde groenten als nollmidsche en Fran che DOP ERWTEN SLIER en PUNT ASPERGES SNIJBOONEN SPEIIGIEBOONEN WORTELEN BLOEMKOOL TUINBOONEN Cap ERWTEN enz Alle soorten van CHOCOLADE en CACAO Tcypiis Jipi iink d i rget pV Ie ij 5 peirde Begunstigers voor liet vertrouwen en de gu st liem in het afgeloopen jaiir gchclionkeu en blijft zich bij voortduring minzaam en beleefdelijk aanbevelen P J MELKERT Haven 15 l c Heer VAn MmKX gebreveteerd geiichtkundige van Parijs is alhier aangekomen en zal in deze stad gedurende de oorlogsgebeurtenissen vertoeven hij heeft medegebracht BRILLEN an ECHTCRIST4L DE ROCHE DU BRÉÖIL die zeer dienstig zijn ook voor de zwakste oogen en kunnen worden toegepast op elk soort van gezicht Hij is dagelijks te spreken des voormiddags van 10 12 en des namiddags van 2 4 ure op de Gouwe tegenover het Amsterdamsche Veer wijk C n 75 boven en te ontbieden ï n 12 2 nre 1 Geluk met het iiieuvve Jaar In de door den Sliuil Iliaiburg goedgekeu ile en genaiirborgde groute Geldverloting mag men in Neilerland deel nemen De e vertoting beslant uil 23 000 pnj eii v aarvmi de grootste in het geltikki ste nevni is 250 000 Marlt ofll 175 000 De hoofdgewinuen ziju Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 11 000 3 a 10 000 2 a 8 000 4 a 0 000 7 a 5 uo0 1 ii 4 000 16 a 3 000 106 a 2000 0 a 1500 5a 1200 156 iv W 0 206 a 500 219 Ü 200 10800 iv 110 etc etc Oit alien in eejii e in i inJt ti inudeti uitkomen Ueprij en worden pronipl uKhe n ild a irvoor de Slaat boig t lijfi l i 2r trekking geschiedt OQ hIs officieel vastjiesleld is den 18 ea 19 Januari a s en kost ilaiirvour Ken geheel origineellot fl 7 Een half 3 50 Een vierde 1 75 De e iioor den Slaat ge i arl orjjde en me Slaatswapeu vojr ieue originele loieii ijii legen franco inzendi ig van het bedrag iii bank of inuntfiapier coupons posl egels üo ook post w sseis bij inij te bekomen Bij elke heslelling voeg ik gralis een origiiieeltrekkingüpl in en enil na de trekking im ied r mijner geierde afiu iuers de officii ele lijst der geirokkene prg en lu de algelonpeiie trikk ngen h td ik hel gdiik door he UI bel den van vele b I ingnjke prij en mijne waarde begunstigers ie ra0 ien DevMjl du 11 i d de lieelneraing eer groot en hel geial loten giniig is Oo wordt men verroclit om ondtr opgave v in diiidilijk adres ijne hesiellingeii ten tpoedigsle en duccl Ie willen enden au GuSTAY ScHWARZSCHILD te Hamburg I BiNKira FN V issrnUM m n Vervolg der Dankschrijven Berlijn 3 September 1870 Uw MALZEX TRACT werkt voortrefPelyk Meueh Commandant Grangouw September 1870 Mijne mangkwaal en mjjn borstljjden zijn door uw MALZ EXTRACT verrassend snel genezen IIkmm Koninkl Oberfor 3ter Berlijn 10 öeplember 1870 Aan uw MALZ EXTRACT dank ik de genezing van mynen hoest en m ner maogkwiJen IIiLLmNN Jacobstr 98 Cuthen 18 fseptember 1870 Van uw voortreffelijk MALZEXTRACT gelieve wederom eene zending aan H D de prinses AUGUSTE zu eiHóNAICH CAROLATH doen geworden E V ScHUOETEii Ziebivgen 27 Augustus 1870 Mevrouw de Gravin VAN TRACKENSTEIN verzoekt eene nieuwe bezending van uw uitstekend helpend i T LZ EXTRACT Berlijn September 1870 Het aan de verwonden zoo heilzaam en versterkend bekomene MALZ EXTRACT heb ik ontvangen en verzoek enz Adelheid VON BISMARCK Prijken Malz Extract 1 fl 45 Ct 0fl 2 20 13 fl 4 10 28 fl 9 25 de ledige flesschen worden ii 5 Ct berekend en tegen dien prys teruggenomen Oentraal Dépót Amsterdam Bloemrnarkt by de Stilsteeg F 154 Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C van Vrbüminoen te Woerden by Hjsnbi J van den Bbiio Tegen 1 Pebruarij aanstaande wordt te Gouda verlangd EENE ZINDELIJKE Keukenmeidy van goede getuigen voorzien tegen een loon van ƒ 60 sjanrs Adres in persoon of met franco brieven onder lett A by den JBoekhanaelaar A Brinkman De ondergetoekènden berigten dat zij steeds in voonaad hebben eene groote collectie SPIEGELS in alle afmetingen kunnende dezelve volgens tcekeningen waarmede de oudergeteekenden te ontbieden zgn op verlangde afmeting gemaakt worden V H PIETERS ZOON Rotterdam t Hang 405 Maatschappij van Onderlinge BRANDVERZEKERING gevestigd te Woerden Bij deze wordt ter kennisse van belanghebbenden gebragt dat de Heer A KAPTIJN zyne betrekking als Directeur met ingang van 1 Januarij 1871 heeft overgedragen aan den Heer G H WILLEMSZ te Gouda wordende de zetel der Maatschappij dien ten gevolge alsdan naar Gouda overgebragt zoodat bovengenoemde Maatschappij met 1 Januarij 1871 zal zijn gevestigd te Gouda TI oei Uev 31 December 1870 De zoo zeer met roem bekende THEEËN van P W TROUSSELOT Theehandelaar te Rotterdam Ilofloveraiioior van H M de Konirgin H K II I niis MiEDERIK en HENDRIK der Nederlaii li ii f ii van Z M den Koning van Würtenilievir i ii te bekomen zonder Prijsverhoop iii vooi iomia bij J J AN UEli SANDEN ISaiiketljukker Markt Prijscouranten yratl Die welke het nngeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artilcel en zoude zeker gearne onthev zijn dien te moeten ge bruiken welnu er bes t oen middel allen wier oogco nog niet tot in den hoogsteu graad z JD versleten kunnen daarvan ontslagen worden door bet bestendig gebruik van Dr ChantomelanUS Oogenwater By elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte on reriwakte oogea voelen wederkeeren zooda men in vele gevallen de bril ueder zal kunnen vaarwel zegg D er éui flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor aliyd daarvan bevrijd Ie blgven by velen ja I Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oegen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr CliaiitDinclaniis OOGENWATER en gg zult u beter bi vinden Het is verkrygbaar a 60 ct per flacon by T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER T wkn T H KELLER weste wagenstraat Rotterdam Mej L A SCUOUTENS SCIIIUTER Oost molenstraat n J J GEOENllUIZEN Cfi Utrecht en meer bekende depots in ons rijk Originele Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de Hooge Regering goedgekeurde gewaarborgde en door beëedigde Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trekking 18 en 19 Januarij 1871 verdeeld in 7 Klassen HOOFDPRIJZEN ev MILLIOEN 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 n 20 000 3 a 15 000 3 a 12 0 0 1 a 11 000 3 a 10 000 2 a 8000 4 a 6000 7 a 5000 4000 16 a 3000 106 a 2000 6 a 1500 156 a 1000 206 a 500 4 a 300 219 a 200 Mark cnz 1 geheel Origineel Staatslot 7 fl 1 halt 3 50 Cents 1 kwart 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Postkaarten of door Postvoorschot worden alle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prijzen en trekkingslgsten onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis gtr Onze Firma is als de allergelukkigste wereldbekend VQ Men wende zich met vertrouwen tot Gebr Lilienf eid Bankiershais en Handel in Staatspapieren NB Wij deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten Ooada Dl uk vuu V Lljnikjanu I taal f g iiiiilint ra Wtf 1 w 1 1 Hl Ipd liituli lifi ia 1 8 na l p J iSipUlljl IIjJ WlHBlta tl Cl Jl f niii W II tmtim if l te n 1 W i4 If ir k bill Wit III iiAlil kut iüta iimA mé i kmtim i f HS ii tiCittbtiiiiuautw n mmmit immmmm ImiiliUnl UfftmlIiMR f tNMrwiw p w tl feïr Mn n lm Kf tl I m i l ll I J l6