Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1871

Woensdag 4 Januari N 9Ö3 1871 GöUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Goada en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DÜNDEKÜAU en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 De inzending van advertentien kan goschiodon tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Bullcnlanüsch Overzicht Prim it overleden Oen 28 des avonds te h ilf ebt werd in de Aicniii strnnt te Madrid op lirrn geschoten toen hg v ii Ue ver adering der Corif naar l ministerie vnn oorloü reed ook zijn adjudant werd gewond Annvankelgk schenen de ouden niel gevaarlijk te zgn doch reeds in den avond fan den 30 is hg gestorven Op dicnielfden dag kwam de beitog vnn Aos a nU koning Ainadeus Tsn Spanje te Cnrlhiigena nn en is ibans vermoedelijk reeds te Madrid In de provinciën Murcia en Albacete moei de nieuwe vorst met geestdrift ontvangen rijn Misschien heeft hy in die geestdrift gedeeld misschien beeft hg d zoele iliuiir gehad on Spanje werkdgk dnt te kunnen g ven wat bel verlangt misschien heeft hij gemeend hel Spiuinschc volk werkelijk gelukkig te kunnen maken en is hij BH gentdrift aan nal gestapt zich hansitmde om l taak te beginnen Toch zal bg daarbij wel an PHw gedacht hebben Prim die op den troon bad kunnen plaats nemen nis hg gewild bad Prim di koning in werkelgkheid was sedert Is ibella de vlacht na Prim de heftige kampioen vnur de monarchie die terugtrok U t i stnalsleven nn bijzijn wensch vervuld tag n Spanje s troon we leroin betel Prim zou hem steunen hem voorlichien hem in zijne populariteit Atta deelen en het eerste wat hjj verneemt is de verwonding en spoedig daarop de dood van dien man op wieu hij al zyu hoop had gebouwd Zou t vreemd tgn als de geesidiifi jan den nieuwen koning bekü ld wis op ren Ue atDslag op Prim is een aanslag op de mon irchie de monarch zelf wonli daardoor getmlTon voordat hy nog de regeeriiig heeft nnnvaard Zijn tank wordt f dubbel zwaar de kans om te sliijji ii nog isselvalliger door Zou t vreemd rijn dat de gff ldrift der bevolking in de streek die hij doortrok nitt in itaat is hem zijn geestdrift terug te gcveii want ook Prim was en tot nu toe tllhans met meer recht menigmaal toegejuicht Zo i t vreemd zijn wanneer koning Amadeus zoo de reis een paar dagen vertraagd was en de Jobstijding in Ilalié ontvangen nog teruggekomen was op zijn beiluit en de kroon had weggeworpen Doch thans kan dat niet meer eenmaal in Spanje moet hij er blgven totdat hij t lot zijner voorgangers deelt In diezelfde dagen was nog een ander monarch op reis raar zijne hoofdstad ictor Kmuiiuel trok van Florence naar Uome en deed zijn intocht in t holle van den nacht hetgeen evenwel nic verhinderde dat te zijner cere een Illuminatie weril onistoken en dat hij door de autoriteilcn werd gecomplimenteerd en door do menigte wanneer doel zg den nieuwen vorst anders toegejuicht Thans etett hij op het Quirinaal en ziet hij zijne plannen vcrwezciilgkt Italië t éii r jk en Kome de hoofdStad daarvan Uit Parijs is van den 30 des avonds per hallun het volgend bcrielit vcr oiiden Wij onlruiimlen gisteren nviind het plateau vnn Avton na al hel geschut verwijderd Ie lietihen Ttochu leidde de operatie in jhtsooii De l ruiiien hebben gisteren den guiiacheu day de forten N uisy Uosny en No I l ril te moeten r den li het likel en zouda 10 moeten gelel allen wi f fjraad zijn verrorden door het lutomelanua i idlmen de herveriwakte oogea vele gevallen de en eer éeii tiacuu ij die nog geen t het middel om ijven by velen lis het beginsel men lette maar is op terderen ubbel verloonen e oegen beginten likt mns TER flacon by ilraat Soilerdam KR hstraat UlrecU rijk I Loten eld worden GROOTE jdgekeurde gewaar Ltiirissen voltrokken JTERIJ IT inuary 1871 Klassen IJZEN lOEN Ir 0 000 40 000 15 000 3 a 12 000 i a 8000 4 a 6000 boo 106 a 2000 6 a a 500 4 a 300 219 bvk enz lalslot 7 fl 3 50 Cents 1 75 net bedrag hetgeen ciiiedt door de gewone ostvoorschot worden ilrTs zelf naar de verst ledig en geheim nitgeekking onzen belanghebiizen en trekkingshjsten p Plannen ter inzage a is als de alleroldbekend O 1 iet vertrouwen tot llenfcld udcl in Staatspnpieren t s den uitslag mede om latsloteu A too A Uiiiikmnu gent fel heaclioten lieden is bun vuur sunmerkcIgk ïertl iu d üok op andere punten wordt een gelijk uorlige aanval verwacht Uo bevolking heefl het bericht van de ontruimi4i vnn Monl ïe Iterlyii zgn op deu 1 oAoieele berichten uit Vertiilles van ileu vorigen dag ontvangen MaiilculTel meldt Vijf balaillons van de eirsie divisie deden dteu dag uH lUuaan eene vrrkenniiig op deu linkeroever der Seine tg slootten op eeiie tierke vgandelgke slrgdm icbl die uit den omlrek van Briace Morlenaux en Oraudcuuroune oprukte Deze werd ten decle uiteen gejaagd en deels in het verstemt kusleet pBobert Ie DiiAlc teruggeworpen Dit kasleel werd duur un e troepen bestormd Van deu vgaiid erdeii velen gedood en er werden ongeveer lUÜ krg gevangeneu gemaakt Onder laatstgenoemden bevindt zich naar men zegi de aanvoerder Van de franc lireurs ald iar Uil ft n officieel bericht uil l irgs blijkt dat de vijand door hel beschieten van Munt Vvron op 27 Dec zware De bijeenkomst der conferentie tol bespreking der Oosier che qnrcstie die op den 3 bepaald was is verd iagd om Jules Favre in de gelegenheid te stellen de zittingen bg te wonen j i r S Jjf iij c F R A N K R IJ K De opeischiiig der paardtn ook die van weelde heefl dezer da ien plaats gehad Over t algemeen gaat alles ordehjk toe Maar dit neemt niet weg dat men deu maatregel wil ontduiken door zgne paarden bij ei ne ambulance te besteden De list helpt eehlcr weinig want hebben de ambulances hare paarden niet bepaald noodig dan moeten ze die aan den atnat overgeven De 6iPc geeft ceiiige medcdeelingiin aangaande de conferentie die te Versailles zou gehouden zijn Zonder vour de waarheid in te slaan zegt die courant dat als de Pruisen de gehcele linie aan de Loire en Parijs hadden genomen rij hunne verwoestingen zouden slaken oogenblikkelgk en zich achter Argounc terugtrekken Daar zonden koning Wilhelm met zijne ministcit te zamen komen oin over de regeling der te anuexeeren provinciën te i preken De Klzas zou aan Baden worden gehecht en de grooiherlug zou den titel vnn koning aannemen Lotliaringen Int grootherlogdoni verklaard zou aan prins Frcdrrik Karel worden afgeslann die daarenboven nog begeerig is op hainpngne maar Bismarck gematigd als hij is zou zieh daartegen hebben vcr fl en prins Freilerik Karel slechts de departementen van de Meurthe de Vogeezen de Moezel de Ardennen en de Maas willen overlaten Wttl eenigc wai rschijnigkheid nan liet beslaan van dat plan geefi is dat Truchu volgens hel Journal de l urm moet gezegd hebben de oorlog zal eerst iudctduad in Maart beginnen ADVEETENTIEN worden geplaatst vnu 1 5 regelH ii 50 Centen iedere regel niwr 10 Ceiitvu i ROUTE LETTERS worden berekend niiiir plixutsruinite Afzonderlijke NomuierH VIJF CENTEN ENGELAND Knkete dugbUileii beschouwen het in den grond horen van zes Kiigel ehe schepen te Duclair aan de Loire als een hoon der natie aangedaan De meeste binden echter toonen zich nog gereserveerd op dit punt omdat zij nog nadere inlichtingen willen afwachten Aan de Timen wordt omtrent deze zaak uit Havrt gemeld Zes Britsehe vaartuigen waren na te Roua n te hebben gelost met toe iieiuining der Pruisen de rivier ofgezakl Zij waren op hunne terugreize ta Duclair aangekomen aUuar zij ballast innamen toeo de kommandant de schepen in den nacht van den SI door geweld nam De Duitschers joegen ondanks de protesten vnn de kapiteins de bemanning van de schepen en hnkleii gaten in de schonnere loodnl zij zonken De malro en konden zelfs hunne kteederen en hun geld niet redden men zrgt dat de Pruisen hel gesiolen hebben op de bemanningen van drie schepen werd gevuurd De zet kapiteiui en 34 lunu werden gedv ongen op de rotsen te Duclair te overiuiehlen zoiuirr dat zij in het minst beschut waren tigiii de koude Den volgenden dag keerden g iianr K oii i iii terug van wa ir zij door deu viceconsul naar Dieppe ijn ge ondeii De beer üladitone heeft iii antwoord op twee brieveu die in een nieuw nblnd waren opgenomen sn waarin de bewering van een dame werd vermeld dat de eerste niiiiister tegelijk met haar tot de roonischkatholieke kerk was overgaan door zgn secret iris het niivolgeiide doen schrgven De heer Gladstone heeft mij gelast u de ontvangst te berichten vaneen brief dd 18 dezer door u geschreven namens het comité der proiestantscbe vereeniging van Birmingham waarin hem gevraagd wordt of hij met t oog op hetjieen hij zichzelf en de Britsche natie verschuldigd ii knii toestaan dat zekere brieven opgenomen iii eeii nieuwsblad The Rock gehecteii en waarin t e egd wurdi dat hg lot de rouiHsuh katho ieke kerk is overgega in wordeu verspreid nis zij oiijuii l gu De heer Gladstone verlangt dal ik u bediiiikeii z d voor uw brief en u mededeelen dal hg het niet over zich kan verkrijgen de e of eenig andere even dwaze als beleedigende aantijging tegen te spreken Hg vergenoegt zish met de zaak aan hel ge ond verstand zijner lanilgenoolen over te Inlen w iiil hij is overtuigd dat als zijne daden dergelgke Insteringen niet logenslraffcn zgn woorden het evenmin zullen doen De heer Gladstone laat hel a in uw oordeel over of of gij dezen brief door de iijeuwsbladeu wilt bekend maken JL i Q B E L G I E Het proces van de kinderen van Rijswyek tegen den heer Delael is thans in hoogste ressort beslist en wel ten nndeele van Delaei De eer van van Ugswgck is alzuu herticid Hel is thans bewezen dat hij onrechtvaardg wegen laster veroordeeld werd Men weet dal lig als gevolg van het vonnis dat Delaet wist te veiwerven naar de gevangenis werd gesleept waar hg den dood vond en toch it het nu in rechten bewe en dat i e beschuldiging die van llijswgek den hter Delaei niuir het hoofd slingerde geen laster was daar Delaei werkelijk van belatighebhendeii een pol de vin vnn IÜU ÜU I franet heefl aangeiioinon uiu de i ua 9tic van de uitbreiding van Antwerpen in het purleiueul ca elders ts